Postup : 2015/2655(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0453/2015

Predkladané texty :

B8-0453/2015

Rozpravy :

PV 19/05/2015 - 15
CRE 19/05/2015 - 15

Hlasovanie :

PV 20/05/2015 - 10.10
CRE 20/05/2015 - 10.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0207

NÁVRH UZNESENIA
PDF 127kWORD 60k
13.05.2015
PE555.231v01-00
 
B8-0453/2015

predložený na základe otázok na ústne zodpovedanie B8-0119/2015 a B8-0120/2015

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o materskej dovolenke (2015/2655(RSP))


Maria Arena, Iratxe García Pérez V mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Uznesenie Európskeho parlamentu o materskej dovolenke (2015/2655 (RSP)).  
B8‑0453/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 2 a článok 3 ods. 3 druhý pododsek Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a články 8 a 294 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–       so zreteľom na smernicu Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok(1) (smernica o materskej dovolenke),

–       so zreteľom na návrh Komisie na smernicu Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica o materskej dovolenke (COM(2008)0637),

–       so zreteľom na svoju pozíciu prijatú v prvom čítaní 20. októbra 2010 na účel prijatia smernice 2011/.../EÚ Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica o materskej dovolenke(2),

–       so zreteľom na opakované vyhlásenia Parlamentu k tejto veci, vrátane jeho uznesenia z 10. marca 2015 o pokroku dosiahnutom v oblasti rovnosti žien a mužov v Európskej únii v roku 2013(3),

–       so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu o lepšej tvorbe práva(4) a na nadchádzajúcu dohodu o tej istej veci,

–       so zreteľom na otázky Rade a Komisii o materskej dovolenke (O-000049/2015 – B8 0119/2015 a O-000050/2015 – B8 0120/2015),

–       so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže zásada rovnosti zaobchádzania so ženami a mužmi vyžaduje, aby neexistovala žiadna forma priamej alebo nepriamej diskriminácie, a to aj pokiaľ ide o materstvo, otcovstvo a preberanie rodinných povinností;

B.     keďže stratégia Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu má ambiciózne ciele, ako napríklad zamestnanosť na úrovni 75 % a zníženie počtu ľudí trpiacich alebo ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením o najmenej 20 miliónov do roku 2020;

C.     keďže v chudobe a vo vylúčení žije viac žien ako mužov, pričom ide najmä o staršie ženy, ktorých dôchodok je v priemere o 39 % nižší ako dôchodok mužov, a osamelé matky; keďže ženy pracujú častejšie na čiastočný pracovný úväzok, so zmluvou na dočasnú prácu alebo zmluvou na dobu určitú a keďže chudobu žien z veľkej časti spôsobuje neistota zamestnania;

D.     keďže miera pôrodnosti v Európskej únii klesá a táto tendencia sa zhoršila v dôsledku krízy, pretože nezamestnanosť, nestabilita a neistota z budúcnosti a hospodárstva viedli páry a najmä mladšie ženy k tomu, že sa rozhodli materstvo odložiť, čím sa ďalej posilnil trend demografického starnutia v EÚ;

E.     keďže ženy trávia v porovnaní s mužmi každý týždeň trojnásobok času na domáce práce (vrátane starostlivosti o deti, starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím, ako ak prác v domácnosti); keďže nezamestnanosť žien je podhodnotená, pretože mnohé ženy nie sú evidované ako nezamestnané, najmä tie, ktoré sa venujú výlučne domácim prácam a starostlivosti o deti;

F.     keďže zdieľanie rodinných a domácich úloh medzi ženami a mužmi je kľúčové na dosiahnutie rodovej rovnosti; keďže štvrtina členských štátov neponúka otcovskú dovolenku;

G.     keďže Rada stále oficiálne neodpovedala na pozíciu Parlamentu z prvého čítania z 20. októbra 2010 k návrhu na zmenu smernice o materskej dovolenke;

1.      vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada zablokovala smernicu o materskej dovolenke; vyzýva členské štáty, aby obnovili rokovania;

2.      vyjadruje poľutovanie nad medziinštitucionálnou nestabilitou v dôsledku nekonania Rady, keďže Parlament uzatvoril svoje prvé čítanie, no diskusie v Rade boli pozastavené, čo narušilo celý legislatívny postup;

3.      opakuje svoju ochotu prekonať patovú situáciu a vyzýva Komisiu, aby zohrala úlohu tzv. čestného sprostredkovateľa a konštruktívne spolupracovala so spoluzákonodarcami na zmierení pozícií Parlamentu a Rady pri riadnom zohľadnení rovnováhy medzi inštitúciami a úlohy, ktorú jej udeľujú zmluvy;

4.      vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že navrhovaná revízia smernice môže byť stiahnutá Komisiou v rámci programu REFIT, a ak sa tak naozaj stane, žiada o legislatívnu iniciatívu zameranú na revíziu smernice Rady 92/85/EHS ako okamžitú alternatívu, ktorá by sa začala počas luxemburského predsedníctva Rady s cieľom zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok, čím by sa riešili demografické výzvy a zároveň znižovala nerovnosť medzi ženami a mužmi;

5.      opakuje svoju ochotu predložiť samostatnú smernicu o platenej otcovskej dovolenke trvajúcej najmenej 10 pracovných dní, ako aj podnecujúcu legislatívne a iné opatrenia, ktoré by mužom a najmä otcom umožnili požívať právo na dosiahnutie rovnováhy medzi prácou a súkromným životom;

6.      očakáva záverečné hodnotenie smernice Rady 2010/18/EÚ o rodičovskej dovolenke a vzhľadom na dostupné predbežné štúdie vyzýva na revíziu tejto smernice, pretože nespĺňa svoj cieľ zosúladenia súkromného a pracovného života na dosiahnutie rovnováhy medzi životom a prácou pre oboch rodičov a najmä ženy, ktoré postihuje rodová nerovnosť v oblasti platov, dôchodkov a chudoby;

7.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. ES L 348, 28.11.1992, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ E 70 E, 8.3.2012, s. 163.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0050.

(4)

Ú. v. ES C 321, 31.12.2003, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia