Forslag til beslutning - B8-0452/2015Forslag til beslutning
B8-0452/2015

FORSLAG TIL BESLUTNING om udbrud af Xylella fastidiosa, der angriber oliventræer

13.5.2015 - (2015/2652(RSP))

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-0117/2015
jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5

Esther Herranz García, Albert Deß, Giovanni La Via, Barbara Matera, Dubravka Šuica, József Nagy, Daniel Buda, Marijana Petir, Nuno Melo, Peter Jahr, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Herbert Dorfmann, Ramón Luis Valcárcel Siso, Raffaele Fitto, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Elisabetta Gardini, Vladimir Urutchev for PPE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0451/2015

Procedure : 2015/2652(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0452/2015
Indgivne tekster :
B8-0452/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8-0452/2015

Europa-Parlamentets beslutning om udbrud af Xylella fastidiosa, der angriber oliventræer

(2015/2652(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet[1],

–       der henviser til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets videnskabelige udtalelse af 6. januar 2015 om den risiko for plantesundheden, som Xylella fastidiosa udgør på EU's område, hvori der blev peget på forskellige muligheder for at nedsætte denne risiko og givet en vurdering af disse muligheder,

–       der henviser til Kommissionens gennemførelsesafgørelser af 13. februar og 23. juli 2014 og af 28. april 2015 vedrørende foranstaltninger til forhindring af indførelse og spredning af Xylella fastidiosa i EU,

–       der henviser til forespørgsel til Kommissionen om udbruddet af Xylella fastidiosa, der angriber oliventræer (O-000038/2015 – B8-0117/2015),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at Xylella fastidiosa er en yderst farlig, direkte trussel mod produktionen i Sydeuropa af visse afgrøder, herunder oliven, mandler og ferskner samt prydplanter og en potentiel trussel mod andre afgrøder såsom vin og citroner, og kan føre til hidtil usete og ødelæggende tab med dramatiske økonomiske, miljømæssige og sociale konsekvenser;

B.     der henviser til, at bakterien allerede forårsager alvorlig skade i olivenplantager i den syditalienske region Puglia og potentielt truer andre afgrøder og regioner;

C.     der henviser til, at oliven er en af regionen Puglia’s vigtigste landbrugssektorer, som tegnede sig for 11,6 % (eller 522 mio. EUR) af den samlede landbrugsproduktion i regionen og 30 % af værdien af den italienske olivenproduktion i 2013;

D.     der henviser til, at Xylella fastidiosa forårsager alvorlig økonomisk skade, ikke kun for olivenproducenter, men også for hele produktionskæden (oliemøller, herunder kooperative og private møller) samt for afsætningen og turismerelaterede aktiviteter;

E.     der henviser til, at over en million oliventræer er blevet angrebet af denne bakterie i Italien;

F.     der henviser til, at den første indberetning om et udbrud af Xylella fastidiosa blev foretaget af de italienske myndigheder den 21. oktober 2013;

G.     der henviser til, at de inspektioner, der blev gennemført i Italien i november 2014 af Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret (FVO) i Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Fødevaresikkerhed, bekræfter, at situationen er blevet drastisk forværret, og at en yderligere spredning af bakterien ikke kan udelukkes;

H.     der henviser til, at Xylella fastidiosa allerede har hærget store produktionsområder i tredjelande, såsom vinmarker i Californien og citronplantager i Brasilien;

I.      der henviser til, at der i øjeblikket ikke findes nogen behandling, der kan kurere syge planter på marken, og der henviser til, at de sygdomsramte planter har en tendens til at forblive inficeret i hele deres levetid eller til at hurtigt at visne;

J.      der henviser til, at mere end 300 forskellige planter i EU kan være vært for sygdommen, herunder symptomfrie vilde planter;

K.     der henviser til, at det ikke vil være tilstrækkeligt at fjerne de planter, hvor sygdommen er konstateret, for at standse spredningen af sygdommen, og der henviser til, at der kun kan træffes plantebeskyttelsesforanstaltninger, der består i at bekæmpe de insekter, der er bærere af Xylella fastidiosa;

L.     der henviser til, at andre patogener som f.eks. den såkaldte sortplet ("black spot"), der er fundet i citrusfrugter importeret fra Sydafrika, også udgør en betydelig risiko for EU's produktion;

M.    der henviser til, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har understreget, at man bør prioritere forebyggende foranstaltninger, som fokuserer på import, idet det er vanskeligt at standse spredningen af Xylella fastidiosa, når først et produktionsområde er ramt;

1.      noterer sig, at de gennemførelsesafgørelser, der blev truffet af Kommissionen før april 2015, hovedsageligt fokuserede på interne foranstaltninger til bekæmpelse af udbruddet og ikke omfattede slagkraftige foranstaltninger til at forhindre, at sygdommen blev indført til EU fra tredjelande;

2.      opfordrer Kommissionen til at træffe slagkraftige foranstaltninger mod Xylella fastidiosa og andre farlige organismer såsom "sortplet" for at forhindre indførsel af inficeret materiale i EU; glæder sig over den afgørelse, som Kommissionen traf i april 2015, om at standse import af inficerede kaffeplanter fra Costa Rica og Honduras, og de restriktioner, der blev vedtaget i forbindelse med import af planter fra ramte områder i andre tredjelande; anmoder om, at der om nødvendigt tages kraftigere foranstaltninger i anvendelse, som f.eks. kun at give tilladelse til import fra produktionssteder, der er fri for skadegørere;

3.      beklager, at Kommissionen meget ofte ikke reagerer hurtigt nok til at forhindre indførelsen i EU af plantesygdomme fra tredjelande; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at kontrollere infektionskilden og til at revidere EU's officielle ordning for plantesundhedskontrol med henblik på at beskytte EU's område;

4.      opfordrer indtrængende Kommissionen til, navnlig i betragtning af den forestående sommer, at træffe mere effektive foranstaltninger til at undgå spredning af Xylella fastidiosa i EU, navnlig ved at fokusere på de mest truede afgrøder, uden dog at se bort fra andre afgrøder, som også kan blive hårdt ramt af sygdommen;

5.      opfordrer indtrængende Kommissionen til hurtigst muligt at fremme en intensiveret forskningsindsats, bl.a. ved at stille midler til rådighed til forskningsinstitutter, således at vores videnskabelige viden om Xylella fastidiosa kan forbedres, og sammenhængen mellem patogenet, symptomerne og udviklingen af sygdommen kan påvises;

6.      opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at yde kompensation til producenterne for rydningsforanstaltninger og indtægtstab - hvilket ikke blot omfatter tab med hensyn til landbrugsproduktionen, men også med hensyn til kulturarv, historie og turismerelaterede aktiviteter;

7.      foreslår, at der iværksættes oplysningskampagner for at tilskynde producenterne til omgående at underrette de kompetente myndigheder om bakteriens tilstedeværelse - eller dens formodede tilstedeværelse; opfordrer Kommissionen til at finde frem til incitamenter, der kan få producenterne til at gennemføre forebyggende foranstaltninger;

8.      opfordrer til, at der stilles omfattende midler til rådighed til at sikre, at skadelige organismer opdages ved EU's grænseovergangssteder; tilskynder desuden medlemsstaterne til at øge antallet af regelmæssige inspektioner med henblik på at forebygge spredningen af Xylella fastidiosa uden for de afgrænsede områder;

9.      opfordrer Kommissionen til at tilvejebringe en åben database, med en liste over institutioner og kompetente myndigheder på EU- og medlemsstatsniveau, til udveksling af informationer og erfaringer, herunder bedste praksis, samt for hurtigt at kunne underrette de kompetente myndigheder og træffe de nødvendige foranstaltninger;

10.    opfordrer Kommissionen til, på gennemskuelig måde, at udarbejde omfattende retningslinjer for gennemførelse af forebyggende foranstaltninger og sygdomskontrolforanstaltninger, med klare angivelser for deres anvendelsesområde og varighed, der tager udgangspunkt i eksisterende erfaringer og bedste praksis og kan anvendes som et støtteredskab af medlemsstaternes kompetente myndigheder og tjenester;

11.    anmoder Kommissionen om årligt at rapportere til Parlamentet om den trussel, som Xylella fastidiosa og andre farlige organismer udgør for EU’s producenter;

12.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.