Πρόταση ψηφίσματος - B8-0464/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-0464/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση οδηγία ../…/ΕΕ της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά εξαίρεση για τη χρήση καδμίου στις εφαρμογές φωτισμού γενικά και φωτισμού οθόνης

13.5.2015 - (2015/2542(DEA))

σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 4 του Κανονισμού
Bas Eickhout, Keith Taylor

  εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Matthias Groote, Daciana Octavia Sârbu, Pavel Poc, Seb Dance, Susanne Melior, Jytte Guteland
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Kateřina Konečná
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Διαδικασία : 2015/2542(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0464/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0464/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0464/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση οδηγία .../…/ΕΕ της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά εξαίρεση για τη χρήση καδμίου στις εφαρμογές φωτισμού γενικά και φωτισμού οθόνης

(2015/2542(DEA))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την κατ' εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2015, για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά εξαίρεση για τη χρήση καδμίου στις εφαρμογές φωτισμού γενικά και φωτισμού οθόνης[1],

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, και ιδίως τα άρθρα 4 και 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), καθώς και το Παράρτημα ΙΙ και ΙΙΙ της εν λόγω οδηγίας[2],

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (RoHS), περιορίζει, μεταξύ άλλων, τη χρήση καδμίου σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (βλ. κατάλογο των ουσιών στο Παράρτημα ΙΙ της οδηγίας RoHS)·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας RoHS εισάγει εξαιρέσεις από την απαγόρευση που προβλέπει το άρθρο 4 παράγραφος 1·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Παράρτημα ΙΙΙ σημείο 39 προβλέπεται εξαίρεση για το "Κάδμιο σε II-VI LED μετατροπής χρώματος (< 10 μg Cd ανά mm2 φωτοεκπέμπουσας επιφάνειας) προς χρήση σε συστήματα στερεάς κατάστασης για φωτισμό και απεικόνιση", η οποία λήγει την 1η Ιουλίου 2014·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 5 προβλέπει την προσαρμογή του Παραρτήματος ΙΙΙ στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με την προσθήκη και την διαγραφή εξαιρέσεων

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ανέφερε ότι έλαβε αίτηση για ανανέωση της εξαίρεσης 39 τον Δεκέμβριο του 2012 και σχετική αίτηση για στενότερη, πιο ειδική εξαίρεση για το κάδμιο στις κβαντικές κουκίδες, τον Μάιο του 2013, στις οθόνες·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 της οδηγίας RoHS, η αίτηση ανανέωσης της εξαίρεσης υποβάλλεται, το αργότερο, δεκαοκτώ μήνες πριν από τη λήξη ισχύος της εξαίρεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση για τη συγκεκριμένη απαλλαγή υπεβλήθη μετά τη λήξη της προθεσμίας·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), οι εξαιρέσεις προστίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ, υπό τον όρο ότι η προσθήκη αυτή δεν αποδυναμώνει την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας που παρέχεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και εφόσον συντρέχει μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: η εξάλειψη ή υποκατάστασή τους με αλλαγές στο σχεδιασμό ή με υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία που δεν απαιτούν τη χρησιμοποίηση υλικών ή ουσιών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ είναι επιστημονικώς ή τεχνικώς ανέφικτη· δεν διασφαλίζεται η αξιοπιστία των υποκαταστάτων· ή οι συνολικές αρνητικές επιπτώσεις της υποκατάστασης για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών ενδέχεται να είναι σημαντικότερες από τα συνολικά οφέλη για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής επεκτείνει την απαλλαγή 39 μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2017, επαναδιατυπώνοντάς την ως εξαίρεση 39(α), και εισάγει νέα πιο ειδική εξαίρεση 39 (β), σχετικά με το «Κάδμιο στην επαναφορά ημιαγωγών νανοκρυστάλλων κβαντικών κουκίδων με βάση το κάδμιο για χρήση σε εφαρμογές οθόνης φωτισμού (<0,2 μg Cd ανά mm2 περιοχή της οθόνης)», με ημερομηνία λήξης την 30η Ιουνίου 2018·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η επέκταση της απαλλαγής 39 και η νέα εξαίρεση 39(β) αφορούν αμφότερες τις κβαντικές κουκίδες καδμίου, μολονότι, ειδική αναφορά σε κβαντικές κουκίδες υπάρχει μόνο στην εξαίρεση 39(β)·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η επέκταση της εξαίρεσης 39 αφορά δύο διαφορετικές εφαρμογές των κβαντικών κουκίδων καδμίου: η μία αφορά τη χρήση σε συστήματα στερεάς κατάστασης για φωτισμό (εφεξής «φωτισμός»), ενώ η άλλη αφορά τα συστήματα απεικόνισης

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα εξαίρεση 39(β) αφορά μόνο τις απεικονίσεις·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αναφέρει ρητά ότι τα LED φωτισμού κβαντικής κουκίδας (με και χωρίς κάδμιο), δεν είναι ακόμη διαθέσιμα και παραδέχεται ότι, επομένως, οι θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, δεν μπορούν να αποδειχθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή παρέτεινε, ωστόσο, τη γενική εξαίρεση για τις εφαρμογές φωτισμού με κβαντικές κουκίδες καδμίου μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017, ώστε να μπορέσει ο κλάδος του φωτισμού να υποβάλει αίτηση για ειδική εξαίρεση, καθόσον οι εν λόγω εφαρμογές είναι ήδη στη φάση της προ-παραγωγής·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι που αξιολόγησαν τις αιτήσεις εκ μέρους της Επιτροπής κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν επιτρέπουν τη συναγωγή συμπεράσματος ότι η εξαίρεση για τον φωτισμό θα μπορούσε να δικαιολογηθεί προς το παρόν και, ως εκ τούτου, τοποθετήθηκαν ρητά εναντίον της εξαίρεσης[3]·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανεπίσημες πληροφορίες που κυκλοφόρησαν από την Επιτροπή στις 12 Μαΐου 2015, δεν μεταβάλλουν την κατάσταση, δεδομένου ότι δεν υπάρχει απόδειξη της διαθεσιμότητας των εν λόγω προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά και δεν υπάρχει αξιολόγηση των ιδιοτήτων τους κατά τους όρους του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο α)·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περίπτωση απουσίας οποιωνδήποτε σχετικών προϊόντων φωτισμού, ο αιτών δεν ήταν σε θέση να αποδείξει ότι οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο α) πληρούνται για τη χρήση των κβαντικών κουκίδων καδμίου στον φωτισμό· κατά συνέπεια, είναι αδικαιολόγητο να χορηγήσει παράταση της εξαίρεσης για τον φωτισμό·

ΙΣΤ.  εκτιμώντας ότι μια τέτοια εξαίρεση μπορεί να είναι σημαντική για το μέλλον, αλλά μπορεί να χορηγείται μόνο με βάση σωστή εκτίμηση, η οποία δεν έχει διενεργηθεί ακόμη·

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της, η Επιτροπή χορήγησε επιπλέον νέα ειδική απαλλαγή για τις κβαντικές κουκίδες καδμίου σε οθόνες, με το επιχείρημα ότι χρησιμοποιούντο ήδη σε οθόνες απεικόνισης, ότι αυτό θα έχει θετική συνολική επίδραση λόγω της χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας που έχουν, και ότι δεν ήταν ακόμη τεχνικά διαθέσιμες οι κβαντικές κουκίδες χωρίς κάδμιο·

ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι που αξιολόγησαν τις αιτήσεις εξ ονόματος της Επιτροπής, συνέστησαν τον Απρίλιο του 2014, τη χορήγηση ειδικής εξαίρεσης για τις κβαντικές κουκίδες καδμίου στις οθόνες, για μικρότερο χρονικό διάστημα από αυτό που εφαρμόζεται (μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017, δηλαδή – ένα έτος μικρότερη από την περίοδο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή), υπό το πρίσμα του ότι οι αιτήσεις που επιφέρουν μείωση των ποσοτήτων καδμίου, καθώς και υποκατάστατα χωρίς κάδμιο, βρίσκονται στα τελικά στάδια της έρευνας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με άλλα λόγια, η σύσταση αυτή βασιζόταν στην απουσία οθονών απεικόνισης χωρίς κβαντικές κουκίδες καδμίου τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή·

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι έκτοτε υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις στην αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2015, ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές στον κλάδο της τηλεόρασης διέθεσε στην αγορά της Ένωσης ολόκληρη σειρά από νέα μοντέλα τηλεοράσεων με κβαντικές κουκίδες χωρίς κάδμιο, που διατίθεται σε μεγάλα καταστήματα λιανικής πώλησης σε διάφορα κράτη μέλη (τουλάχιστον στη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Βέλγιο)·

Κ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι πλέον δεν υπάρχουν στην ενωσιακή αγορά τηλεοράσεις με κβαντικές κουκίδες καδμίου και ότι είναι δύσκολο να βρεθεί λιανοπωλητής για το ένα και μοναδικό φορητό υπολογιστή, η οθόνη του οποίου βασίζεται στην τεχνολογία κβαντικών κουκίδων καδμίου·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί να αναμένεται ότι οι ιδιότητες εξοικονόμησης ενέργειας από τη χρήση κβαντικών κουκίδων χωρίς κάδμιο είναι παρόμοιες με εκείνες του κβαντικών κουκίδων καδμίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες οικολογικής σήμανσης, κατά τη σύγκριση τηλεοράσεων του ιδίου μεγέθους, μια οθόνη τηλεόρασης με κβαντικές κουκίδες χωρίς κάδμιο έδειξε χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με μοντέλο που βασιζόταν στις κβαντικές τελείες καδμίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες του κλάδου, ο έλεγχος της απόδοσης χρώματος έναντι του σχετικού προτύπου έδειξε να είναι ίση, αν όχι ανώτερη για οθόνες με βάση κβαντικές τελείες χωρίς κάδμιο·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κομβικό στοιχείο αιτιολόγησης που παρέχει η Επιτροπή για τη χορήγηση της νέας συγκεκριμένης εξαίρεσης είναι ότι «οι κβαντικές κουκίδες χωρίς κάδμιο δεν είναι ακόμη διαθέσιμες τεχνικά»·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιτιολόγηση αυτή είναι προδήλως εσφαλμένη, καθώς όχι μόνο οι χωρίς κάδμιο κβαντικές κουκίδες είναι τεχνικά διαθέσιμες, αλλά υπάρχει ολόκληρη σειρά από τηλεοράσεις που βασίζονται σε αυτή την τεχνολογία και οι οποίες διατίθενται στην αγορά της Ένωσης, ως προσφορά από γνωστές μεγάλες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, η άτυπη ενημέρωση που διένειμε η Επιτροπή στις 12 Μαΐου 2015 δεν μετέβαλε την κατάσταση αυτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παραδείγματα που παρατίθενται από την Επιτροπή για τα προϊόντα με οθόνες απεικόνισης με κβαντικές κουκίδες καδμίου είναι είτε διαθέσιμες αυτή τη στιγμή (TCL 55 '' TV), ή είναι διαθέσιμες μόνο στις ΗΠΑ (φορητός υπολογιστής ASUS, τηλεοράσεις Sony), ή αφορούν μόνο τα προϊόντα που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά (Konka, Phillips, AOC)·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η επέκταση της τρέχουσας εξαίρεσης 39 όσο και η εισαγωγή νέας εξαίρεσης 39(β) δεν εκπληρώνει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο α) και, ως εκ τούτου, δεν δικαιολογείται· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχετικά σύντομες χρονικές περίοδοι λήξης δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τη μη συμμόρφωση με τους όρους του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο α)·

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 της οδηγίας RoHS, η υπάρχουσα εξαίρεση 39 εξακολουθεί να ισχύει μέχρις ότου η Επιτροπή αποφανθεί επί της αιτήσεως·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 6 της οδηγίας σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών (RoHS), αν η αίτηση ανανέωσης εξαίρεσης απορριφθεί, ή ανακληθεί εξαίρεση, η εξαίρεση παύει να ισχύει το νωρίτερο 12 μήνες και το αργότερο 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης·

ΚΗ.  λαμβάνοντας, επομένως, υπόψη ότι η απόρριψη της κατ’ εξουσιοδότηση οδηγίας δεν απαγορεύει τις κβαντικές κουκίδες καδμίου, αλλά ενεργοποιεί μόνο νέα αξιολόγηση· εκτιμώντας, ως εκ τούτου, ότι δεν υπάρχουν στρεβλώσεις της αγοράς, καθώς η ισχύουσα απαλλαγή παραμένει ενεργή μέχρι την ανάκλησή της, με μια πρόσθετη περίοδο χάριτος που χορηγείται στη συνέχεια·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σημειώθηκαν σημαντικές νέες εξελίξεις σε σχέση με την εμπορική διαθεσιμότητα των προϊόντων τεχνολογίας κβαντικών κουκίδων χωρίς κάδμιο οι οποίες απαιτούν νέα αξιολόγηση·

1.      αντιτίθεται στην κατ' εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2015, για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά εξαίρεση για τη χρήση καδμίου στις εφαρμογές φωτισμού και φωτισμού οθόνης·

2.      πιστεύει ότι η κατ' εξουσιοδότηση οδηγία δεν τηρεί τους όρους του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), τόσο για την εξαίρεση 39(α) όσο και για την εξαίρεση 39(β)·

3.      θεωρεί, ειδικότερα, ότι η αιτιολόγηση της εξαίρεσης 39(β) βασίζεται σε μια ξεπερασμένη κατάσταση όσον αφορά την εφαρμοσιμότητα της αντικατάστασης του καδμίου στις κβαντικές κουκίδες· ως εκ τούτου, ζητεί την ταχεία επαναξιολόγηση της υφιστάμενης εξαίρεσης 39 κατά τους όρους του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο (α), με σκοπό την ανάκληση της·

4.      καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νέα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η οποία να λαμβάνει υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου·

5.      ζητεί από την Επιτροπή να εξηγήσει γιατί αποδέχτηκε αίτηση που υποβλήθηκε πέντε μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας·

6.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και να την ενημερώσει ότι η κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ·

7.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.