Procedūra : 2015/2542(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0464/2015

Pateikti tekstai :

B8-0464/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 20/05/2015 - 10.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0205

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 142kWORD 74k
13.5.2015
PE555.245v02-00
 
B8-0464/2015/rev.

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 4 dalį


dėl Komisijos deleguotosios direktyvos .../…/ES, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl kadmio naudojimo apšvietimo įrenginiuose ir vaizduoklių apšvietimo įrenginiuose išimties (2015/2542(DEA))


Bas Eickhout, Keith Taylor Verts/ALE frakcijos vardu
Matthias Groote, Daciana Octavia Sârbu, Pavel Poc, Seb Dance, Susanne Melior, Jytte Guteland S&D frakcijos vardu
Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos deleguotosios direktyvos .../…/ES, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl kadmio naudojimo apšvietimo įrenginiuose ir vaizduoklių apšvietimo įrenginiuose išimties (2015/2542(DEA))  
B8‑0464/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotąją direktyvą, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl kadmio naudojimo apšvietimo įrenginiuose ir vaizduoklių apšvietimo įrenginiuose išimties(1),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/8/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo, ypač į jos 4 straipsnį, 5 straipsnio 1 dalies a punktą ir II ir III priedus(2),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 4 dalį,

A.     kadangi Direktyvos 2011/8/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (RoHS) 4 straipsnio 1 dalyje, be kitų medžiagų, apribojamas kadmio naudojimas elektros ir elektroninėje įrangoje (žr. RoHS II priedo sąrašą);

B.     kadangi RoHS III priede pateikiamos 4 straipsnio 1 dalyje nustatyto apribojimo išimtys;

C.     kadangi III priedo 39 punkte nurodyta 2014 m. liepos 1 d. nustojusi galioti išimtis dėl kadmio, esančio II–VI grupės šviesos dioduose (angl. – LED) su spalvos keitikliu (šviesą skleidžiančios srities kvadratiniame milimetre mažiau kaip 10 μg Cd), naudojamuose puslaidininkinėse apšvietimo arba vaizdavimo sistemose;

D.     kadangi 5 straipsnyje reglamentuojamas III priedo derinimas su mokslo ir technikos pažanga įtraukiant ir išbraukiant išimtis;

E.     kadangi Komisija nurodė, kad 2012 m. gruodžio mėn. gavo paraišką pratęsti išimties Nr. 39 galiojimą, o 2013 m. gegužės mėn. – susijusią paraišką dėl tikslingos ir konkrečios išimties dėl kadmio kvantinių taškų naudojimo vaizduokliuose;

F.     kadangi pagal RoHS 5 straipsnio 5 dalį paraiška dėl išimties atnaujinimo pateikiama likus ne mažiau kaip 18 mėnesių iki išimties galiojimo pabaigos; kadangi paraiška dėl konkrečios išimties vis dėlto buvo pateikta praėjus šiam terminui;

G.     kadangi pagal 5 straipsnio 1 dalies a punktą išimtys įtraukiamos į III priedą, jei jų įtraukimas neturi neigiamos įtakos aplinkos ir sveikatos apsaugos lygiui, numatytam Reglamente (EB) Nr. 1907/2006, ir jei įvykdoma bent viena iš toliau nurodytų sąlygų: jų eliminavimas ar konstrukcijos pakeitimas arba medžiagų arba sudedamųjų dalių, kuriems nereikia II priede nurodytų medžiagų, naudojimas jose yra techniškai ar moksliškai neįmanomas; pakaitalų patikimumas nėra užtikrintas, dėl pakeitimo atsiradęs bendras neigiamas poveikis aplinkai, sveikatai ir vartotojų saugai galėtų nusverti pakeitimo bendrą teigiamą poveikį aplinkai, sveikatai ir vartotojų saugai;

H.     kadangi Komisijos deleguotąja direktyva pratęsiamas išimties Nr. 39 galiojimas iki 2017 m. birželio 30 d., pervadinant šią išimtį Nr. 39a, ir nustatoma nauja konkretesnė išimtis Nr. 39b dėl kadmio šviesos bangų ilgį keičiančiuose (angl. „downshifting“) kadmio pagrindo puslaidininkių nanokristalų kvantiniuose taškuose, skirtuose vaizduoklių apšvietimui (vaizduoklių ekrano kvadratiniame milimetre mažiau kaip 0,2 μg Cd); ši išimtis nustos galioti 2018 m. birželio 30 d.;

I.      kadangi, nors kvantiniai taškai konkrečiai minimi tik išimtyje Nr. 39b, su kadmio naudojimu kvantiniuose taškuose susijusios abi išimtys: pratęsta išimtis Nr. 39 ir nauja išimtis Nr. 39b;

J.      kadangi išimties Nr. 39 galiojimo pratęsimas susijęs su dviem skirtingomis paraiškomis dėl kadmio kvantinių taškų: viena paraiška dėl naudojimo puslaidininkinėse apšvietimo sistemose (toliau – apšvietimo įrenginiai), kita – dėl naudojimo vaizdavimo sistemose;

K.     kadangi nauja išimtis Nr. 39b susijusi tik su naudojimu vaizduokliuose;

L.     kadangi Komisija aiškiai nurodė, kad kol kas nėra apšvietimui skirtų šviesos diodų su kvantiniais taškais (tiek su kadmiu, tiek be jo), ir sutinka, kad nebuvo galima įrodyti jų naudojimo teigiamo poveikio aplinkai; kadangi Komisija vis dėlto pratęsė bendros išimties dėl kadmio kvantinių taškų naudojimo apšvietimo įrenginiuose galiojimą iki 2017 m. birželio 30 d. ir taip sudarė sąlygas pramonės atstovams teikti paraiškas dėl konkrečios išimties, jeigu tokie įrenginiai jau būtų ikigamybiniame etape;

M.    kadangi nepriklausomi konsultantai, kurie vertino paraiškas Komisijos vardu, nusprendė, kad iš pateiktos informacijos negalima daryti išvados, kad išimtis dėl naudojimo apšvietimo įrenginiuose yra šiuo metu pagrįsta, ir todėl aiškiai rekomendavo jos netaikyti(3);

N.     kadangi iš 2015 m. gegužės 12 d. Komisijos paskelbtos neoficialios informacijos matyti, kad padėtis nepasikeitė, nes nėra įrodymų, kad esama šių produktų Europos rinkoje, ir nėra pateikta vertinimų, ar šių produktų savybės atitinka 5 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytas sąlygas;

O.     kadangi, nesant atitinkamų apšvietimo produktų, pareiškėjas negalėjo įrodyti, kad buvo įvykdyta kuri nors 5 straipsnio 1 dalies a punkte įtvirtinta sąlyga, kad būtų galima naudoti kadmio kvantinius taškus apšvietimo įrenginiuose; kadangi dėl to nėra pagrįsta pratęsti išimties dėl kadmio naudojimo apšvietimo įrenginiuose galiojimą;

P.     kadangi tokia išimtis gali būti tikslinga ateityje, tačiau ji gali būti suteikta tik remiantis tinkamu vertinimu, kuris dar nebuvo atliktas;

Q.     kadangi deleguotojoje direktyvoje Komisija taip pat nustatė naują konkrečią išimtį dėl kadmio kvantinių taškų naudojimo vaizduokliuose, argumentuodama, kad jie jau yra naudojami vaizdavimo įrenginiuose, kad bendras jų naudojimo vaizdavimo įrenginiuose poveikis yra teigiamas dėl mažų energijos sąnaudų ir kad dar kol kas neįmanoma techniškai pagaminti kvantinių taškų be kadmio;

R.     kadangi nepriklausomi konsultantai, kurie Komisijos vardu vertino paraiškas, 2014 m. balandžio mėn. rekomendavo nustatyti, kad konkreti išimtis dėl kadmio kvantinių taškų naudojimo vaizduokliuose būtų taikoma trumpesnį laikotarpį, nei buvo prašoma paraiškoje (iki 2017 m. birželio 30 d., t. y. vienais metais mažiau, nei nustatė Komisija), atsižvelgiant į tai, kad vyksta galutinis įrenginių, kuriuose leistų sumažinti kadmio kiekį, ir alternatyvių įrenginių be kadmio mokslinių tyrimų etapas; kadangi, kitaip tariant, ši rekomendacija buvo grindžiama tuo, kad tuo metu vaizduokliuose nebuvo naudojami kvantiniai taškai be kadmio;

S.     kadangi vis dėlto nuo to laiko įvyko didelių pokyčių rinkoje; kadangi 2015 m. vienas iš pasaulyje pirmaujančių televizorių gamintojų pateikė Sąjungos rinkai ištisą liniją naujo modelio kvantinius taškus be kadmio naudojančių televizorių, kurie parduodami kai kurių valstybių narių (bent jau Vokietijos, Jungtinės Karalystės ir Belgijos) svarbesnėse mažmeninės prekybos vietose;

T.     kadangi, beje, neatrodo, kad Sąjungos rinkoje dar prekiaujama televizoriais, naudojančiais kadmio kvantinius taškus, ir kadangi sunku rasti mažmenininkų, kurie siūlytų vienintelius knyginius kompiuterius, kurių vaizduokliai naudotų kadmio kvantinių taškų technologiją;

U.     kadangi galima tikėtis, kad kvantinių taškų be kadmio energijos taupymo savybės yra tokios pačios kaip kadmio kvantinių taškų; kadangi, remiantis ekologinio ženklinimo informacija, kai buvo lyginami vienodo dydžio televizoriai, nustatyta, kad televizoriaus ekranas, naudojantis kvantinius taškus be kadmio, suvartoja mažiau energijos nei televizorius su kadmio kvantiniais taškais; kadangi pagal pramonės atstovų pateiktą informaciją vertinant spalvų raišką, atsižvengiant į atitinkamą standartą, nustatyta, kad ji vienoda, o gal net aukštesnė tų ekranų, kurie naudoja kvantinius taškus be kadmio;

V.     kadangi pagrindinis Komisijos pateiktas pagrindimas, kodėl suteikiama nauja konkreti išimtis, yra tai, kad kol kas dar techniškai neįmanoma pagaminti kvantinių taškų be kadmio;

W.    kadangi šis pagrindimas yra akivaizdžiai neteisingas, nes ne tik kad techniškai įmanoma pagaminti kvantinius taškus be kadmio, bet Sąjungos rinkoje jau plačiai pateikiama ištisa linija šia technologija grindžiamų televizorių, kuriuos siūlo gerai žinomi didžiausi mažmenininkai;

X.     kadangi iš 2015 m. gegužės 12 d. Komisijos paskelbtos neoficialios informacijos matyti, kad padėtis nepasikeitė; kadangi Komisijos išvardytais įrenginių su ekranais, naudojančiais kadmio kvantinius taškus, pavyzdžiais (TCL 55’’ televizoriais) šiuo metu neprekiaujama, jais prekiaujama tik JAV (ASUS knyginiai kompiuteriai, SONY televizoriai) arba tokie įrenginiai tik bus pradėti gaminti (KONKA, PHILLIPS, AOC);

Y.     kadangi ir dabartinės išimties Nr. 39 galiojimo pratęsimas, ir naujos išimties Nr. 39b nustatymas neatitinka nė vienos 5 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytos sąlygos ir todėl šios išimtys yra nepagrįstos; kadangi palyginti trumpais galiojimo laikotarpiais negalima pagrįsti to, kad nevykdomos 5 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytos sąlygos;

Z.     kadangi pagal RoHS 5 straipsnio 5 dalį esama išimtis Nr. 39 lieka galioti, kol Komisija priims sprendimą dėl paraiškos pratęsti jos galiojimą;

AA.  kadangi RoHS 5 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad, jei priimamas sprendimas atmesti paraišką dėl išimties atnaujinimo arba atšaukti išimtį, išimtis nustoja galioti anksčiausiai 12 mėnesių ir vėliausiai 18 mėnesių laikotarpiu nuo sprendimo priėmimo dienos;

BB.   kadangi atmetus deleguotąją direktyvą nebus uždrausti kadmio kvantiniai taškai, bet bus tik pradėtas naujas vertinimas; kadangi vis dėlto nėra rinkos iškraipymų, nes dabartinė išimtis lieka galioti iki to laiko, kai ji bus atšaukta, ir paskui suteikiamas papildomas lengvatinis laikotarpis;

CC.  kadangi įvyko didelių naujų pokyčių, susijusių su kvantinių taškų be kadmio technologiją naudojančių įrenginių, dėl kurių būtina atlikti naują vertinimą, prekyba;

1.      pareiškia prieštaravimą dėl 2015 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotosios direktyvos, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl kadmio naudojimo apšvietimo įrenginiuose ir vaizduoklių apšvietimo įrenginiuose išimties;

2.      mano, kad šios deleguotosios direktyvos nuostatos dėl išimčių Nr. 39a ir Nr. 39b neatitinka 5 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytų sąlygų;

3.      ypač laikosi nuomonės, kad dėl išimties Nr. 39b pateiktas pagrindimas remiasi pasenusia padėtimi, susijusia su kadmio pakeitimo kvantiniuose taškuose įgyvendinamumu; todėl ragina skubiai atlikti pakartotinį esamos išimties Nr. 39 vertinimą atsižvelgiant į 5 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytas sąlygas, kad būtų galima ją panaikinti;

4.      ragina Komisiją pateikti naują deleguotąjį aktą, kuriame būtų atsižvelgta į Parlamento poziciją;

5.      ragina Komisiją paaiškinti, kodėl ji priėmė paraišką, kuri buvo pateikta praėjus 5 mėnesiams po termino;

6.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir pranešti jai, kad deleguotoji direktyva negali įsigalioti;

7.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1)

COM(2015) 0383 final.

(2)

OL L 174, 2011 7 1, p. 88.

(3)

„Oeko Institute“, Fraunhofer, Eunomia (2014): Pagalba Komisijai atliekant technologinio, socialinio ir ekonominio poveikio ir sąnaudų bei naudos vertinimą dėl apribojimo naudoti medžiagas elektros ir elektroninėje įrangoje išimčių“ (angl. „Assistance to the Commission on technological socio-economic and cost-benefit assessment related to exemptions from the substance restrictions in electrical and electronic equipment“) (p. 89), http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/RoHS_IX/20140422_RoHS2_Evaluation_Ex_Requests_2013-1-5_final.pdf.

Teisinė informacija - Privatumo politika