Päätöslauselmaesitys - B8-0451/2015Päätöslauselmaesitys
B8-0451/2015

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS oliivipuita kiusaavan Xylella fastidiosa -bakteerin leviämisestä

13.5.2015 - (2015/2652(RSP))

suullisesti vastattavan kysymyksen B8‑0117/2015 johdosta
työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti

Bas Belder, James Nicholson ECR-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0451/2015

Menettely : 2015/2652(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0451/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0451/2015
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0451/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma oliivipuita kiusaavan Xylella fastidiosa ‑bakteerin leviämisestä

(2015/2652(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon 8. toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä[1],

–       ottaa huomioon vuonna 2015 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen toimenpiteistä Xylella fastidiosa (Wells et al.) -organismin unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi,

–       ottaa huomioon 12. joulukuuta 2014 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen 2014/910/EU unionin rahoitustuesta vuonna 2014 kasveille tai kasvituotteille haitallisten organismien torjumisesta Saksalle, Espanjalle, Ranskalle, Italialle, Alankomaille ja Itävallalle aiheutuneisiin menoihin[2],

–       ottaa huomioon 23. heinäkuuta 2014 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen 2014/497/EU toimenpiteistä Xylella fastidiosa (Well et Raju) -organismin unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi[3],

–       ottaa huomioon 13. helmikuuta 2014 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen 2014/87/EU toimenpiteistä organismin Xylella fastidiosa (Well et Raju) unionissa leviämisen estämiseksi[4],

–       ottaa huomioon 17. huhtikuuta, 20. maaliskuuta ja 6. tammikuuta 2015 sekä 22. marraskuuta 2013 annetut Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) tieteelliset lausunnot,

–       ottaa huomioon elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston (FVO) marraskuussa 2014 ja helmikuussa 2014 tekemiä tarkastuksia koskevat raportit,

–       ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen oliivipuita kiusaavan Xylella fastidiosa -bakteerin leviämisestä (O-000038/2015 – B8-0117/2015),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että Xylella fastidiosa -bakteeri kiusaa oliivipuita Apulian alueella Italiassa; katsoo, että oliivipuilla ja niiden tuotannolla on merkittävä taloudellinen, yhteiskunnallinen ja kulttuurinen arvo Apulian alueelle;

B.     ottaa huomioon, että Italian viranomaiset ilmoittivat kyseisen organismin esiintymisestä ensimmäisen kerran komissiolle ja muille jäsenvaltioille 21. lokakuuta 2013;

C.     ottaa huomioon, että elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto raportoi taudin nopeasta leviämisestä ja hävittämistoimenpiteiden rajallisesta toteuttamisesta vuonna 2014; toteaa, että tauti on levinnyt Italiassa kymmenistä tuhansista tartunnan saaneista puista vuonna 2013 siten, että tartunnan saaneita puita on Italiassa vuonna 2015 yli miljoona;

D.     ottaa huomioon, että EFSA toteaa tieteellisessä lausunnossaan, että Xylella fastidiosa ‑bakteerin nykyinen levinneisyys unionissa on rajoittunut yhteen kantaan;

E.     toteaa, että Apulian alueella oliivipuita kiusaava Xylella fastidiosa -bakteerikanta on erilainen kuin kanta, joka aiheuttaa tauteja viiniköynnöksille tai sitruspuille muualla maailmassa;

F.     ottaa huomioon, että komission täytäntöönpanopäätökseen sisältyy tiettyihin tuotuihin kasveihin kohdennettuja tiukkoja tarkastuksia, mikä on unionin lainsäädäntökehyksen riskialttiuteen perustuvan lähestymistavan mukaista;

1.      kehottaa komissiota pysäyttämään Xylella fastidiosa -bakteerin leviämisen oliivipuissa Apulian alueella panemalla tehokkaasti täytäntöön kohdennettuja toimenpiteitä lisävahinkojen estämiseksi; korostaa tarvetta jatkaa erityisesti Xylella fastidiosa ‑bakteerin epidemiologiaa ja lisätoimenpiteitä koskevaa tutkimusta taudin torjumiseksi;

2.      painottaa, että jäsenvaltioiden asiantuntijat hyväksyivät pysyvässä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomiteassa 28. huhtikuuta 2015 komission esittämiä uudistettuja toimenpiteitä Xylella fastidiosa -bakteerin unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi;

3.      kehottaa komissiota varmistamaan, että sen täytäntöönpanopäätösten mukaisesti määritetään rajattuja alueita ja toteutetaan viipymättä taudin hävittämistä ja sen leviämisen rajoittamista koskevia toimenpiteitä;

4.      korostaa, että unionin lainsäädäntökehyksessä säädetään jo tuotuihin kasveihin kohdennetuista lisätarkastuksista, jos riski on kasvanut, ja kehottaa komissiota varmistamaan edelleen tuontiin sovellettavan riskialttiuteen perustuvan lähestymistavan, jossa otetaan huomioon unionin lainsäädäntökehys;

5.      kehottaa komissiota ryhtymään välittömiin toimiin, jos toimenpiteitä Xylella fastidiosa ‑bakteerin unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi ei toteuteta;

6.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.