Предложение за резолюция - B8-0452/2015Предложение за резолюция
B8-0452/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно разпространението на заразяването с бактерията Xylella fastidiosa сред маслиновите дървета

13.5.2015 - (2015/2652(RSP))

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8‑0117/2015
съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността

Естер Еранс Гарсия, Алберт Дес, Джовани Ла Вия, Барбара Матера, Дубравка Шуйца, Йожеф Над, Даниел Буда, Марияна Петир, Нуну Мелу, Петер Яр, Мишел Дантен, София Рибейру, Херберт Дорфман, Рамон Луис Валкарсел Сисо, Рафаеле Фито, Ивана Малетич, Андрей  Пленкович, Давор Иво Щир, Лара Коми, Елизабета Гардини, Владимир Уручев от името на групата PPE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0451/2015

Процедура : 2015/2652(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0452/2015
Внесени текстове :
B8-0452/2015
Разисквания :
Приети текстове :

B8-0452/2015

Резолюция на Европейския парламент относно разпространението на заразяването с бактерията Xylella fastidiosa сред маслиновите дървета

(2015/2652(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността[1],

–       като взе предвид научното становище на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) от 6 януари 2015 г. относно рисковете за здравето на растенията, свързани с Xylella fastidiosa, на територията на ЕС, в което се посочват и оценяват възможностите за намаляване на риска,

–       като взе предвид решенията за изпълнение на Комисията от 13 февруари 2014 г., 23 юли 2014 г. и 28 април 2015 г. относно мерките за предотвратяване на въвеждането и разпространението на Xylella fastidiosa в Съюза,

–       като взе предвид въпроса до Комисията относно разпространението на заразяването с бактерията Xylella fastidiosa сред маслиновите дървета (O-000038/2015 – B8-0117/2015),

–       като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че Xylella fastidiosa е много опасна непосредствена заплаха за производството в Южна Европа на определени култури, включително маслини, бадемови и прасковени дървета и декоративни растения, представлява потенциална заплаха за други култури, като лозя и цитрусови дървета, и би могла да доведе до безпрецедентни и опустошителни загуби с драматични икономически, екологични и социални последици;

Б.     като има предвид, че бактерията вече причинява сериозни вреди на маслинови горички в региона на Пулия в Южна Италия, като потенциално застрашава други култури и региони;

В.     като има предвид, че производството на маслини е един от най-важните селскостопански отрасли в Пулия и генерира 11,6% (или 522 милиона евро) от общата стойност на селскостопанското производство в региона и 30% от стойността на националното производство на маслини през 2013 г.;

Г.     като има предвид, че наличието на Xylella fastidiosa причинява сериозни икономически вреди не само на производителите на маслини, но и на цялата верига на производство (предприятия за производство на маслиново масло, включително кооперативните и частните предприятия) и на предлагането на пазара, както и на свързаните с туризма дейности;

Д.     като има предвид, че повече от един милион маслинови дървета са нападнати от бактерията в Италия;

Е.     като има предвид, че първото уведомление за заразяване с бактерията Xylella fastidiosa беше извършено от италианските органи на 21 октомври 2013 г.;

Ж.    като има предвид, че проверките, извършени в Италия през ноември 2014 г. от Хранителната и ветеринарна служба (FVO) на Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“, потвърдиха, че положението рязко се е влошило и че не може да се изключи възможността за по-нататъшно разпространение на бактерията;

З.      като има предвид, че бактерията Xylella fastidiosa вече е опустошила големи райони на производство в трети държави, като например лозя в Калифорния и цитрусови насаждения в Бразилия;

И.     като има предвид, че в момента няма лечение за излекуването на болни растения в тази сфера, и като има предвид, че засегнатите растения обикновено остават заразени през целия си живот или загиват бързо;

Й.     като има предвид, че в Европейския съюз повече от 300 различни растения, включително асимптоматични диви растения, могат бъдат гостоприемници на болестта;

К.     като има предвид, че изкореняването на растенията, обявени за заразени, не би било достатъчно, за да се спре разпространението на болестта, и като има предвид, че могат да бъдат предприети фитосанитарни мерки само за унищожаване на насекомите, преносители на Xylella fastidiosa;

Л.     като има предвид, че други патогенни бактерии, като болестта, причиняваща черни петна по цитрусовите плодове, открита при вноса на цитрусови плодове от Южна Африка, също представляват значителни рискове за производството в ЕС;

М.    като има предвид, че Европейският орган за безопасност на храните подчертава, че предвид трудностите за спиране на разпространението на Xylella fastidiosa, след като е засегнала производствената сфера, следва приоритетно да бъдат предприети превантивни действия, съсредоточени върху вноса;

1.      отбелязва, че решенията за изпълнение, взети преди април 2015 г. от Комисията, се съсредоточават главно върху вътрешните дейности за борба със заразяването и не включват строги мерки, за да се предотврати навлизането на болестта в Европейския съюз от трети държави;

2.      призовава Комисията да предприеме строги мерки срещу Xylella fastidiosa и други опасни организми, като болестта, причиняваща черни петна по цитрусовите плодове, за да се предотврати вносът на заразен материал в ЕС; приветства решението, взето през април 2015 г. от Комисията за спиране на вноса на заразени растения Coffea от Коста Рика и Хондурас, и ограниченията, приети по отношение на вноса на растения от засегнати области в други трети държави; изисква прилагане при необходимост на по-сериозни мерки, включително разрешаването на внос само от производствени обекти, свободни от вредители;

3.      изразява съжаление във връзка с факта, че много често Комисията не реагира достатъчно бързо, за да предотврати навлизането в ЕС на болести по растенията от трети държави; поради това настоятелно призовава Комисията да провери източника на заразата и да преразгледа системата на ЕС за официален фитосанитарен контрол с цел защита и опазване на нашата територия;

4.      настоятелно призовава Комисията, по-специално с оглед на настъпването на лятото, да предприеме по-ефективни мерки за предотвратяване на разпространението на Xylella fastidiosa в ЕС, в частност чрез съсредоточаване на действията върху култури, които са най-силно изложени на риск, като същевременно не се пренебрегват други култури, които биха могли също така да бъдат сериозно засегнати от болестта;

5.      настоятелно призовава Комисията да насърчи незабавно интензивни усилия в областта на научните изследвания, включително чрез предоставяне на средства на научноизследователските институти, с оглед на подобряването на нашите научни знания за Xylella fastidiosa и положително идентифициране на естеството на връзката между патогена, симптомите и развитието на заболяването;

6.      призовава Комисията и държавите членки да обезщетят производителите за мерките за унищожаване на растенията и за загубата на приходи, която включва загуба не само по отношение на селскостопанското производство, но също и на културното наследство, историята и свързаните с туризма дейности;

7.      предлага започване на информационни кампании за насърчаване на производителите да предупреждават незабавно компетентните органи за наличието – или предполагаемото наличие – на бактерията; призовава Комисията да определи стимули за производителите, прилагащи превантивни мерки;

8.      призовава за предоставяне на повече средства, за да се гарантира откриването на вредните организми на пунктовете за влизане в ЕС; освен това насърчава държавите членки да увеличат броя на редовните проверки с цел предотвратяване на разпространението на Xylella fastidiosa извън демаркационните зони;

9.      призовава Комисията да предостави отворена база данни със списък на институциите и компетентните органи на равнище ЕС и на равнище държави членки с цел обмен на информация и опит, включително на най-добри практики, както и с цел бързо известяване на компетентните органи и вземане на необходимите мерки;

10.    призовава Комисията да изготви по прозрачен начин всеобхватни насоки за прилагането на превантивни мерки и мерки за контрол на болестите, в които ясно да се посочва техният обхват и продължителност, въз основа на съществуващия опит и най-добри практики, които могат да се използват като помощен инструмент от компетентните органи и служби в държавите членки;

11.    отправя искане към Комисията да докладва ежегодно пред Парламента относно заплахата за производителите в ЕС от Xylella fastidiosa и други опасни организми;

12.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.