Päätöslauselmaesitys - B8-0452/2015Päätöslauselmaesitys
B8-0452/2015

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS oliivipuita kiusaavan Xylella fastidiosa -bakteerin leviämisestä

13.5.2015 - (2015/2652(RSP))

suullisesti vastattavan kysymyksen B8‑0117/2015 johdosta
työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti

Esther Herranz García, Albert Deß, Giovanni La Via, Barbara Matera, Dubravka Šuica, József Nagy, Daniel Buda, Marijana Petir, Nuno Melo, Peter Jahr, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Herbert Dorfmann, Ramón Luis Valcárcel Siso, Raffaele Fitto, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Elisabetta Gardini, Vladimir Urutchev PPE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0451/2015

Menettely : 2015/2652(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0452/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0452/2015
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0452/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma oliivipuita kiusaavan Xylella fastidiosa ‑bakteerin leviämisestä

(2015/2652(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon 8. toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä[1],

–       ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen 6. tammikuuta 2015 julkaistun tieteellisen lausunnon, jossa käsiteltiin Xylella fastidiosa bakteerin kasvien terveydelle aiheuttamia riskejä unionin alueella sekä eriteltiin ja arvioitiin eri vaihtoehtoja riskin pienentämiseksi,

–       ottaa huomioon komission 13. helmikuuta ja 23. heinäkuuta 2014 sekä 28. huhtikuuta 2015 tekemät täytäntöönpanopäätökset liittyen toimiin, joilla estetään Xylella fastidiosa ‑bakteerin unioniin kulkeutuminen ja siellä leviäminen,

–       ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen oliivipuita kiusaavan Xylella fastidiosa ‑bakteerin leviämisestä (O-000038/2015 – B8-0117/2015),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.     katsoo, että Xylella fastidiosa ‑bakteeri on erittäin vaarallinen välitön uhka Etelä‑Euroopan tiettyjen viljelykasvien tuotannolle, mukaan luettuina oliivi-, manteli- ja persikkapuut sekä koristekasvit, ja että se on mahdollinen uhka muille viljelykasveille kuten viiniköynnöksille ja sitruspuille ja voi johtaa ennalta arvaamattomiin ja tuhoisiin menetyksiin, joilla on dramaattisia taloudellisia, ympäristöön kohdistuvia ja sosiaalisia vaikutuksia;

B.     ottaa huomioon, että bakteeri on jo aiheuttanut vakavia vahinkoja Etelä-Italian Apulian alueen oliivilehdoille ja mahdollisesti vaarantanut muita viljelykasveja ja alueita;

C.     ottaa huomioon, että Apulian alueen oliivituotanto on yksi sen tärkeimmistä maataloustuotannon aloista, jonka osuus alueen maataloustuotannon kokonaisarvosta vuonna 2013 oli 11,6 prosenttia (tai 522 miljoonaa euroa) ja 30 prosenttia Italian oliivituotannon arvosta;

D.     ottaa huomioon, että Xylella fastidiosa ‑bakteeri aiheuttaa vakavia taloudellisia vahinkoja paitsi oliivintuottajille myös koko tuotanto- ja markkinointiketjulle (muun muassa osuustoiminnallisille ja yksityisille öljynpuristamoille) ja matkailuun liittyville toiminnoille;

E.     toteaa, että bakteeri on Italiassa tarttunut yli miljoonaan oliivipuuhun;

F.     ottaa huomioon, että Italian viranomaiset tekivät ensimmäisen ilmoituksen Xylella fastidiosa ‑bakteerin leviämisestä 21. lokakuuta 2013;

G.     ottaa huomioon, että komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston (FVO) Italiassa marraskuussa 2014 tekemät tarkastukset osoittavat, että tilanne on dramaattisesti heikentynyt eikä bakteerin leviämistä edelleen voida sulkea pois;

H.     ottaa huomioon, että Xylella fastidiosa ‑bakteeri on jo aiheuttanut laajaa tuhoa tuotantoalueilla kolmansissa maissa, kuten Kalifornian viinitarhoissa ja Brasilian sitruslehdoissa;

I.      ottaa huomioon, että sairastuneiden kasvien parantamiseen paikalla ei tällä hetkellä ole keinoa ja että bakteerin saaneet kasvit yleensä joko kärsivät bakteerista koko elinikänsä tai kuolevat nopeasti;

J.      ottaa huomioon, että unionissa yli 300 eri kasvilajia voi kantaa sairautta, mukaan luettuina oireettomat villit kasvit;

K.     ottaa huomioon, että tartunnan saaneiksi ilmoitettujen kasvien hävittäminen ei riittäisi estämään taudin leviämistä ja että kasvinsuojelutoimenpiteiden avulla voidaan vain eliminoida hyönteiset, jotka levittävät Xylella fastidiosa ‑bakteeria;

L.     toteaa, että muut patogeenit, kuten Etelä-Afrikasta tuoduissa sitrushedelmissä havaittu ns. mustalaikku, aiheuttaa myös merkittäviä riskejä EU:n tuotannolle;

M.    ottaa huomioon, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen on korostanut, että tuontiin keskittyvät ehkäisevät toimenpiteet olisi asetutettava etusijalle, koska Xylella fastidiosa ‑bakteerin leviämistä on hankala pysäyttää sen päästyä vaikuttamaan tuotantoalueeseen;

1.      toteaa, että komission ennen huhtikuuta 2015 tekemissä täytäntöönpanopäätöksissä keskityttiin pääasiassa bakteerin leviämistä torjuviin sisäisiin toimiin eikä niihin sisältynyt tehokkaita toimenpiteitä, joilla estettäisiin taudin leviämistä kolmansista maista Euroopan unioniin;

2.      kehottaa komissiota toteuttamaan määrätietoisia toimenpiteitä Xylella fastidiosa ‑bakteerin ja muiden vaarallisten organismien kuten ns. mustalaikun torjumiseksi, jotta estetään infektoituneen aineiston pääsy unioniin; on tyytyväinen komission huhtikuussa 2015 tekemään päätökseen pysäyttää tartunnan saaneiden kahvipensaiden tuonti Costa Ricasta ja Hondurasista sekä käyttöön otettuihin rajoituksiin, jotka koskevat kasvien tuontia muissa kolmansissa maissa olevilta alueilta, joilla tautia esiintyy; pyytää tarvittaessa toteuttamaan tehokkaampia toimenpiteitä, mukaan luettuna luvan antaminen tuontiin ainoastaan tuotantoalueilta, joilla tuholaisia ei esiinny;

3.      pitää valitettavana, että hyvin usein komissio ei reagoi riittävän nopeasti estääkseen kasvitautien leviämisen kolmansista maista unioniin; kehottaa siksi komissiota varmistamaan tartunnan lähteen ja tarkistamaan unionin virallista kasvinsuojelun valvontajärjestelmää alueemme suojaamiseksi ja turvaamiseksi;

4.      kehottaa komissiota erityisesti kesän lähestyessä toteuttamaan tehokkaampia toimenpiteitä, joilla estetään Xylella fastidiosa ‑bakteerin leviäminen unionissa, etenkin kohdentamalla toimenpiteitä riskialtteimpiin viljelykasveihin siten, ettei samalla jätetä huomiotta muita viljelykasveja, joihin tauti voi myös vaikuttaa vakavasti;

5.      kehottaa komissiota edistämään tehostettua tutkimusta viipymättä, mukaan luettuna varojen asettaminen tutkimuslaitosten käyttöön, jotta voidaan lisätä tieteellistä tietämystä Xylella fastidiosa ‑bakteerista ja varmuudella määrittää patogeenin, oireiden ja taudin kehittymisen välisen kytkennän luonne;

6.      kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita korvaamaan tuottajille hävittämistoimenpiteistä aiheutuneet kustannukset ja tulojen menetykset, joihin eivät kuulu ainoastaan maataloustuotannon menetykset vaan myös kulttuuriperintöä, historiaa ja matkailuun liittyviä toimintoja koskevat vahingot;

7.      kehottaa käynnistämään tiedotuskampanjoita, joilla kannustetaan tuottajia viipymättä ilmoittamaan toimivaltaisille viranomaisille bakteerin esiintymisestä tai epäillystä esiintymisestä; kehottaa komissiota esittämään kannustimia tuottajille, jotka panevat täytäntöön ehkäiseviä toimenpiteitä;

8.      kehottaa lisäämään keinoja, joita on käytettävissä sen varmistamiseksi, että haitalliset organismit havaitaan rajanylityspaikoissa, joiden kautta ne saapuvat unionin alueelle; kannustaa jäsenvaltioita myös lisäämään säännöllisiä tarkastuksia, jotta estetään Xylella fastidiosa ‑bakteerin leviäminen rajattujen alueiden ulkopuolelle;

9.      kehottaa komissiota perustamaan avoimen tietokannan, josta löytyy luettelo unionin ja jäsenvaltioiden tason toimielimistä ja toimivaltaisista viranomaisista ja jolla helpotetaan tietojen ja kokemusten vaihtoa, parhaat käytännön mukaan lukien, sekä nopeaa varoituksen antamista toimivaltaisille viranomaisille ja tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista;

10.    kehottaa komissiota antamaan avoimella tavalla laaditut ja kattavat ohjeet, jotka koskevat sellaisten kertyneisiin kokemuksiin ja parhaisiin käytäntöihin perustuvien ehkäisy- ja taudintorjuntatoimenpiteiden täytäntöönpanoa, joita jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ja yksiköt voivat käyttää tukivälineenä, ja määrittämään kyseisissä ohjeissa selvästi toimenpiteiden soveltamisalan ja keston;

11.    kehottaa komissiota raportoimaan Euroopan parlamentille vuosittain uhasta, jonka Xylella fastidiosa ‑bakteeri ja muut vaaralliset organismit aiheuttavat EU:n tuottajille;

12.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.