Procedūra : 2015/2700(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0532/2015

Iesniegtie teksti :

B8-0532/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 10/06/2015 - 8.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0227

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 160kWORD 79k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0532/2015
3.6.2015
PE558.903v01-00
 
B8-0532/2015

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Ungārijā (2015/2700(RSP))


Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Jean-Marie Cavada, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez ALDE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Ungārijā (2015/2700(RSP))  
B8-0532/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) preambulu, jo īpaši tās otro un ceturto līdz septīto ievilkumu,

–       ņemot vērā īpaši LES 2. pantu, 3. panta 3. punkta otro ievilkumu, 6. un 7. pantu, kā arī LES un Līguma par Eiropas Savienības darbību pantus, kas attiecas uz pamattiesību ievērošanu, veicināšanu un aizsardzību ES,

–       ņemot vērā 2000. gada 7. decembra Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, kas tika izsludināta 2007. gada 12. decembrī Strasbūrā un stājās spēkā ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā 2009. gada 1. decembrī,

–       ņemot vērā Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju (ECTK), Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru, Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas, Ministru komitejas, cilvēktiesību komisāra, Venēcijas komisijas un citu uzraudzības struktūru konvencijas, ieteikumus, rezolūcijas un ziņojumus,

–       ņemot vērā 2013. gada 3. jūlija rezolūciju par pamattiesību stāvokli Ungārijā — standarti un prakse (saskaņā ar Eiropas Parlamenta 2012. gada 16. februāra rezolūciju)(1),

–       ņemot vērā 2014. gada 27. februāra rezolūciju par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā 2012. gadā(2),

–       ņemot vērā Komisijas 2014. gada 19. marta paziņojumu “Jauns ES mehānisms tiesiskuma nostiprināšanai” (COM(2014)0158),

–       ņemot vērā Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāra 2014. gada 16. decembra ziņojumu pēc viņa vizītes Ungārijā 2014. gada 1.–4. jūlijā,

–       ņemot vērā Eiropas Savienības Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu 2014. gada 16. decembra sanāksmes secinājumus par tiesiskuma ievērošanas nodrošināšanu,

–       ņemot vērā Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas 2015. gada 22. janvārī rīkoto uzklausīšanu par stāvokli cilvēktiesību jomā Ungārijā,

–       ņemot vērā Padomes un Komisijas paziņojumus Eiropas Parlamenta 2015. gada 11. februāra plenārsēdes debatēs par ES demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību sistēmu,

–       ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas 2015. gada 7. maijā rīkoto viedokļu apmaiņu, ievērojot Priekšsēdētāju konferences 2015. gada 30. aprīļa lēmumu par to, kādas ir iespējamās sekas dalībvalsts lēmumam atjaunot nāvessodu, tostarp attiecībā uz tās kā Eiropas Savienības dalībvalsts tiesībām un statusu,

–       ņemot vērā Padomes un Komisijas paziņojumus Eiropas Parlamenta 2015. gada 19. maija plenārsēdes debatēs par stāvokli Ungārijā,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā Eiropas Savienība ir dibināta, pamatojoties uz vērtībām, kas paredz respektēt cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, līdztiesību, tiesiskumu un cilvēktiesību, tostarp minoritāšu tiesību, ievērošanu, un tā kā šīs vērtības ir kopīgas visām dalībvalstīm sabiedrībā, kurā valda plurālisms, tolerance, taisnīgums, solidaritāte un kur nav diskriminācijas, kā arī valda sieviešu un vīriešu līdztiesība (Līguma par Eiropas Savienību 2. pants);

B.     tā kā Eiropas Savienības Pamattiesību harta aizliedz jebkāda veida diskrimināciju, tostarp tādu iemeslu dēļ kā dzimums, rase, ādas krāsa, etniskā un sociālā izcelsme, ģenētiskās īpašības, valoda, ticība vai pārliecība, politiskie vai jebkuri citi uzskati, piederība nacionālai minoritātei, īpašums, izcelsme, invaliditāte, vecums vai dzimumorientācija;

C.     tā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 2. pantā noteikts, ka “[n]evienam nedrīkst piespriest nāvessodu vai to izpildīt”;

D.     tā kā patvēruma tiesības ir garantētas, pienācīgi ievērojot 1951. gada 28. jūlija Ženēvas konvenciju un tai pievienoto 1967. gada 31. janvāra Protokolu par bēgļu statusu, kā arī saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienību un Līgumu par Eiropas Savienības darbību;

E.     tā kā Ungārijas valdības nesenās iejaukšanās dēļ, īpaši pēdējo 12 mēnešu laikā, ir ievērojami pasliktinājusies situācija attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību un plurālismu, cīņu pret neiecietību un diskrimināciju, imigrantu, patvēruma meklētāju un bēgļu cilvēktiesībām, pulcēšanās un biedrošanās brīvību, izglītības un akadēmiskās pētniecības brīvību, vienlīdzīgu attieksmi pret reliģiju un ticību, pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbības ierobežojumiem un šķēršļiem, pie minoritātēm piederošu personu tiesībām, tostarp romiem un LGBTI, tiesu iestāžu neatkarību un daudziem satraucošiem apgalvojumiem par korupciju, kas apdraud tiesiskumu;

F.     tā kā Ungārijas valdība 2015. gada 24. aprīlī paziņoja, ka sākta valsts līmeņa apspriešana par imigrāciju, publicējot aptauju ar 12 jautājumiem visiem Ungārijas pilsoņiem, kas vecāki par 18 gadiem; un tā kā lielākā daļa jautājumu ir nepārprotami uzvedinoši un retoriski, iezīmējot tendenciozu un tiešu saikni starp migrāciju un drošības apdraudējumu;

G.     tā kā Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns savā 2015. gada 28. aprīļa runā Pēčā paziņoja, ka jautājums par nāvessodu Ungārijā būtu jāskata atkārtoti, un 2015. gada 1. maijā intervijā valsts radio pauda līdzīgus paziņojumus, piebilzdams, ka lēmums par nāvessoda atjaunošanu būtu vienīgi dalībvalstu kompetencē, tādējādi atkāpjoties no ES Līgumu noteikumiem;

H.     tā kā, izņemot mutiskus paziņojumus un deklarācijas presei un sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem, Komisija nav veikusi nekādus oficiālus pasākumus vai darbības attiecībā uz nesenajiem notikumiem Ungārijā un nav publicējusi oficiālu paziņojumu, kas atbildētu uz maldinošo migrācijas aptauju, kuru sākusi Ungārijas valdība, vai uz Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna izteikumiem par nāvessodu;

I.      tā kā Padomes prezidentūra Eiropas Parlamenta 2015. gada 19. maija plenārsēdes debatēs par stāvokli Ungārijā paziņoja, ka Padome nav apspriedusi situāciju Ungārijā un tādēļ nav pieņēmusi oficiālu nostāju par šo jautājumu;

J.      tā kā pašreizējo stāvokli Ungārijā vajadzētu skatīt nevis ar mērķi izcelt atsevišķu dalībvalsti vai valdību, bet gan izpildīt visām ES iestādēm un jo īpaši Komisijai kā Līgumu sargātājai kopīgu pienākumu nodrošināt Līgumu un Hartas piemērošanu un ievērošanu visā Savienībā un visās dalībvalstīs,

1.      uzstāj, ka nāvessods nav savienojams ar tādu vērtību ievērošanu kā cilvēka cieņa, brīvība, demokrātija, vienlīdzība, tiesiskums un cilvēktiesības, uz kurām Savienība ir dibināta, un ka ikviena dalībvalsts, kas atjaunotu nāvessodu, tādējādi pārkāptu Līgumus un ES Pamattiesību hartu; atgādina, ka gadījumā, ja kāda dalībvalsts būtu izdarījusi nopietnu pārkāpumu saistībā ar LES 2. pantā minētajām vērtībām, tiktu sākta 7. pantā paredzētā procedūra;

2.      pauž milzīgu neapmierinātību par Ungārijas valdības sākto sabiedrisko apspriešanu par migrāciju, pamatojoties uz ksenofobiskiem nepareiziem priekšstatiem un migrantu un patvēruma meklētāju pielīdzināšanu drošības apdraudējumam; nosoda to, ka šī sabiedriskā apspriešana — kura tiek atbalstīta no valdības līdzekļiem, lai izplatītu naidīgus apgalvojumus, kas nav savienojami ar vērtībām, uz kurām Savienība ir dibināta, — ir tendencioza un tiek izmantota ļaunprātīgi; uzskata, ka aptaujas pamudinošais un tendenciozais raksturs ir demokrātiskas apspriešanas procesa pamatstandartu pārkāpums un neļauj izdarīt objektīvus secinājumus par turpmāko politikas attīstību; aicina Ungārijas valdību līdz ar to nekavējoties apspriešanu atcelt;

3.      ar bažām norāda, ka šie nesenie notikumi ir kārtējie no daudzajiem tiesiskuma, demokrātijas un pamattiesību pārkāpumiem un uzbrukumiem šiem principiem Ungārijā pagājušā gada laikā un tie kopā ņemti varētu radīt pieaugošu sistēmisku apdraudējumu tiesiskumam šajā dalībvalstī;

4.      pauž nožēlu par to, ka Padome nav reaģējusi uz jaunākajiem notikumiem Ungārijā, un pauž neapmierinātību par to, ka Padome un dalībvalstis nepauž apņemšanos nodrošināt tiesiskuma ievērošanu, kā norādīts Eiropas Savienības Padomes 2014. gada 16. decembra secinājumos; aicina Eiropas Savienības Padomi un Eiropadomi rīkot diskusiju un bez turpmākas kavēšanās pieņemt secinājumus par stāvokli Ungārijā;

5.      mudina Komisiju izmantot ES sistēmas pirmo posmu, lai nostiprinātu tiesiskumu, un tādēļ nekavējoties sākt padziļinātas uzraudzības procesu attiecībā uz situāciju demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību jomā Ungārijā, novērtējot iespējamu smagu to vērtību pārkāpumu, pamatojoties uz kurām Savienība ir dibināta, kā noteikts LES 2. pantā, tostarp novērtējot vairāku tādu pasākumu kopējo ietekmi, kas pasliktina stāvokli demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību jomā, un to, vai rodas sistēmisks apdraudējums tiesiskumam minētajā dalībvalstī, kas varētu izvērsties par drošu varbūtību, ka varētu tikt izdarīts smags pārkāpums LES 7. panta izpratnē; aicina Komisiju līdz 2015. gada septembrim iesniegt Parlamentam un Padomei ziņojumu par šo jautājumu;

6.      aicina Komisiju iesniegt tiesību akta priekšlikumu, lai izveidotu ES mehānismu demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām, kas būtu veids, kā panākt, ka Harta un Līgumi, ko visas dalībvalstis parakstījušas, tiek ievēroti un piemēroti, pamatojoties uz kopīgiem un objektīviem rādītājiem, un katru gadu bez diskriminācijas un vienlīdzīgi veikt objektīvu novērtējumu par situāciju pamattiesību, demokrātijas un tiesiskuma jomā visās dalībvalstīs, kā arī lai izveidotu arī atbilstošus saistošus un korektīvus mehānismus, lai novērstu pastāvošās nepilnības un ļautu dalībvalsts līmenī automātiski un pakāpeniski reaģēt uz tiesiskuma un pamattiesību pārkāpumiem; uzdod Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai atbalstīt šī tiesību akta priekšlikuma izstrādi normatīva patstāvīgā ziņojuma veidā, kas tiks pieņemts līdz gada beigām;

7.      uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai, Padomei, Ungārijas prezidentam, valdībai un parlamentam, dalībvalstu un kandidātvalstu valdībām un parlamentiem, ES Pamattiesību aģentūrai, Eiropas Padomei un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijai.

(1)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0315.

(2)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0173.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika