Postup : 2015/2700(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0532/2015

Předložené texty :

B8-0532/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/06/2015 - 8.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0227

NÁVRH USNESENÍ
PDF 145kWORD 80k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0532/2015
3.6.2015
PE558.903v01-00
 
B8-0532/2015

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Maďarsku (2015/2700(RSP))


Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Jean-Marie Cavada, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Maďarsku (2015/2700(RSP))  
B8-0532/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na preambuli Smlouvy o Evropské unii (SEU), zejména na její druhou a čtvrtou až sedmou odrážku,

–       s ohledem zejména na článek 2, čl. 3 odst. 3 druhou odrážku a články 6 a 7 Smlouvy o Evropské unii a rovněž na články SEU a Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), které se týkají dodržování, prosazování a ochrany základních práv v EU,

–       s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie ze dne 7. prosince 2000, která byla vyhlášena dne 12. prosince 2007 ve Štrasburku a vstoupila v platnost společně s Lisabonskou smlouvou dne 1. prosince 2009,

–       s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech (EÚLP), judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, úmluvy, doporučení, usnesení a zprávy Parlamentního shromáždění, Výboru ministrů, komisaře pro lidská práva a Benátské komise a dalších monitorovacích orgánů Rady Evropy,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 3. července 2013 o stavu dodržování základních práv: normy a postupy v Maďarsku (v souladu s usnesením Evropského parlamentu ze dne 16. února 2012)(1),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 27. února 2014 o stavu dodržování základních práv v Evropské unii (v roce 2012)(2),

–       s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. března 2014 s názvem „Nový postup EU pro posílení právního státu“ (COM(2014)0158),

–       s ohledem na zprávu komisaře pro lidská práva Rady Evropy ze dne 16. prosince 2014 vypracovanou na základě návštěvy Maďarska, která se uskutečnila ve dnech 1. až 4. července 2014,

–       s ohledem na závěry Rady Evropské unie a členských států zasedajících v Radě o zajištění respektování právního státu ze dne 16. prosince 2014,

–       s ohledem na slyšení k situaci v oblasti lidských práv v Maďarsku, které se konalo dne 22. ledna 2015 ve Výboru EP pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

–       s ohledem na prohlášení Rady a Komise předložená v rámci plenární rozpravy Evropského parlamentu o rámci EU pro demokracii, právní stát a základní práva, která se konala dne 11. února 2015,

–       s ohledem na výměnu názorů navazující na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 30. dubna 2015 o možných dopadech případného znovuzavedení trestu smrti některým členským státem, včetně dopadů na práva a postavení členského státu Evropské unie, která se uskutečnila ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

–       s ohledem na prohlášení Rady a Komise předložená v rámci plenární rozpravy Evropského parlamentu o situaci v Maďarsku, která se konala dne 19. května 2015,

A.     vzhledem k tomu, že Evropská unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin, a vzhledem k tomu, že tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů (článek 2 SEU);

B.     vzhledem k tomu, že Listina základních práv Evropské unie zakazuje jakoukoli diskriminaci založenou zejména na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení, politických názorech či jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci.

C.     vzhledem k tomu, že podle čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie „nesmí být nikdo odsouzen k trestu smrti ani popraven“;

D.     vzhledem k tomu, že s náležitým ohledem na Ženevskou konvenci ze dne 28. července 1951 a její protokol ze dne 31. ledna 1967 týkající se postavení uprchlíků je v souladu se Smlouvou o Evropské unii a Smlouvou o fungování Evropské unie zaručeno právo na azyl;

E.     vzhledem k tomu, že nedávné zásahy ze strany maďarské vlády, zejména v posledních 12 měsících, vedly k závažnému zhoršení situace v oblasti svobody a plurality sdělovacích prostředků, boje proti netoleranci a diskriminaci, v oblasti lidských práv přistěhovalců, žadatelů o azyl a uprchlíků, svobody shromažďování a sdružování, svobody vzdělávání a akademického výzkumu, rovného přístupu k náboženskému vyznání a přesvědčení, omezování a bránění činnosti organizací občanské společnosti, práv osob náležejících k menšinám, včetně Romů a LGBTI, nezávislosti soudnictví a k řadě znepokojivých obvinění z korupce, které podrývají právní stát;

F.     vzhledem k tomu, že dne 24. dubna 2015 maďarská vláda oznámila zahájení národních konzultací týkajících se migrace a zveřejnila dvanáctibodový dotazník určený každému občanu Maďarska staršímu 18 let; a vzhledem k tomu, že většina otázek jasně naznačuje odpověď a je rétorické povahy, přičemž předpojatě a přímo spojuje migraci s bezpečnostními hrozbami;

G.     vzhledem k tomu, že předseda maďarské vlády Viktor Orbán ve svém projevu v Pécsi dne 28. dubna 2015 prohlásil, že by měla být znovu projednána otázka trestu smrti v Maďarsku, a podobné prohlášení zopakoval dne 1. května 2015 během rozhovoru ve veřejnoprávním rozhlase, kde uvedl, že rozhodnutí o obnovení trestu smrti by mělo spadat do výhradní pravomoci členských států, čímž se odchýlil od ustanovení smluv EU;

H.     vzhledem k tomu, že kromě ústních prohlášení a vyjádření pro tisk a na sociálních sítích nepodnikla Komise žádné formální kroky ani nepřijala žádná formální opatření s ohledem na nejnovější vývoj v Maďarsku, ani nezveřejnila žádné oficiální sdělení v reakci na zavádějící dotazník k migraci vydaný Maďarskou vládou či v reakci na prohlášení o trestu smrti, která pronesl předseda maďarské vlády Viktor Orbán;

I.      vzhledem k tomu, že ve svém prohlášení předloženém v rámci plenární rozpravy Evropského parlamentu dne 19. května 2015 o situaci v Maďarsku, prohlásilo předsednictví Rady, že Rada o situaci v Maďarsku nejednala, a nepřijala proto v této věci žádné formální stanovisko;

J.      vzhledem k tomu, že cílem úsilí o řešení stávající situace v Maďarsku by nemělo být vyčlenění konkrétního členského státu nebo vlády, ale naplnění kolektivní odpovědnosti všech orgánů EU, a zejména Komise, jako strážkyně Smluv, za zajištění uplatňování a dodržování Smluv a Listiny v celé Unii a ve všech členských státech;

1.      trvá na tom, že trest smrti je v rozporu s hodnotami úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, na nichž je Unie založena, a že každý členský stát, který by obnovil trest smrti, by porušil ustanovení Smluv a Listiny základních práv Evropské unie; připomíná, že závažné porušení hodnot uvedených v článku 2 SEU některým členským státem by mohlo mít za následek zahájení řízení podle „článku 7“;

2.      co nejdůrazněji odsuzuje veřejné konzultace týkající se migrace, které vyhlásila maďarská vláda a jejichž chybná východiska jsou založena na xenofobii a staví naroveň migranty žádající o azyl s bezpečnostními hrozbami; odsuzuje předsudky a zneužívání těchto veřejných konzultací podporovaných ze stáních prostředků k šíření projevů nenávisti, které jsou neslučitelné s hodnotami, na nichž je založena Evropská unie; domnívá se, že sugestivní a neobjektivní povaha dotazníku porušuje základní normy demokratického procesu konzultací a nemůže vést k objektivním závěrům, jež by se mohly stát základem tvorby budoucí politiky; vyzývá proto maďarskou vládu, aby tento svůj proces konzultací okamžitě zastavila;

3.      se znepokojením konstatuje, že tyto nedávné události jsou součástí řady porušení zásad právního státu, demokracie a lidských práv v Maďarsku za poslední rok a útoků na tyto zásady, jež mohou společně představovat vznikající systémové ohrožení právního státu v tomto členském státě;

4.      vyjadřuje politování nad tím, že Rada nijak nereagovala na nejnovější vývoj v Maďarsku a odsuzuje nedostatek odhodlání ze strany Rady a členských států k zajišťování zásad právního státu v souladu se závěry Rady Evropské unie ze dne 16. prosince 2014; žádá Radu Evropské unie a Evropskou radu, aby bez dalšího odkladu uspořádaly rozpravu a přijaly závěry k situaci v Maďarsku;

5.      naléhavě vyzývá Komisi, aby aktivovala první fázi rámce EU pro posílení právního státu a aby bezodkladně zahájila proces hloubkového monitoringu stavu demokracie, právního státu a základních práv v Maďarsku, aby provedla posouzení potenciálně závažného porušení hodnot, na nichž je Unie založena, podle článku 2 SEU, včetně kombinovaného dopadu řady opatření zhoršujících stav demokracie, právního státu a základních práv, a aby zhodnotila, zda v tomto členském státě nenastalo systémové ohrožení právního státu, které by mohlo vést ke zřejmému nebezpečí závažného porušení zásad ve smyslu článku 7 SEU; žádá Komisi, aby do září 2015 předložila k této záležitosti Parlamentu a Radě zprávu;

6.      vyzývá Komisi, aby předložila legislativní návrh na zřízení mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva, který bude představovat nástroj zajištění dodržování a vymáhání Listiny a Smluv podepsaných všemi členskými státy, bude založený na společných a objektivních ukazatelích a bude provádět nestranné každoroční zhodnocení stavu základních práv, demokracie a právního státu ve všech členských státech bez rozdílu a na rovném základě, spolu s příslušnými závaznými nápravnými mechanismy s cílem zaplnit stávající mezery a umožnit automatickou a postupnou reakci na porušování zásad právního státu a základních práv na úrovni členských států; pověřuje Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby se podílel na vývoji a vypracování tohoto legislativního návrhu předložením legislativní zprávy z vlastního podnětu, která by měla být přijata do konce tohoto roku;

7.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, prezidentovi, vládě a parlamentu Maďarska, vládám a parlamentům členských států a kandidátských zemí, Agentuře Evropské unie pro základní práva a Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0315.

(2)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0173.

Právní upozornění - Ochrana soukromí