Propunere de rezoluţie - B8-0460/2015Propunere de rezoluţie
B8-0460/2015

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la lista de probleme adoptate de Comitetul Organizației Națiunilor Unite pentru drepturile persoanelor cu handicap în legătură cu raportul inițial al Uniunii Europene

13.5.2015 - (2015/2684(RSP))

depusă pe baza declarației Comisiei
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Ádám Kósa, David Casa, Marek Plura, Roberta Metsola, Barbara Matera, Rosa Estaràs Ferragut, Elisabeth Morin-Chartier, Davor Ivo Stier, Elissavet Vozemberg, József Nagy, Miroslav Mikolášik, Ivan Štefanec, Anna Záborská, Danuta Jazłowiecka, Anne Sander, Claude Rolin, Daniel Buda, Lara Comi, Michaela Šojdrová, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Norbert Erdős, László Tőkés, Andor Deli, Andrea Bocskor, György Hölvényi, Ramón Luis Valcárcel Siso în numele Grupului PPE
Birgit Sippel, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Marlene Mizzi, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Soraya Post, Brando Benifei, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Hugues Bayet, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Sergio Gutiérrez Prieto, Michela Giuffrida, Demetris Papadakis, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Inés Ayala Sender, Nikos Androulakis, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández în numele Grupului S&D
Helga Stevens, Timothy Kirkhope, Angel Dzhambazki în numele Grupului ECR
Marian Harkin, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal în numele Grupului ALDE
Kostadinka Kuneva, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Pablo Iglesias, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez în numele Grupului GUE/NGL
Tatjana Ždanoka, Tamás Meszerics, Karima Delli, Pascal Durand, Michael Cramer, Margrete Auken, Helga Trüpel, Claude Turmes, Bart Staes, Judith Sargentini, Ska Keller, Bronis Ropė, Monika Vana, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes, Heidi Hautala în numele Grupului Verts/ALE
Tiziana Beghin, Laura Agea, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Eleonora Evi în numele Grupului EFDD


Procedură : 2015/2684(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0460/2015

B8-0460/2015

Rezoluția Parlamentului European referitoare la lista de probleme adoptate de Comitetul Organizației Națiunilor Unite pentru drepturile persoanelor cu handicap în legătură cu raportul inițial al Uniunii Europene

(2015/2684(RSP))

Parlamentul European,

–       având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (CNUDPH) și intrarea sa în vigoare în UE la 21 ianuarie 2011, în conformitate cu Decizia 2010/48/CE a Consiliului din 26 noiembrie 2009 privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap[1],

–       având în vedere Codul de conduită dintre Consiliu, statele membre și Comisie de stabilire a modalităților interne de punere în aplicare de către Uniunea Europeană și reprezentare a acesteia în privința Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (2010/C 340/08)[2],

–       având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului, Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale,

–       având în vedere Raportul referitor la punerea în aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap (CNUDPH) de către Uniunea Europeană (SWD(2014)0182),

–       având în vedere lista de probleme adoptate de Comitetul ONU pentru drepturile persoanelor cu handicap în legătură cu raportul inițial al Uniunii Europene[3],

–       având în vedere Comunicarea Comisiei din 15 noiembrie 2010 intitulată "Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap: un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere" (COM(2010)0636),

–       având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 25 octombrie 2011 referitoare la mobilitatea și incluziunea persoanelor cu handicap în Strategia europeană 2010–2020 pentru persoanele cu handicap[4],

–       având în vedere Raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2013,

–       având în vedere articolele 2, 9, 10, 19 și 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere articolele 3, 15, 21, 23 și 26 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–       având în vedere Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă[5],

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, în calitate de cetățeni cu drepturi depline, persoanele cu handicap au drepturi egale și sunt îndrituite să dispună de demnitate inalienabilă, tratament egal, viață independentă și participare deplină în societate;

B.  întrucât se estimează că 80 de milioane de persoane din Uniunea Europeană suferă de un handicap;

C.  întrucât datele furnizate de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE indică în mod constant faptul că persoanele cu handicap se confruntă cu situații de discriminare și cu obstacole în calea exercitării drepturilor lor în condiții de egalitate cu celelalte persoane;

D.  întrucât persoanele cu handicap reprezintă unul dintre grupurile cele mai vulnerabile din societatea noastră, iar integrarea lor pe piața muncii constituie una dintre cele mai mari provocări pentru politica socială și politica privind piața muncii;

E.  întrucât integrarea deplină și participarea egală a persoanelor cu handicap pot fi realizate numai prin adoptarea unei abordări a dizabilităților bazată pe drepturile omului la toate nivelurile de elaborare, punere în aplicare și monitorizare, inclusiv intrainstituțională, a politicilor UE și întrucât Comisia Europeană trebuie să respecte această abordare în viitoarele propuneri;

F.  întrucât Directiva UE privind combaterea discriminării a fost propusă de Comisia Europeană în 2008 și întrucât această directivă a rămas blocată în cadrul Consiliului;

G.  întrucât principiile CNUDPH depășesc cu mult cadrul discriminării, trasând calea către beneficiul deplin al drepturilor omului asigurat persoanelor cu dizabilități într-o societate integratoare și urmăresc, de asemenea, oferirea asistenței și protecției necesare pentru a le permite familiilor să contribuie la beneficiul integral și în condiții de egalitate a drepturilor persoanelor cu dizabilități;

H.  întrucât Uniunea Europeană a ratificat în mod oficial CNUDPH și întrucât aceasta a fost, de asemenea, semnată de toate cele 28 de state membre ale UE și a fost ratificată de 25 dintre acestea;

I.  întrucât Comisia pentru petiții din cadrul Parlamentului European primește în fiecare an petiții privind discriminarea pe motiv de handicap în ceea ce privește accesul la locuri de muncă, desfășurarea de activități independente, accesul la servicii publice și la educație;

J.  întrucât persoanele cu handicap nu constituie un grup omogen și întrucât politicile și măsurile prevăzute în privința acestora ar trebui să țină seama de această lipsă de omogenitate și de faptul că unele grupuri, cum ar fi femeile și copiii cu handicap și persoanele care necesită un sprijin mai intens, se confruntă cu dificultăți suplimentare și cu forme multiple de discriminare;

K.  întrucât Parlamentul European trebuie să țină seama de faptul că prevederile CNUDPH constituie standarde minime care oferă instituțiilor europene posibilitatea de a adopta măsuri suplimentare pentru a asigura protecția persoanelor cu handicap și pentru a combate discriminarea;

L.  întrucât accesul la muncă, asociat cu nediscriminarea la locul de muncă constituie un element fundamental pentru o viață în condiții de autodeterminare și independență; întrucât, în pofida tuturor programelor, inițiativelor și strategiilor existente la nivelul UE, rata de ocupare a persoanelor cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani este mai mare de 70 %, în timp ce rata de ocupare a persoanelor cu dizabilități este mai mică de 50 %; întrucât rata de ocupare a femeilor fără dizabilități este de 65 %, în comparație cu 44 % în cazul femeilor cu dizabilități;

M.  întrucât desfășurarea unei activități remunerate este esențială pentru ca persoanele cu dizabilități să ducă o viață în condiții de autonomie și întrucât statele membre ar trebui, prin urmare, să depună eforturi pentru a garanta un acces mai larg la locuri de muncă pentru persoanele cu handicap, astfel încât acestea să fie în măsură să contribuie la societatea în care trăiesc, și, ca o condiție preliminară, să asigure accesul la o educație integratoare pentru toți copiii cu dizabilități, inclusiv copiii cu dificultăți de învățare, pentru a-i sprijini să obțină un bun bagaj educațional începând din ciclul primar, astfel încât toți copiii să poată urma o programă școlară care să corespundă abilităților lor de învățare, oferindu-li-se astfel posibilitatea de a avea un nivel de instrucție solid, care să-i poată ajuta să urmeze o carieră sau să obțină un loc de muncă adecvat ce le-ar putea permite să trăiască ulterior în mod autonom;

N.  întrucât conceptul de handicap evoluează ca urmare a interacțiunii dintre persoanele afectate și obstacolele legate de atitudine și mediu ce împiedică participarea efectivă și deplină a acestora în societate în condiții de egalitate cu celelalte persoane și în condiții echivalente de demnitate;

O.  întrucât, în temeiul articolului 7 din Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC)[1], în special, accesibilitatea persoanelor cu dizabilități ar trebui să fie luată în considerare în toate etapele elaborării și punerii în aplicare a programelor finanțate din fonduri structurale și de investiții europene și întrucât același aspect ar trebui luat în considerare la stabilirea și implementarea altor fonduri UE;

P.  întrucât în unele state membre cererea de servicii sociale este în creștere ca urmare a schimbărilor demografice și societale, pe fondul unor niveluri mai mari de șomaj, pauperitate și excludere socială, ceea ce include și o penurie de servicii de calitate pentru persoanele cu dizabilități și afectează în mod negativ posibilitățile acestora de a duce o existență autonomă, inclusiv pe bază de egalitate cu ceilalți;

Q.  întrucât legislația existentă a UE referitoare la drepturile persoanelor cu handicap ar trebui să fie pusă în aplicare și în executare mai bine, pentru a mări accesibilitatea pentru toate persoanele cu dizabilități din UE;

R.  întrucât Parlamentul European face parte din cadrul UE pentru promovarea, protecția și monitorizarea CNUDPH în temeiul articolului 33 alineatul (2) din convenție;

S.  întrucât mai multe organizații ale societății civile au transmis Comitetului CNUDPH informații în legătură cu lista de probleme;

T.  întrucât Comisia, în calitate de punct de contact în conformitate cu articolul 33 alineatul (1) din CNUDPH, a fost desemnată să răspundă la lista de probleme adoptată de Comitetul CNUDPH;

U.  întrucât Parlamentul European este sigura instituție a Uniunii Europene care reprezintă cetățenii europeni și, prin urmare, respectă pe deplin Principiile de la Paris, conform celor stipulate la articolul 33 din CNUDPH,

1.  asigură Comitetul CNUDPH că Parlamentul European va răspunde întrebărilor care îi sunt adresate direct și îndeamnă totodată Comisia să țină seama de opinia Parlamentului European atunci când formulează propriile sale răspunsuri pentru Comitetul CNUDPH;

2.  consideră că adoptarea de către Comisie și Consiliu a codului de conduită fără implicarea Parlamentului European este regretabilă, având drept rezultat limitarea competențelor Parlamentului cu privire la monitorizarea convenției;

3.  solicită Comisiei ca, pentru formularea răspunsului la lista de probleme, să consulte în mod oficial toate instituțiile și agențiile pertinente, inclusiv Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor, Ombudsmanul European și Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE;

4.  solicită Comisiei să invite cadrul UE să participe în mod formal la dialogul constructiv;

5.  constată că lipsa datelor și a statisticilor defalcate cu privire la grupurile specifice de persoane cu dizabilități constituie un obstacol în calea elaborării unor politici adecvate; solicită, prin urmare, Comisiei să colecteze și să difuzeze date statistice privind dizabilitățile, defalcate pe categorii de vârstă și gen, în vederea monitorizării situației persoanelor cu handicap pe întreg teritoriul UE în domenii relevante ale vieții cotidiene, nu numai în domeniul ocupării forței de muncă;

6.  întrucât mai multe organizații ale societății civile au transmis Comitetului CNUDPH informații în legătură cu lista de probleme; îndeamnă, în consecință, Comisia să dezvolte un dialog structurat și să se consulte și să coopereze cu organizațiile care reprezintă persoanele cu dizabilități ca parte a procesului de revizuire, inclusiv la formularea unui răspuns destinat Comitetului CNUDPH privind lista de probleme și la elaborarea, implementarea și monitorizarea politicilor UE din acest domeniu;

7.  invită statele membre, care nu au făcut deja acest lucru, să ratifice CNUDPH fără întârziere;

8.  solicită Comisiei să prezinte o propunere ambițioasă referitoare la un Act european privind accesibilitatea, prin implicarea deplină a persoanelor cu handicap pe parcursul ciclului legislativ și subliniază necesitatea ca această propunere să includă toate domeniile de politică privind accesibilitatea bunurilor și serviciilor pentru toți cetățenii UE, promovând o viață independentă și incluziunea deplină a persoanelor cu handicap și instituind o monitorizare permanentă, eficace și independentă, precum și un mecanism de punere în executare;

9.  îndeamnă Consiliul să-și accelereze activitatea în legătură cu propunerea de directivă privind accesibilitatea site-urilor web ale organismelor din sectorul public, pentru a ajunge la o poziție comună și a avansa către adoptarea acestui act legislativ, mărind în felul acesta accesibilitatea la documente, produse video și site-uri web și promovând formate și mijloace de comunicare alternative;

10.  recomandă utilizarea fondurilor UE pentru a promova accesibilitatea și e-accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, tranziția de la îngrijirea instituțională la îngrijirea în cadrul comunității, dezvoltarea unor servicii sociale și de sănătate de calitate și pentru a investi în edificarea capacităților organizațiilor care reprezintă persoanele cu handicap;

11.  ia act de răspunsurile și de măsurile sale legate de lista de probleme ridicate cu privire la raportul inițial al Uniunii Europene ca parte a revizuirii CNUDPH:

a.  a fost înființat un grup de lucru de coordonare la nivel de comisii, alcătuit din membri ai fiecărei comisii pertinente și subliniază faptul că grupul de lucru a organizat evenimente de sensibilizare pentru personal și pentru membrii Parlamentului European, inclusiv cursuri privind limbajul semnelor în cadrul formării profesionale;

b.  s-a evidențiat nevoia de accesibilitate în ceea ce privește serviciul universal de urgență și a numărului 112 pentru apeluri de urgență în rezoluția sa din 5 iulie 2011[6] și în Declarația sa scrisă 35/2011, care a constituit punct de referință pentru dezvoltarea sistemelor eCall de la bordul vehiculelor;

c.  numărul de deputați cu dizabilități din Parlamentul European a crescut semnificativ în urma alegerilor din 2014;

d.  își asumă angajamentul de a conlucra în mod activ cu actorii pertinenți pentru a găsi o soluție pragmatică de aderare la Tratatul de la Marrakesh;

e.  subliniază necesitatea de a îmbunătăți punerea în aplicare a legislației UE pentru a asigura că persoanele cu dizabilități pot călători în mod autonom utilizând toate mijloacele de transport, inclusiv cele publice;

f.  solicită Comisiei să ofere explicațiile cerute cu privire la modalitatea prin care poate asigura că, în legislația actuală și în cea viitoare, persoanelor cu dizabilități li se vor garanta egalitatea de șanse, drepturile fundamentale, accesul egal la servicii și la piața muncii și drepturi și obligații în ceea ce privește accesul la sistemele de securitate socială echivalente cu cele ale resortisanților statului membru în care beneficiază de asigurare, în concordanță cu principiile egalității de tratament și nediscriminării, astfel încât toate persoanele cu dizabilități să își poate exercita dreptul la liberă circulație pe care îl dețin toți cetățenii UE;

g.  solicită statelor membre și Comisiei să asigure că accesul la justiție în ceea ce privește legislația UE respectă pe deplin CNUDPH, astfel ca drepturile fundamentale să le fie accesibile tuturor;

12.  subliniază necesitatea unei cooperării politice consolidate în interiorul cadrului UE, inclusiv necesitatea resurselor financiare și umane pentru a asigura că acesta își poate îndeplini sarcinile, astfel cum sunt prezentate în decizia Consiliului, și îndeamnă actorii care fac parte din acest cadru să aloce resursele necesare pentru a îndeplini această sarcină;

13.  salută inițiativa deputaților în Parlamentul European referitoare la întocmirea regulată, de către Comisia pentru afaceri civile, Comisia pentru afaceri juridice, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și Comisia pentru petiții a unui raport comun, ca răspuns la recomandările formulate de Comitetul CNUDPH;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Comitetului pentru drepturile persoanelor cu handicap, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.