Menettely : 2015/2542(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0464/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0464/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 20/05/2015 - 10.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0205

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 134kWORD 65k
13.5.2015
PE555.245v02-00
 
B8-0464/2015/rev.

työjärjestyksen 105 artiklan 4 kohdan mukaisesti


komission delegoidusta direktiivistä .../.../EU Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee kadmiumia valaistussovelluksissa ja näyttöjärjestelmien valaistussovelluksissa (2015/2542(DEA))


Bas Eickhout, Keith Taylor

 

Verts/ALE -ryhmän puolesta

Matthias Groote, Daciana Octavia Sârbu, Pavel Poc, Seb Dance, Susanne Melior, Jytte Guteland
S&D Group -ryhmän puolesta

Kateřina Konečná

GUE/NGL -ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma komission delegoidusta direktiivistä .../.../EU Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee kadmiumia valaistussovelluksissa ja näyttöjärjestelmien valaistussovelluksissa  (2015/2542(DEA))  
B8‑0464/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee kadmiumia valaistussovelluksissa ja näyttöjärjestelmien valaistussovelluksissa, 30. tammikuuta 2015 annetun komission delegoidun direktiivin(1),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–       ottaa huomioon tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 8. kesäkuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU ja erityisesti sen 4 artiklan, 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan sekä liitteet II ja III(2),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 4 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun direktiivin 2011/65/EU 4 artiklan 1 kohdassa rajoitetaan muun muassa kadmiumin käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (ks. tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun direktiivin liitteessä II oleva luettelo);

B.     ottaa huomioon, että tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun direktiivin liitteessä III vahvistetaan poikkeuksia, joita voidaan tehdä 4 artiklan 1 kohdassa säädetyistä rajoituksista;

C.     ottaa huomioon, että liitteen III poikkeus 39 mahdollistaa kadmiumin käytön väriä muuntavissa II–VI-ledeissä (< 10 μg Cd/mm2 valoa emittoivaa pinta- alaa), joita käytetään puolijohdevalaistus- tai näyttöjärjestelmissä, ja että poikkeus on päättynyt 1. heinäkuuta 2014;

D.     ottaa huomioon, että 5 artiklassa säädetään poikkeusten lisäämisestä ja poistamisesta liitteen III mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen;

E.     ottaa huomioon, että komissio on ilmoittanut vastaanottaneensa joulukuussa 2012 poikkeuksen 39 uusimista koskevan hakemuksen sekä toukokuussa 2013 tähän hakemukseen liittyvän toisen hakemuksen, joka koskee suppeampaa, erityisesti kadmiumia sisältäviä kvanttipisteitä näyttöjärjestelmissä koskevaa poikkeusta;

F.     ottaa huomioon, että tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun direktiivin 5 artiklan 5 kohdan mukaan hakemus poikkeuksen uusimiseksi on jätettävä viimeistään 18 kuukautta ennen poikkeuksen voimassaolon päättymistä; ottaa huomioon, että kyseistä kadmiumiin liittyvää poikkeusta koskeva hakemus on näin ollen jätetty määräajan päättymisen jälkeen;

G.     ottaa huomioon, että 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa todetaan, että poikkeukset on sisällytettävä liitteeseen III, jos tällainen sisällyttäminen ei vaikuta heikentävästi asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaiseen ympäristön- ja terveydensuojeluun ja kun jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy: niiden poistaminen tai korvaaminen suunnittelumuutoksilla tai materiaaleilla ja komponenteilla, jotka eivät edellytä liitteessä II lueteltujen materiaalien tai aineiden käyttöä, on tieteellisistä tai teknisistä syistä mahdoton toteuttaa, korvaavien aineiden luotettavuutta ei pystytä varmistamaan tai korvaamisesta ympäristölle, terveydelle ja kuluttajien turvallisuudelle aiheutuvat kokonaishaitat ovat todennäköisesti merkittävämpiä kuin niistä ympäristölle, terveydelle ja kuluttajien turvallisuudelle koituvat kokonaishyödyt;

H.     ottaa huomioon, että komission delegoidussa direktiivissä poikkeuksen 39 voimassaoloa jatketaan 30. kesäkuuta 2017 asti poikkeuksena numero 39 a ja että siinä otetaan käyttöön aihetta ”Kadmium valon taajuutta alentavissa (downshifting) kadmiumpohjaisissa puolijohde-nanokristalli-kvanttipisteissä, joita käytetään näyttöjärjestelmien valaistussovelluksissa (< 0,2 μg Cd/mm2 näyttöruutualuetta)” koskeva uusi, täsmällisempi poikkeus 39 b, jonka voimassaolo päättyy 30. kesäkuuta 2018;

I.      ottaa huomioon, että poikkeuksen 39 jatkaminen ja uusi poikkeus 39 b koskevat kumpikin kadmiumpohjaisia kvanttipisteitä, vaikkakin kvanttipisteisiin viitataan vain poikkeuksessa 39 b;

J.      ottaa huomioon, että poikkeuksen 39 jatkaminen koskee kadmiumpohjaisten kvanttipisteiden kahta eri käyttötarkoitusta: yksi koskee niiden käyttöä puolijohdevalaistusjärjestelmissä (jäljempänä ”valaistus”) ja toinen näyttöjärjestelmiä;

K.     ottaa huomioon, että uusi poikkeus 39 b koskee ainoastaan näyttöjärjestelmiä;

L.     ottaa huomioon, että komissio toteaa täysin yksiselitteisesti, ettei valaistukseen käytettäviä kvanttipisteledejä (kadmiumia sisältäviä tai sisältämättömiä) vielä ole saatavilla, ja että se myöntää, ettei niiden myönteisiä ympäristövaikutuksia ole vielä voitu osoittaa; ottaa huomioon, että komissio on kuitenkin jatkanut kadmiumpohjaisiin kvanttipisteisiin perustuvia valaistussovelluksia koskevaa yleistä poikkeusta 30. kesäkuuta 2017 asti, jotta valaistusteollisuus voi hakea poikkeusta, koska tällaiset sovellukset olisivat jo tuotantoa edeltävässä vaiheessa;

M.    ottaa huomioon, että hakemuksia komission puolesta evaluoineet riippumattomat konsultit päätyivät siihen lopputulokseen, ettei saatujen tietojen perusteella voitu tehdä sellaista johtopäätöstä, että poikkeuksen myöntäminen valaistukselle olisi tällä hetkellä perusteltua, ja ilmaisivat selkeästi vastustavansa poikkeusta(3);

N.     katsoo, että komission 12. toukokuuta 2015 antamat epäviralliset tiedot eivät muuta tilannetta, koska kyseisten tuotteiden saatavuudesta Euroopan markkinoilla ei ole todisteita ja koska niiden ominaisuuksia ei ole arvioitu 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyjen edellytysten valossa;

O.     ottaa huomioon, että koska asianmukaisia valaistustuotteita ei ollut saatavilla, hakemuksen esittäjä ei pystynyt todistamaan, että 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyisivät käytettäessä kadmiumpohjaisia kvanttipisteitä valaistussovelluksissa; katsoo näin ollen, ettei ole perusteltua jatkaa valaistusjärjestelmiä koskevaa poikkeusta;

P.     katsoo, että tällainen poikkeus voisi olla tarkoituksenmukainen tulevaisuudessa, mutta se voidaan myöntää ainoastaan asianmukaisen arvioinnin perusteella ja että sellaista ei vielä ole suoritettu;

Q.     ottaa huomioon, että delegoidussa direktiivissä komissio myönsi lisäksi uuden poikkeuksen kadmiumpohjaisten kvanttipisteiden käytölle näyttöjärjestelmissä todeten, että niitä käytettiin jo näyttöjärjestelmissä, että niiden käytöllä olisi myönteinen kokonaisvaikutus niiden alhaisesta energiankulutuksesta johtuen ja että kadmiumia sisältämättömiä kvanttipisteitä ei ole vielä saatavilla teknisistä syistä johtuen;

R.     ottaa huomioon, että hakemuksia komission puolesta evaluoineet riippumattomat konsultit suosittelivat huhtikuussa 2014 poikkeuksen myöntämistä kadmiumpohjaisten kvanttipisteiden käytölle näyttöjärjestelmissä lyhyemmäksi ajaksi, kuin mitä hakemuksessa pyydettiin (30. kesäkuuta 2017 saakka eli yksi vuosi vähemmän kuin komission hyväksymä ajanjakso), olettaen, että kadmiummäärien vähenemiseen johtavat sovellukset ja kadmiumia sisältämättömät korvaavat aineet olivat tutkimusvaiheessa loppusuoralla; toteaa, että toisin sanoen suositus perustui siihen, ettei näyttöjärjestelmissä tuolloin käytetty kadmiumia sisältämättömiä kvanttipisteitä;

S.     ottaa kuitenkin huomioon, että markkinoilla on sittemmin tapahtunut merkittävää kehitystä; ottaa huomioon, että vuonna 2015 yksi maailman johtavista televisionvalmistajista saattoi unionissa markkinoille joukon uusia televisiomalleja, jotka perustuvat kadmiumia sisältämättömiin kvanttipisteisiin ja joita on saatavilla suurimmissa vähittäismyymälöissä useissa jäsenvaltioissa (ainakin Saksassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa sekä Belgiassa);

T.     toteaa toisaalta, ettei kadmiumpohjaisia kvanttipisteitä sisältäviä televisioita tunnu enää olevan myynnissä unionin markkinoilla, ja ottaa huomioon, että on vaikeaa löytää vähittäiskauppiaita, jotka myisivät sitä ainoaa sylimikroa, jonka näyttöjärjestelmä perustuu kadmiumpohjaisiin kvanttipisteisiin;

U.     katsoo, että voidaan olettaa, että kadmiumia sisältämättömien kvanttipisteiden energiasäästöominaisuudet ovat vastaavat kuin kadmiumpohjaisten kvanttipisteiden; ottaa huomioon, että ympäristömerkintätietojen mukaan samankokoisia televisiovastaanottimia verrattaessa kadmiumia sisältämättömiä kvanttipisteitä sisältävä televisioruutu kuluttaa vähemmän energiaa kuin kadmiumpohjaisiin kvanttipisteisiin perustuva malli; ottaa huomioon, että teollisuuden ilmoittamien tietojen mukaan verrattaessa televisioruutujen värien tarkkuutta asiaa koskevien standardien perusteella on ilmennyt, että kadmiumia sisältämättömiä kvanttipisteitä sisältävät televisioruudut ovat yhtä hyviä elleivät jopa parempia kuin kadmiumpohjaisiin kvanttipisteisiin perustuvat mallit;

V.     ottaa huomioon, että komission pääasiallinen perustelu uuden poikkeuksen myöntämiselle on, että ”kadmiumia sisältämättömiä kvanttipisteitä ei ole vielä saatavilla”;

W.    ottaa huomioon, että kyseinen perustelu on selvästi virheellinen, koska kadmiumia sisältämättömiä kvanttipisteitä on saatavilla ja koska kyseiseen tekniikkaan perustuvia televisiomalleja on saatettu laajasti markkinoille unionissa ja että niitä on saatavilla tunnetuissa suurissa vähittäismyymälöissä;

X.     katsoo, että komission 12. toukokuuta 2015 antamat epäviralliset tiedot eivät muuta kyseistä tilannetta; toteaa, että komission luettelossa tuotteista, joiden näyttöjärjestelmät perustuvat kadmiumpohjaisiin kvanttipisteisiin, mainittuja esimerkkejä ei tällä hetkellä ole saatavilla (TCL:n 55 tuuman televisio) tai niitä on saatavilla vain Yhdysvalloissa (ASUS:n sylimikro, Sonyn televisio), taikka kyseessä ovat tuotteet, jotka vasta aiotaan lanseerata markkinoille (Konka, Phillips, AOC);

Y.     ottaa huomioon, että nykyisen poikkeuksen 39 jatkaminen ja uuden poikkeuksen 39 b käyttöönotto eivät ole 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyjen edellytysten mukaisia ja että ne eivät niin ollen ole perusteltuja; katsoo, etteivät suhteellisen lyhyet voimassaoloajat riitä perustelemaan sitä, etteivät 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt edellytykset täyty;

Z.     ottaa huomioon, että tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun direktiivin 5 artiklan 5 kohdan mukaan voimassa oleva poikkeus 39 pysyy voimassa, kunnes komissio tekee päätöksen hakemuksesta poikkeuksen uusimiseksi;

AA.  ottaa huomioon, että tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun direktiivin 5 artiklan 6 kohdassa todetaan, että mikäli hakemus poikkeuksen uusimiseksi hylätään tai poikkeus peruutetaan, poikkeuksen voimassaolo päättyy aikaisintaan 12 kuukauden ja viimeistään 18 kuukauden kuluttua päätöksentekopäivästä;

BB.   toteaa, ettei delegoidun direktiivin hylkääminen näin ollen johda kadmiumpohjaisten kvanttipisteiden kieltämiseen vaan ainoastaan uuden arvioinnin tekemiseen; toteaa, ettei markkinoiden vääristymistä näin ollen aiheudu, koska nykyinen poikkeus pysyy voimassa peruuttamiseen asti, minkä jälkeen myönnetään vielä uusi suoja-aika;

CC.  toteaa, että kadmiumia sisältämättömiä kvanttipisteitä hyödyntävien tuotteiden kaupallisessa saatavuudessa on tapahtunut merkittävää uutta kehitystä, joka edellyttää uutta arviointia;

1.      vastustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee kadmiumia valaistussovelluksissa ja näyttöjärjestelmien valaistussovelluksissa, 30. tammikuuta 2015 annettua komission delegoitua direktiiviä;

2.      katsoo, ettei delegoitu direktiivi ole 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyjen edellytysten mukainen poikkeuksen 39 a eikä poikkeuksen 39 b tapauksessa;

3.      katsoo erityisesti, että poikkeukselle 39 b esitetty perustelu pohjautuu vanhentuneeseen tietoon siitä, missä määrin kadmium voidaan korvata muilla aineilla kvanttipisteissä; kehottaa näin ollen arvioimaan viipymättä uudelleen nykyistä poikkeusta 39 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyjen edellytysten valossa kyseisen poikkeuksen peruttamiseksi;

4.      kehottaa komissiota esittämään uuden delegoidun säädöksen, jossa otetaan huomioon parlamentin kanta;

5.      pyytää komissiota selittämään, miksi se hyväksyi hakemuksen, joka oli jätetty viisi kuukautta määräajan päättymisen jälkeen;

6.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja ilmoittamaan sille, että delegoitu direktiivi ei voi tulla voimaan;

7.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)

C(2015) 383 final.

(2)

EUVL L 174, 1.7.2011, s. 88.

(3)

Öko-Institut, Fraunhofer, Eunomia (2014): Assistance to the Commission on technological socio-economic and cost-benefit assessment related to exemptions from the substance restrictions in electrical and electronic equipment (p.89) - http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/RoHS_IX/20140422_RoHS2_Evaluation_Ex_Requests_2013-1-5_final.pdf

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö