Procedură : 2015/2700(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0532/2015

Texte depuse :

B8-0532/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/06/2015 - 8.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0227

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 144kWORD 85k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0532/2015
3.6.2015
PE558.903v01-00
 
B8-0532/2015

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Ungaria (2015/2700(RSP))


Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Jean-Marie Cavada, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Ungaria (2015/2700(RSP))  
B8‑0532/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere preambulul la Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), în special al doilea paragraf și paragrafele patru - șapte,

–       având în vedere îndeosebi articolul 2, articolul 3 alineatul (3) a doua liniuță și articolele 6 și 7 din TUE, precum și articolele din TUE și din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) legate de respectarea, promovarea și protecția drepturilor fundamentale în UE,

–       având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene din 7 decembrie 2000, proclamată la 12 decembrie 2007 la Strasbourg și intrată în vigoare odată cu Tratatul de la Lisabona la 1 decembrie 2009,

–       având în vedere Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (CEDO), jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, convențiile, recomandările, rezoluțiile și rapoartele Adunării Parlamentare, ale Comitetului de miniștri, ale comisarului pentru drepturile omului și ale Comisiei de la Veneția, precum și ale altor organisme de monitorizare din cadrul Consiliului Europei,

–       având în vedere Rezoluția sa din 3 iulie 2013 referitoare la situația drepturilor fundamentale: standardele și practicile din Ungaria (ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 16 februarie 2012)(1),

–       având în vedere Rezoluția sa din 27 februarie 2014 referitoare la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2012)(2),

–       având în vedere comunicarea Comisiei din 19 martie 2014 intitulată „Un nou cadru al UE pentru consolidarea statului de drept” (COM(2014)0158),

–       având în vedere raportul Comisarului pentru drepturile omului al Consiliului Europei din 16 decembrie 2014, ca urmare a vizitei sale în Ungaria între 1 și 4 iulie 2014,

–       având în vedere concluziile Consiliului Uniunii Europene și ale reuniunii statelor membre în cadrul Consiliului din 16 decembrie 2014 referitoare la asigurarea respectării statului de drept,

–       având în vedere audierea din 22 ianuarie 2015 organizată de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, pe tema situației drepturilor omului în Ungaria,

–       având în vedere declarațiile Consiliului și ale Comisiei prezentate în cadrul dezbaterii în plen care a avut loc la Parlamentul European la 11 februarie 2015 pe tema cadrului UE pentru democrație, statul de drept și drepturi fundamentale,

–       având în vedere schimbul de opinii care a urmat după decizia Conferinței președinților din 30 aprilie 2015 privind posibilele efecte, inclusiv asupra drepturilor sale și a statutului de membru al Uniunii Europene, care ar rezulta dacă un stat membru ar decide să reintroducă pedeapsa cu moartea, organizat la 7 mai 2015 de către Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

–       având în vedere declarațiile Consiliului și ale Comisiei prezentate în cadrul dezbaterii în plen care a avut loc la Parlamentul European la 19 mai 2015 cu privire la situația din Ungaria,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât Uniunea Europeană se întemeiază pe valori precum respectarea demnității umane, a libertății, democrației, egalității, statului de drept și a drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților, și întrucât aceste valori sunt comune statelor membre, într-o societate în care prevalează pluralismul, nediscriminarea, toleranța, dreptatea, solidaritatea și egalitatea între femei și bărbați (articolul 2 din TUE);

B.     întrucât Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, averea, nașterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală;

C.     întrucât, astfel cum se prevede la articolul 2 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, „nimeni nu poate fi condamnat la pedeapsa cu moartea sau executat”;

D.     întrucât dreptul la azil este garantat, cu respectarea normelor prevăzute de Convenția de la Geneva din 28 iulie 1951 și de Protocolul din 31 ianuarie 1967 privind statutul refugiaților, și în conformitate cu Tratatul privind Uniunea Europeană și cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

E.     întrucât recentele intervenții ale guvernului Ungariei, în special cele din ultimele douăsprezece luni, au condus la o deteriorare gravă a situației în ceea ce privește libertatea mass-media și pluralismul, combaterea intoleranței și a discriminării, drepturile omului pentru imigranți, solicitanți de azil și refugiați, libertatea de întrunire și asociere, libertatea de educație și cercetare academică, tratamentul egal al religiilor și convingerilor, restricționarea și obstrucționarea activităților desfășurate de organizațiile societății civile, drepturile persoanelor aparținând minorităților, inclusiv ale romilor și ale persoanelor LGBTI, independența sistemului judiciar și numeroase relatări îngrijorătoare privind corupția care subminează statul de drept;

F.     întrucât la 24 aprilie 2015 guvernul Ungariei a anunțat lansarea unei consultări naționale pe tema imigrației, publicând un chestionar alcătuit din 12 întrebări care urmează să fie adresate tuturor cetățenilor maghiari cu vârsta peste 18 ani; întrucât majoritatea întrebărilor sunt natură sugestivă și retorică, stabilind o legătură părtinitoare și directă între fenomenele migrației și amenințările la adresa securității;

G.     întrucât premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat într-un discurs la Pécs, la 28 aprilie 2015, că chestiunea pedepsei cu moartea ar trebui reintrodusă pe ordinea de zi în Ungaria și a făcut declarații similare la 1 mai 2015 într-un interviu la radioul public național, adăugând că decizia de a reintroduce pedeapsa cu moartea ar trebui să fie de competența exclusivă a statelor membre, abătându-se prin aceasta de la dispozițiile tratatelor UE;

H.     întrucât, cu excepția unor comunicări orale și a unor declarații făcute presei și pe platformele sociale, Comisia nu a întreprins nicio măsură sau acțiune formală în privința celor mai recente evoluții din Ungaria, nici nu a publicat vreo comunicare oficială ca răspuns la chestionarul înșelător privind imigrația lansat de guvernul Ungariei sau la declarațiile privind pedeapsa cu moartea făcute de prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán;

I.      întrucât, în declarația sa din cadrul dezbaterii în plen desfășurate la Parlamentul European la 19 mai 2015 pe tema situației din Ungaria, Președinția Consiliului a declarat că Consiliul nu a discutat situația din Ungaria și, prin urmare, nu a adoptat o poziție oficială în această privință;

J.      întrucât eforturile de a răspunde situației actuale din Ungaria nu ar trebui să izoleze un anume stat membru sau guvern, ci să îndeplinească o obligație colectivă a tuturor instituțiilor UE, și în special a Comisiei, în calitatea sa de gardian al tratatelor, de a asigura aplicarea și respectarea tratatelor și a Cartei în întreaga Uniune și în toate statele membre,

1.      insistă asupra faptului că pedeapsa cu moartea este incompatibilă cu valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept și respectării drepturilor omului, pe care se întemeiază Uniunea, și asupra faptului că orice stat membru care ar reintroduce pedeapsa cu moartea ar încălca, astfel, tratatele și Carta drepturilor fundamentale a UE; reamintește că o încălcare gravă de către un stat membru a valorilor menționate în articolul 2 din TUE ar declanșa procedura „articolului 7”;

2.      condamnă cu cea mai mare fermitate consultarea publică privind migrația inițiată de guvernul Ungariei, bazată pe prejudecăți xenofobe și pe corelația dintre migranții care solicită azil și amenințările la adresa securității; condamnă distorsionarea și utilizarea abuzivă a acestei consultări publice, sprijinită din resurse guvernamentale, în scopul răspândirii unei retorici a urii, care este incompatibilă cu valorile pe care este întemeiată Uniunea; consideră că natura sugestivă și subiectivă a chestionarului reprezintă o încălcare a normelor de bază ale unui proces de consultare democratic și nu poate duce la concluzii obiective care să stea la baza viitoarelor evoluții ale politicii; invită, prin urmare, guvernul Ungariei să pună capăt fără întârziere procesului de consultare;

3.      constată cu îngrijorare că aceste evoluții recente se adaugă la o serie de încălcări și atacuri la adresa principiului statului de drept, democrației și drepturilor fundamentale care au avut loc în Ungaria în ultimul an și care, puse laolaltă, ar putea reprezenta o amenințare sistemică emergentă la adresa statului de drept în acest stat membru;

4.      regretă absența unei reacții din partea Consiliului la cele mai recente evoluții din Ungaria și denunță lipsa de angajament din partea Consiliului și a statelor membre de a asigura respectarea statului de drept astfel cum se menționează în Concluziile Consiliului Uniunii Europene din 16 decembrie 2014; solicită Consiliului Uniunii Europene și Consiliului European să organizeze o dezbatere și să adopte fără întârziere concluzii privind situația din Ungaria;

5.      îndeamnă Comisia să activeze prima etapă a cadrului UE pentru consolidarea statului de drept și, prin urmare, să inițieze de îndată un proces de monitorizare aprofundată a situației democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale în Ungaria, evaluând o potențială încălcare gravă a valorilor pe care se întemeiază Uniunea în conformitate cu articolul 2 din TUE, inclusiv impactul combinat al unei serii de măsuri care exacerbează starea democrației, statului de drept și a drepturilor fundamentale, și analizând emergența unei amenințări sistemice la adresa statului de drept din respectivul stat membru, care ar putea deveni un risc clar de încălcare gravă în sensul articolului 7 din TUE; solicită Comisiei să prezinte Parlamentului și Consiliului un raport pe această temă înainte de septembrie 2015;

6.      invită Comisia să prezinte o propunere legislativă pentru instituirea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale, ca un instrument pentru asigurarea respectării și executării Cartei și tratatelor astfel cum au fost semnate de toate statele membre, bazat pe indicatori comuni și obiectivi, și să realizeze o evaluare anuală imparțială a situației drepturilor fundamentale, democrației și statului de drept în toate statele membre, nediferențiată și în condiții de egalitate, alături de mecanisme adecvate obligatorii și corective, pentru eliminarea lacunelor existente și pentru a permite un răspuns automat și progresiv la încălcările statului de drept și a drepturilor fundamentale la nivelul statelor membre; încredințează Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne sarcina de a contribui la dezvoltarea și elaborarea acestei propuneri legislative sub forma unui raport din proprie inițiativă care să fie adoptat până la sfârșitul anului;

7.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, Președintelui, Guvernului și Parlamentului Ungariei, guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale țărilor candidate, Agenției UE pentru drepturile fundamentale, Consiliului Europei și Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa.

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0315.

(2)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0173.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate