Postupak : 2015/2700(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0533/2015

Podneseni tekstovi :

B8-0533/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 10/06/2015 - 8.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0227

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 144kWORD 80k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0532/2015
3.6.2015
PE558.904v01-00
 
B8-0533/2015

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o stanju u Mađarskoj (2015/2700(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Mađarskoj (2015/2700(RSP))  
B8‑0533/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir preambulu Ugovora o Europskoj uniji (UEU), a posebno njezinu drugu alineju te alineje od četvrte do sedme,

–       uzimajući posebno u obzir članak 2., članak 3. stavak 3. drugu alineju te članke 6. i 7. UEU-a, kao i članke UEU-a i Ugovora o funkcioniranju Europske unije koji se odnose na poštovanje, promicanje i zaštitu temeljnih prava u EU-u,

–       uzimajući u obzir Povelju o temeljnim pravima Europske unije od 7. prosinca 2000. (a osobito njezine članke 1., 2. i 19.), koja je proglašena 12. prosinca 2007. i koja je stupila na snagu zajedno s Ugovorom iz Lisabona 1. prosinca 2009.,

–       uzimajući u obzir Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (EKLJP) i pripadajući Protokol br. 13., sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava te konvencije, preporuke, rezolucije i izvješća Parlamentarne skupštine, Odbora ministara, Povjerenika za ljudska prava i Venecijanske komisije Vijeća Europe,

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 3. srpnja 2013. o stanju temeljnih prava: norme i prakse u Mađarskoj (u skladu s Rezolucijom Europskog parlamenta od 16. veljače 2012.)(1);

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 27. veljače 2014. o stanju temeljnih prava u Europskoj uniji (2012.)(2),

–       uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 19. ožujka 2014. naslovljenu „Novi okvir EU-a za jačanje vladavine prava” (COM(2014)0158),

–       uzimajući u obzir izvješće povjerenika Vijeća Europe za ljudska prava od 16. prosinca 2014. nakon njegova posjeta Mađarskoj od 1. do 4. srpnja 2014.,

–       uzimajući u obzir zaključke Vijeća Europske unije i država članica koje su se sastale u okviru Vijeća od 16. prosinca 2014. o jamčenju poštovanja vladavine prava,

–       uzimajući u obzir saslušanje o stanju ljudskih prava u Mađarskoj održano 22. siječnja 2015. u Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

–       uzimajući u obzir izjave Vijeća i Komisije iznesene na plenarnoj raspravi o okviru EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava koja je održana 11. veljače 2015. u Europskom parlamentu,

–       uzimajući u obzir izjave Vijeća i Komisije iznesene na plenarnoj raspravi o stanju u Mađarskoj koja je održana 19. svibnja 2015. u Europskom parlamentu,

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da se Unija temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, ravnopravnosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina, te budući da su te vrijednosti zajedničke državama članicama u društvu u kojem prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i ravnopravnost žena i muškaraca;

B.     budući da nitko ne bi smio biti osuđen na smrt ili pogubljen te da bi smrtnu kaznu trebalo zabraniti u cijelom svijetu;

C.     budući da je Poveljom o temeljnim pravima Europske unije zabranjena bilo kakva diskriminacija na temelju spola, rase, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih osobina, jezika, vjere ili uvjerenja, političkoga ili bilo kakvoga drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invalidnosti, dobi ili spolnog usmjerenja;

D.     budući da je pravo na azil zajamčeno uz potpuno poštovanje pravila Ženevske konvencije od 28. srpnja 1951. i pripadajućeg Protokola od 31. siječnja 1967. koji se odnosi na status izbjeglica te u skladu s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice;

E.     budući da su nedavna događanja u Mađarskoj, a posebno tijekom proteklih 12 mjeseci, dovela do ozbiljnog pogoršanja stanja u pogledu medijske slobode i pluralizma, borbe protiv nesnošljivosti i diskriminacije, ljudskih prava imigranata, tražitelja azila i izbjeglica, slobode okupljanja i udruživanja, neovisnosti organizacija civilnog društva, prava pripadnika manjina i neovisnosti pravosuđa;

F.     budući da je mađarska Vlada 24. travnja 2015. najavila pokretanje nacionalnog savjetovanja o imigraciji i objavila upitnik s 12 pitanja upućen svakom mađarskom građaninu starijem od 18 godina; budući da većina pitanja očito navodi na odgovor te je retoričke naravi, čime se na pristran način izravno povezuju pitanja migracije sa sigurnosnim prijetnjama;

G.     budući da je mađarski premijer Viktor Orbán još 2002. iznio slične prijedloge o pitanju smrtne kazne i da je u svom govoru u Pečuhu 28. travnja 2015. još jednom izjavio da bi se pitanje smrtne kazne trebalo ponovno razmotriti u Mađarskoj, te da je slične izjave ponovio 1. svibnja 2015. u razgovoru za državni radio i dodao da bi odluka o ponovnom uvođenju smrtne kazne trebala biti u isključivoj nadležnosti država članica; budući da je pokrenuta rasprava o smrtnoj kazni opasna i štetna;

H.     budući da, uz izuzetak usmenih izjava i izjava za novinare te izjava na društvenim mrežama, Komisija nije poduzela formalne korake ili mjere u pogledu najnovijih zbivanja u Mađarskoj, niti je objavom službene komunikacije odgovorila na zavaravajuće savjetovanje koje je pokrenula mađarska Vlada i na izjave mađarskog premijera Viktora Orbána o smrtnoj kazni;

I.      budući da je u svojoj izjavi iznesenoj na plenarnoj raspravi o stanju u Mađarskoj održanoj 19. svibnja 2015. u Europskom parlamentu predsjedništvo Vijeća izjavilo da Vijeće nije raspravljalo o stanju u Mađarskoj i da stoga o tom pitanju nije zauzelo službeno stajalište;

J.      budući da napori za rješavanje trenutačnog stanja u Mađarskoj ne bi trebali biti usmjereni na izdvajanje određene države članice ili vlade, nego bi se njima trebala ispuniti kolektivna obveza svih institucija EU-a, a posebno Komisije kao čuvara Ugovorâ, da se diljem Unije i u svakoj državi članici zajamči primjena Ugovorâ i Povelje i njihovo poštovanje; ;

1.      ustraje u tomu da je smrtna kazna nespojiva s vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, ravnopravnosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava na kojima je Unija utemeljena, te da bi stoga svaka država članica koja bi ponovno uvela smrtnu kaznu prekršila Ugovore i Povelju o temeljnim pravima EU-a; podsjeća na to da bi se ozbiljnim kršenjem vrijednosti iz članka 2. UEU-a koje počini država članica pokrenuo postupak iz članka 7. UEU-a;

2.      oštro osuđuje opetovane izjave mađarskog premijera Viktora Orbána kojima je potaknuta rasprava o mogućem ponovnom uvođenju smrtne kazne u Mađarskoj, čime se institucionalizira i potkrepljuje koncept kojim se očito krše vrijednosti na kojima je utemeljena Unija; žali zbog činjenice da čelnik vlade jedne države članice otvaranjem takve rasprave svjesno dovodi u pitanje poštovanje ljudskog dostojanstva i ljudskih prava, što je uglavnom potaknuto unutarnjim političkim ciljevima;

3.      najoštrije osuđuje javno savjetovanje o migracijama koje je pokrenula mađarska Vlada, a koje se temelji na ksenofobičnim iskrivljenim predodžbama, izjednačavanju migranata koji traže azil sa sigurnosnim prijetnjama, stigmatizaciji tražitelja azila prikazujući ih kao migrante koji se doseljavaju zbog socijalne pomoći te namjernog pogrešnog prikazivanja politika EU-a u pogledu azila i migracija; osuđuje pristranost i zloupotrebu tog javnog savjetovanja koje organizira i financira vlada u svrhu širenja retorike mržnje koja je nespojiva s vrijednostima na kojima je utemeljena Unija; poziva mađarsku Vladu da bez odgađanja prekine aktualni postupak savjetovanja;

4.      žali zbog izostanka reakcije Vijeća na najnovija zbivanja u Mađarskoj i osuđuje nedostatak predanosti država članica da zajamče poštovanje vladavine prava kao što je navedeno o zaključcima Vijeća od 16. prosinca 2014.; traži od Vijeća Europske unije i Europskog vijeća da na svom sljedećem sastanku održe raspravu i donesu zaključke o stanju u Mađarskoj;

5.      apelira na Komisiju da aktivira prvu fazu okvira EU-a za jačanje vladavine prava te da stoga odmah pokrene postupak temeljitog praćenja stanja demokracije, vladavine prava i temeljnih prava u Mađarskoj, kojim bi se ocijenila moguća sustavna ili ozbiljna kršenja vrijednosti na kojima je utemeljena Unija u skladu s člankom 2. UEU-a; traži od Komisije da podnese izvješće Parlamentu i Vijeću o tom pitanju prije rujna 2015.;

6.      poziva Komisiju da predstavi zakonodavni prijedlog za uspostavu pregleda uspješnosti EU-a u pogledu demokracije, vladavine prava i temeljnih prava koji bi se temeljio na zajedničkim i objektivnim pokazateljima i kojim bi se na godišnjoj razini ocjenjivalo stanje temeljnih prava i usklađenost s vrijednostima Unije u svakoj državi članici, kako je propisano člankom 2. UEU-a, a koji bi uključivao odgovarajuće obvezujuće i korektivne postupne mehanizme; poziva Komisiju da u tu svrhu predloži izmjenu mandata Agencije EU-a za temeljna prava kojom bi se uvelo praćenje stanja temeljnih prava u svakoj državi članici unutar i izvan primjene prava EU-a, pritom uzimajući u obzir zaključke međunarodnih organizacija i sudova;

7.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću, predsjedniku, Vladi i parlamentu Mađarske, vladama i parlamentima država članica i država kandidatkinja, Agenciji EU-a za temeljna prava, Vijeću Europe i Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju.

(1)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0315.

(2)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0173.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti