Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0452/2015Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0452/2015

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl alyvmedžiams kenkiančios bakterijos Xylella fastidiosa protrūkio

13.5.2015 - (2015/2652(RSP))

pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, B8‑0117/2015
pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį

Esther Herranz García, Albert Deß, Giovanni La Via, Barbara Matera, Dubravka Šuica, József Nagy, Daniel Buda, Marijana Petir, Nuno Melo, Peter Jahr, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Herbert Dorfmann, Ramón Luis Valcárcel Siso, Raffaele Fitto, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Elisabetta Gardini, Vladimir Urutchev PPE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0451/2015

Procedūra : 2015/2652(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0452/2015
Pateikti tekstai :
B8-0452/2015
Debatai :
Priimti tekstai :

B8‑0452/2015

Europos Parlamento rezoliucija dėl alyvmedžiams kenkiančios bakterijos Xylella fastidiosa protrūkio

(2015/2652(RSP))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje[1],

–       atsižvelgdamas į 2015 m. sausio 6 d. paskelbtą Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) mokslinę nuomonę dėl bakterijos Xylella fastidiosa keliamo pavojaus augalų sveikatai ES teritorijoje, kurioje nustatytos ir įvertintos pavojaus mažinimo galimybės,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. vasario 13 d. ir liepos 23 d. bei 2015 m. balandžio 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimus dėl Xylella fastidiosa patekimo į Sąjungą ir išplitimo joje prevencijos priemonių,

–       atsižvelgdamas į klausimą Komisijai dėl alyvmedžiams kenkiančios bakterijos Xylella fastidiosa protrūkio (O-0117/2015 – B8-0117/2015),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi Xylella yra labai pavojinga bakterija, kelianti tiesioginę grėsmę tam tikrų kultūrų, įskaitant alyvmedžius, migdolus, persikus ir dekoratyvinius augalus, auginimui Pietų Europoje, taip pat galinti kelti grėsmę kitoms kultūroms, pvz., vynuogynams ir citrinmedžiams, ir galinti padaryti beprecedenčių, pražūtingų nuostolių, turinčių didžiulių ekonominių, ekologinių ir socialinių padarinių;

B.     kadangi ši bakterija jau kelia didelę žalą alyvmedžių giraitėms Pietų Italijos Apulijos regione ir gali kelti grėsmę kitiems kultūriniams augalams ir regionams;

C.     kadangi alyvuogių auginimas Apulijos regione yra vienas iš svarbiausių žemės ūkio sektorių, kuriam 2013 m. teko 11,6 proc. (arba 522 mln. EUR) visos žemės ūkio gamybos regione vertės ir 30 proc. Italijoje išaugintų alyvuogių vertės;

D.     kadangi Xylella fastidiosa paplitimas daro didelę ekonominę žalą net tik alyvuogių augintojams, bet ir visai gamybos ir rinkodaros grandinei (aliejaus gamykloms, kooperatyvams ir privačioms gamykloms), taip pat su turizmu susijusiai veiklai;

E.     kadangi šios bakterijos Italijoje užkrėtė daugiau kaip milijoną alyvmedžių;

F.     kadangi apie Xylella fastidiosa protrūkį Italijos institucijos pirmą kartą pranešė 2013 m. spalio 21 d.;

G.     kadangi patikrinimais, kuriuos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato Maisto ir veterinarijos tarnyba atliko Italijoje 2014 m. lapkričio mėn., patvirtinta, kad padėtis labai pablogėjo ir kad negalima atmesti tolesnio bakterijos plitimo galimybės;

H.     kadangi Xylella liga jau nuniokojo didelius augalų plotus trečiosiose šalyse, pvz., vynuogynus Kalifornijoje ir citrinmedžių plantacijas Brazilijoje;

I.      kadangi šiuo metu nėra nesveikų augalų gydymo augavietėse būdų ir pažeisti augalai paprastai lieka užkrėsti visą savo gyvenimo ciklą arba greitai nunyksta;

J.      kadangi Europos Sąjungoje šią ligą gali turėti daugiau kaip 300 įvairių augalų, įskaitant besimptomius laukinius augalus;

K.     kadangi infekuotais paskelbtų augalų naikinimo nepakaktų ligos plitimui sustabdyti, o fitosanitarinių priemonių galima imtis tik siekiant išnaikinti Xylella pernešančius vabzdžius;

L.     kadangi kiti patogeniniai užkratai, sukeliantys dėmėtligę, randami iš Pietų Afrikos įvežamuose citrusiniuose vaisiuose, taip pat kelia didelį pavojų ES produkcijai;

M.    kadangi Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) pabrėžė, kad labai sunku sustabdyti Xylella plitimą, kai ji jau užkrėtė žemės ūkio produkcijos regioną, todėl pirmenybę reikėtų teikti su importu susijusiems prevenciniams veiksmams;

1.      pažymi, kad iki 2015 m. balandžio mėn. Europos Komisijos priimtuose įgyvendinimo sprendimuose daugiausia dėmesio buvo skiriama vidaus kovos su protrūkiu veiksmams ir nebuvo numatyta priemonių, kuriomis būtų užkirstas kelias ligos plitimui į Europos Sąjungą iš trečiųjų šalių;

2.      ragina Europos Komisiją imtis griežtų priemonių kovojant su Xylella ir kitais pavojingais organizmais, pvz., sukeliančiais dėmėtligę, siekiant užtikrinti, kad infekuota medžiaga nepatektų į ES; teigiamai vertina 2015 m. balandžio mėn. Europos Komisijos priimtą sprendimą nutraukti infekuotų coffea augalų importą iš Kosta Rikos bei Hondūro ir priimtus augalų importo iš kitų trečiųjų šalių užkrėstų teritorijų apribojimus; prašo prireikus taikyti griežtesnes priemones, t. y., be kita ko, leisti importą tik iš kenksmingųjų organizmų neturinčių auginimo vietų;

3.      apgailestauja, jog labai dažnai Europos Komisija nepakankamai greitai reaguoja, kad į Europos Sąjungą nepatektų augalų ligų iš trečiųjų šalių; todėl primygtinai ragina Europos Komisiją patikrinti užkrato šaltinį ir peržiūrėti ES oficialią fitosanitarinio importo sistemą, siekiant apsaugoti mūsų teritoriją;

4.      primygtinai ragina Europos Komisiją, ypač atsižvelgiant į tai, kad prasideda vasara, imtis veiksmingesnių priemonių Xylella plitimui Europos Sąjungoje išvengti, pirmiausia imantis rizikingiausių kultūrų, tačiau neužmirštant ir kitų kultūrų, galinčių smarkiai nukentėti nuo šios ligos;

5.      primygtinai ragina Komisiją skatinti nedelsiant atlikti intensyvesnius mokslinius tyrimus, t. y., be kita ko, skirti lėšų moksliniams institutams, gerinti mokslines žinias apie Xylella ir konstruktyviai nustatyti patogeno, simptomų ir ligos vystymosi ryšio pobūdį;

6.      ragina Europos Komisiją ir valstybes nares kompensuoti augintojams už naikinimo priemones ir prarastas pajamas, t. y. pajamas ne tik už žemės ūkio produkciją, bet ir už kultūros paveldą, istoriją ir su turizmu susijusią veiklą;

7.      siūlo pradėti informavimo kampanijas, kuriomis augintojus būtų skatinami nedelsiant įspėti kompetentingas institucijas apie bakterijų buvimą arba įtariamą buvimą; ragina Europos Komisiją nustatyti augalų augintojams skirtas paskatas įgyvendinti prevencines priemones;

8.      ragina griežtinti turimas priemones, kuriomis užtikrinama, kad žalingi organizmai bus aptikti įvežimo į ES punktuose; be to, ragina valstybes nares didinti reguliarių patikrinimų skaičių, kad bakterijai Xylella nebūtų leidžiama plisti už demarkuotų teritorijų ribų;

9.      ragina Europos Komisiją sukurti visiems prieinamą duomenų bazę, joje išvardijant ES lygmens ir valstybių narių lygmens įstaigas ir kompetentingas institucijas, kad būtų keičiamasi informacija ir patirtimi, t. y. ir geriausia patirtimi, ir būtų greitai teikiami įspėjimai ir imamasi reikiamų priemonių;

10.    ragina Europos Komisiją skaidriai parengti turima geriausia ir kita patirtimi grindžiamas išsamias gaires, kaip įgyvendinti prevencines ir ligos kontrolės priemones, aiškiai nurodant jų taikymo sritį ir trukmę, kad valstybių narių kompetentingos institucijos ir tarnybos galėtų šiomis gairėmis naudotis kaip pagalbine priemone;

11.    prašo Europos Komisijos kasmet Europos Parlamentui pranešti apie Xylella ir kitų pavojingų organizmų keliamą grėsmę ES augintojams;

12.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.