Πρόταση ψηφίσματος - B8-0460/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-0460/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τον Κατάλογο Θεμάτων που ενέκρινε η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες σε συνάρτηση με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

13.5.2015 - (2015/2684(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Ádám Kósa, David Casa, Marek Plura, Roberta Metsola, Barbara Matera, Rosa Estaràs Ferragut, Elisabeth Morin-Chartier, Davor Ivo Stier, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ, József Nagy, Miroslav Mikolášik, Ivan Štefanec, Anna Záborská, Danuta Jazłowiecka, Anne Sander, Claude Rolin, Daniel Buda, Lara Comi, Michaela Šojdrová, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Norbert Erdős, László Tőkés, Andor Deli, Andrea Bocskor, György Hölvényi, Ramón Luis Valcárcel Siso εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Birgit Sippel, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Marlene Mizzi, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Soraya Post, Brando Benifei, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Hugues Bayet, Μιλτιάδης Κύρκος, Luigi Morgano, Sergio Gutiérrez Prieto, Michela Giuffrida, Δημήτρης Παπαδάκης, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Inés Ayala Sender, Νίκος Ανδρουλάκης, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Helga Stevens, Timothy Kirkhope, Angel Dzhambazki εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Marian Harkin, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Κωνσταντίνα Κούνεβα, Malin Björk, Κώστας Χρυσόγονος, Pablo Iglesias, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Tatjana Ždanoka, Tamás Meszerics, Karima Delli, Pascal Durand, Michael Cramer, Margrete Auken, Helga Trüpel, Claude Turmes, Bart Staes, Judith Sargentini, Ska Keller, Bronis Ropė, Monika Vana, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes, Heidi Hautala εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Tiziana Beghin, Laura Agea, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Eleonora Evi εξ ονόματος της Ομάδας EFDD


Διαδικασία : 2015/2684(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0460/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0460/2015
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0460/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον Κατάλογο Θεμάτων που ενέκρινε η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες σε συνάρτηση με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2015/2684(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (CRPD) και τη θέση της σε ισχύ στην ΕΕ στις 21 Ιανουαρίου 2011, σύμφωνα με την απόφαση 2010/48/EΚ του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες[1],

–       έχοντας υπόψη των Κώδικα Δεοντολογίας μεταξύ του Συμβουλίου, των κρατών μελών και της Επιτροπής για τη θέσπιση εσωτερικών ρυθμίσεων όσον αφορά την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σχετική εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης[2],

–       έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και τη Διεθνή Σύμβαση για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα,

–       έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τον τίτλο «΄Εκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (CRPD) από την Ευρωπαϊκή Ένωση» (SWD(2014)0182),

–       έχοντας υπόψη τον Κατάλογο Θεμάτων που ενέκρινε η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες σε συνάρτηση με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης[3],

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2010, με τίτλο «Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2010-2020: Ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια» (COM(2010)0636),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την κινητικότητα και την ένταξη ατόμων με αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020[4],

–       έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για το 2013,

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 9, 10, 19 και 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 3, 15, 21, 23 και 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία[5],

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως πολίτες με πλήρη δικαιώματα, τα άτομα με αναπηρίες έχουν ίσα δικαιώματα και δικαιούνται αδιαμφισβήτητη αξιοπρέπεια, ισότιμη μεταχείριση, ανεξάρτητη διαβίωση και πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, 80 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κάποια αναπηρία·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ δείχνουν σταθερά ότι τα άτομα με αναπηρίες αντιμετωπίζουν διακρίσεις και εμπόδια όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων τους επί ίσοις όροις με τους άλλους πολίτες·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα με αναπηρίες αποτελούν μία από τις πλέον ευάλωτες ομάδες στην κοινωνία μας και ότι η ένταξή τους στην αγορά εργασίας συνιστά μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την κοινωνική και εργασιακή πολιτική·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης ενσωμάτωση και η ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν υιοθετηθεί μια προσέγγιση της αναπηρίας που θα βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, σε όλα τα επίπεδα διαμόρφωσης πολιτικής, εφαρμογής και παρακολούθησης, μεταξύ δε άλλων και εντός των θεσμικών οργάνων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να συνεκτιμά δεόντως το στοιχείο αυτό στις μελλοντικές της προτάσεις·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2008 προτάθηκε από την Επιτροπή μια οδηγία της ΕΕ κατά των διακρίσεων, η οποία όμως παραμένει μπλοκαρισμένη στο Συμβούλιο·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της CRPD υπερβαίνουν κατά πολύ το θέμα των διακρίσεων δείχνοντας τον δρόμο για την πλήρη άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όλα τα άτομα με αναπηρίες σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, και αποβλέπουν επίσης στην παροχή της απαραίτητης προστασίας και αρωγής ώστε οι οικογένειες να είναι σε θέση να συμβάλλουν στην πλήρη και ισότιμη εφαρμογή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες·

H.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει κυρώσει επισήμως τη CRPD, η οποία έχει επίσης υπογραφεί και από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και έχει κυρωθεί από 25 εξ αυτών·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χρόνο η Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου λαμβάνει αναφορές που ασχολούνται με διακρίσεις λόγω αναπηρίας όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην αυτοαπασχόληση, στις δημόσιες υπηρεσίες και στην εκπαίδευση·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα με αναπηρίες δεν αποτελούν μια ομοιογενή ομάδα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές και οι δράσεις που σχεδιάζονται για λογαριασμό τους πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αυτή την έλλειψη ομοιογένειας και το γεγονός ότι ορισμένες ομάδες, όπως οι γυναίκες, τα παιδιά και τα άτομα που χρειάζονται πιο έντονη στήριξη, αντιμετωπίζουν πρόσθετες δυσκολίες και πολλαπλές μορφές διακριτικής μεταχείρισης·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να συνεκτιμήσει το γεγονός ότι οι διατάξεις της CRPD αποτελούν ελάχιστα πρότυπα που επιτρέπουν στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να προχωρήσουν ακόμη πιο πέρα προκειμένου να προστατεύσουν τα άτομα με αναπηρίες και να καταπολεμήσουν τις διακρίσεις·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στην εργασία, σε συνδυασμό με τη μη διάκριση στον χώρο εργασίας, αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για μια αυτοκαθοριζόμενη και αυτόνομη ζωή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρ' όλα τα υπάρχοντα προγράμματα, τις πρωτοβουλίες και τις στρατηγικές σε επίπεδο ΕΕ, το ποσοστό της απασχόλησης για άτομα ηλικίας μεταξύ 20 και 64 ετών υπερβαίνει το 70 %, ενώ το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρίες είναι χαμηλότερο του 50 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών χωρίς αναπηρίες είναι 65 %, έναντι 44 % για τις γυναίκες με αναπηρίες·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμειβόμενη απασχόληση είναι ουσιώδης προκειμένου τα άτομα με αναπηρίες να μπορούν να διάγουν έναν αυτόνομο βίο και ότι, κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αγωνιστούν για ευρύτερη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες στην απασχόληση, ώστε να μπορούν να συνεισφέρουν στην κοινωνία στην οποία ζουν, και ότι θα πρέπει να θέσουν ως πρωταρχικό όρο την παροχή μιας εκπαίδευσης άνευ αποκλεισμών για όλα τα παιδιά με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν μαθησιακές δυσκολίες, προκειμένου να τα βοηθήσουν να αποκτήσουν ήδη από το δημοτικό σχολείο τις βασικές εκπαιδευτικές γνώσεις και να ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα κατάλληλο για τις μαθησιακές τους ικανότητες, δίνοντάς τους έτσι την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα ισχυρό εκπαιδευτικό υπόβαθρο που θα τα βοηθήσει να αναπτύξουν μια σταδιοδρομία ή να εξασφαλίσουν μια καλή εργασία, η οποία θα τους επιτρέπει να ζήσουν στη συνέχεια μια αυτόνομη ζωή·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναπηρία αποτελεί μια εξελισσόμενη έννοια, η οποία προκύπτει από την αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων με μειωμένες ικανότητες και εμπόδια λόγω συμπεριφοράς και περιβάλλοντος, που παρακωλύουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ισότιμη βάση με άλλους και με την ίδια αξιοπρέπεια·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει του άρθρου 7 του κανονισμού περί του καθορισμού κοινών διατάξεων (ΚΚΔ), ειδικότερα, η δυνατότητα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την προετοιμασία και την εφαρμογή των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ίδια θέματα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την προετοιμασία και εφαρμογή άλλων ταμείων της ΕΕ·

ΙΣΤ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη αυξάνεται η ζήτηση κοινωνικών υπηρεσιών λόγω των δημογραφικών και κοινωνικών αλλαγών, με αυξημένα ποσοστά ανεργίας, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένης της ανυπαρξίας ποιοτικών υπηρεσιών για τα άτομα με αναπηρίες, γεγονός που έχει αρνητικό αντίκτυπο στη δυνατότητα των ατόμων με αναπηρίες να ζουν με αυτονομία, χωρίς αποκλεισμούς και σε ισότιμοι βάση με τα υπόλοιπα άτομα·

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες θα πρέπει να εφαρμόζεται και να επιβάλλεται καλύτερα, προκειμένου να αυξηθεί η δυνατότητα πρόσβασης όλων των ατόμων με αναπηρία σε ολόκληρη την ΕΕ·

ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο συμμετέχει στο Πλαίσιο της ΕΕ για την προώθηση, την προστασία και την παρακολούθηση της εφαρμογής της CRPD, σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 της CRPD·

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών υπέβαλαν στοιχεία στην Επιτροπή CRPD σε σχέση με τον Κατάλογο Θεμάτων·

Κ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, ως εστιακό σημείο δυνάμει του άρθρου 33 παράγραφος 1 της CRPD, έχει ορισθεί να απαντήσει στον Κατάλογο Θεμάτων που ενέκρινε η Επιτροπή CRPD·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο είναι το μοναδικό άμεσα εκλεγμένο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκπροσωπεί τους ευρωπαίους πολίτες και ότι, ως εκ τούτου, συμμορφώνεται πλήρως με τις Αρχές των Παρισίων, όπως ορίζεται στο άρθρο 33 της CRPD·

1.      διαβεβαιώνει την CRPD ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα απαντήσει στις ερωτήσεις που του τίθενται άμεσα, ενώ παράλληλα ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τις απόψεις του Κοινοβουλίου κατά τη διατύπωση των δικών της απαντήσεων προς την επιτροπή·

2.      θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας εγκρίθηκε από την Επιτροπή και το Συμβούλιο χωρίς τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου, με αποτέλεσμα το Κοινοβούλιο να έχει περιορισμένες αρμοδιότητες όσον αφορά την παρακολούθηση της CRPD·

3.      καλεί την Επιτροπή να προβεί σε επίσημη διαβούλευση, όσον αφορά την απάντησή της στον Κατάλογο Θεμάτων, με όλα τα αρμόδια θεσμικά όργανα και οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων του Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών, του Διαμεσολαβητή και του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ·

4.      ζητεί από την Επιτροπή να προσκαλέσει να Πλαίσιο της ΕΕ να συμμετάσχει επισήμως στον Εποικοδομητικό Διάλογο·

5.      σημειώνει ότι η έλλειψη ξεχωριστών δεδομένων και στατιστικών στοιχείων όσον αφορά τις συγκεκριμένες ομάδες αναπηρίας αποτελεί εμπόδιο στη χάραξη κατάλληλων πολιτικών· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να συγκεντρώνει και να διαδίδει στατιστικά στοιχεία σχετικά με την αναπηρία, με ανάλυση κατά ηλικία και φύλο, με στόχο την παρακολούθηση της κατάστασης των ατόμων με αναπηρίες σε ολόκληρη την ΕΕ σε σημαντικούς τομείς της καθημερινής ζωής και όχι μόνο στον τομέα της απασχόλησης·

6.      σημειώνει ότι διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών υπέβαλαν στοιχεία στην Επιτροπή CRPD σε σχέση με τον Κατάλογο Θεμάτων· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω έναν διαρθρωμένο διάλογο και να συμβουλευτεί και να συνεργασθεί με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρίες στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης, μεταξύ δε άλλων κατά τη διατύπωση της απάντησης προς την Επιτροπή CRPD για τον Κατάλογο Θεμάτων, καθώς και κατά την ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση των πολιτικών της ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα·

7.      καλεί τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη να κυρώσουν αμελλητί τη CRPD·

8.      καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια φιλόδοξη πρόταση για μία Ευρωπαϊκή Πράξη περί Προσβασιμότητας, με την πλήρη συμμετοχή ατόμων με αναπηρίες σε ολόκληρο τον νομοθετικό κύκλο, και τονίζει ότι είναι αναγκαίο να περιλαμβάνει αυτή η πρόταση ένα πλήρες φάσμα πεδίων πολιτικής που αφορούν την προσβασιμότητα όλων των πολιτών της ΕΕ στα αγαθά και τις υπηρεσίες, την ενδυνάμωση της αυτόνομης διαβίωσης και την πλήρη ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες, καθώς και τη θέσπιση ενός διαρκούς, αποτελεσματικού και ανεξάρτητου μηχανισμού παρακολούθησης και επιβολής·

9.      ζητεί από το Συμβούλιο να επισπεύσει τις εργασίες του όσον αφορά την πρόταση οδηγίας για τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες οργάνων του δημοσίου τομέα, με στόχο να επιτευχθεί μια κοινή θέση και να υπάρξει πρόοδος προς την κατεύθυνση της έγκρισης αυτής της νομοθεσίας, αυξάνοντας έτσι την προσβασιμότητα σε έγγραφα, βίντεο και ιστοσελίδες και προσφέροντας εναλλακτικές μορφές και μέσα επικοινωνίας·

10.    συνιστά τη χρησιμοποίηση κονδυλίων της ΕΕ για την προώθηση της δυνατότητας πρόσβασης και ηλεκτρονικής πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες, την προώθηση της μετάβασης από τη θεσμική μέριμνα σε μια μέριμνα βασιζόμενη στην κοινότητα, την ανάπτυξη ποιοτικών κοινωνικών και υγειονομικών υπηρεσιών και την επένδυση στην οικοδόμηση ικανοτήτων των οργανώσεων που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρίες·

11.    σημειώνει τις απαντήσεις και τις δράσεις του ως προς τον Κατάλογο Θεμάτων, οι οποίες παρουσιάστηκαν σε σχέση με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της αξιολόγησης της CRPD:

α.      συγκρότησε μια ομάδα εργασίας για τον συντονισμό μεταξύ των επιτροπών, αποτελούμενη από μέλη από καθεμιά εκ των αρμοδίων επιτροπών, η οποία οργάνωσε εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης ανοικτές για το προσωπικό και τους βουλευτές του ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της διοργάνωσης μαθημάτων νοηματικής γλώσσας στο πλαίσιο της επαγγελματικής επιμόρφωσης·

β.      επεσήμανε την ανάγκη προσβασιμότητας σε σχέση με την καθολική υπηρεσία και τον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 στο ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2011[6] και στη γραπτή του δήλωση 35/2011, που υπήρξε ορόσημο στην ανάπτυξη του συστήματος eCall σε οχήματα·

γ.      ο αριθμός των βουλευτών του ΕΚ με αναπηρίες αυξήθηκε σημαντικά μετά τις εκλογές του 2014·

δ.      δεσμεύεται να συνεργασθεί ενεργά με τους αρμόδιους φορείς για την εξεύρεση μιας πραγματιστικής λύσης όσον αφορά την προσχώρηση στη Συνθήκη του Μαρακές·

ε.      τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ ώστε τα άτομα με αναπηρίες να μπορούν να ταξιδεύουν αυτόνομα, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων μεταφορών·

στ.    καλεί την Επιτροπή να δώσει την απαιτούμενη εξήγηση όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διασφαλίσει στην υφιστάμενη και τη μελλοντική νομοθεσία ότι θα κατοχυρωθούν για τα άτομα με αναπηρίες οι ίσες ευκαιρίες, τα θεμελιώδη δικαιώματα, η ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες και την αγορά εργασίας, καθώς και τα ίδια δικαιώματα και οι ίδιες υποχρεώσεις στην πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση όπως αυτά που έχουν οι υπήκοοι του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται η κάλυψή τους, σύμφωνα με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων, έτσι ώστε όλα τα άτομα με αναπηρίες να μπορούν να απολαύσουν το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία, το οποίο έχουν όλοι οι πολίτες της ΕΕ·

ζ.      καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε σχέση με τη νομοθεσία της ΕΕ συνάδει πλήρως με τη CRPD, εις τρόπον ώστε να έχουν όλοι πρόσβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα·

12.    τονίζει την ανάγκη ενισχυμένης πολιτικής συνεργασίας εντός του Πλαισίου της ΕΕ, περιλαμβανομένης της διάθεσης των αναγκαίων χρηματοδοτικών και ανθρώπινων πόρων που να διασφαλίζουν ότι το πλαίσιο αυτό μπορεί να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, όπως αυτά περιγράφονται στην προαναφερθείσα απόφαση του Συμβουλίου, και ζητεί από όσους συμμετέχουν στο Πλαίσιο της ΕΕ να διαθέσουν τους πόρους που έχουν ζητηθεί για την αποστολή αυτή·

13.    χαιρετίζει την πρωτοβουλία των βουλευτών του ΕΚ να ζητήσουν την εκπόνηση κοινής έκθεσης σε τακτά χρονικά διαστήματα από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Αναφορών, σε απάντηση προς τις συστάσεις της Επιτροπής CRPD·

14.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.