Procedūra : 2015/2700(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0533/2015

Pateikti tekstai :

B8-0533/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 10/06/2015 - 8.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0227

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 145kWORD 80k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0532/2015
3.6.2015
PE558.904v01-00
 
B8-0533/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Vengrijoje (2015/2700(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva GUE/NGL frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Vengrijoje (2015/2700(RSP))  
B8‑0533/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties preambulę, ypač į jos antrą ir ketvirtą–septintą įtraukas,

–       atsižvelgdamas visų pirma į ES sutarties 2 straipsnį, 3 straipsnio 3 dalies antrą įtrauką, 6 ir 7 straipsnius, taip pat į ES sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo straipsnius, susijusius su pagarba pagrindinėms teisėms ES, jų skatinimu ir apsauga,

–       atsižvelgdamas į 2000 m. gruodžio 7 d. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją (ir ypač į jos 1, 2 ir 19 straipsnius), paskelbtą 2007 m. gruodžio 12 d. ir įsigaliojusią kartu su Lisabonos sutartimi 2009 m. gruodžio mėn. 1 d.,

–       atsižvelgdamas į Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją (EŽTK), jos protokolą Nr. 13, Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, Parlamentinės Asamblėjos, Ministrų komiteto, Žmogaus teisių komisaro ir Europos Tarybos Venecijos komisijos konvencijas, rekomendacijas, rezoliucijas ir pranešimus,

–       atsižvelgdamas į savo 2013 m. liepos 3 d. rezoliuciją „Pagrindinių teisių padėtis Vengrijoje: standartai ir praktika“ (pagal Europos Parlamento 2012 m. vasario 16 d. rezoliuciją)(1),

–       atsižvelgdamas į savo 2014 m. vasario 27 d. rezoliuciją dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje (2012 m.)(2),

–       atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 19 d. Komisijos komunikatą „Naujos ES priemonės teisinei valstybei stiprinti“ (COM(2014) 0158),

–       atsižvelgdamas į Europos Tarybos žmogaus teisių komisaro 2014 m. gruodžio 16 d. pranešimą, kurį jis parengė po apsilankymo Vengrijoje 2014 m. liepos 1–4 d.,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 16 d. patvirtintas Europos Sąjungos Tarybos ir valstybių narių susitikimo Taryboje išvadas dėl teisinės valstybės principų laikymosi užtikrinimo,

–       atsižvelgdamas į klausymą žmogaus teisių padėties Vengrijoje tema, kurį 2015 m. sausio 22 d. surengė Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas,

–       atsižvelgdamas į Europos Parlamento 2015 m. vasario 11 d. plenarinio posėdžio diskusijoje dėl ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių užtikrinimo sistemos Tarybos ir Komisijos padarytus pareiškimus,

–       atsižvelgdamas į Tarybos ir Komisijos pareiškimus plenarinio posėdžio diskusijoje dėl padėties Vengrijoje, vykusioje Europos Parlamente 2015 m. gegužės 19 d.,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi Sąjunga yra grindžiama šiomis vertybėmis: pagarba žmogaus orumui, laisve, demokratija, lygybe, teisine valstybe ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises, ir kadangi šios vertybės yra bendros valstybėms narėms, gyvenančioms visuomenėje, kurioje vyrauja pliuralizmas, nediskriminavimas, tolerancija, teisingumas, solidarumas ir moterų bei vyrų lygybė;

B.     kadangi niekam neturėtų būti skiriama ar vykdoma mirties bausmė, ir kadangi mirties bausmė turėtų būti uždrausta visame pasaulyje;

C.     kadangi pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją draudžiama bet kokia diskriminacija – dėl asmens lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos;

D.     kadangi užtikrinama teisė į prieglobstį, garantuojama pagal 1951 m. liepos 28 d. Ženevos konvenciją ir jos 1967 m. sausio 31 d. Protokolą dėl pabėgėlių statuso, taip pat pagal Europos bendrijos steigimo sutartį;

E.     kadangi dėl nesenų įvykių Vengrijoje, ypač dėl įvykių per pastaruosius dvylika mėnesių, labai pablogėjo žiniasklaidos laisvės ir pliuralizmo, kovos su netolerancija ir diskriminacija, imigrantų, prieglobsčių prašytojų ir pabėgėlių žmogaus teisių, susirinkimų ir asociacijų laisvės, pilietinės visuomenės organizacijų nepriklausomumo, mažumoms priklausančių asmenų teisių ir teisminių institucijų nepriklausomumo padėtis;

F.     kadangi Vengrijos vyriausybė 2015 m. balandžio 24 d. pranešė, kad pradedamos nacionalinės konsultacijos dėl imigracijos, ir paskelbė dvylikos punktų klausimyną, skirtą visiems Vengrijos piliečiams, kuriems yra sukakę 18 metų; kadangi dauguma klausimų yra akivaizdžiai sugestyvaus ir retorinio pobūdžio ir sukuria neobjektyvų ir tiesioginį ryšį tarp migracijos fenomeno ir grėsmės saugumui;

G.     kadangi Vengrijos ministras pirmininkas Viktor Orbán panašius pasiūlymus teikė jau 2002 m., o 2015 m. balandžio 28 d. Peče sakytoje kalboje dar kartą pareiškė, kad mirties bausmės klausimas turėtų būti vėl įtrauktas į Vengrijos darbotvarkę, ir kadangi 2015 m. gegužės 1 d. savo interviu nacionaliniam visuomeniniam radijui jis pakartojo panašius pareiškimus, pridurdamas, kad tik valstybės narės turėtų turėti kompetenciją priimti sprendimą vėl pradėti taikyti mirties bausmę; kadangi pradėta diskusija dėl mirties bausmės yra pavojinga ir žalinga;

H.     kadangi be žodinių pareiškimų ir pareiškimų spaudai ir socialinei žiniasklaidai Komisija nesiėmė jokių oficialių priemonių ar veiksmų dėl naujausių įvykių Vengrijoje, ir nepaskelbė jokių oficialų pareiškimų, reaguodama į Vengrijos vyriausybė pradėtas klaidinančias konsultacijas arba į Vengrijos ministro pirmininko Viktoro Orbáno pareiškimus dėl mirties bausmės;

I.      kadangi 2015 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento plenarinio posėdžio diskusijoje dėl padėties Vengrijoje padarytuose pareiškimuose Tarybai pirmininkaujanti valstybė pareiškė, kad Taryba dėl padėties Vengrijoje nediskutavo, taigi ir nepriėmė jokios oficialios pozicijos šiuo klausimu;

J.      kadangi stengiantis reaguoti į dabartinę padėtį Vengrijoje reikėtų siekti ne išskirti kurią nors vieną konkrečią valstybę narę ar vyriausybę, bet vykdyti kolektyvinę visų ES institucijų, ypač Komisijos, kaip Sutarčių sergėtojos, pareigą užtikrinti, kad visoje Sąjungoje ir kiekvienoje valstybėje narėje būtų taikomos Sutartys ir jų laikomasi;

1.      primygtinai tvirtina, kad mirties bausmė nesuderinama su pagarba žmogaus orumui, laisve, demokratija, lygybe, teisine valstybe ir pagarba žmogaus teisėms – vertybėmis, kuriomis grindžiama Sąjunga, ir kad bet kuri valstybė narė, sugrąžindama mirties bausmę, pažeistų Sutartis ir ES pagrindinių teisių chartiją; primena, kad valstybei narei sunkiai pažeidus ES sutarties 2 straipsnyje nurodytas vertybes būtų pradedama taikyti ES sutarties 7 straipsnyje numatyta procedūra;

2.      griežtai smerkia pakartotinus Vengrijos ministro pirmininko Viktoro Orbáno pareiškimus dėl diskusijų dėl galimo pakartotinio mirties bausmės Vengrijoje įvedimo inicijavimo, kuriais oficialiai įtvirtinama koncepcija, kuri yra akivaizdus vertybių, kuriomis grindžiama Sąjunga, pažeidimas; apgailestauja dėl to, kad valstybės narės vyriausybės vadovas, pradėdamas tokią diskusiją, kuri yra pagrįsta iš esmės vidaus politiniais tikslais, sąmoningai suabejoja pagarba žmogaus orumui ir žmogaus teisėms;

3.      kuo griežčiausiai smerkia Vengrijos vyriausybės inicijuotas viešas konsultacijas dėl migracijos, pagrįstas neteisingomis ksenofobinėmis nuostatomis, pagal kurias prieglobsčio prašantys migrantai gretinami su grėsme saugumui ir niekinami, laikant juos gerovės ieškančiais migrantais, sąmoningai neteisingai interpretuojant ES prieglobsčio ir migracijos politiką; smerkia šališką ir netinkamą šių viešų konsultacijų, kurias organizuoja ir finansuoja vyriausybė, naudojimą siekiant skleisti neapykantos retoriką, kuri nesuderinama su pamatinėmis Sąjungos vertybėmis; ragina Vengrijos vyriausybė nedelsiant nutraukti šiuo metu vykdomų konsultacijų procesą;

4.      apgailestauja, kad Taryba nereaguoja į naujausius įvykius Vengrijoje ir smerkia tai, kad trūksta valstybių narių įsipareigojimo užtikrinti, kad būtų laikomasi teisinės valstybės principų, kaip nurodyta 2014 m. gruodžio 16 d. Tarybos išvadose; prašo Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Vadovų Tarybos per kitą jų susitikimą surengti diskusijas ir priimti išvadas dėl padėties Vengrijoje;

5.      ragina Komisiją pradėti taikyti pirmąjį ES programos etapą siekiant stiprinti teisinę valstybę, taigi nedelsiant pradėti demokratijos padėties, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių Vengrijoje nuodugnaus stebėjimo procesą siekiant įvertinti galimus nuolatinius ar sunkius ES sutarties 2 straipsnyje nustatytų Sąjungos pamatinių vertybių pažeidimus; ragina Komisiją iki 2015 m. rugsėjo mėn. pateikti pranešimą šiuo klausimu Parlamentui ir Tarybai;

6.      ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, siekiant sukurti ES suvestinę apie demokratiją, pagrindines teises ir teisinę valstybę, kuri būtų paremta bendrais ir objektyviais rodikliais ir kasmet įvertintų pagrindinių teisių padėtį ir Europos Sąjungos vertybių laikymąsi kiekvienoje valstybėje narėje, kaip nustatyta ES sutarties 2 straipsnyje, ir kuri apimtų atitinkamus privalomus ir laipsniškus koregavimo mechanizmus; ragina Komisiją šiuo tikslu siūlyti pakeisti ES pagrindinių teisių agentūros įpareigojimus, į jos kompetenciją įtraukiant pagrindinių teisių padėties kiekvienoje valstybėje narėje stebėseną, tiek ES teisės taikymo srityje, tiek už jos ribų, atsižvelgiant į tarptautinių organizacijų ir teismų išvadas;

7.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, Vengrijos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui, valstybių narių ir šalių kandidačių vyriausybėms ir parlamentams, ES pagrindinių teisių agentūrai, Europos Tarybai ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai.

(1)

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0315.

(2)

Priimti tekstai, P7_TA(2014)0173.

Teisinė informacija - Privatumo politika