Postup : 2015/2700(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0534/2015

Předložené texty :

B8-0534/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/06/2015 - 8.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 138kWORD 70k
3.6.2015
PE558.905v01-00
 
B8-0534/2015

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Maďarsku (2015/2700 (RSP))


Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Milan Zver, Jeroen Lenaers za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Maďarsku (2015/2700 (RSP))  
B8-0534/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na Smlouvy EU a zejména na články 2,3 a 6 Smlouvy o Evropské unii a čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie,

–       s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. března 2014 s názvem „Nový postup EU pro posílení právního státu“ (COM(2014)0158),

–       s ohledem na protokol 13 Evropské úmluvy o lidských právech týkající se zrušení trestu smrti,

–       s ohledem na svou rozpravu ze dne 19. května 2015 o situaci v Maďarsku,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že v návaznosti na brutální ubodání úřednice, k němuž došlo v obci v jižním Maďarsku a které šokovalo veřejnost v celé zemi, maďarský předseda vlády Viktor Orbán dne 28. dubna 2015 učinil prohlášení, ve kterém uvedl, že je zapotřebí veřejná debata o trestu smrti;

B.     vzhledem k tomu, že dne 30. dubna 2015 předseda Evropského parlamentu Martin Schulz vydal tiskové prohlášení uvádějící, že Viktor Orbán jej ujistil, že maďarská vláda nemá v plánu přijmout žádné opatření za účelem opětovného zavedení trestu smrti a bude dodržovat soulad se všemi evropskými smlouvami a právními předpisy a uznávat je;

C.     vzhledem k tomu, že do maďarské ústavy byla plně začleněna Listina základních práv Evropské unie;

D.     vzhledem k tomu, že veřejná konzultace je pro vlády důležitým a cenným nástrojem k vytváření politik, jež mohou počítat s podporou obyvatelstva;

E.     vzhledem k tomu, že v květnu 2015 maďarská vláda zahájila veřejnou konzultaci týkající se přistěhovalectví, přičemž v minulosti uspořádala několik podobných konzultací k jiným otázkám;

F.     vzhledem k tomu, že v roce 2014 Maďarsko přijalo druhý nejvyšší počet uprchlíků v Evropě hned za Švédskem, a vzhledem k tomu, že země čelí nebývalým problémům s přistěhovalectvím, neboť počet zadržených na hranici Maďarska se Srbskem byl v roce 2014 téměř třikrát vyšší než v předchozím roce, což znamená, že cesta přes západní Balkán je podle výroční analýzy rizik za rok 2014 provedené agenturou Frontex třetí nejfrekventovanější cestou pro nezákonné překročení hranic s Evropou;

G.     vzhledem k tomu, že EU čelí několika různým vnitřním i vnějším problémům;

H.     vzhledem k tomu, že Rada zastupující 28 členských států je jedním ze dvou společných normotvůrců a sama je evropským orgánem;

1.      opětovně co nejrozhodněji potvrzuje, že zrušení trestu smrti je milníkem ve vývoji základních práv v Evropě, a opětovně co nejdůrazněji připomíná, že trest smrti je zcela v rozporu se základními hodnotami EU a s jejím právem, a proto je v EU považován za uzavřenou otázku;

2.      vítá závazek maďarského předsedy vlády Viktora Orbána, že v Maďarsku nedojde k opětovnému zavedení trestu smrti, a zdůrazňuje odpovědnost předsedy vlády coby osoby stojící v čele vlády podporovat hodnoty EU a jít příkladem;

3.      domnívá se, že všechny členské státy musí ve své legislativní a správní praxi dodržovat plný soulad s právem EU a že veškeré právní předpisy, včetně primárního práva všech členských států nebo kandidátských zemí, musí odrážet základní evropské hodnoty, konkrétně demokratické zásady, právní stát a základní práva, a být s nimi v souladu;

4.      potvrzuje svrchované právo členských států zahájit konzultace a zapojit své občany do dialogu o významných otázkách, které na ně mají přímý dopad; připomíná, že konzultace by měly odrážet připravenost vlád vykonávat odpovědnou správu, jejímž cílem je zajištění demokratických politických řešení a dodržování základních evropských hodnot;

5.      je však přesvědčen, že obsahová a jazyková stránka konzultace zahájené v Maďarsku ohledně přistěhovalectví a terorismu je velmi zavádějící, předpojatá a nevyvážená; lituje skutečnosti, že obviňuje orgány EU a jejich politiky, zatímco odpovědnost leží na členských státech, a připomíná, že členské státy jsou plně zapojeny do legislativního postupu EU;

6.      očekává, že členské státy budou v době krize spolupracovat a vystupovat soudržně, a vyzývá Komisi, aby jakožto strážkyně Smluv podpořila členské státy při rozvoji řešení za účelem vyrovnání se s krizí a posílení právního státu;

7.      odsuzuje oživení krajního nacionalismu a stran krajní levice i pravice, které vydávají zjednodušená a neodpovědná politická prohlášení, nejsou v kontaktu se skutečností a současně zpochybňují demokratickou škálu politických stran; lituje v této souvislosti skutečnosti, že existují demokratické strany, které v reakci na strany z krajů politického spektra využívají populistické argumenty; domnívá se, že vlády EU by měly převzít iniciativu a postupně odstranit levicové a pravicové extremistické skupiny a vyvrátit jejich zjednodušená tvrzení, která zpochybňují evropský projekt a ohrožují naše evropské hodnoty, jež byly a nadále budou základem našeho míru a prosperity;

8.      připomíná, že EU čelí složitým mezinárodním problémům, které vyžadují silnou přeshraniční spolupráci, ochotu být reálným způsobem solidární a připravenost odpovědně jednat; domnívá se, že EU může ovlivnit silné aktéry v jiných částech světa a s odlišnými hodnotami a politickými systémy pouze tehdy, pokud prokáže jednotu v nejdůležitějších oblastech;

9.      vyzývá všechny členské státy, aby se konstruktivním způsobem zapojily do současné diskuse o evropském programu pro migraci, který se týká rovným dílem vnitřní, vnější a rozvojové politiky, jež musí být provedeny v EU, a následně ovlivní africký kontinent a Blízký východ;

10.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, vládám a parlamentům členských států a prezidentovi Maďarské republiky.

Právní upozornění - Ochrana soukromí