Resolutsiooni ettepanek - B8-0452/2015Resolutsiooni ettepanek
B8-0452/2015

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK oliivipuid kahjustava bakteri Xylella fastidiosa puhangu kohta

  13.5.2015 - (2015/2652(RSP))

  suuliselt vastatava küsimuse B8-0117/2015 alusel
  vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5

  Esther Herranz García, Albert Deß, Giovanni La Via, Barbara Matera, Dubravka Šuica, József Nagy, Daniel Buda, Marijana Petir, Nuno Melo, Peter Jahr, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Herbert Dorfmann, Ramón Luis Valcárcel Siso, Raffaele Fitto, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Elisabetta Gardini, Vladimir Urutchev fraktsiooni PPE nimel

  Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0451/2015

  Menetlus : 2015/2652(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B8-0452/2015
  Esitatud tekstid :
  B8-0452/2015
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  B8-0452/2015

  Euroopa Parlamendi resolutsioon oliivipuid kahjustava bakteri Xylella fastidiosa puhangu kohta

  (2015/2652(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –       võttes arvesse nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta[1],

  –       võttes arvesse Euroopa Toiduohutusameti 6. jaanuari 2015. aasta teaduslikku arvamust bakterist Xylella fastidiosa tuleneva riski kohta taimede tervisele ELi territooriumil, koos riski vähendamise võimaluste tuvastamise ja hindamisega,

  –       võttes arvesse komisjoni 13. veebruari ja 23. juuli 2014. aasta ja 28. aprilli 2015. aasta rakendusotsuseid Xylella fastidiosa liitu sissetoomise ja seal leviku vastu võetavate meetmete kohta,

  –       võttes arvesse komisjonile esitatud küsimust bakteriga Xylella fastidiosa seotud hädaolukorra kohta, mis mõjutab oliivipuid (O-000038 – B8-0117/2015),

  –       võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

  A.     arvestades, et Xylella fastidiosa kujutab endast väga ohtlikku vahetut riski teatavate Lõuna-Euroopa põllukultuuride kasvatamisele, sealhulgas oliivi-, mandli- ja virsikupuudele ning ilutaimedele, ja võib ohustada ka muid põllukultuure, näiteks viinapuid ja tsitruselisi, ning põhjustada suurte majanduslike, keskkonnaalaste ja sotsiaalsete tagajärgedega enneolematut ja laastavat kahju;

  B.     arvestades, et bakter tekitab juba suurt kahju Apuulia maakonna oliivisaludele Lõuna-Itaalias ning võib ohustada ka muid põllukultuure ja piirkondi;

  C.     arvestades, et oliivikasvatus on Apuulia maakonna tähtsamaid põllumajandussektoreid, mis moodustas 2013. aastal piirkonna põllumajandustoodangu koguväärtusest 11,6 % (ehk 522 miljonit eurot) ja Itaalia oliivitootmise väärtusest 30 %;

  D.     arvestades, et Xylella fastidiosa põhjustab tõsist majanduslikku kahju mitte ainult oliivikasvatajatele, vaid kogu tootmisahelale (õlipressimisettevõtted, sealhulgas kooperatiiv- ja eraomandis pressimisettevõtted) ning turustamisele ja turismiga seotud tegevusele;

  E.     arvestades, et Itaalias on kõnealune bakter rünnanud juba rohkem kui miljonit oliivipuud;

  F.     arvestades, et Xylella fastidiosa puhangust andsid esimesena teada Itaalia ametiasutused 21. oktoobril 2013;

  G.     arvestades, et Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi Toidu- ja Veterinaaramet (FVO) viis Itaalias 2014. aasta novembris läbi kontrolle ning kinnitas, et olukord on järsult halvenenud ning ei saa välistada bakteri laialdasemat levikut;

  H.     arvestades, et Xylella fastidiosa on juba laastanud suuri tootmisalasid kolmandates riikides, näiteks viinamarjaistandusi Californias ja tsitrusekasvandusi Brasiilias;

  I.      arvestades, et nakatunud taimede kohapealseks raviks ei ole veel lahendust leitud, ja arvestades, et nakatunud taimed on üldjuhul haiged terve elu või hukkuvad kiiresti;

  J.      arvestades, et nakkus võib peituda rohkem kui 300 eri taimes, sealhulgas asümptomaatilistes looduslikes taimedes Euroopa Liidus;

  K.     arvestades, et nakatunuks tunnistatud taimede hävitamisest haiguse leviku peatamiseks ei piisa, ja arvestades, et fütosanitaarmeetmeid saab võtta vaid putukate hävitamiseks, kes on Xylella fastidiosa siirutajad;

  L.     arvestades, et muud patogeenid, nt viiruslik mustlaiksus, mida leidub Lõuna-Aafrikast imporditud tsitruselistel, kujutavad endast samuti olulist riski ELi toodangule;

  M.    arvestades, et Euroopa Toiduohutusamet on rõhutanud, et pidades silmas juba nakatunud tootmisaladel Xylella fastidiosa leviku peatamise keerukust, tuleks esmatähtsaks pidada impordile suunatud ennetavaid meetmeid;

  1.      märgib, et komisjoni poolt enne 2015. aasta aprilli vastu võetud rakendusotsustes keskenduti peamiselt ELi sisestele meetmetele puhangu vastu võitlemiseks ja need ei sisaldanud tugevaid meetmeid kõnealuse haiguse kolmandatest riikidest Euroopa Liitu sissetoomise ärahoidmiseks;

  2.      kutsub komisjoni üles võtma jõulisi meetmeid Xylella fastidiosa ja muude ohtlike organismide, nt viirusliku mustlaiksuse vastu, et hoida ära nakatunud materjali importi ELi; tunneb heameelt komisjoni 2015. aasta aprillis tehtud otsuse üle lõpetada nakatunud kohvipuude import Costa Ricast ja Hondurasest ning piirangute üle, mis seati taimede impordile muude kolmandate riikide nakatunud piirkondadest; palub vajaduse korral kohaldada tugevamaid meetmeid, sealhulgas impordi lubamine üksnes kahjurivabadest tootmiskohtadest;

  3.      peab kahetsusväärseks asjaolu, et väga sageli ei reageeri komisjon piisavalt kiiresti, et hoida ära kolmandatest riikidest taimehaiguste ELi sissetoomine; nõuab seetõttu tungivalt, et komisjon selgitaks välja nakkuse allika ja vaataks läbi ELi ametliku fütosanitaarkontrolli süsteemi, et kaitsta meie territooriumi;

  4.      nõuab tungivalt, et komisjon võtaks, eriti suve algust silmas pidades, tulemuslikumaid meetmeid Xylella fastidiosa leviku vältimiseks ELis, võttes eelkõige sihikule kõige ohustatumad põllukultuurid, jätmata samas tähelepanuta muid põllukultuure, mida kõnealune haigus samuti tõsiselt kahjustada võib;

  5.      nõuab tungivalt, et komisjon edendaks viivitamata tugevdatud jõupingutusi teadusuuringute valdkonnas, sealhulgas uurimisinstituutidele rahaliste vahendite kättesaadavaks tegemise kaudu, et parandada teaduslikult põhjendatud teadmisi Xylella fastidiosa kohta ja teha selgelt kindlaks seos patogeeni, sümptomite ja haiguse kulu vahel;

  6.      kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kompenseerima tootjatele hävitamismeetmed ja saamata jäänud tulu – mis hõlmab mitte üksnes kahju põllumajandusliku tootmise vaid ka kultuuripärandi, ajaloo ja turismiga seotud tegevuste seisukohast;

  7.      teeb ettepaneku käivitada teavituskampaaniad, et ergutada tootjaid viivitamata teavitama pädevaid asutusi kõnealuse bakteri esinemisest või kahtlustatavast esinemisest; kutsub komisjoni üles selgitama välja stiimulid ennetusmeetmeid rakendavate tootjate jaoks;

  8.      nõuab, et kahjulike organismide ELi sissetoomise kohas tuvastamise tagamiseks tehtaks kättesaadavaks rohkem vahendeid; ergutab lisaks liikmesriike suurendama regulaarsete kontrollide arvu, et hoida ära Xylella fastidiosa levikut piiritletud aladelt väljapoole;

  9.      palub komisjonil teha kättesaadavaks avatud andmebaas, mis sisaldaks institutsioonide ja pädevate asutuste loetelu ELi ja liikmesriigi tasandil, et vahetada teavet ja kogemusi, sealhulgas parimaid tavasid, ning kiirelt hoiatada pädevaid asutusi ja võtta vajalikke meetmeid;

  10.    kutsub komisjoni üles töötama läbipaistval viisil välja kõikehõlmavad suunised haiguse ennetus- ja tõrjemeetmete rakendamiseks, andes olemasolevatele kogemustele ja parimatele tavadele tuginedes meetmete ulatuse ja kestvuse kohta selged juhised, mida liikmesriikide pädevad asutused ja teenistused saavad kasutada toetava vahendina;

  11.    palub komisjonil anda Euroopa Parlamendile igal aastal aru Xylella fastidiosa ja muude ohtlike organismide poolt ELi tootjatele põhjustatavate ohtude kohta;

  12.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.