Resolutsiooni ettepanek - B8-0457/2015Resolutsiooni ettepanek
B8-0457/2015

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK oliivipuid kahjustava bakteri Xylella fastidiosa puhangu kohta

  13.5.2015 - (2015/2652(RSP))

  suuliselt vastatava küsimuse B8-0117/2015 alusel
  vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5

  Paolo De Castro, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi, Victor Negrescu fraktsiooni S&D nimel

  Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0451/2015

  Menetlus : 2015/2652(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B8-0457/2015
  Esitatud tekstid :
  B8-0457/2015
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  B8-0457/2015

  Euroopa Parlamendi resolutsioon oliivipuid kahjustava bakteri Xylella fastidiosa puhangu kohta

  (2015/2652(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –       võttes arvesse direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta[1],

  –       võttes arvesse Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) 6. jaanuaril 2015 avaldatud teaduslikku arvamust bakterist Xylella fastidiosa tuleneva riski kohta taimede tervisele ELi territooriumil, koos riski vähendamise võimaluste tuvastamise ja hindamisega,

  –       võttes arvesse komisjoni 2015. aasta rakendusotsust Xylella fastidiosa liitu sissetoomise ja seal leviku vastu võetavate meetmete kohta,

  –       võttes arvesse komisjonile esitatud küsimust bakteriga Xylella fastidiosa seotud hädaolukorra kohta, mis mõjutab oliivisalusid (O-000038 – B8-0117/2015),

  –       võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

  A.     arvestades, et Xylella kujutab endast väga ohtlikku vahetut riski teatavate Lõuna-Euroopa põllukultuuride kasvatamisele, k.a oliivi-, mandli- ja virsikupuud ning ilutaimed, võib ohustada ka viinamarjaistandusi, tsitruselisi ja muid põllukultuure ning põhjustada suurte majanduslike, keskkonnaalaste ja sotsiaalsete tagajärgedega enneolematut ja laastavat kahju;

  B.     arvestades, et bakter tekitab juba suurt kahju Lõuna-Itaalias Apuulia piirkonna oliivisaludele ning võib ohustada ka muid põllukultuure ja piirkondi;

  C.     arvestades, et oliivikasvatus on Apuulia piirkonna tähtsamaid põllumajandussektoreid, mis moodustas 2013. aastal piirkonna põllumajandustoodangu koguväärtusest 11,6 % (ehk 522 miljonit eurot) ja Itaalia oliivitootmise väärtusest 30 %;

  D.     arvestades, et Xylella fastidiosa põhjustab tõsist majanduslikku kahju mitte ainult oliivikasvatajatele, vaid kogu tootmisahelale, k.a kooperatiiv- ja eravalduses veskid, ning turustamisele;

  E.     arvestades, et bakteri Xylella fastidiosa puhangust andsid esimesena teada Itaalia ametiasutused 21. oktoobril 2013;

  F.     arvestades, et Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi Toidu- ja Veterinaaramet (FVO) viis Itaalias 2014. aasta novembris läbi kontrolle ning kinnitas, et olukord on järsult halvenenud ning ei saa välistada bakteri laialdasemat levikut;

  G.     arvestades, et Xylella on juba laastanud suuri tootmisalasid kolmandates riikides, näiteks viinamarjaistandusi Californias ja tsitrusesalusid Brasiilias, ja et seda bakterit esineb sageli USAs ja Ladina-Ameerikas;

  H.     arvestades, et nakatunud taimedele ei ole ravi veel leitud, ja arvestades, et nakatunud taimed on haiged terve elu või hukkuvad kiiresti;

  I.      arvestades, et nakkus võib peituda eri taimedes, sh asümptomaatilistes looduslikes taimedes Euroopa Liidus;

  J.      arvestades, et nakatunud kultuuride hävitamisest haiguse leviku peatamiseks ei piisa, ja et samuti võib võtta fütosanitaarmeetmeid selliste putukate hävitamiseks, kes on Xylella siirutajad; arvestades, et on väljendatud muret pestitsiidide laialdase kasutuse pärast;

  K.     arvestades, et Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) on rõhutanud tõsiasja, et ei ole põhjust arvata, nagu oleks hävitamine edukas lahendus, kui haigus on piirkonnas juba kanda kinnitanud; arvestades, et esmatähtsaks tuleks pidada impordile suunatud ennetavaid meetmeid ning teadusuuringute tulemuste jagamise tõhustamist;

  1.      rõhutab vajadust kokkuleppel kõikide liikmesriikidega ja kooskõlas Euroopa Liidu õigusega toetada ELi tasandil Euroopa Komisjoni võetud meetmete rakendamist;

  2.      võtab teadmiseks alalise taimetervise komitee 28. aprilli 2015. aasta ettepaneku rakendusotsuse kohta, mis käsitleb Xylella fastidiosa liitu sissetoomise ja seal leviku vastu võetavaid meetmeid;

  3.      peab kahetsusväärseks, et komisjon ei reageeri alati piisavalt kiiresti, takistamaks kolmandatest riikidest pärit taimehaiguste pääsu ELi, kuna vastavalt direktiivile 2000/29/EÜ kehtestatud impordikontroll põhineb üksnes reageerival lähenemisviisil, mis ei paku piisavat kaitset selliste taimekahjustajate nagu Xylella eest; nõuab seetõttu tungivalt, et komisjon selgitaks välja nakkuse allika ja vaataks läbi ELi ametliku fütosanitaarse impordi süsteemi, et ELi territooriumi kaitsta;

  4.      nõuab tungivalt, et nõukogu ja komisjon taaselavdaksid arutelu ELi ametliku fütosanitaarkontrolli süsteemi läbivaatamise kohta, et ELi territooriumi kaitsta; on arvamusel, et ELi tasandil taimetervislike riskide juhtimise läbivaatamine on peamine küsimus, mida tuleks arutada, ning samal ajal ennetada kahjulikku mõju ülemaailmsele kaubavahetusele;

  5.      nõuab tungivalt, et komisjon võtaks, eriti suve algust silmas pidades, tulemuslikumaid meetmeid Xylella leviku vältimiseks ELis, jõustades rangelt 2015. aasta rakendusotsuse artikli 9 sätteid ja teostades selle üle järelevalvet, võttes eelkõige sihikule kõige ohustatumad põllukultuurid, jätmata samas tähelepanuta muid põllukultuure, mida kõnealune haigus samuti tõsiselt kahjustada võib;

  6.      nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid analüüsiksid parimaid vahendeid tootjate hüvitamiseks põllukultuuride hävitamise eest – mis hõlmab mitte üksnes põllumajandusliku tootmise, vaid ka kultuuripärandi ja ajalooga seotud kahju –, kui selline hävitamine on vajalik Xylella leviku ennetamiseks;

  7.      palub komisjonil ja asjaomastel asutustel kasutada ära kõik võimalikud fondid ja vahendid, et aidata nakkusest mõjutatud piirkondadel majanduslikult taastuda;

  8.      nõuab tungivalt, et komisjon aktiveeriks oliivipuude (Olea europaea) kohustusliku fütosanitaarpassi kehtestamise ning koostaks selliste positiivsete riikide ja toodete loetelu, mis võiksid olla fütosanitaarsel tasandil tõendatult ohutud;

  9.      palub komisjonil võtta kõik vajalikud meetmed Xylella bakteriga nakatunud taimede impordi vastu, kontrollides importi ELi ning tagades imporditud vastuvõtlike taimede jälgitavuse;

  10.    on arvamusel, et kõrge fütosanitaarriski tõttu Euroopa põllumajanduse jaoks tuleks keelustada Costa Ricast ja Hondurasest pärit Coffea taimede, kuid mitte seemnete import;

  11.    nõuab tungivalt, et komisjon asuks viivitamata toetama tõsisemaid jõupingutusi teadusuuringute alal, kasutades rohkem rahvusvahelisi võrgustikke, ja eraldaks uurimisasutustele vahendeid, et suurendada teaduslikke teadmisi Xylella kohta ning teha selgelt kindlaks patogeen ja siirdajad, mis põhjustavad nakkuse levikut;

  12.    teeb ettepaneku käivitada teavituskampaaniad, et ergutada tootjaid ja taimeostjaid viivitamata teavitama pädevaid asutusi kõnealuse bakteri esinemisest või kahtlustatavast esinemisest; kutsub komisjoni üles selgitama välja stiimulid ennetusmeetmeid rakendavate tootjate jaoks;

  13.    on arvamusel, et eriti suve algust silmas pidades peaksid komisjon ja liikmesriigid hoiatama reisijaid ohtudest, mis on seotud Xylella nakkusest mõjutatud riikidest pärit nakatunud taimede sissetoomisega ELi;

  14.    ergutab liikmesriike suurendama regulaarsete kontrollide arvu, et hoida ära haiguse levikut piiritletud aladelt väljapoole;

  15.    palub komisjonil anda Euroopa Parlamendile igal aastal või iga kord, kui sarnane olukord tekib, aru ohtude kohta, mida põhjustavad ELi tootjatele Xylella ja muud põllumajandustootmisele ohtlikud organismid;

  16.    palub nõukogul esitada parlamendile muudetud versioon ettepanekust võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus taimekahjustajate vastaste kaitsemeetmete kohta, et võtta kasutusele impordikontrolli ennetav süsteem, mis sarnaneb juba kasutusel olevale loomadega seotud süsteemile ning põhineb ELi impordiloa andmisele eelneval ohu esialgsel hindamisel;

  17.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.