Procedure : 2015/2652(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0451/2015

Ingediende teksten :

B8-0451/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 20/05/2015 - 10.12
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0209

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 119kWORD 52k
Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0451/2015
13.5.2015
PE555.229v01-00
 
B8-0451/2015

naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B8‑0117/2015

ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement


over de uitbraak van Xylella fastidiosa in de olijventeelt (2015/2652(RSP))


Bas Belder, James Nicholson namens de ECR-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over de uitbraak van Xylella fastidiosa in de olijventeelt (2015/2652(RSP))  
B8‑0451/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen(1),

–       gezien het uitvoeringsbesluit van de Commissie van 2015 betreffende maatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van Xylella fastidiosa te voorkomen (Wells et al.),

–       gezien Uitvoeringsbesluit 2014/910/EU van de Commissie van 12 december 2014 betreffende een financiële bijdrage van de Unie voor 2014 ter dekking van de door Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Nederland en Oostenrijk gedane uitgaven ter bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen(2),

–       gezien Uitvoeringsbesluit 2014/497/EU van de Commissie van 23 juli 2014 betreffende maatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van Xylella fastidiosa (Well et Raju) te voorkomen(3),

–       gezien Uitvoeringsbesluit 2014/87/EU van de Commissie van 13 februari 2014 betreffende maatregelen ter preventie van de verspreiding in de Unie van Xylella fastidiosa (Well et Raju)(4),

–       gezien het wetenschappelijk advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) van 17 april, 20 maart en 6 januari 2015 en van 22 november 2013,

–       gezien de verslagen van het Voedsel- en Veterinair Bureau over in november 2014 en februari 2014 uitgevoerde audits,

–       gezien de vraag aan de Commissie over de uitbraak van Xylella fastidiosa in de olijventeelt (O-000038/2015 – B8-0117/2015),

–       gezien artikel 128, lid 5, en artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.     overwegende dat er in de regio Apulia, Italië, sprake is van aantasting van olijfbomen door de bacterie Xylella fastidiosa; overwegende dat olijfbomen en de producten daarvan voor de regio Apulia een grote economische, maatschappelijke en culturele waarde vertegenwoordigen;

B.     overwegende dat de aanwezigheid van het organisme in kwestie voor het eerst op 21 oktober 2013 door de Italiaanse autoriteiten aan de Commissie en de andere lidstaten werd gemeld;

C.     overwegende dat het Voedsel- en Veterinair Bureau in 2014 meldde dat de ziekte zich snel verspreidt en dat er slechts beperkte maatregelen zijn genomen om de ziekte aan te pakken; overwegende dat het aantal geïnfecteerde bomen in Italië is gestegen van enkele tienduizenden in 2013 tot meer dan een miljoen in 2015;

D.     overwegende dat EFSA in haar wetenschappelijk advies stelt dat de Xylella fastidiosa die op dit moment in de EU voorkomt, behoort tot één stam;

E.     overwegende dat de Xylella fastidiosa-bacterie die de olijfbomen in de regio Apulia aantast, niet tot dezelfde stam behoort als de bacterie die ziekten veroorzaakt in de druiven- en citrusteelt in andere delen van de wereld;

F.     overwegende dat de uitvoeringsbesluiten van de Commissie voorzien in strenge, gerichte controles op de invoer van bepaalde planten, een en ander in overeenstemming met de risicogeoriënteerde aanpak van het wetgevingskader van de Unie;

1.      dringt er bij de Commissie op aan om door middel van een doeltreffende tenuitvoerlegging van doelgerichte maatregelen een einde te maken aan de verspreiding van Xylella fastidiosa in de olijventeelt in de regio Apulia, om verdere schade te voorkomen; wijst op de noodzaak meer onderzoek te doen, met name naar de epidemiologie van Xylella fastidiosa en naar nieuwe maatregelen ter bestrijding van deze ziekte;

2.      benadrukt dat deskundigen van de lidstaten die deel uitmaken van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders op 28 april 2015 hun goedkeuring hebben gehecht aan door de Commissie voorgestelde aangescherpte maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding van de bacterie Xylella fastidiosa in de Unie;

3.      dringt er bij de Commissie op aan te waarborgen dat er afgebakende gebieden worden ingesteld en dat er zonder verder uitstel uitroeiings- en indammingsmaatregelen worden uitgevoerd, in overeenstemming met haar uitvoeringsbesluiten;

4.      benadrukt dat het wetgevingskader van de Unie al voorziet in de mogelijkheid om in geval van een verhoogd risico aanvullende, doelgerichte controles uit te voeren op ingevoerde planten, en verzoekt de Commissie ervoor te blijven zorgen dat er met betrekking tot de invoer een risicogeoriënteerde aanpak wordt gevolgd, waarbij het wetgevingskader van de Unie wordt geëerbiedigd;

5.      verzoekt de Commissie bij niet-naleving van de maatregelen onmiddellijk in actie te komen, om het binnenbrengen en de verspreiding van Xylella fastidiosa in de Unie te voorkomen;

6.      verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.

(1)

PB L 169 van 10.07.2000, blz. 1.

(2)

PB L 359 van 16.12.2014, blz. 164.

(3)

PB L 219 van 25.07.2014, blz. 56.

(4)

PB L 45 van 15.02.2014, blz. 29.

Juridische mededeling - Privacybeleid