Procedure : 2015/2655(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0453/2015

Indgivne tekster :

B8-0453/2015

Forhandlinger :

PV 19/05/2015 - 15
CRE 19/05/2015 - 15

Afstemninger :

PV 20/05/2015 - 10.10
CRE 20/05/2015 - 10.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0207

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 120kWORD 54k
13.5.2015
PE555.231v01-00
 
B8-0453/2015

på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0119/2015 og B8-0120/2015

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5


om barselsorlov (2015/2655(RSP))


Maria Arena, Iratxe García Pérez for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om barselsorlov (2015/2655(RSP))  
B8‑0453/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til artikel 2 og 3, stk. 3, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og til artikel 8 og 294 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–       der henviser til Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere som er gravide, som lige har født, eller som ammer(1) (direktivet om barselsorlov),

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktivet om barselsorlov (COM(2008)0637),

–       der henviser til sin holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. oktober 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/…/EU om ændring af direktivet om barselsorlov(2),

–       der henviser til Parlamentets gentagne erklæringer om emnet, herunder dets beslutning af 10. marts 2015 om fremskridt for ligestillingen mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union – 2013(3),

–       der henviser til den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning(4) og til den kommende aftale om samme emne,

–       der henviser til forespørgsler til Rådet og Kommissionen om barselsorlov (O-000049/2015 – B8-0119/2015 og O-000050/2015 – B8-0120/2015),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at princippet om ligebehandling af kønnene indebærer, at der ikke må finde nogen diskrimination sted overhovedet, hvad enten direkte eller indirekte, også for så vidt angår moderskab, faderskab og deling af det familiemæssige ansvar;

B.     der henviser til, at Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst indebærer ambitiøse mål, såsom en beskæftigelsesfrekvens på 75 % og en reduktion af antallet af personer, der er ramt eller truet af fattigdom og social udstødelse, på mindst 20 millioner inden 2020;

C.     der henviser til, at kvinder i større omfang end mænd lever i fattigdom og udstødelse, især ældre kvinder, hvis gennemsnitlige pensionsniveau er 39 % lavere end mænds, og enlige mødre; der henviser til, at det er mere normalt for kvinder end for mænd at arbejde på deltid eller på tidsbestemte, midlertidige kontrakter, og til at kvinders fattigdom i vid udstrækning skyldes deres jobusikkerhed;

D.     der henviser til, at den faldende fødselsrate i EU er blevet forværret af krisen, da arbejdsløshed, usikre ansættelsesforhold og usikkerhed omkring fremtiden og økonomien har foranlediget par og unge kvinder i særdeleshed til at udsætte at få børn, hvilket yderligere bidrager til den EU-dækkende demografiske aldringstendens;

E.     der henviser til, at kvinder bruger næsten tre gange så lang tid om ugen på husholdningsarbejde end mænd (herunder pasning af børn, ældre og handicappede samt huslige gøremål); der henviser til, at arbejdsløsheden blandt kvinder er undervurderet, da mange kvinder ikke er registreret som arbejdsløse, navnlig kvinder, der udelukkende tage sig af hjemmet, huslige gøremål og børnepasning;

F.     der henviser til, at deling af de familiemæssige og huslige opgaver mellem kvinder og mænd er afgørende for at opnå ligestilling mellem kønnene; der henviser til, at en fjerdedel af medlemsstaterne ikke giver mulighed for fædreorlov;

G.     der henviser til, at Rådet endnu ikke har reageret officielt på Parlamentets førstebehandlingsholdning af 20. oktober 2010 om forslag til direktiv om ændring af direktivet om barselsorlov;

1.      beklager at der er dødvande i Rådet vedrørende direktivet om barselsorlov; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at genoptage forhandlingerne;

2.      beklager den interinstitutionelle ustabilitet som følge af Rådets passivitet, hvor forhandlingerne er gået i stå, til trods for at Parlamentet har afsluttet førstebehandlingen, hvilket således kompromitterer hele lovgivningsproceduren;

3.      gentager sin vilje til at komme ud af dødvandet og opfordrer Kommissionen til at spille sin rolle som "den ærlige mægler" og til at gå ind i et konstruktivt samarbejde med medlovgiverne med henblik på at tilnærme Parlamentets og Rådets holdninger under behørig hensyntagen til den interinstitutionelle ligevægt og den rolle, der er tillagt den i traktaterne;

4.      beklager, at den foreslåede revision af direktivet måske vil blive trukket tilbage af Kommissionen som en del af REFIT-projektet og anmoder – såfremt det i sidste ende viser sig at være tilfældet – om et lovgivningsinitiativ, der har til formål at revidere Rådets direktiv 92/85/EØF som et umiddelbart alternativ, der skal indledes under det luxembourgske formandskab for Rådet, med henblik på at forbedre sundheden og sikkerheden for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer, og derved tage hånd om demografiske udfordringer, samtidig med at ulighederne mellem mænd og kvinder mindskes;

5.      gentager sin vilje til at udarbejde et særskilt direktiv, som fastsætter en betalt fædreorlov på minimum ti arbejdsdage og fremmer foranstaltninger – såvel lovgivningsmæssige som andre – der giver mænd og især fædre mulighed for at udøve deres ret til at opnå balance mellem arbejdsliv og privatliv;

6.      afventer den endelige vurdering af Rådets direktiv 2010/18/EU om forældreorlov og opfordrer i lyset af de foreliggende foreløbige undersøgelser til en revision af dette direktiv, da det ikke opfylder sit mål om at forene privatliv og arbejdsliv med henblik på at opnå balance mellem arbejdsliv og privatliv for begge forældre, og navnlig kvinder, som er påvirket af forskellene mellem kønnene for så vidt angår løn, pension og fattigdom;

7.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen.

(1)

EFT L 348 af 28.11.1992, s. 1.

(2)

EUT C 70 E af 8.3.2012, s. 163.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0050.

(4)

EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik