Förfarande : 2015/2655(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0453/2015

Ingivna texter :

B8-0453/2015

Debatter :

PV 19/05/2015 - 15
CRE 19/05/2015 - 15

Omröstningar :

PV 20/05/2015 - 10.10
CRE 20/05/2015 - 10.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0207

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 118kWORD 52k
13.5.2015
PE555.231v01-00
 
B8-0453/2015

till följd av frågorna för muntligt besvarande B8-0119/2015 och B8-0120/2015

i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen


om mammaledighet (2015/2655(RSP))


Maria Arena, Iratxe García Pérez för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om mammaledighet (2015/2655(RSP))  
B8-0453/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artiklarna 2 och 3.3 andra stycket i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och artiklarna 8 och 294 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–       med beaktande av rådets direktiv 92/85/EEG av den 19 oktober 1992 om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar(1) (direktivet om mammaledighet),

–       med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktivet om mammaledighet (COM(2008)0637,

–       med beaktande av sin ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 oktober 2010 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/.../EU om ändring av direktivet om mammaledighet(2),

–       med beaktandet av sina upprepade uttalanden i frågan, bland annat sin resolution av den 10 mars 2015 om jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2013(3),

–       med beaktandet av det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning(4) och det kommandet avtalet om samma ämne,

–       med beaktande av frågorna till rådet och kommissionen om mammaledighet (O‑000049/2015 – B8-0119/2015 och O-000050/2015 – B8-0120/2015),

–       med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Principen om likabehandling av kvinnor och män innebär att det inte får förekomma någon som helst diskriminering, varken direkt eller indirekt, på grund av kön, och inte heller på grund av moderskap, faderskap eller familjeåtaganden.

B.     Europa 2020-strategin för en smart och hållbar ekonomisk tillväxt för alla innehåller ambitiösa mål, såsom en sysselsättningsgrad på 75 % och en minskning av antalet personer som är drabbade av eller hotas av fattigdom och social utestängning med minst 20 miljoner före 2020.

C.     Fler kvinnor än män lever i fattigdom och utanförskap, särskilt äldre kvinnor, vars genomsnittspension är 39 procent lägre än mäns, och ensamstående mödrar. Det är vanligare att kvinnor arbetar deltid av familjeskäl och har tidsbegränsade eller tillfälliga arbeten. Anställningar med minimala garantier är en starkt bidragande faktor till kvinnors fattigdom.

D.     Födelsetalen i EU minskar och detta förvärras av krisen då arbetslösheten, anställningar med minimala garantier och en osäker framtid och ekonomi får par och framför allt yngre kvinnor att skjuta upp barnafödandet, vilket förstärker trenden mot befolkningens åldrande i EU i ännu högre grad.

E.     Kvinnor lägger ned tre gånger så lång tid som män på hushållsarbete (bland annat omvårdnad av barn, äldre och personer med funktionsnedsättning samt hushållssysslor). Den kvinnliga arbetslösheten underskattas eftersom många kvinnor inte registreras som arbetslösa, särskilt inte sådana som ägnar sig helt och hållet åt hushållssysslor och barnomsorg.

F.     Att kvinnor och män delar på familje- och hushållsansvaret är avgörande för att uppnå jämställdhet. En fjärdedel av medlemsstaterna erbjuder inte pappaledighet.

G.     Rådet har ännu inte svarat officiellt på parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av den 20 oktober 2010 om förslaget till direktiv om ändring av direktivet om mammaledighet.

1.      Europaparlamentet beklagar blockeringen i rådet av direktivet om mammaledighet. Medlemsstaterna uppmanas att återuppta förhandlingarna.

2.      Europaparlamentet beklagar den interinstitutionella instabiliteten till följd av rådets underlåtenhet att agera. Parlamentet har avslutat sin första behandling men diskussionerna i rådet har avstannat, vilket därmed äventyrar hela lagstiftningsförfarandet.

3.      Europaparlamentet upprepar sin beredvillighet att bryta blockeringen och uppmanar kommissionen att spela sin roll som ”opartisk medlare” och att på ett konstruktivt sätt aktivt arbetar med medlagstiftarna i syfte att sammanjämka parlamentets och rådets ståndpunkter, med vederbörlig respekt för balansen mellan institutionerna och sin roll enligt fördragen.

4.      Europaparlamentet beklagar att den föreslagna översynen av direktivet kan dras tillbaka av kommissionen inom ramen för Refit-programmet, och om detta till slut visar sig bli fallet, begär parlamentet ett lagstiftningsinitiativ som syftar till att ändra rådets direktiv 92/85/EEG som ett direkt alternativ, något som bör inledas under det luxemburgiska rådsordförandeskapet, så att hälsan och säkerheten för gravida kvinnor och arbetstagare som nyligen fött barn eller ammar förbättras, och så att man därmed tar sig an de demografiska utmaningarna samtidigt som ojämlikheten mellan män och kvinnor minskas.

5.      Europaparlamentet upprepar att man är beredd att utarbeta ett separat direktiv som föreskriver en betald pappaledighet på minst 10 arbetsdagar och uppmuntrar till lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder som kan få män, i synnerhet fäder, att utöva sin rätt att uppnå balans mellan arbetsliv och privatliv.

6.      Europaparlamentet väntar på den slutliga utvärderingen av rådets direktiv 2010/18/EU om föräldraledighet och begär, i ljuset av de provisoriska studierna som finns tillgängliga, en översyn av det direktivet eftersom det inte uppnår sitt mål att förena privat- och yrkesliv så att båda föräldrar kan uppnå balans mellan arbetsliv och privatliv, och särskilt inte för kvinnor, som påverkas av könsklyftorna när det gäller lön, pensioner och fattigdom.

7.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 348, 28.11.1992, s. 1.

(2)

EUT C 70 E, 8.3.2012, s. 163.

(3)

Antagna texter, P8_TA(2015)0050.

(4)

EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy