FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 126kWORD 58k
16.9.2015
PE558.876v01-00
 
B8-0506/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om den diskriminering som grupplösa ledamöter av Europaparlamentet utsätts för


Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky, Marcel de Graaff, Gerolf Annemans, Barbara Kappel, Georg Mayer, Olaf Stuger, Vicky Maeijer, Franz Obermayr, Aymeric Chauprade, Joëlle Mélin, Mireille D'Ornano, Florian Philippot, Louis Aliot, Steeve Briois, Sophie Montel, Marie-Christine Arnautu, Edouard Ferrand, Jean‑Luc Schaffhauser, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Mario Borghezio, Mylène Troszczynski, Bernard Monot, Sylvie Goddyn, Lorenzo Fontana, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto, Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Nicolas Bay, Janice Atkinson

Förslag till resolution om den diskriminering som grupplösa ledamöter av Europaparlamentet utsätts för  
B8-0506/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Alla Europaparlamentets ledamöter har valts i allmänna val, oavsett om de tillhör en grupp eller inte.

B.     I ett parlament som ska vara demokratiskt är det inte acceptabelt att vissa kategorier ledamöter inte har samma rättigheter som andra.

C.     De grupplösa ledamöterna utsätts för diskriminering på en rad olika sätt vid utövandet av sina mandat, bland annat genom att de inte kan delta i utskottssamordnarnas sammanträden (artikel 205 i arbetsordningen), att det nästan är omöjligt för dem att bli föredragande eller skuggföredragande (samma artikel), att de inte kan väljas till ordförande eller vice ordförande för ett utskott (artikel 204 och fördelning över grupperna i enlighet med D'Hondt-systemet) och att det inte kan utses någon företrädare för dem i talmanskonferensen genom en demokratisk omröstning (artikel 26).

D.     Dessutom står de grupplösa ledamöterna under en administrativ kontroll som är överdrivet byråkratisk och petig jämfört med kontrollen av gruppernas ledamöter.

1.      Europaparlamentet anser att alla parlamentets ledamöter ska ha möjlighet att till fullo utföra sitt parlamentariska arbete.

2.      Europaparlamentet uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att stryka alla bestämmelser i arbetsordningen som diskriminerar grupplösa ledamöter.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy