Návrh usnesení - B8-0452/2015Návrh usnesení
B8-0452/2015

NÁVRH USNESENÍ o napadení olivovníků bakterií Xylella fastidiosa

13.5.2015 - (2015/2652(RSP))

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8‑0117/2015
v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Esther Herranz García, Albert Deß, Giovanni La Via, Barbara Matera, Dubravka Šuica, József Nagy, Daniel Buda, Marijana Petir, Nuno Melo, Peter Jahr, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Herbert Dorfmann, Ramón Luis Valcárcel Siso, Raffaele Fitto, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Elisabetta Gardini, Vladimir Urutchev za skupinu PPE

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0451/2015

Postup : 2015/2652(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0452/2015
Předložené texty :
B8-0452/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑0452/2015

Usnesení Evropského parlamentu o napadení olivovníků bakterií Xylella fastidiosa

(2015/2652(RSP))

Evropský parlament,

–       s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství[1],

–       s ohledem na vědecké stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin ze dne 6. ledna 2015 o riziku, které představuje bakterie Xylella fastidiosa na území EU pro zdraví rostlin, v němž jsou uvedeny a vyhodnoceny možnosti omezování tohoto rizika,

–       s ohledem na prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 13. února a 23. července 2014 a ze dne 28. dubna 2015, pokud jde o opatření, která mají zabránit průniku bakterie Xylella fastidiosa na území Unie a jejímu šíření,

–       s ohledem na otázku položenou Komisi o napadení olivovníků bakterií Xylella fastidiosa (O-000038/2015 – B8-0117/2015),

–       s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že bakterie Xylella fastidiosa představuje velmi nebezpečnou bezprostřední hrozbu pro pěstování určitých rostlin v jižní Evropě, včetně olivovníků, mandloní, broskvoní a okrasných rostlin, a také potenciální hrozbu pro další rostliny, jako je vinná réva a citrusové stromy, a mohla by vést k nevídaným ničivým škodám s dramatickými důsledky z hlediska životního prostředí a s hospodářskými a sociálními důsledky;

B.     vzhledem k tomu, že bakterie již způsobila významné škody v olivových hájích v oblasti Apulie v jižní Itálii a může ohrožovat další rostliny a regiony;

C.     vzhledem k tomu, že produkce oliv, která v roce 2013 tvořila 11,6 % (nebo 522 milionů EUR) celkové hodnoty zemědělské výroby a 30 % hodnoty produkce oliv v Itálii, je v oblasti Apulie jedním z nejdůležitějších zemědělských odvětví;

D.     vzhledem k tomu, že přítomnost bakterie Xylella fastidiosa vede k významným hospodářským škodám nejen z hlediska producentů oliv, ale také z hlediska celého výrobního řetězce (lisovny oleje, včetně družstevních a soukromých lisoven) a odbytové činnosti a činnosti v oblasti cestovního ruchu;

E.     vzhledem k tomu, že tato bakterie napadla v Itálii více než jeden milion olivovníků;

F.     vzhledem k tomu, že první upozornění na výskyt bakterie Xylella fastidiosa vydaly italské orgány dne 21. října 2013;

G.     vzhledem k tomu, že kontroly, které v listopadu 2014 provedl v Itálii Potravinový a veterinární úřad generálního ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin, potvrzují, že došlo k dramatickému zhoršení situace a že nelze vyloučit další šíření této bakterie;

H.     vzhledem k tomu, že nákaza bakterií Xylella fastidiosa již zničila rozsáhlé oblasti produkce ve třetích zemích, jako jsou vinice v Kalifornii a citrusové sady v Brazílii;

I.      vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje možnost, jak vyléčit napadené stromy na polích a že tyto stromy většinou buď zůstávají nakaženy po celou dobu života, anebo rychle hynou;

J.      vzhledem k tomu, že tato nemoc napadá v Evropské unii více než 300 různých druhů rostlin, včetně asymptomatických planě rostoucích rostlin;

K.     vzhledem k tomu, že k zamezení šíření této choroby nestačí zničit rostliny, které jsou prohlášeny za napadané, a že fytosanitární opatření lze přijmout pouze za účelem hubení hmyzu, jenž je přenašečem bakterie Xylella fastidiosa;

L.     vzhledem k tomu, že mezi závažná rizika z hlediska produkce v EU patří i další patogeny, např. tzv. choroba „černých skvrn“, kterou můžeme vidět u citrusových plodů dovezených z Jihoafrické republiky;

M.    vzhledem k tomu, že Evropský úřad pro bezpečnost potravin zdůraznil, že s ohledem na obtížné zastavení šíření bakterie Xylella fastidiosa je v případě, že se v určité výrobní oblasti tato bakterie již rozšířila, nutné se zaměřit na preventivní opatření týkající se dovozu;

1.      poukazuje na to, že prováděcí rozhodnutí, která přijala Komise před dubnem 2015, se soustřeďují především na interní činnost zaměřenou na boj proti výskytu této bakterie a nezahrnují přísná opatření, která by bránila průniku tohoto onemocnění do Evropské unie ze třetích zemí;

2.      vyzývá Komisi, aby přijala přísná opatření proti šíření bakterie Xylella fastidiosa a jiných nebezpečných organismů, jako např. choroby „černých skvrn“, s cílem zabránit dovozu infikovaného materiálu do EU; vítá rozhodnutí, které přijala Komise v dubnu 2015 ohledně ukončení dovozu infikovaných rostlin kávovníku z Kostariky a Hondurasu, a přijatá omezení týkající se dovozu rostlin z napadených oblastí v jiných třetích zemích; vyzývá v případě nutnosti k uplatňování přísnějších opatření, včetně povolování dovozu pouze z výrobních oblastí, kde se nákaza nevyskytuje;

3.      s politováním konstatuje, že velmi často Komise nereaguje dostatečně rychle, aby bylo možno zabránit průniku onemocnění rostlin ze třetích zemí do EU; naléhavě proto Komisi vyzývá, aby za účelem ochrany našeho území ověřila zdroj infekce a přehodnotila oficiální fytosanitární kontrolní systém EU;

4.      vzhledem k tomu, že začíná léto, naléhavě vyzývá Komisi, aby přijala účinnější opatření, která by zabránila šíření bakterie Xylella fastidiosa v EU, zejména tím, že se zaměří na nejohroženější rostliny, aniž by přitom zapomněla na další rostliny, které mohou být touto chorobou také snadno napadeny;

5.      naléhavě vyzývá Komisi, aby neodkladně podpořila intenzivní výzkum, mj. poskytnutím finančních prostředků pro výzkumné ústavy, s cílem získat nové vědecké poznatky o bakterii Xylella fastidiosa a zjistit, jaký je vztah mezi tímto patogenem a symptomy a rozvojem dané choroby;

6.      vyzývá Komisi a členské státy, aby výrobcům kompenzovaly náklady na eradikaci této choroby a výpadek příjmů, k němuž dochází nejen s ohledem na zemědělskou výrobu, ale také v souvislosti s kulturním dědictvím, historií a činností v oblasti cestovního ruchu;

7.      navrhuje, aby byly zahájeny informační kampaně, které by výrobce přiměly k tomu, aby příslušné úřady okamžitě upozorňovali na přítomnost nebo na podezření na přítomnost této bakterie; vyzývá Komisi, aby stanovila pobídky pro výrobce uplatňující preventivní opatření;

8.      vyzývá k poskytnutí většího množství prostředků, aby bylo zajištěno zjišťování škodlivých organismů v místech vstupu do EU; vybízí členské státy navíc k tomu, aby zvýšily počet pravidelných inspekcí s cílem zabránit šíření bakterie Xylella fastidiosa mimo ohraničené oblasti;

9.      vyzývá Komisi, aby vytvořila volně přístupnou databázi se seznamem institucí a příslušných úřadů na úrovni EU a členských států, která by umožňovala výměnu informací a zkušeností, včetně osvědčené praxe, varování příslušných orgánů a přijímání nezbytných opatření;

10.    vyzývá Komisi, aby transparentním způsobem vypracovala komplexní pokyny ohledně uplatňování preventivních opatření a opatření zaměřených na zabránění šíření dané choroby, v nichž by byl na základě stávajících zkušeností a osvědčených postupů jasně vymezen rozsah a doba trvání těchto opatření a které by mohly příslušné orgány a útvary členských států použít jako podpůrný nástroj;

11.    žádá Komisi, aby Parlament každoročně informovala o hrozbě, kterou pro výrobce EU představuje bakterie Xylella fastidiosa a další nebezpečné organismy;

12.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.