Procedure : 2015/2700(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0532/2015

Indgivne tekster :

B8-0532/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/06/2015 - 8.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0227

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 138kWORD 68k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0532/2015
3.6.2015
PE558.903v01-00
 
B8-0532/2015

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Ungarn (2015/2700(RSP))


Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Jean-Marie Cavada, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Ungarn (2015/2700(RSP))  
B8‑0532/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til præamblen til traktaten om Den Europæiske Union (TEU), særlig anden betragtning og fjerde til syvende betragtning,

–       der navnlig henviser til artikel 2, artikel 3, stk. 3, andet led, og artikel 6 og 7 i traktaten om Den Europæiske Union samt til de artikler i TEU og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), der vedrører overholdelse, fremme og beskyttelse af de grundlæggende rettigheder i EU,

–       der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder af 7. december 2000, der blev proklameret den 12. december 2007 i Strasbourg og trådte i kraft med Lissabontraktaten den 1. december 2009,

–       der henviser til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (EMRK), til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis og til konventioner, henstillinger, resolutioner og rapporter fra Europarådets parlamentariske forsamling, Ministerudvalget, kommissæren for menneskerettigheder og Venedigkommissionen samt Europarådets andre kontrolorganer,

–       der henviser til sin beslutning af 3. juli 2013 om situationen med hensyn til grundlæggende rettigheder: standarder og praksis i Ungarn (jf. Europa-Parlamentets beslutning af 16. februar 2012)(1),

–       der henviser til sin beslutning af 27. februar 2014 om situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2012)(2),

–       der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. marts 2014 "En ny EU-retlig ramme for at styrke retsstatsprincippet" (COM(2014)0158),

–       der henviser til rapporten af 16. december 2014 fra Europarådets kommissær for menneskerettigheder om sit besøg i Ungarn den 1.-4. juli 2014,

–       der henviser til konklusionerne fra Rådets og medlemsstaternes møde i Rådet om sikring af respekten for retsstaten, der blev vedtaget den 16. december 2014,

–       der henviser til høringen om menneskeretssituationen i Ungarn, der fandt sted den 22. januar 2015 i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender,

–       der henviser til Rådets og Kommissionens erklæringer, der blev fremsat under plenardebatten i Europa-Parlamentet den 11. februar 2015 om EU-rammerne for demokrati, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder,

–       der henviser til drøftelserne i forlængelse af Formandskonferencens afgørelse af 30. april 2015 om de mulige virkninger, herunder på rettigheder og status som medlem af Den Europæiske Union, af at en medlemsstat genindfører dødsstraf, der fandt sted den 7. maj 2015 i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender,

–       der henviser til Rådets og Kommissionens erklæringer fremsat under plenardebatten i Europa-Parlamentet den 19. maj 2015 om situationen i Ungarn,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at Den Europæiske Union bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal, og til at dette er medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et samfund præget af pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd (artikel 2 TEU);

B.     der henviser til, at Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder forbyder enhver forskelsbehandling på grund af bl.a. køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder og seksuel orientering;

C.     der henviser til, at ifølge artikel 2 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder "må ingen idømmes dødsstraf eller henrettes";

D.     der henviser til, at retten til asyl er garanteret under behørig efterlevelse af reglerne i Genève-konventionen af 28. juli 1951 og protokollen hertil af 31. januar 1967 om flygtninges retsstilling og i overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

E.     der henviser til, at den seneste indblanding fra den ungarske regerings side, og navnlig inden for de seneneste 12 måneder, har medført en væsentlig forværring af situationen hvad angår mediefriheden og mediepluralismen, kampen mod intolerance og diskrimination, immigranters, asylansøgeres og flygtninges menneskerettigheder, forsamlings- og foreningsfriheden, retten til uddannelse og akademisk forskning, ligebehandling med hensyn til religion og tro, restriktioner og hindringer for civilsamfundsorganisationers aktiviteter, rettigheder for personer tilhørende mindretal, herunder romaer og LGBT-personer, domstolenes uafhængighed og mange foruroligende påstande om korruption, der undergraver retsstaten;

F.     der henviser til, at den ungarske regering den 24. april 2015 bebudede iværksættelsen af en national høring om immigration og udsendte et spørgeskema med 12 spørgsmål til alle ungarske borgere på 18 år og derover; der henviser til, at de fleste af spørgsmålene er ledende og retoriske og knytter en partisk og direkte forbindelse mellem migrationsfænomener og trusler for sikkerheden;

G.     der henviser til, at den ungarske premierminister Viktor Orbán i en tale i Pécs den 28. april 2015 erklærede, at dødsstraffen igen skal sættes på dagsordenen i Ungarn, og at han fremsatte lignende udtalelser igen den 1. maj 2015 i et interview til den statsejede radio og tilføjede, at beslutningen om at genindføre dødsstraf bør høre under medlemsstaternes enekompetence, hvilket ville udgøre en afvigelse fra bestemmelserne i EU-traktaterne;

H.     der henviser til, at Kommissionen bortset fra mundtlige udtalelser og erklæringer til pressen og på sociale medier ikke har taget nogen formelle skridt som svar på den seneste udvikling i Ungarn, eller er fremkommet med nogen officiel meddelelse som svar på det vildledende immigrationsspørgeskema, som den ungarske regering har iværksat, og de udtalelser om dødsstraf, som den ungarske premierminister Viktor Orbán har fremsat;

I.      der henviser til, at formandskabet for Rådet i sin erklæring under plenumdebatten i Europa-Parlamentet den 19. maj 2015 om situationen i Ungarn erklærede, at Rådet ikke havde drøftet situationen i Ungarn og derfor ikke havde vedtaget nogen formel holdning i sagen;

J.      der henviser til, at bestræbelserne på at rette op på den nuværende situation i Ungarn ikke bør tage sigte på at hænge én bestemt medlemsstat eller regering ud, men på at opfylde den kollektive forpligtelse, som påhviler alle EU-institutioner, og især Kommissionen i dens egenskab af traktaternes vogter, til at sikre anvendelse og efterlevelse af traktaterne og chartret over alt i Unionen og i alle medlemsstater;

1.      fastholder, at dødsstraf er uforenelig med de værdier om respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, lighed, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne, som EU er grundlagt på, og at en medlemsstat, der genindfører dødsstraffen derfor vil gøre sig skyldig i overtrædelse af traktaterne og EU's charter om grundlæggende rettigheder; minder om, at en alvorlig overtrædelse begået af en medlemsstat af de værdier, der er indeholdt i artikel 2 i TEU, vil udløse den procedure, der er fastsat i artikel 7 i TEU;

2.      fordømmer på det kraftigste den offentlige høring om indvandring, som den ungarske regering har iværksat, der er baseret på fremmedfjendtlige misforståelser og på at sætte lighedstegn mellem asylansøgere og sikkerhedstrusler; fordømmer dette tendentiøse misbrug af en offentlig høring, der støttes af statslige midler, med det formål at udbrede en hadsk retorik, der er uforenelig med de værdier, der ligger til grund for Unionen; mener, at spørgeskemaets ledende og partiske karakter overtræder de grundlæggende standarder for en demokratisk høringsproces og ikke kan føre til nogen objektiv konklusion, der kan bidrage til den fremtidige politiske udvikling; opfordrer derfor den ungarske regering til øjeblikkeligt at ophæve denne høringsproces;

3.      bemærker med bekymring, at den seneste udvikling følger en række overtrædelser og angreb på retsstatsprincippet, demokratiet og de grundlæggende rettigheder i Ungarn i det seneste års tid, som tilsammen kan udgøre en spirende systemisk trussel mod retsstatsprincippet i denne medlemsstat;

4.      finder det dybt beklageligt, at Rådet ikke har reageret på de seneste begivenheder i Ungarn, og fordømmer manglen på engagement fra Rådets og medlemsstaternes side for at sikre overholdelse af retsstatsprincippet som specificeret i Rådets konklusioner af 16. december 2014; anmoder Rådet for Den Europæiske Union og Det Europæiske Råd om at afholde en drøftelse og så hurtigt som muligt vedtage konklusioner om situationen i Ungarn;

5.      opfordrer indtrængende Kommissionen til at aktivere første trin i EU-rammerne for styrkelse af retsstatsprincippet og derved indlede en øjeblikkelig og dybdegående overvågningsproces vedrørende situationen for demokratiet, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Ungarn og vurdere en potentielt alvorlig tilsidesættelse af de værdier, Den Europæiske Union bygger på, jf. artikel 2 i TEU, herunder de kombinerede virkninger af en række foranstaltninger, der forværrer situationen for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder, og således vurdere den spirende systemiske trussel mod retsstatsprincippet i denne medlemsstat, som kunne udvikle sig til en klar risiko for en grov overtrædelse, jf. artikel 7 i TEU; anmoder Kommissionen om at fremlægge en rapport om denne sag for Parlamentet og Rådet inden september 2015;

6.      opfordrer Kommissionen til at forelægge et lovgivningsmæssigt forslag om oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder som et redskab til overholdelse og håndhævelse af chartret og traktater, som er underskrevet af alle medlemsstaterne, baseret på fælles og objektive indikatorer, og til at gennemføre en upartisk, årlig vurdering om situationen for grundlæggende rettigheder, demokrati og retsstatsprincippet i alle medlemsstaterne, uden forskelsbehandling og på lige fod, sammen med passende bindende og korrigerende mekanismer, med henblik på at fylde de eksisterende huller og muliggøre en automatisk og gradvis reaktion på tilsidesættelser af retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder på medlemsstatsniveau; pålægger Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender at bidrage til udviklingen og udarbejdelsen af dette lovforslag i form af en lovgivningsmæssig initiativbetænkning, der skal vedtages inden årets udgang;

7.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet, Ungarns præsident, regering og parlament, medlemsstaternes og kandidatlandenes regeringer og parlamenter, EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Europarådet samt Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa.

(1)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0315.

(2)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0173.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik