Forslag til beslutning - B8-0464/2015Forslag til beslutning
B8-0464/2015

FORSLAG TIL BESLUTNING om Kommissionens delegerede direktiv …/../EU om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU, for så vidt angår undtagne anvendelser af cadmium i belysnings- og displaysystemer

13.5.2015 - (2015/2542(DEA))

jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 4
Bas Eickhout, Keith Taylor

  for Verts/ALE-Gruppen
Matthias Groote, Daciana Octavia Sârbu, Pavel Poc, Seb Dance, Susanne Melior
for S&D-Gruppen
Kateřina Konečná
for GUE/NGL-Gruppen

Procedure : 2015/2542(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0464/2015
Indgivne tekster :
B8-0464/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0464/2015

Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens delegerede direktiv …/../EU om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU, for så vidt angår undtagne anvendelser af cadmium i belysnings- og displaysystemer

(2015/2542(DEA))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens delegerede direktiv af 30. januar 2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU, for så vidt angår undtagne anvendelser af cadmium i belysnings- og displaysystemer[1],

–       der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, og navnlig artikel 4 og artikel 5, stk. 1, litra a), samt bilag II og III heraf[2],

–       der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 4,

A.     der henviser til, at artikel 4, stk. 1, i direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS) begrænser bl.a. anvendelsen af cadmium i elektrisk og elektronisk udstyr (se listen i bilag II til RoHS);

B.     der henviser til, at bilag III til RoHS-direktivet indeholder bestemmelser om undtagelser fra de begrænsninger, der er fastsat i artikel 4, stk. 1;

C.     der henviser til, at punkt 39 i bilag III indeholder en undtagelse for "Cadmium i farvekonverterende II-VI-lysdioder (< 10 µg Cd pr. mm² lysemitterende areal) til brug i halvlederbaserede belysnings- og displaysystemer" med udløbsdato den 1. juli 2014;

D.     der henviser til, at artikel 5 giver mulighed for tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III i form af optagelse og fjernelse af undtagelser;

E.     der henviser til, at Kommissionen har angivet, at den modtog en ansøgning om at forny undtagelse 39 i december 2012 og en dermed forbunden ansøgning om en snævrere og mere specifik undtagelse for cadmium i kvanteøer i displaysystemer i maj 2013;

F.     der henviser til, at en ansøgning om fornyelse af en undtagelse ifølge artikel 5, stk. 5, i RoHS-direktivet skal indgives senest 18 måneder før undtagelsens udløb, og at ansøgningen om den specifikke undtagelse således blev indgivet efter fristens udløb;

G.     der henviser til, at undtagelser i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a), optages i bilag III, forudsat at en sådan optagelse ikke svækker den miljø- og sundhedsbeskyttelse, der ydes ved forordning (EF) nr. 1907/2006, og forudsat at én af følgende betingelser er opfyldt: Det er ikke teknisk eller videnskabeligt muligt i praksis at eliminere eller substituere dem ved hjælp af ændringer af udformningen eller materialer og komponenter, der ikke kræver anvendelse af materialer eller stoffer på listen i bilag II, alternativernes pålidelighed er ikke sikret, eller den samlede negative miljø-, sundheds-, og forbrugerbeskyttelsesmæssige indvirkning som følge af substitutionen vil sandsynligvis opveje de samlede miljø-, sundheds- og forbrugerbeskyttelsesmæssige fordele derved;

H.     der henviser til, at Kommissionens delegerede direktiv forlænger undtagelse 39 indtil den 30. juni 2017, omdøber den til undtagelse 39.a, og indfører en ny mere specifik undtagelse 39.b for brugen af cadmium i cadmiumbaserede halvledernanokrystal-kvanteøer, som kan "downshifte", til brug i displaysystemer, (< 0.2 µg Cd pr. mm² displayareal), med udløbsdato den 30. juni 2018;

I.      der henviser til, at forlængelsen af undtagelse 39, og den nye undtagelse 39.b begge vedrører cadmium-kvanteøer, selv om der kun er en specifik henvisning til kvanteøer i undtagelse 39.b;

J.      der henviser til, at forlængelsen af undtagelse 39 vedrører to forskellige anvendelser af cadmium-kvanteøer: den ene vedrører brug i halvlederbaserede belysningssystemer (i det følgende benævnt "belysning"), mens den anden vedrører displaysystemer;

K.     der henviser til, at den nye undtagelse 39.b kun vedrører displaysystemer;

L.     der henviser til, at Kommissionen udtrykkeligt fastslår, at der endnu ikke findes kvanteø-lysdioder (med og uden cadmium) til belysning, og at den erkender, at den positive miljøvirkning heraf derfor ikke kunne påvises; der henviser til, at Kommissionen ikke desto mindre forlængede den generelle undtagelse for belysningsanvendelser baseret på cadmium-kvanteøer indtil den 30. juni 2017 for at give belysningsbranchen mulighed for at ansøge om en specifik undtagelse, idet sådanne anvendelser allerede skulle være i forproduktionsfasen;

M.    der henviser til, at de uafhængige rådgivere, der vurderede ansøgningerne på vegne af Kommissionen, konkluderede, at de fremlagte oplysninger ikke gav mulighed for at konkludere, at en undtagelse for belysning ville være berettiget i øjeblikket, og at den derfor udtrykkeligt anbefalede at undlade en sådan[3];

N.     der henviser til, at de uformelle oplysninger, der blev rundsendt af Kommissionen den 12. maj 2015, ikke ændrer situationen, da der ikke fremlægges noget bevis for tilgængeligheden af disse produkter på det europæiske marked, ligesom der ikke fremlægges nogen vurdering af deres egenskaber på baggrund af betingelserne i artikel 5, stk. 1, litra a);

O.     der henviser til, at ansøgerne grundet manglende tilgængelige relevante belysningsprodukter ikke har kunnet godtgøre, at nogen af betingelserne i artikel 5, stk. 1, litra a), skulle være opfyldt for anvendelsen af cadmium-kvanteøer i belysning; der henviser til, at det derfor ikke er berettiget at indrømme en forlængelse af undtagelsen for belysning;

P.     der henviser til, at en sådan undtagelse kan blive relevant i fremtiden, men kun kan ydes på grundlag af en egentlig vurdering, der endnu ikke har fundet sted;

Q.     der henviser til, at Kommissionens endvidere i sit delegerede direktiv indrømmede en ny specifik undtagelse for cadmium-kvanteøer i displaysystemer med den begrundelse, at de allerede var i brug, at dette ville have en generel positiv virkning på grund af deres lave energiforbrug, og at cadmiumfri kvanteøer endnu ikke var teknisk mulige;

R.     der henviser til, at de uafhængige rådgivere, der vurderede ansøgningerne på vegne af Kommissionen, i april 2014 anbefalede at indrømme en specifik undtagelse for cadmium-kvanteøer i displaysystemer for en kortere periode end den, der blev ansøgt om, (indtil den 30. juni 2017, dvs. – et år kortere end den periode, som Kommissionen har vedtaget) i lyset af den opfattelse, at forskningen i belysningsanvendelser, der vil resultere i en reduktion af cadmiummængderne såvel som cadmiumfri erstatninger, er i sin sidste fase; der henviser til, at anbefalingen med andre ord var baseret på fraværet af cadmiumfri kvanteøer på det pågældende tidspunkt;

S.     der henviser til, at der imidlertid er sket vigtige markedsudviklinger siden; der henviser til, at en af verdens førende tv-producenter i 2015 har bragt en hel serie nye fjernsynsmodeller i omsætning på EU-markedet, som er baseret på cadmiumfri kvanteøer, og som er tilgængelige i større detailforretninger i flere medlemsstater (i hvert fald i Tyskland, Det Forenede Kongerige og Belgien);

T.     der henviser til, at der på den anden side ikke længere synes at være nogen fjernsyn med cadmium-kvanteøer tilbage på EU-markedet, og at det er vanskeligt at finde en forhandler af den enlige bærbare computer, som har en skærm, der er baseret på cadmium-kvanteø-teknologi;

U.     der henviser til, at det kan forventes, at cadmiumfri kvanteøers energibesparende egenskaber ligner dem, der gælder for cadmium-kvanteøer; der henviser til, at en fjernsynsskærm med cadmiumfri kvanteøer ifølge miljømærkningsoplysningerne viste lavere energiforbrug i sammenligning med en model baseret på cadmium-kvanteøer ved sammenligning af fjernsyn i samme størrelse; der henviser til, at afprøvning af farveegenskaberne i forhold til den relevante standard ifølge oplysninger fra branchen viste, at de var lige så gode, om ikke bedre for skærme baseret på cadmiumfri kvanteøer;

V.     der henviser til, at den vigtigste begrundelse fra Kommissionen side for at indrømme den nye specifikke undtagelse er, at cadmiumfri kvanteøer endnu ikke er teknisk mulige;

W.    der henviser til, at denne begrundelse er åbenlyst urigtig, idet cadmiumfri kvanteøer ikke blot er teknisk mulige, men en hel serie fjernsyn, der er baseret på denne teknologi, er blevet bredt tilgængelige på EU-markedet, udbudt af velkendte store detailhandlere;

X.     der henviser til, at de uformelle oplysninger, Kommissionen rundsendte den 12. maj 2015, ikke ændrer denne situation; der henviser til, at de eksempler, der anføres af Kommissionen, på produkter med skærme med cadmium-kvanteøer enten ikke er tilgængelige i øjeblikket (TCL 55" TV) eller kun er tilgængelige i USA (Asus Notebook, Sony-tv), eller kun vedrører produkter, der er undervejs (Konka, Phillips, AOC);

Y.     der henviser til, at såvel forlængelsen af den nuværende undtagelse 39 som indførelsen af en ny undtagelse 39.b forsømmer at opfylde nogen af betingelserne i artikel 5, stk. 1, litra a), og at de derfor ikke er berettigede; der henviser til, at forholdsvis korte perioder ikke kan berettige den manglende overholdelse af betingelserne i artikel 5, stk. 1, litra a);

Z.     der henviser til, at den eksisterende undtagelse 39 ifølge RoHS-direktivets artikel 5, stk. 5, forbliver gyldig, indtil Kommissionen har truffet en afgørelse om ansøgningen om fornyelse;

AA.  der henviser til, at undtagelsesperioden i tilfælde af, at en ansøgning om fornyelse af en undtagelse afvises eller en undtagelse tilbagekaldes, ifølge ROHS-direktivets artikel 5, stk. 6, tidligst udløber 12 måneder og senest 18 måneder efter datoen for afgørelsen;

BB.   der henviser til, at en afvisning af det delegerede direktiv derfor ikke forbyder cadmium-kvanteøer, men kun udløser en ny vurdering; der henviser til, at der derfor ikke er tale om nogen konkurrenceforvridning, idet den nuværende undtagelse forbliver gyldig, indtil den tilbagekaldes, hvorefter der bevilges en yderligere løbeperiode;

CC.  der henviser til, at der er sket vigtige nye udviklinger med hensyn til den kommercielle tilgængelighed af produkter baseret på cadmiumfri kvanteø-teknologi, som kræver en ny vurdering;

1.      gør indsigelse mod Kommissionens delegerede direktiv af 30. januar 2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU, for så vidt angår undtagne anvendelser af cadmium i belysnings- og displaysystemer;

2.      mener ikke, at det delegerede direktiv opfylder de i artikel 5, stk. 1, litra a), fastsatte betingelser, hverken for undtagelse 39.a eller for undtagelse 39.b;

3.      mener navnlig, at den begrundelse, der gives for undtagelse 39.b, er baseret på en forældet situation for så vidt angår den praktiske gennemførlighed af erstatning af cadmium i kvanteøer; opfordrer derfor til en hurtig revurdering af den eksisterende undtagelse 39 på baggrund af betingelserne i artikel 5, stk. 1, litra a), med henblik på tilbagekaldelse;

4.      anmoder Kommissionen om at forelægge en ny delegeret retsakt, som tager hensyn til Parlamentets holdning;

5.      opfordrer Kommissionen til at redegøre for, hvorfor den har accepteret en ansøgning, der blev indgivet fem måneder efter fristens udløb;

6.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og underrette den om, at det delegerede direktiv ikke kan træde i kraft;

7.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.