Prijedlog rezolucije - B8-0532/2015Prijedlog rezolucije
B8-0532/2015

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o stanju u Mađarskoj

3.6.2015 - (2015/2700(RSP))

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Jean-Marie Cavada, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, u ime Kluba zastupnika ALDE-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0532/2015

Postupak : 2015/2700(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0532/2015
Podneseni tekstovi :
B8-0532/2015
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8‑0532/2015

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Mađarskoj

(2015/2700(RSP))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir preambulu Ugovora o Europskoj uniji (UEU), a posebno njezinu drugu alineju te alineje od četvrte do sedme,

–       uzimajući posebno u obzir članak 2., članak 3. stavak 3. drugu alineju te članke 6. i 7. UEU-a, kao i članke UEU-a i Ugovora o funkcioniranju Europske unije (TFEU) koji se odnose na poštovanje, promicanje i zaštitu temeljnih prava u EU-u,

–       uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima od 7. prosinca 2000., koja je proglašena 12. prosinca 2007. u Strasbourgu i koja je stupila na snagu zajedno s Ugovorom iz Lisabona 1. prosinca 2009.,

–       uzimajući u obzir Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava te konvencije, preporuke, rezolucije i izvješća Parlamentarne skupštine, Odbora ministara, Povjerenika za ljudska prava i Venecijanske komisije te drugih nadzornih tijela Vijeća Europe,

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 3. srpnja 2013. o stanju temeljnih prava: norme i prakse u Mađarskoj (u skladu s rezolucijom Europskog parlamenta od 16. veljače 2012.)[1],

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 27. veljače 2014. o stanju temeljnih prava u Europskoj uniji (2012.)[2],

–       uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 19. ožujka 2014. naslovljenu „Novi okvir EU-a za jačanje vladavine prava” (COM(2014)0158),

–       uzimajući u obzir izvješće povjerenika Vijeća Europe za ljudska prava od 16. prosinca 2014. nakon njegova posjeta Mađarskoj od 1. do 4. srpnja 2014.,

–       uzimajući u obzir zaključke Vijeća Europske unije i država članica koje su se sastale u okviru Vijeća od 16. prosinca 2014. o jamčenju poštovanja vladavine prava,

–       uzimajući u obzir saslušanje o stanju ljudskih prava u Mađarskoj održano 22. siječnja 2015. u Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

–       uzimajući u obzir izjave Vijeća i Komisije iznesene na plenarnoj raspravi o okviru EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava koja je održana 11. veljače 2015. u Europskom parlamentu,

–       uzimajući u obzir razmjenu stajališta od 7. svibnja 2015. koja je održana u Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove u nastavku odluke Konferencije predsjednika od 30. travnja 2015. o mogućim posljedicama odluke države članice o ponovnom uvođenju smrtne kazne, uključujući na njezina prava i status članice Europske unije,

–       uzimajući u obzir izjave Vijeća i Komisije iznesene u plenarnoj raspravi o stanju u Mađarskoj održanoj 19. svibnja 2015. u Europskom parlamentu,

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da se Unija temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina te budući da su te vrijednosti zajedničke državama članicama u društvu u kojem prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i jednakost žena i muškaraca (članak 2. UEU-a);

B.     budući da je Poveljom o temeljnim pravima Europske unije zabranjena bilo kakva diskriminacija na temelju spola, rase, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih osobina, jezika, vjere ili uvjerenja, političkoga ili bilo kakvoga drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invalidnosti, dobi ili spolnog usmjerenja;

C.     budući da, kako je navedeno u članku 2. Povelje o temeljnim pravima Europske unije, „nitko ne smije biti osuđen na smrt ili pogubljen”;

D.     budući da je pravo na azil zajamčeno uz potpuno poštovanje pravila Ženevske konvencije od 28. srpnja 1951. i pripadajućeg Protokola od 31. siječnja 1967. koji se odnosi na status izbjeglica te je u skladu s Ugovorom o Europskoj uniji i s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije;

E.     budući da su nedavni postupci mađarske Vlade, posebice tijekom posljednjih 12 mjeseci, doveli do ozbiljnog pogoršanja situacije u pogledu slobode medija i pluralizma, borbe protiv nesnošljivosti i diskriminacije, ljudskih prava imigranata, tražitelja azila i izbjeglica, slobode okupljanja i udruživanja, slobode obrazovanja i akademskog istraživanja, jednakog postupanja prema vjerama i uvjerenjima, ograničavanja i onemogućavanja aktivnosti organizacija civilnog društva, prava pripadnika manjina, uključujući Rome i LGBTI zajednicu, neovisnosti pravosuđa i mnogih zabrinjavajućih optužbi za korupciju koje narušavaju vladavinu prava;

F.     budući da je mađarska Vlada 24. travnja 2015. najavila pokretanje nacionalnog savjetovanja o imigraciji i objavila upitnik s 12 pitanja upućen svakom mađarskom građaninu starijem od 18 godina, i budući da većina pitanja navodi na odgovor i retoričke je naravi te se njima na pristran način izravno povezuje migracija sa sigurnosnim prijetnjama;

G.     budući da je mađarski premijer Viktor Orbán u svom govoru u Pečuhu 28 travnja 2015. izjavio da bi se pitanje smrtne kazne trebalo ponovno razmotriti u Mađarskoj i da je slične izjave ponovio 1 svibnja 2015. u razgovoru za državni radio te dodao da bi odluka o ponovnom uvođenju smrtne kazne trebala biti u isključivoj nadležnosti država članica, što predstavlja odstupanje od odredaba iz Ugovora EU-a;

H.     budući da, uz izuzetak usmenih izjava i izjava za novinare te izjava na društvenim mrežama, Komisija nije poduzela formalne korake ili mjere u pogledu najnovijih zbivanja u Mađarskoj, niti objavom službene komunikacije odgovorila na pristran upitnik o imigraciji koji je mađarska vlada pokrenula i na izjave mađarskog premijera Viktora Orbána o smrtnoj kazni;

I.      budući da je u svojoj izjavi iznesenoj na plenarnoj raspravi o stanju u Mađarskoj održanoj 19. svibnja 2015. u Europskom parlamentu predsjedništvo Vijeća izjavilo da Vijeće nije raspravljalo o stanju u Mađarskoj i da stoga o tom pitanju nije zauzelo službeno stajalište;

J.      budući da napori za rješavanje trenutačnog stanja u Mađarskoj ne bi trebali biti usmjereni na izdvajanje određene države članice ili vlade, nego bi se njima trebala ispuniti kolektivna obveza svih institucija EU-a, a posebno Komisije kao čuvara Ugovora, kako bi se diljem Unije i u svakoj državi članici zajamčila primjena Ugovora i Povelje te njihovo poštovanje;

1.      ustraje u tomu da je smrtna kazna nespojiva s vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava na kojima je Unija utemeljena, te da bi stoga svaka država članica koja bi ponovno uvela smrtnu kaznu prekršila Ugovore i Povelju o temeljnim pravima EU-a; podsjeća na to da bi se u slučaju da država članica teško prekrši vrijednosti iz članka 2. UEU-a pokrenuo postupak iz članka 7.;

2.      najoštrije osuđuje javno savjetovanje o migraciji koje je pokrenula mađarska Vlada, a koje se temelji na ksenofobnim zabludama i poistovjećivanju migranata koji traže azil sa sigurnosnim prijetnjama; osuđuje pristranost i zloupotrebu tog javnog savjetovanja koje se podupire državnim sredstvima u svrhu širenja retorike mržnje koja je nespojiva s vrijednostima na kojima je utemeljena Unija; smatra da se retoričkom naravi upitnika i navođenjem na odgovor krše osnovne norme demokratskog postupka savjetovanja i da se na taj način ne može doći do objektivnih zaključaka koji bi bili temelj budućih razvoja politika; poziva stoga mađarsku Vladu da odmah obustavi postupak savjetovanja;

3.      sa zabrinutošću napominje da se najnovija zbivanja nastavljaju na niz slučajeva kršenja i povrede načela vladavine prava, demokracije i temeljnih prava u Mađarskoj u posljednjoj godini koji bi, gledani kao skup povezanih događaja, mogli predstavljati početak sustavne prijetnje vladavini prava u toj državi članici;

4.      žali zbog izostanka reakcije Vijeća na najnovija zbivanja u Mađarskoj i osuđuje nedostatak predanosti Vijeća i država članica da zajamče poštovanje vladavine prava kao što je navedeno u zaključcima Vijeća Europske Unije od 16. prosinca 2014.; traži od Vijeća Europske unije i Europskog vijeća da bez daljnjeg odlaganja održe raspravu i donesu zaključke o stanju u Mađarskoj;

5.      apelira na Komisiju da aktivira prvu fazu okvira EU-a za jačanje vladavine prava te da stoga odmah pokrene postupak temeljitog praćenja stanja demokracije, vladavine prava i temeljnih prava u Mađarskoj, kojim bi se ocijenila moguća teška kršenja vrijednosti na kojima je utemeljena Unija u skladu s člankom 2. UEU-a, uključujući kombinirani učinak niza mjera zbog kojih se pogoršava stanje demokracije, vladavine prava i temeljnih pravima, te da procijeni nastajanje sustavne prijetnje vladavini prava u toj državi članici koja bi se mogla razviti u očigledan rizik teškog kršenja u smislu članka 7. UEU-a; traži od Komisije da prije rujna 2015. o tom pitanju podnese izvješće Parlamentu i Vijeću;

6.      poziva Komisiju da predstavi zakonodavni prijedlog za uspostavu mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava kao instrumenta u svrhu provedbe Povelje i Ugovora i njihovo poštovanje na što su se države članice obvezale potpisom, pouzdajući se u jedinstvene i objektivne pokazatelje, te da jednom godišnje na neselektivan način i na ravnopravnoj osnovi provede nepristranu procjenu stanja u vezi s temeljnim pravima, demokracijom i vladavinom prava u svim državama članicama, uz primjenu obvezujućih i korektivnih mehanizama, kako bi se popunile postojeće praznine i kako bi se omogućio automatski i postupni odgovor na kršenja vladavine prava i temeljnih prava na razini države članice; nalaže svojem Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da zakonodavnim izvješćem o vlastitoj inicijativi koje treba biti doneseno do kraja godine doprinese razvoju i razradi tog zakonodavnog prijedloga;

7.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću, predsjedniku, Vladi i parlamentu Mađarske, vladama i parlamentima država članica i država kandidatkinja, Agenciji EU-a za temeljna prava, Vijeću Europe i Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju.