Postup : 2015/2700(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0533/2015

Předložené texty :

B8-0533/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/06/2015 - 8.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0227

NÁVRH USNESENÍ
PDF 145kWORD 78k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0532/2015
3.6.2015
PE558.904v01-00
 
B8-0533/2015

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Maďarsku (2015/2700(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Maďarsku (2015/2700(RSP))  
B8-0533/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na preambuli Smlouvy o Evropské unii (SEU), zejména na její druhou a čtvrtou až sedmou odrážku,

–       s ohledem zejména na článek 2, čl. 3 odst. 3 druhou odrážku a články 6 a 7 Smlouvy o Evropské unii a rovněž na články SEU a Smlouvy o fungování EU, které se týkají dodržování, prosazování a ochrany základních práv v EU,

–       s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie ze dne 7. prosince 2000 (zejména na její články 1, 2 a 19), která byla vyhlášena dne 12. prosince 2007 ve Štrasburku a vstoupila v platnost společně s Lisabonskou smlouvou dne 1. prosince 2009,

–       s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech (EÚLP), Protokol č. 13 k této úmluvě, judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, úmluvy, doporučení, usnesení a zprávy Parlamentního shromáždění, Výboru ministrů, komisaře pro lidská práva a Benátské komise Rady Evropy,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 3. července 2013 o stavu dodržování základních práv: normy a postupy v Maďarsku (v souladu s usnesením Evropského parlamentu ze dne 16. února 2012)(1),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 27. února 2014 o stavu dodržování základních práv v Evropské unii (v roce 2012)(2),

–       s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. března 2014 s názvem „Nový postup EU pro posílení právního státu“ (COM(2014)0158),

–       s ohledem na zprávu komisaře pro lidská práva Rady Evropy ze dne 16. prosince 2014 vypracovanou na základě návštěvy Maďarska, která se uskutečnila ve dnech 1. až 4. července 2014,

–       s ohledem na závěry Rady Evropské unie a členských států zasedajících v Radě o zajištění respektování právního státu ze dne 16. prosince 2014,

–       s ohledem na slyšení k situaci v oblasti lidských práv v Maďarsku, které se konalo dne 22. ledna 2015 ve Výboru EP pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

–       s ohledem na prohlášení Rady a Komise předložená v rámci plenární rozpravy Evropského parlamentu o rámci EU pro demokracii, právní stát a základní práva, která se konala dne 11. února 2015,

–       s ohledem na prohlášení Rady a Komise předložená v rámci plenární rozpravy Evropského parlamentu o situaci v Maďarsku, která se konala dne 19. května 2015,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin, a vzhledem k tomu, že tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů;

B.     vzhledem k tomu, že nikdo by neměl být odsouzen k trestu smrti nebo popraven a že trest smrti by měl být na celém světě zakázán;

C.     vzhledem k tomu, že Listina základních práv Evropské unie zakazuje jakoukoli diskriminaci založenou zejména na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení, politických názorech či jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci.

D.     vzhledem k tomu, že právo na azyl je zaručeno, a to s ohledem na pravidla Ženevské úmluvy ze dne 28. července 1951 a její protokol ze dne 31. ledna 1967 o právním postavení uprchlíků, i v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství;

E.     vzhledem k tomu, že nedávný vývoj v Maďarsku, zejména v posledních 12 měsících, vedl k závažnému zhoršení situace v oblasti svobody a plurality sdělovacích prostředků, boje proti netoleranci a diskriminaci, v oblasti lidských práv přistěhovalců, žadatelů o azyl a uprchlíků, svobody shromažďování a sdružování, nezávislosti organizací občanské společnosti, práv osob náležejících k menšinám a nezávislosti soudnictví;

F.     vzhledem k tomu, že dne 24. dubna 2015 maďarská vláda oznámila zahájení národních konzultací týkajících se migrace a zveřejnila dvanáctibodový dotazník určený každému maďarskému občanovi staršímu 18 let; vzhledem k tomu, že většina otázek jasně naznačuje odpověď a je rétorické povahy, přičemž předpojatě a přímo spojuje migraci s bezpečnostními hrozbami;

G.     vzhledem k tomu, že předseda maďarské vlády Viktor Orbán v roce 2002 vyjadřoval podobné názory a ve svém projevu v Pécsi dne 28. dubna 2015 opět prohlásil, že by měla být znovu projednána otázka trestu smrti v Maďarsku, a vzhledem k tomu, že podobné prohlášení zopakoval dne 1. května 2015 během rozhovoru ve veřejnoprávním rozhlase, kde uvedl, že rozhodnutí o obnovení trestu smrti by mělo spadat do výhradní pravomoci členských států; vzhledem k tomu, že zahájená rozprava o trestu smrti je nebezpečná a škodlivá;

H.     vzhledem k tomu, že kromě ústních prohlášení a vyjádření pro tisk a na sociálních sítích nepodnikla Komise žádné formální kroky, ani nepřijala žádná formální opatření s ohledem na nejnovější vývoj v Maďarsku, ani nezveřejnila žádné oficiální sdělení v reakci na zavádějící konzultace maďarské vlády či v reakci na prohlášení o trestu smrti, která pronesl předseda maďarské vlády Viktor Orbán;

I.      vzhledem k tomu, že ve svém prohlášení předloženém v rámci plenární rozpravy Evropského parlamentu dne 19. května 2015 o situaci v Maďarsku prohlásilo předsednictví Rady, že Rada o situaci v Maďarsku nejednala, a nepřijala proto v této věci žádné formální stanovisko;

J.      vzhledem k tomu, že cílem úsilí o řešení stávající situace v Maďarsku by nemělo být vyčlenění konkrétního členského státu nebo vlády, ale naplnění kolektivní odpovědnosti všech orgánů EU, a zejména Komise, jako strážkyně Smluv, za zajištění uplatňování a dodržování Smluv a Listiny v celé Unii a v každém členském státě;

1.      trvá na tom, že trest smrti je v rozporu s hodnotami úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, na nichž je Unie založena, a že každý členský stát, který by obnovil trest smrti, by porušil ustanovení Smluv a Listiny základních práv Evropské unie; připomíná, že závažné porušení hodnot uvedených v článku 2 SEU některým členským státem by mohlo mít za následek zahájení řízení podle článku 7 SEU;

2.      důrazně odsuzuje opakované výroky předsedy maďarské vlády Viktora Orbána, kterými podněcuje rozpravu o případném znovuzavedení trestu smrti v Maďarsku, čímž institucionalizuje a podněcuje koncepci představující flagrantní porušení hodnot, na nichž je Unie založena; lituje skutečnosti, že předseda vlády členského státu záměrně zpochybňuje respektování lidské důstojnosti a dodržování lidských práv tím, že otevírá takovou rozpravu, která je motivována především vnitropolitickými cíli;

3.      co nejdůrazněji odsuzuje veřejné konzultace týkající se migrace, které vyhlásila maďarská vláda a jejichž chybná východiska jsou založena na xenofobii, staví naroveň migranty žádající o azyl s bezpečnostními hrozbami, stigmatizují žadatele o azyl jako ekonomické migranty a záměrně zkreslují azylové a migrační politiky EU; odsuzuje předsudky a zneužívání těchto veřejných konzultací pořádaných a financovaných vládou k šíření projevů nenávisti, které jsou neslučitelné s hodnotami, na nichž je založena Evropská unie; vyzývá maďarskou vládu, aby proces konzultací okamžitě zastavila;

4.      vyjadřuje politování nad tím, že Rada nijak nereagovala na nejnovější vývoj v Maďarsku a odsuzuje nedostatek odhodlání ze strany členských států k zajišťování zásad právního státu v souladu se závěry Rady ze dne 16. prosince 2014; žádá Radu Evropské unie a Evropskou radu, aby na příštím zasedání uspořádaly rozpravu a přijaly závěry k situaci v Maďarsku;

5.      naléhavě vyzývá Komisi, aby aktivovala první fázi rámce EU pro posílení právního státu a aby bezodkladně zahájila proces hloubkového monitoringu stavu demokracie, právního státu a základních práv v Maďarsku a aby provedla posouzení potenciálně závažného porušení hodnot, na nichž je Unie založena, podle článku 2 SEU; žádá Komisi, aby do září 2015 předložila k této záležitosti Parlamentu a Radě zprávu;

6.      vyzývá Komisi, aby předložila legislativní návrh na vytvoření srovnávacího přehledu EU v oblasti demokracie, právního státu a základních práv, který bude založený na společných a objektivních ukazatelích a bude provádět nestranné každoroční posouzení stavu základních práv a souladu s hodnotami uvedenými v článku 2 Smlouvy o EU v každém členském státě a který bude obsahovat příslušné závazné a postupné nápravné mechanismy; vyzývá Komisi, aby za tímto účelem navrhla změnu mandátu Agentury Evropské unie pro základní práva, tak aby zahrnoval sledování situace v oblasti základních práv v jednotlivých členských státech jak v rámci uplatňování práva EU, tak nad jeho rámec, a zohledňovaly se při tom závěry mezinárodních organizací a soudů;

7.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, prezidentovi, vládě a parlamentu Maďarska, vládám a parlamentům členských států a kandidátských zemí, Agentuře Evropské unie pro základní práva a Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0315.

(2)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0173.

Právní upozornění - Ochrana soukromí