Ontwerpresolutie - B8-0452/2015Ontwerpresolutie
B8-0452/2015

ONTWERPRESOLUTIE over de uitbraak van Xylella fastidiosa in de olijventeelt

13.5.2015 - (2015/2652(RSP))

naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B8‑0117/2015
ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement

Esther Herranz García, Albert Deß, Giovanni La Via, Barbara Matera, Dubravka Šuica, József Nagy, Daniel Buda, Marijana Petir, Nuno Melo, Peter Jahr, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Herbert Dorfmann, Ramón Luis Valcárcel Siso, Raffaele Fitto, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Elisabetta Gardini, Vladimir Urutchev namens de PPE-Fractie

Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0451/2015

Procedure : 2015/2652(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
B8-0452/2015
Ingediende teksten :
B8-0452/2015
Debatten :
Aangenomen teksten :

B8‑0452/2015

Resolutie van het Europees Parlement over de uitbraak van Xylella fastidiosa in de olijventeelt

(2015/2652(RSP))

Het Europees Parlement,

–       gezien Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen[1],

–       gezien het wetenschappelijk advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid van 6 januari 2015 over de risico's van Xylella fastidiosa voor de gezondheid van planten op het grondgebied van de EU, met vaststelling en evaluatie van risicobeperkende opties,

–       gezien de uitvoeringsbesluiten van de Commissie van 13 februari 2014, 23 juli 2014 en 28 april 2015 betreffende maatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van Xylella fastidiosa te voorkomen,

–       gezien de vraag aan de Commissie over de uitbraak van Xylella fastidiosa in de olijventeelt (O-000038/2015 – B8-0117/2015),

–       gezien artikel 128, lid 5, en artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.     overwegende dat Xylella fastidiosa een zeer gevaarlijke, onmiddellijke bedreiging vormt voor de productie van bepaalde gewassen in Zuid-Europa, waaronder olijf-, amandel- en perzikbomen en sierplanten, een potentiële bedreiging vormt voor wijngaarden, citrusbomen en andere gewassen, en kan leiden tot ongekende, rampzalige verliezen, met alle dramatische economische, ecologische en maatschappelijke gevolgen van dien;

B.     overwegende dat de bacterie reeds ernstige schade toebrengt aan olijfboomgaarden in de regio Apulië in Zuid-Italië, hetgeen ook een bedreiging kan worden voor andere gewassen en regio's;

C.     overwegende dat de olijfproductie een van de belangrijkste landbouwsectoren van de regio Apulië is, die goed is voor 11,6 % (of 522 miljoen EUR) van de totale waarde van de landbouwproductie in de regio en 30 % van de waarde van de Italiaanse olijfproductie in 2013;

D.     overwegende dat de aanwezigheid van Xylella fastidiosa ernstige economische schade veroorzaakt, niet alleen voor de olijfproducenten, maar ook voor de gehele productieketen (oliemolens, waaronder coöperatieve en particuliere molens) en afzetketen en voor activiteiten in verband met toerisme;

E.     overwegende dat meer dan één miljoen olijfbomen in Italië zijn aangetast door de bacterie;

F.     overwegende dat de Italiaanse autoriteiten op 21 oktober 2013 de eerste melding deden van een uitbraak van Xylella fastidiosa;

G.     overwegende dat de inspecties die het Voedsel- en Veterinair Bureau (VVB) van het directoraat-generaal Gezondheid en voedselveiligheid in november 2014 in Italië heeft uitgevoerd, bevestigen dat de situatie dramatisch is verslechterd en dat een verdere verspreiding van de bacterie niet kan worden uitgesloten;

H.     overwegende dat Xylella fastidiosa in derde landen reeds grote productiegebieden heeft verwoest, zoals wijngaarden in Californië en citrusboomgaarden in Brazilië;

I.      overwegende dat momenteel geen behandeling beschikbaar is om zieke planten in het veld te verzorgen en dat getroffen planten over het algemeen voor altijd besmet blijven of snel omvallen;

J.      overwegende dat meer dan 300 verschillende planten in de Europese Unie de ziekte kunnen dragen, met inbegrip van asymptomatische wilde planten;

K.     overwegende dat het met wortel en al uittrekken van planten die besmet zijn verklaard, niet voldoende zou zijn om de verspreiding van de ziekte tegen te houden en dat er slechts fytosanitaire maatregelen kunnen worden genomen om de insecten die de dragers van Xylella fastidiosa zijn, uit te roeien;

L.     overwegende dat andere pathogenen, zoals de zogenoemde "zwarte vlek" die bij citrusvruchten uit Zuid-Afrika wordt aangetroffen, ook een aanzienlijk risico voor de productie in de EU vormen;

M.    overwegende dat de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft benadrukt dat er prioriteit moet worden gegeven aan preventieve maatregelen gericht op invoer, omdat het moeilijk is de verspreiding van Xylella fastidiosa een halt toe te roepen zodra een productiegebied is aangetast;

1.      stelt vast dat de uitvoeringsbesluiten die de Commissie vóór april 2015 heeft vastgesteld, vooral gericht waren op interne maatregelen om de uitbraak te bestrijden, en geen krachtige maatregelen omvatten om te voorkomen dat de ziekte vanuit derde landen de Europese Unie zou binnenkomen;

2.      vraagt de Commissie krachtige maatregelen tegen Xylella fastidiosa en andere gevaarlijke organismen zoals "zwarte vlek" te nemen om de invoer van besmet materiaal in de EU te voorkomen; is verheugd over het besluit van de Commissie van april 2015 om de invoer van besmette koffieplanten uit Costa Rica en Honduras te verbieden, en over de invoerbeperkingen voor planten uit getroffen gebieden in andere derde landen; vraagt dat er zo nodig nog strengere maatregelen worden getroffen, bijvoorbeeld alleen invoer toestaan uit ziektevrije productiegebieden;

3.      betreurt het dat de Commissie zeer vaak niet snel genoeg reageert om de binnenkomst in de EU van plantenziekten uit derde landen te voorkomen; dringt er derhalve bij de Commissie op aan de besmettingsbron te controleren en de officiële fytosanitaire controleregeling van de EU te herzien teneinde het grondgebied van de EU te beschermen en te vrijwaren;

4.      vraagt de Commissie, in het bijzonder omdat de zomer in aantocht is, doeltreffendere maatregelen te nemen om de verspreiding van Xylella fastidiosa in de EU te voorkomen, met name door zich te concentreren op de meest bedreigde gewassen, maar andere gewassen die ook ernstig door de ziekte kunnen worden aangetast niet uit het oog te verliezen;

5.      vraagt de Commissie onverwijld intensievere onderzoeksinspanningen te bevorderen, onder meer door fondsen ter beschikking te stellen van onderzoeksinstellingen, teneinde onze wetenschappelijke kennis over Xylella fastidiosa te verbeteren en precies vast te stellen welk verband er bestaat tussen de ziekteverwekker, de symptomen en de ontwikkeling van de ziekte;

6.      vraagt de Commissie en de lidstaten producenten te vergoeden voor uitroeiingsmaatregelen en inkomstenderving – waarbij het niet alleen gaat om verloren landbouwproductie, maar ook om het verlies van cultureel erfgoed, geschiedenis en activiteiten in verband met toerisme;

7.      stelt voor om voorlichtingscampagnes op te zetten om producenten ertoe aan te moedigen de bevoegde autoriteiten onmiddellijk te wijzen op de aanwezigheid, of vermoedelijke aanwezigheid, van de bacterie; verzoekt de Commissie stimulansen voor producenten vast te stellen waarmee zij tot het treffen van preventieve maatregelen kunnen worden aangezet;

8.      vraagt dat er meer middelen worden uitgetrokken om schadelijke organismen op de plaatsen van binnenkomst in de EU te detecteren; moedigt de lidstaten er voorts toe aan het aantal routine-inspecties te verhogen om de verspreiding van Xylella fastidiosa buiten de afgebakende gebieden tegen te gaan;

9.      vraagt de Commissie een open database op te zetten, met een lijst van instellingen en bevoegde autoriteiten op het niveau van de EU en de lidstaten, zodat informatie en ervaringen kunnen worden uitgewisseld, de bevoegde autoriteiten snel kunnen worden gewaarschuwd en de nodige maatregelen kunnen worden getroffen;

10.    vraagt de Commissie op transparante wijze uitgebreide richtsnoeren op te stellen voor de uitvoering van preventieve maatregelen en ziektebestrijdingsmaatregelen, met duidelijke vermelding van het toepassingsgebied en de duur daarvan, op basis van bestaande ervaring en best practices, die de bevoegde autoriteiten en diensten in de lidstaten als ondersteunend instrument kunnen gebruiken;

11.    vraagt de Commissie jaarlijks aan het Parlement te rapporteren over de gevaren van Xylella fastidiosa en andere gevaarlijke organismen voor EU-producenten;

12.    verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.