Διαδικασία : 2015/2700(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0535/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0535/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/06/2015 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0227

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 155kWORD 87k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0532/2015
3.6.2015
PE558.906v01-00
 
B8-0535/2015

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία (2015/2700(RSP))


Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Monika Vana, Bodil Ceballos, Igor Šoltes, Benedek Jávor, Ernest Urtasun εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία (2015/2700(RSP))  
B8-0535/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το προοίμιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκεκριμένα το δεύτερο εδάφιο και τα εδάφια τέσσερα έως επτά,

–       έχοντας ιδίως υπόψη το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο και τα άρθρα 6 και 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), καθώς και εκείνα τα άρθρα της ΣΕΕ και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) που αφορούν τον σεβασμό, την προώθηση και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ,

–       έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 7ης Δεκεμβρίου 2000, που θεσπίστηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2007 και τέθηκε σε ισχύ με τη Συνθήκη της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009,

–       έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ECHR), τα πρωτόκολλα αριθ. 6 και 13 αυτής που αφορούν την κατάργηση της θανατικής ποινής, τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τις συμβάσεις, τις συστάσεις, τα ψηφίσματα και τις εκθέσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, της Επιτροπής Υπουργών, του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης,

–       έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και το Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο με στόχο την κατάργηση της θανατικής ποινής,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 3ης Ιουλίου 2013, σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα: πρότυπα και πρακτικές στην Ουγγαρία (σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2012)(1),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός της ΕΕ (2012)(2),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 με τίτλο «Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου» (COM(2014)0158),

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 16ης Δεκεμβρίου 2014, μετά από την επίσκεψή του στην Ουγγαρία από 1 έως 4 Ιουλίου 2014,

–       έχοντας υπόψη τη συζήτηση που διεξήχθη στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 21 Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ουγγαρία,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, που συνήλθαν στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με τη διασφάλιση του σεβασμού του κράτους δικαίου,

–       έχοντας υπόψη την ακρόαση με θέμα την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουγγαρία, την οποία διοργάνωσε στις 22 Ιανουαρίου 2015 η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

–       έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής που παρουσιάστηκαν στη συζήτηση που διεξήχθη στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 11 Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με ένα πλαίσιο της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα,

–       έχοντας υπόψη την ανταλλαγή απόψεων που διοργάνωσε στις 7 Μαΐου 2015 και εν συνεχεία της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 30ής Απριλίου 2015 η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων με θέμα τις επιπτώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν για κράτος μέλος, μεταξύ άλλων ως προς τα δικαιώματα και την ιδιότητά του ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περίπτωση που αποφασίσει αυτό να επαναφέρει τη θανατική ποινή,

–       έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής που παρουσιάστηκαν στη συζήτηση που διεξήχθη στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 19 Μαΐου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαγορεύεται κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η θανατική ποινή θα πρέπει να καταργηθεί και ότι κανείς δεν θα πρέπει να καταδικάζεται σε θάνατο και να εκτελείται·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι διασφαλίζεται το δικαίωμα ασύλου, τηρουμένων των κανόνων της Σύμβασης της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 και του πρωτοκόλλου αυτής, της 31ης Ιανουαρίου 1967, σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων και σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ουγγαρία, και δη κατά τη διάρκεια του τελευταίου δωδεκαμήνου, έχουν γίνει αιτία σοβαρής επιδείνωσης της κατάστασης που επικρατεί σχετικά με την ανεξαρτησία των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, τον αγώνα εναντίον της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων, τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και τον πλουραλισμό, τα δικαιώματα των ανθρώπων που ανήκουν σε μειονότητες και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 24 Απριλίου 2015, η ουγγρική κυβέρνηση δρομολόγησε πανεθνική διαβούλευση με θέμα τη μετανάστευση και δημοσιοποίησε ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από δώδεκα ερωτήματα που απευθύνεται σε κάθε ούγγρο πολίτη ηλικίας 18 ετών και άνω· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται σαφώς για υποβολιμαίες και ρητορικές ερωτήσεις στην πλειοψηφία τους, που επιδιώκουν να συνδέσουν, με άμεσο και μεροληπτικό τρόπο, μεταναστευτικά φαινόμενα με απειλές κατά της ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο πρόκειται να συνοδεύονται από προσωπικά δεδομένα και να αποκαλύπτουν, κατά συνέπεια, τις πολιτικές πεποιθήσεις των πολιτών κατά παράβαση των κανόνων σχετικά με την προστασία των δεδομένων·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ούγγρος πρωθυπουργός, Viktor Orbán, είχε δηλώσει κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Pécs, στις 28 Απριλίου 2015, ότι το θέμα της θανατικής ποινής στην Ουγγαρία πρέπει να επανεγγραφεί στην ημερήσια διάταξη, και λαμβάνοντας υπόψη ότι προέβη σε παρόμοιες δηλώσεις την 1η Μαΐου 2015 κατά τη διάρκεια συνέντευξης στη δημόσια ουγγρική ραδιοφωνία, προσθέτοντας ότι η απόφαση για την επαναφορά της θανατικής ποινής πρέπει να εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν εξαιρεθούν προφορικές δηλώσεις και ανακοινώσεις στον τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Επιτροπή δεν έχει προβεί σε καμία επίσημη κίνηση ή ενέργεια σε σχέση με τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στην Ουγγαρία και δεν έχει δημοσιεύσει καμία επίσημη ανακοίνωση σε ένδειξη αντίδρασης ως προς την παραπλανητική διαβούλευση που δρομολόγησε η ουγγρική κυβέρνηση και ως προς τις δηλώσεις περί θανατικής ποινής στις οποίες έχει προβεί ο ούγγρος πρωθυπουργός Viktor Orbán·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, με τη δήλωσή της που παρουσιάστηκε στη συζήτηση της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 19 Μαΐου 2015 σχετικά την κατάσταση στην Ουγγαρία, η Προεδρία του Συμβουλίου διευκρίνισε ότι το Συμβούλιο δεν έχει συζητήσει την κατάσταση στην Ουγγαρία και, κατά συνέπεια, δεν έχει εγκρίνει οποιαδήποτε επίσημη θέση επί του ζητήματος·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιεσδήποτε προσπάθειες αντιμετώπισης της τρέχουσας κατάστασης στην Ουγγαρία δεν πρέπει να στοχεύσουν σε μεμονωμένα κράτη μέλη ή κυβερνήσεις αλλά οφείλουν αντιθέτως να υλοποιήσουν τη συλλογική υποχρέωση όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, και δη της Επιτροπής που είναι ο θεματοφύλακας των Συνθηκών, περί εξασφάλισης της εφαρμογής και της τήρησης των Συνθηκών και του Χάρτη σε ολόκληρη την Ένωση και σε όλα τα κράτη μέλη·

1.      εμμένει στην άποψη ότι η θανατική ποινή δεν συνάδει με τις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πάνω στις οποίες έχει θεμελιωθεί η Ένωση, καθώς και στο ότι η επαναφορά της θανατικής ποινής από οποιοδήποτε κράτος μέλος θα αποτελέσει συνεπώς παραβίαση των Συνθηκών και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε σοβαρή παραβίαση εκ μέρους κράτους μέλους των αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ ενεργοποιεί τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 7 της ΣΕΕ·

2.      καταδικάζει απερίφραστα τις επανειλημμένες δηλώσεις του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Viktor Orbán, με τις οποίες τέθηκε θέμα ενδεχόμενης επαναφοράς της θανατικής ποινής στην Ουγγαρία, και δόθηκε με τον τρόπο αυτό θεσμικό επίχρισμα και νέα πνοή σε μια ιδέα που συνιστά κατάφωρη παραβίαση των αρχών επί των οποίων έχει θεμελιωθεί η Ένωση· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι αρχηγός κυβέρνησης κράτους μέλους αμφισβητεί εσκεμμένα τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ξεκινώντας μια τέτοια συζήτηση με ως επί το πλείστον εσωτερικά πολιτικά κίνητρα·

3.      καταγγέλλει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη δημόσια διαβούλευση που έχει δρομολογήσει η ουγγρική κυβέρνηση στηριζόμενη σε ξενοφοβικές παρερμηνείες και στην εξίσωση των μεταναστών που ζητούν άσυλο με απειλές κατά της ασφάλειας· καταδικάζει τη μεροληψία και την κατάχρηση που χαρακτηρίζουν την εν λόγω δημόσια διαβούλευση, η οποία στηρίζεται από κυβερνητικούς πόρους με σκοπό τη διασπορά μιας ρητορικής μίσους που δεν συνάδει με τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης· καλεί την ουγγρική κυβέρνηση να τερματίσει πάραυτα την τρέχουσα διαδικασία διαβούλευσης και να αγνοήσει τα αποτελέσματα·

4.      εκφράζει τη λύπη του για την απουσία οποιασδήποτε αντίδρασης εκ μέρους του Συμβουλίου σε σχέση με τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στην Ουγγαρία και αποδοκιμάζει την έλλειψη αποφασιστικότητας των κρατών μελών σε σχέση με την ανάγκη διαφύλαξης του σεβασμού για το κράτος δικαίου, όπως διευκρινίζεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 16ης Δεκεμβρίου 2014· καλεί το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να διοργανώσουν συζήτηση και να εγκρίνουν συμπεράσματα σε σχέση με την κατάσταση στην Ουγγαρία στην επόμενη σύνοδό τους·

5.      παροτρύνει την Επιτροπή να ενεργοποιήσει το πρώτο στάδιο του πλαισίου της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου και την καλεί, συνεπώς, να ξεκινήσει πάραυτα εμπεριστατωμένη διαδικασία εποπτείας όσον αφορά την κατάσταση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ουγγαρία, αξιολογώντας το ενδεχόμενο συστηματικών ή σοβαρών παραβιάσεων των θεμελιωδών αρχών της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΣΕΕ· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση επί του θέματος προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν από τον Σεπτέμβριο του 2015·

6.      καλεί την Επιτροπή να καταθέσει νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, ο οποίος θα λειτουργεί βάσει κοινών και αντικειμενικών δεικτών και θα αξιολογεί σε ετήσια βάση την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και η τήρηση των αρχών της Ένωσης, βάσει του άρθρου 2 της ΣΕΕ, σε κάθε κράτος μέλος, και θα ενσωματώνει τους κατάλληλους δεσμευτικούς και διορθωτικούς σταδιακούς μηχανισμούς· καλεί την Επιτροπή, για τον σκοπό αυτό, να προτείνει την αλλαγή της εντολής του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ ώστε να περιλάβει την παρακολούθηση της κατάστασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλα τα κράτη μέλη, τόσο στο πλαίσιο της εφαρμογής της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και πέρα από αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα διεθνών οργανισμών και δικαστηρίων·

7.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στον Πρόεδρο, στην Κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών, στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0315.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0173.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου