Procedūra : 2015/2652(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0451/2015

Iesniegtie teksti :

B8-0451/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 20/05/2015 - 10.12
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0209

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 137kWORD 57k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0451/2015
13.5.2015
PE555.229v01-00
 
B8-0451/2015

iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B8‑0117/2015, uz kuru jāsniedz mutiska atbilde,

saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu


par baktērijas Xylella fastidiosa izraisītas olīvkoku slimības uzliesmojumu (2015/2652(RSP))


Bas Belder, James Nicholson ECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par baktērijas Xylella fastidiosa izraisītas olīvkoku slimības uzliesmojumu (2015/2652(RSP))  
B8‑0451/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā(1),

–       ņemot vērā Komisijas 2015. gada Īstenošanas lēmumu par ārkārtas pasākumiem, kas veicami, lai novērstu Xylella fastidiosa (Wells et al.) ievešanu un izplatīšanos Savienībā,

–       ņemot vērā Komisijas 2014. gada 12. decembra Lēmumu 2014/910/ES par Savienības finanšu iemaksām tādu izdevumu segšanai, kas Vācijai, Spānijai, Francijai, Itālijai, Nīderlandei un Austrijai radās 2014. gadā saistībā ar tādu organismu apkarošanu, kuri kaitīgi augiem vai augu produktiem(2),

–       ņemot vērā Komisijas 2014. gada 23. jūlija Īstenošanas lēmumu par ārkārtas pasākumiem, kas veicami, lai novērstu Xylella fastidiosa (Well un Raju) ievešanu un izplatīšanos Savienībā(3),

–       ņemot vērā Komisijas 2014. gada 13. februāra Īstenošanas lēmumu attiecībā uz pasākumiem, kas veicami, lai novērstu Xylella fastidiosa (Well un Raju) izplatīšanos Savienībā(4),

–       ņemot vērā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) 2015. gada 17. aprīļa, 20. marta un 6. janvāra, kā arī 2013. gada 22. novembra zinātniskos atzinumus,

–       ņemot vērā Pārtikas un veterinārā biroja ziņojumus par 2014. gada februārī un novembrī veiktajām pārbaudēm,

–       ņemot vērā jautājumu Komisijai par Xylella fastidiosa izraisītās olīvkoku slimības uzliesmojumu (O-000038/2015 – B8-0117/2015),

–       ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā baktērija Xylella fastidiosa inficē olīvkokus Apūlijas reģionā Itālijā; tā kā olīvkokiem un no tiem iegūtajiem produktiem ir augsta ekonomiskā, sabiedriskā un kultūras vērtība Apūlijas reģionā;

B.     tā kā par konkrētā organisma klātbūtni Itālijas iestādes Komisijai un citām dalībvalstīm pirmo reizi paziņoja 2013. gada 21. oktobrī;

C.     tā kā Pārtikas un veterinārais birojs 2014. gadā ziņoja par strauju slimības izplatību un tās izskaušanas pasākumu īstenošanu tikai ierobežotā apmērā; tā kā slimība ir izplatījusies no desmitiem tūkstošu inficēto koku Itālijā 2013. gadā līdz vairāk nekā vienam miljonam inficēto koku Itālijā 2015. gadā;

D.     tā kā EFSA savā zinātniskajā atzinumā norāda, ka patlaban ES ir izplatījies tikai viens Xylella fastidiosa celms;

E.     tā kā Xylella fastidiosa celms, kas inficē olīvkokus Apūlijas reģionā, atšķiras no celma, kas izraisa vīnogulāju vai citrusaugu saslimšanu citās pasaules daļās;

F.     tā kā Komisijas īstenošanas lēmumi ietver konkrētu augu importa stingri mērķtiecīgas pārbaudes, kas atbilst uz risku pamatotajai pieejai, kura paredzēta Eiropas Savienības tiesiskajā regulējumā;

1.      aicina Komisiju apturēt Xylella fastidiosa izplatīšanos olīvkoku stādījumos Apūlijas reģionā, efektīvi īstenojot mērķtiecīgus pasākumus, lai novērstu turpmāku kaitējumu; uzsver nepieciešamību turpināt pētījumus, jo īpaši par Xylella fastidiosa epidemioloģiju un par turpmākiem pasākumiem slimības kontrolēšanai;

2.      uzsver, ka 2015. gada 28. aprīlī dalībvalstu eksperti Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgā komitejā apstiprināja Komisijas ierosinātos atjaunotos pasākumus, kuru mērķis ir novērst baktērijas Xylella fastidiosa ievešanu un izplatīšanos Savienībā;

3.      mudina Komisiju nodrošināt, ka saskaņā ar tās īstenošanas lēmumiem nekavējoties tiek izveidoti norobežoti apgabali un veikti apkarošanas un ierobežošanas pasākumi;

4.      uzsver, ka Savienības tiesiskais regulējums jau paredz ievedamo augu papildu mērķtiecīgas pārbaudes paaugstināta riska gadījumā, un aicina Komisiju turpināt uz risku balstītas pieejas īstenošanu attiecībā uz importu, ņemot vērā Savienības tiesisko regulējumu;

5.      aicina Komisiju nekavējoties rīkoties, ja minētie pasākumi netiek ievēroti, lai novērstu baktērijas Xylella fastidiosa ievešanu un izplatīšanos Savienībā;

6.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

 

(1)

OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.

(2)

OV L 359, 16.12.2014., 164. lpp.

(3)

OV L 219, 25.7.2014., 56. lpp.

(4)

OV L 45, 15.2.2014., 29. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika