Förslag till resolution - B8-0451/2015Förslag till resolution
B8-0451/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om utbrottet av Xylella fastidiosa som angriper olivträd

13.5.2015 - (2015/2652(RSP))

till följd av frågan för muntligt besvarande B8-0117/2015
i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen

Bas Belder, James Nicholson för ECR-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0451/2015

Förfarande : 2015/2652(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0451/2015
Ingivna texter :
B8-0451/2015
Debatter :
Antagna texter :

B8-0451/2015

Europaparlamentets resolution om utbrottet av Xylella fastidiosa som angriper olivträd

(2015/2652(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen[1],

–       med beaktande av kommissionens genomförandebeslut från 2015 om åtgärder för att förhindra att Xylella fastidiosa förs in och sprids i unionen (Wells m.fl.),

–       med beaktande av kommissionens genomförandebeslut 2014/910/EU av den 12 december 2014 om ett ekonomiskt bidrag från unionen för 2014 för att täcka Tysklands, Spaniens, Frankrikes, Italiens, Nederländernas och Österrikes utgifter för bekämpning av skadegörare på växter eller växtprodukter[2],

–       med beaktande av kommissionens genomförandebeslut 2014/497/EU av den 23 juli 2014 om åtgärder för att förhindra introduktion i och spridning inom unionen av Xylella fastidiosa (Well och Raju)[3],

–       med beaktande av kommissionens genomförandebeslut 2014/87/EU av den 13 februari 2014 om åtgärder för att förhindra spridning av Xylella fastidiosa (Well och Raju) inom unionen[4],

–       med beaktande av den vetenskapliga rådgivning som Europeiska livsmedelsmyndigheten (Efsa) gav den 17 april, 20 mars och 6 januari 2015 samt den 22 november 2013,

–       med beaktande av rapporterna från kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor om granskningar som gjorts i november 2014 och februari 2014,

–       med beaktande av frågan till kommissionen om utbrottet av Xylella fastidiosa som drabbar olivträd (O-000038/2015 – B8-0117/2015),

–       med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Bakterien Xylella fastidiosa angriper olivträd i regionen Apulien i Italien. Olivträden och deras produkter har ett högt ekonomiskt, socialt och kulturellt värde för regionen Apulien.

B.     Förekomsten av denna organism anmäldes för första gången till kommissionen och andra medlemsstater av de italienska myndigheterna den 21 oktober 2013.

C.     Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor rapporterade 2014 om en snabb spridning av sjukdomen och ett begränsat genomförande av utrotningsåtgärder. Sjukdomen har spridit sig från tiotusentals träd som hade angripits i Italien 2013 till över en miljon angripna träd 2015.

D.     Efsa konstaterar i sitt vetenskapliga yttrande att den aktuella spridningen av Xylella fastidiosa inom EU begränsar sig till en stam.

E.     Den stam av Xylella fastidiosa som angriper olivträd i regionen Apulien skiljer sig från den stam som orsakar sjukdomar hos vinrankor och citrusfruktträd i andra delen av världen.

F.     Kommissionens genomförandebeslut inbegriper strikta, riktade kontroller av viss import av växter, vilket är i linje med den riskbaserade strategin i unionens regelverk.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stoppa spridningen av Xylella fastidiosa bland olivträden i regionen Apulien genom ett effektivt genomförande av riktade åtgärder för att undvika ytterligare skada. Parlamentet understryker behovet av fortsatt forskning, särskilt om epidemiologin förXylella fastidiosa, och ytterligare åtgärder för att kontrollera sjukdomen,

2.      Europaparlamentet betonar att medlemsstaternas experter i ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder den 28 april 2015 godkände de nya åtgärder som kommissionen föreslagit för att förhindra att Xylella fastidiosa införs och sprids i unionen.

3.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att man i enlighet med dess genomförandebeslut utan ytterligare dröjsmål fastställer avgränsade områden och tillämpar utrotnings- och begränsningsåtgärder.

4.      Europaparlamentet betonar att det i unionens regelverk redan föreskrivs ytterligare riktade kontroller av importerade växter i fall av en ökad risk, och uppmanar kommissionen att säkerställa en riskbaserad strategi när det gäller import som respekterar unionens regelverk.

5.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta omedelbara åtgärder om åtgärderna inte skulle efterlevas, i syfte att förhindra att Xylella fastidiosa införs och sprids i unionen.

6.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.