Postup : 2015/2700(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0532/2015

Predkladané texty :

B8-0532/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/06/2015 - 8.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0227

NÁVRH UZNESENIA
PDF 146kWORD 82k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0532/2015
3.6.2015
PE558.903v01-00
 
B8-0532/2015

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Maďarsku (2015/2700(RSP))


Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Jean-Marie Cavada, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Maďarsku (2015/2700(RSP))  
B8‑0532/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na preambulu Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), najmä na jej druhú a štvrtú až siedmi zarážku,

–       so zreteľom najmä článok 2, článok 3 ods. 3 druhú zarážku a články 6 a 7 ZEÚ, ako aj na články ZEÚ a Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktoré sa týkajú dodržiavania, presadzovania a ochrany základných práv v EÚ,

–       so zreteľom na Chartu základných práv a slobôd Európskej únie zo 7. decembra 2000, ktorá bola vyhlásená 12. decembra 2007 v Štrasburgu a nadobudla účinnosť nadobudnutím účinnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009,

–       so zreteľom na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP), na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva a dohovory, odporúčania, uznesenia a správy Parlamentného zhromaždenia, Výboru ministrov, komisára pre ľudské práva a Benátskej komisie iných kontrolných orgánov Rady Európy,

–       so zreteľom na uznesenie z 3. júla 2013 o situácii v oblasti základných práv: normy a postupy v Maďarsku (podľa uznesenia Európskeho parlamentu zo 16. februára 2012)(1),

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 27. februára 2014 o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii (2012)(2),

–       so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. marca 2014 s názvom Nový rámec EÚ na posilnenie právneho štátu (COM(2014)0158),

–       so zreteľom na správu zo 16. decembra 2014 komisára Rady Európy pre ľudské práva z jeho návštevy Maďarska 1. – 4. júla 2014,

–       so zreteľom na závery Rady Európskej únie a členských štátov zo schôdze v Rade zo 16. decembra roku 2014 o zabezpečení dodržiavania zásad právneho štátu,

–       so zreteľom na vypočutie o situácii v oblasti ľudských práv v Maďarsku, ktoré uskutočnil 22. januára 2015 Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci,

–       so zreteľom na vyhlásenia Rady a Komisie predložené počas rozpravy v pléne v Európskom parlamente o rámci EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva, ktorá sa konala 11. februára 2015,

–       so zreteľom na výmenu názorov nadväzujúcu na rozhodnutie Konferencie predsedov o možných dopadoch rozhodnutia členského štátu opäť zaviesť trest smrti vrátane dopadov na práva a postavenie člena Európskej únie z 30. apríla 2015, ktorá sa konala 7. mája 2015 vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci,

–       so zreteľom na vyhlásenia Rady a Komisie predložené počas rozpravy v pléne v Európskom parlamente o situácii v Maďarsku, ktorá sa konala 19. mája 2015,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže Európska únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám a keďže tieto hodnoty sú spoločné členským štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi (článok 2 ZEÚ);

B.     keďže Charta základných práv Európskej únie zakazuje akúkoľvek diskrimináciu najmä z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie;

C.     keďže podľa článku 2 Charty základných práv Európskej únie, „nikto nesmie byť odsúdený na trest smrti ani popravený“;

D.     keďže právo na azyl je zaručené, s riadnym ohľadom na pravidlá Ženevského dohovoru z 28. júla 1951 a protokolu k nemu z 31. januára 1967 o postavení utečencov, a v súlade so Zmluvou o Európskej únii a Zmluvou o fungovaní Európskej únie;

E.     keďže nedávne konanie maďarskej vlády a najmä jej konanie počas ostatných dvanástich mesiacov viedol k významnému zhoršeniu situácie, pokiaľ ide o slobodu a pluralitu médií, boj proti netolerancii a diskriminácii, ľudské práva prisťahovalcov, žiadateľov o azyl a utečencov, slobodu zhromažďovania a združovania, slobodu vzdelávania a vedeckého výskumu, rovnaké zaobchádzanie so všetkými náboženstvami a vierovyznaniami, obmedzovanie a sťažovanie aktivít organizácií občianskej spoločnosti, práva osôb patriacich k menšinám vrátane Rómov a komunity LGBTI, nezávislosť súdnictva a mnohé znepokojujúce obvinenia z korupcie, ktorá oslabuje právny štát;

F.     keďže 24. apríla 2015 maďarská vláda oznámila začiatok národnej konzultácie o prisťahovalectve, pričom uverejnila dotazník obsahujúci dvanásť otázok, ktoré sa majú položiť všetkým občanom Maďarska vo veku nad 18 rokov; a keďže väčšina otázok má sugestívnu a rečnícku povahu a predstavuje skreslené a priame prepojenie medzi migráciou a bezpečnostnými hrozbami;

G.     keďže maďarský premiér Viktor Orbán vo svojom prejave 28. apríla 2015 v Pécsi vyhlásil, že otázka trestu smrti by sa mala v Maďarsku znovu otvoriť a podobné vyhlásenia zopakoval 1. mája 2015 počas rozhovoru vo verejnoprávnom maďarskom rozhlase s dodatkom, že rozhodnutie o obnovení trestu smrti by malo patriť do výlučnej právomoci členských štátov, čo by znamenalo odklon od ustanovení základných zmlúv EÚ;

H.     keďže okrem ústnych vyhlásení a vyhlásení pre tlač a na sociálnych médiách, Komisia neprijala žiadne formálne kroky alebo opatrenia v súvislosti s najnovším vývojom v Maďarsku, ani neuverejnila žiadne oficiálne oznámenie ako odpoveď na zavádzajúci dotazník o prisťahovalectve, ktorý predstavila maďarská vláda, a na vyhlásenia o treste smrti, ktoré predniesol maďarský premiér Viktor Orbán;

I.      keďže predsedníctvo Rady vo svojom vyhlásení predloženom počas rozpravy v pléne v Európskom parlamente o situácii v Maďarsku, ktorá sa konala 19. mája 2015, vyhlásilo, že Rada nediskutovala o situácii v Maďarsku, a preto k tejto otázke neprijala žiadnu formálnu pozíciu;

J.      keďže úsilie vyriešiť súčasnú situáciu v Maďarsku by sa nemalo zameriavať iba na konkrétny členský štát alebo vládu, ale malo by plniť kolektívnu povinnosť všetkých inštitúcií EÚ, a najmä Komisie ako strážkyne zmlúv, zabezpečovať uplatňovanie a dodržiavanie zmlúv a charty v celej Európskej únii a vo všetkých členských štátoch;

1.      trvá na tom, že trest smrti je nezlučiteľný s hodnotami rešpektovania ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv, na ktorých je Únia založená, a že každý členský štát, ktorý by opätovne zaviedol trest smrti by tak porušil zmluvy a Chartu základných práv EÚ; pripomína, že závažné porušenie členským štátom hodnôt uvedených v článku 2 ZEÚ by viedlo k začatiu postupu podľa článku 7 ZEÚ;

2.      dôrazne odmieta verejnú konzultáciu o migrácii, ktorú začala maďarská vláda a ktorá sa spolieha na xenofóbne dezinterpretácie a prirovnávanie migrantov, ktorí žiadajú o azyl, k bezpečnostným hrozbám; odsudzuje tendenčnosť a zneužitie tejto verejnej konzultácie podporované z vládnych zdrojov na účely šírenia nenávisti, ktorá je nezlučiteľná s hodnotami, na ktorých je založená Únia; domnieva sa, že sugestívna a jednostranná povaha dotazníka je v rozpore so základnými normami demokratického procesu konzultácie a nemôže viesť k objektívnym záverom, ktoré by boli základom pre budúci politický vývoj; vyzýva preto maďarskú vládu, aby súčasný proces konzultácie bezodkladne zrušila;

3.      so znepokojením poznamenáva, že nedávny vývoj je pokračovaním viacerých porušení zásad právneho štátu, demokracie a základných práv v Maďarsku za posledný rok a útokov proti nim, ktoré ako celok možno považovať za vznikajúcu systémovú hrozbu proti zásadám právneho štátu v tomto členskom štáte;

4.      vyjadruje poľutovanie nad absenciou reakcie Rady na najnovší vývoj v Maďarsku a odsudzuje skutočnosť, že Rada a členské štáty neprejavili odhodlanie zabezpečiť dodržiavanie zásad právneho štátu, ako sa uvádza v záveroch Rady Európskej únie zo 16. decembra 2014; žiada Radu Európskej únie a Európsku radu, aby uskutočnili diskusiu a bezodkladne prijali závery o situácii v Maďarsku;

5.      naliehavo vyzýva Komisiu, aby aktivovala prvý stupeň rámca EÚ na posilnenie právneho štátu a aby preto bezodkladne iniciovala hĺbkový monitorovací proces v súvislosti so situáciou v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv v Maďarsku, v ktorom by hodnotila možné závažné porušenie hodnôt, na základe ktorých Únia vznikla, ktoré sa uvádzajú v článku 2 ZEÚ, vrátane spojeného vplyvu niektorých opatrení zhoršujúcich stav demokracie, právneho štátu a základných práv a posúdenia vzniku systémovej hrozby proti zásadám právneho štátu v členskom štáte, ktorá by sa mohla vyvinúť do podoby jasného rizika vážneho porušenia v zmysle článku 7 ZEÚ; žiada Komisiu, aby Parlamentu a Rade predložila správu o tejto veci do septembra 2015;

6.      vyzýva Komisiu, aby predložila legislatívny návrh na zriadenie mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva, ktorý by fungoval ako nástroj na dodržiavanie a presadzovanie charty a zmlúv, ktoré podpísali všetky členské štáty, ktorý by sa riadil spoločnými objektívnymi ukazovateľmi, a tiež aby vykonávala nestranné ročné preskúmania situácie v oblasti základných práv, demokracie a právneho štátu vo všetkých členských štátoch bez rozdielu a na rovnakom základe, ako aj vhodné záväzné a korekčné mechanizmy, s cieľom vyplniť existujúcu medzeru a umožniť automatické a postupné riešenie porušení zásad právneho štátu a základných práv na úrovni členských štátov; poveruje svoj Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby prispel k vývoju a vypracovaniu legislatívneho návrhu v podobe legislatívnej iniciatívnej správy, ktorá by sa schválila pred koncom roka;

7.      poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Komisii, Rade, prezidentovi, vláde a parlamentu Maďarska, vládam a parlamentom členských štátov a kandidátskych krajín, Agentúre EÚ pre základné práva, Rade Európy a Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

(1)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0315.

(2)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0173.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia