Procedūra : 2015/2700(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0535/2015

Pateikti tekstai :

B8-0535/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 10/06/2015 - 8.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0227

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 144kWORD 81k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0532/2015
3.6.2015
PE558.906v01-00
 
B8-0535/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Vengrijoje (2015/2700(RSP))


Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Monika Vana, Bodil Ceballos, Igor Šoltes, Benedek Jávor, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Vengrijoje (2015/2700(RSP))  
B8‑0535/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties preambulę, ypač į jos antrą ir ketvirtą–septintą įtraukas,

–       atsižvelgdamas visų pirma į ES sutarties 2 straipsnį, 3 straipsnio 3 dalies antrą įtrauką, 6 ir 7 straipsnius, taip pat į ES sutarties ir SESV straipsnius, susijusius su pagarba pagrindinėms teisėms ES, jų skatinimu ir apsauga,

–       atsižvelgdamas į 2000 m. gruodžio 7 d. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, paskelbtą 2007 m. gruodžio 12 d. ir įsigaliojusią kartu su Lisabonos sutartimi 2009 m. gruodžio mėn. 1 d.,

–       atsižvelgdamas į Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją (EŽTK), jos protokolus Nr. 6 ir Nr. 13 dėl mirties bausmės panaikinimo, Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, Parlamentinės Asamblėjos, Ministrų komiteto, Žmogaus teisių komisaro ir Europos Tarybos Venecijos komisijos konvencijas, rekomendacijas, rezoliucijas ir pranešimus,

–       atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą ir Antrąjį fakultatyvinį protokolą mirties bausmei panaikinti,

–       atsižvelgdamas į savo 2013 m. liepos 3 d. rezoliuciją „Pagrindinių teisių padėtis Vengrijoje: standartai ir praktika“ (pagal Europos Parlamento 2012 m. vasario 16 d. rezoliuciją)(1),

–       atsižvelgdamas į savo 2014 m. vasario 27 d. rezoliuciją dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje (2012 m.)(2),

–       atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 19 d. Komisijos komunikatą „Naujos ES priemonės teisinei valstybei stiprinti“ (COM(2014) 0158),

–       atsižvelgdamas į Europos Tarybos žmogaus teisių komisaro 2014 m. gruodžio 16 d. pranešimą, kurį jis parengė po apsilankymo Vengrijoje 2014 m. liepos 1–4 d.,

–       atsižvelgdamas į plenarinio posėdžio diskusiją demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių Vengrijoje klausimu, vykusią Europos Parlamente 2014 m. spalio 21 d.,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 16 d. patvirtintas Europos Sąjungos Tarybos ir valstybių narių susitikimo Taryboje išvadas dėl teisinės valstybės principų laikymosi užtikrinimo,

–       atsižvelgdamas į klausymą žmogaus teisių padėties Vengrijoje tema, kurį 2015 m. sausio 22 d. surengė Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas,

–       atsižvelgdamas į Europos Parlamento 2015 m. vasario 11 d. plenarinio posėdžio diskusijoje dėl ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių užtikrinimo sistemos Tarybos ir Komisijos padarytus pareiškimus,

–       atsižvelgdamas į keitimąsi nuomonėmis po to, kai Pirmininkų sueiga balandžio 30 d. priėmė sprendimą dėl galimo poveikio, įskaitant šalies teisėms ir jos, kaip Europos Sąjungos valstybė narės, statusui, jei valstybė narė nuspręstų vėl pradėti taikyti mirties bausmę, kurį 2015 m. gegužės 7 d. surengė Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas,

–       atsižvelgdamas į Tarybos ir Komisijos pareiškimus plenarinio posėdžio diskusijoje dėl padėties Vengrijoje, vykusioje Europos Parlamente 2015 m. gegužės 19 d.,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi Sąjunga yra grindžiama šiomis vertybėmis: pagarba žmogaus orumui, laisve, demokratija, lygybe, teisine valstybe ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises, ir kadangi šios vertybės yra bendros valstybėms narėms, gyvenančioms visuomenėje, kurioje vyrauja pliuralizmas, nediskriminavimas, tolerancija, teisingumas, solidarumas ir moterų bei vyrų lygybė;

B.     kadangi pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją draudžiama bet kokia diskriminacija – dėl asmens lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos;

C.     kadangi reikėtų panaikinti mirties bausmę ir ji neturėtų būti niekam skiriama ar įvykdoma;

D.     kadangi užtikrinama teisė į prieglobstį, garantuojama pagal 1951 m. liepos 28 d. Ženevos konvenciją ir 1967 m. sausio 31 d. Protokolą dėl pabėgėlių statuso, taip pat pagal Europos Sąjungos Sutartį ir Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo;

E.     kadangi dėl nesenų įvykių Vengrijoje, ypač dėl įvykių per pastaruosius dvylika mėnesių, labai pablogėjo padėtis, susijusi su pilietinės visuomenės organizacijų nepriklausomumu, kova su netolerancija ir diskriminacija, imigrantų žmogaus teisėmis, prieglobsčio prašytojais ir pabėgėliais, susirinkimų ir asociacijų laisve, žiniasklaidos laisve ir pliuralizmu, mažumoms priklausančių asmenų teisėmis ir teismų nepriklausomumu;

F.     kadangi Vengrijos vyriausybė 2015 m. balandžio 24 d. pradėjo nacionalines konsultacijas dėl imigracijos, paskelbdama dvylikos klausimų klausimyną, skirtą visiems Vengrijos piliečiams, kuriems yra sukakę 18 metų; kadangi dauguma klausimų akivaizdžiai siūlo atsakymą ir yra retorinio pobūdžio ir šiuo būdu sukuria neobjektyvų ir tiesioginį ryšį tarp migracijos fenomeno ir grėsmės saugumui; kadangi atsakymus į klausimyną būtina papildyti asmens duomenimis, tokiu būdu atskleidžiamos asmenų politinės pažiūros, pažeidžiant duomenų apsaugos taisykles;

G.     kadangi Vengrijos ministras pirmininkas Viktor Orbán savo 2015 m. balandžio 28 d. Peče sakytoje kalboje pareiškė, kad mirties bausmės klausimas turi būti įtrauktas į Vengrijos darbotvarkę, ir panašius pareiškimus pakartojo 2015 m. gegužės 1 d. per interviu nacionaliniam visuomeniniam radijui, pridurdamas, kad sprendimas pakartotinai įvesti mirties bausmę turėtų būtų vien tik valstybės narės kompetencija;

H.     kadangi be žodinių pareiškimų ir pareiškimų spaudai ir socialinei žiniasklaidai Komisija nesiėmė jokių oficialių priemonių ar veiksmų dėl naujausių įvykių Vengrijoje, ir nepaskelbė jokių oficialų pareiškimų, reaguodama į Vengrijos vyriausybė pradėtas klaidinančias konsultacijas arba į Vengrijos ministro pirmininko Viktoro Orbáno pareiškimus dėl mirties bausmės;

I.      kadangi Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė savo pareiškime per 2015 m. gegužės 19 d. plenarinio posėdžio diskusijas dėl padėties Vengrijoje Europos Parlamente paskelbė, kad Taryba neaptarė padėties Vengrijoje ir todėl nepriėmė jokios oficialios pozicijos šiuo klausimu;

J.      kadangi siekiant reaguoti į dabartinę padėtį Vengrijoje turėtų būti siekiama ne išskirti vieną valstybę narę ar vyriausybę, o tik taikyti bendrą visoms ES institucijoms, ypač Komisijos, kaip sutarčių sergėtojos, pareigą užtikrinti, kad visose valstybėse narėse būtų taikomos sutartys ir Chartija ir kad jų būtų laikomasi;

1.      primygtinai tvirtina, kad mirties bausmė nesuderinama su pagarba žmogaus orumui, laisve, demokratija, lygybe, teisine valstybe ir pagarba žmogaus teisėms – vertybėmis, kuriomis grindžiama Sąjunga, ir kad bet kuri valstybė narė, sugrąžindama mirties bausmę, pažeistų Sutartis ir ES pagrindinių teisių chartiją; primena, kad valstybei narei sunkiai pažeidus ES sutarties 2 straipsnyje nurodytas vertybes būtų pradedama taikyti ES sutarties 7 straipsnyje numatyta procedūra;

2.      griežtai smerkia pakartotinus Vengrijos ministro pirmininko Viktoro Orbáno pareiškimus dėl diskusijų dėl galimo pakartotinio mirties bausmės Vengrijoje įvedimo inicijavimo, kuriais oficialiai įtvirtinama koncepcija, kuri yra akivaizdus vertybių, kuriomis grindžiama Sąjunga, pažeidimas; apgailestauja dėl to, kad valstybės narės vyriausybės vadovas, pradėdamas tokią diskusiją, kuri yra pagrįsta iš esmės vidaus politiniais tikslais, sąmoningai suabejoja pagarba žmogaus orumui ir žmogaus teisėms;

3.      griežčiausiai smerkia Vengrijos vyriausybės inicijuotas viešas konsultacijas dėl migracijos, pagrįstas neteisingomis ksenofobinėmis nuostatomis, pagal kurias prieglobsčio prašantys migrantai gretinami su grėsme saugumui; smerkia šališką ir netinkamą šių viešų konsultacijų, kurioms skiriami valstybės ištekliai, naudojimą neapykantos retorikai, kuri nesuderinama su vertybėmis, kuriomis grindžiama Sąjunga, propaguoti; ragina Vengrijos vyriausybę nedelsiant nutraukti dabartinį konsultavimosi procesą ir nepaisyti jo rezultatų;

4.      apgailestauja, kad Taryba nereaguoja į naujausius pokyčius Vengrijoje ir smerkia tai, kad nėra valstybių narių įsipareigojimo užtikrinti, kad būtų laikomasi teisinės valstybės principų, kaip nurodyta 2014 m. gruodžio 16 d. Tarybos išvadose; prašo Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Vadovų Tarybos per kitą jų susitikimą surengti diskusijas ir priimti išvadas dėl padėties Vengrijoje;

5.      ragina Komisiją pradėti taikyti pirmojo etapo ES priemones teisinei valstybei stiprinti ir todėl nedelsiant pradėti demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių padėties Vengrijoje nuodugnaus stebėjimo procesą siekiant įvertinti galimus nuolatinius ar sunkius vertybių, kuriomis grindžiama Sąjunga, pagal ES sutarties 2 straipsnį, pažeidimus; ragina Komisiją iki 2015 m. rugsėjo mėn. pateikti pranešimą šiuo klausimu Parlamentui ir Tarybai;

6.      ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, siekiant sukurti ES suvestinę apie demokratiją, pagrindines teises ir teisinę valstybę, kuri būtų paremta bendrais ir objektyviais rodikliais ir kasmet įvertintų pagrindinių teisių padėtį ir Europos Sąjungos vertybių laikymąsi kiekvienoje valstybėje narėje, kaip nustatyta ES sutarties 2 straipsnyje, ir kuri apimtų atitinkamus privalomus ir laipsniškus koregavimo mechanizmus; ragina Komisiją šiuo tikslu siūlyti pakeisti ES pagrindinių teisių agentūros įpareigojimus, į jos kompetenciją įtraukiant pagrindinių teisių padėties kiekvienoje valstybėje narėje stebėseną, tiek ES teisės taikymo srityje, tiek už jos ribų, atsižvelgiant į tarptautinių organizacijų ir teismų išvadas;

7.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, Vengrijos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui, valstybių narių ir šalių kandidačių vyriausybėms ir parlamentams, ES pagrindinių teisių agentūrai, Europos Tarybai ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai.

 

(1)

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0315.

(2)

Priimti tekstai, P7_TA(2014)0173.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika