Förfarande : 2015/2700(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0532/2015

Ingivna texter :

B8-0532/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/06/2015 - 8.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0227

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 137kWORD 70k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0532/2015
3.6.2015
PE558.903v01-00
 
B8-0532/2015

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Ungern (2015/2700(RSP))


Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Jean-Marie Cavada, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Ungern (2015/2700(RSP))  
B8-0532/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av ingressen till fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), särskilt andra strecksatsen och fjärde till sjunde strecksatserna,

–       med beaktande av framför allt artiklarna 2, 3.3 andra strecksatsen, 6 och 7 i EU-fördraget, samt de artiklar i såväl EU-fördraget som fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) som handlar om att respektera, främja och skydda grundläggande rättigheter i EU,

–       med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna av den 7 december 2000, vilken proklamerades den 12 december 2007 i Strasbourg och trädde i kraft genom Lissabonfördraget den 1 december 2009,

–       med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Europadomstolens rättspraxis och konventionerna, rekommendationerna, resolutionerna och rapporterna från Europarådets parlamentariska församling, ministerkommitté, kommissarie för mänskliga rättigheter, Venedigkommission och Europarådets övriga övervakande organ,

–       med beaktande av sin resolution av den 3 juli 2013 om situationen vad gäller grundläggande rättigheter: standarder och praxis i Ungern (i enlighet med Europaparlamentets resolution av den 16 februari 2012)(1),

–       med beaktande av sin resolution av den 27 februari 2014 om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2012)(2),

–       med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 mars En ny EU-ram för att stärka rättsstatsprincipen (COM(2014)0158),

–       med beaktande av rapporten av den 16 december 2014 från Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter efter hans besök i Ungern den 1–4 juli 2014,

–       med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådet och medlemsstaterna, församlade i rådet, av den 16 december 2014 om att garantera rättsstatsprincipen,

–       med beaktande av utfrågningen om människorättssituationen i Ungern den 22 januari 2015 som anordnades av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor,

–       med beaktande av rådets och kommissionens uttalanden under Europaparlamentets plenardebatt den 11 februari 2015 om en EU-ram för demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna,

–       med beaktande av den diskussion som följde upp talmanskonferensens beslut av den 30 april 2015 om eventuella följder för en medlemsstat, häribland en EU-medlemsstats rättigheter och status, ifall medlemsstaten beslutar att återinföra dödsstraffet, och som anordnades den 7 maj 2015 av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor,

–       med beaktande av rådets och kommissionens uttalanden under Europaparlamentets plenardebatt den 19 maj 2015 om situationen i Ungern,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Europeiska unionen bygger på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden är gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män (artikel 2 i EU-fördraget).

B.     Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna förbjuder all diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder och sexuell läggning.

C.     I artikel 2 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna anges att ingen får dömas till döden eller avrättas.

D.     Rätten till asyl garanteras med iakttagande av reglerna i Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 och dess protokoll av den 31 januari 1967 om flyktingars rättsliga ställning och i enlighet med fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

E.     Den ungerska regeringens ingripanden den senaste tiden, och i synnerhet under det senaste året, har lett till en allvarlig försämring av situationen vad gäller mediernas frihet och mångfald, kampen mot intolerans och diskriminering, de mänskliga rättigheterna för immigranter, asylsökande och flyktingar, mötes- och föreningsfriheten, utbildningens och den akademiska forskningens frihet, likabehandlingen av religion och övertygelse, civila samhällsorganisationers verksamhet som begränsas och hindras, oberoende rättigheter för personer som tillhör minoriteter, däribland romer och hbti-personer, rättsväsendets oberoende, och många oroande anklagelser om korruption, vilket undergräver rättsstaten.

F.     Den 24 april 2015 meddelade Ungerns regering att ett nationellt samråd om immigration inletts och offentliggjorde ett frågeformulär med tolv frågor som skulle skickas till alla ungerska medborgare som fyllt 18 år. Merparten av frågorna är ledande och retoriska och påvisar ett partiskt och direkt samband mellan migration och säkerhetshot.

G.     Ungerns premiärminister Viktor Orbán förklarade i ett tal i Pécs den 28 april 2015 att frågan om dödsstraff återigen bör sättas upp på dagordningen i Ungern och upprepade liknande uttalanden den 1 maj 2015 under en intervju i den nationella offentliga radion, där han tillade att medlemsstaterna skulle ha ensam behörighet att återinföra dödsstraff, och frångick därmed bestämmelserna i EU-fördragen.

H.     Förutom muntliga uttalanden och meddelanden till press och i sociala medier har kommissionen varken vidtagit några formella åtgärder eller reagerat på den senaste utvecklingen i Ungern och inte eller offentliggjort något offentligt meddelande, som en reaktion på dels det förledande frågeformuläret om immigration som Ungerns regering lanserat, dels den ungerska premiärministern Viktor Orbáns uttalanden om dödsstraff.

I.      I sitt uttalande vid plenardebatten i Europaparlamentet den 19 maj 2015 om situationen i Ungern förklarade rådets ordförandeskap att rådet inte hade diskuterat situationen i Ungern och därför inte tagit någon formell ställning i denna fråga.

J.      När frågan om den nuvarande situationen i Ungern tas upp bör syftet inte vara att peka ut någon särskild medlemsstat eller regering, utan i stället bör det vara alla EU-institutioners kollektiva skyldighet, i synnerhet kommissionen som är fördragens väktare, att garantera att fördragen och stadgan tillämpas och följs i hela unionen och i alla medlemsstater.

1.      Europaparlamentet betonar att dödsstraffet inte är förenligt med värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna som unionen bygger på, och att om en medlemsstat återinför dödsstraffet skulle detta därför strida mot fördragen och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Parlamentet påminner om att om en medlemsstat allvarligt åsidosätter de värden som anges i artikel 2 i EU-fördraget skulle detta aktivera det förfarande som nämns i artikel 7.

2.      Europaparlamentet fördömer i starkast möjliga ordalag det offentliga samråd om migration som Ungerns regering inlett och som bygger på främlingsfientliga antaganden och likhetstecken mellan asylsökande migranter och säkerhetshot. Parlamentet fördömer vinklingen och missbruket av detta offentliga samråd som finansieras av statliga medel med syfte att sprida en hatretorik som inte är förenlig med de värden som unionen bygger på. Parlamentet anser att frågeformulärets tvetydiga och partiska karaktär strider mot ett demokratiskt samrådsförfarandes grundläggande standarder och att det inte kan leda till några objektiva slutsatser som ligger till grund för framtida politisk utveckling. Parlamentet uppmanar därför Ungerns regering att omedelbart upphöra med den nuvarande samrådsprocessen.

3.      Europaparlamentet konstaterar med oro att utöver den senaste utvecklingen tillkommer en rad brott och attacker mot rättsstatsprincipen, demokratin och de grundläggande rättigheterna i Ungern under det senaste året, som sammantaget kan utgöra ett systemhot mot rättsstatsprincipen i denna medlemsstat.

4.      Europaparlamentet beklagar att rådet inte reagerat på den allra senaste utvecklingen i Ungern och kritiserar det bristande engagemanget från rådets och medlemsstaternas sida för att garantera respekten för rättsstatsprincipen i enlighet med slutsatserna från rådets möte den 16 december 2014. Parlamentet uppmanar Europeiska unionens råd och Europeiska rådet att anordna en diskussion och att utan dröjsmål anta slutsatser om situationen i Ungern.

5.      Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att påbörja den första fasen av EU-ramen för att stärka rättsstatsprincipen och att därför genast inleda en fördjupad övervakningsprocess gällande situationen för demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna i Ungern genom att bedöma potentiella allvarliga åsidosättanden av de värden på vilka unionen är grundad enligt artikel 2 i EU-fördraget, däribland den kombinerade effekten av ett antal åtgärder som förvärrar läget för demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna, och att bedöma systemhotet mot rättsstatsprincipen i medlemsstaten, vilket kan utvecklas till en tydlig risk för ett allvarligt brott i den mening som avses i artikel 7 i EU-fördraget. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en rapport i detta ärende för parlamentet och rådet före september 2015.

6.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag om att upprätta en EU-mekanism för demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna, som ett verktyg för efterlevnad och upprätthållande av stadgan och fördrag vilka alla medlemsstater undertecknat, och som bygger på gemensamma och objektiva indikatorer, samt att årligen göra en opartisk bedömning av situationen för de grundläggande rättigheterna, demokratin och rättsstatsprincipen i alla medlemsstater, urskiljningslöst och på lika villkor, tillsammans med lämpliga bindande och korrigerande mekanismer, för att minska de skillnader som finns och möjliggöra en automatisk och gradvis reaktion på brotten mot rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna på medlemsstatsnivå. Parlamentet uppdrar åt utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att bidra till utvecklingen och utarbetandet av lagstiftningsförslaget i form av ett betänkande som avser lagstiftningsinitiativ som ska antas i slutet av året.

7.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, Ungerns president, regering och parlament, medlemsstaternas och kandidatländernas regeringar och parlament, samt Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.

(1)

Antagna texter, P7_TA(2013)0315.

(2)

Antagna texter, P7_TA(2014)0173.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy