Procedūra : 2015/2700(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0535/2015

Iesniegtie teksti :

B8-0535/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 10/06/2015 - 8.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0227

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 158kWORD 80k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0532/2015
3.6.2015
PE558.906v01-00
 
B8-0535/2015

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Ungārijā (2015/2700(RSP))


Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Monika Vana, Bodil Ceballos, Igor Šoltes, Benedek Jávor, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Ungārijā (2015/2700(RSP))  
B8-0535/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) preambulu, jo īpaši tās otro ievilkumu un ceturto līdz septīto ievilkumu,

–       jo īpaši ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pantu, 3. panta 3. punkta otro ievilkumu, 6. un 7. pantu, un LES un Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) pantus par pamattiesību ievērošanu, veicināšanu un aizsardzību Eiropas Savienībā,

–       ņemot vērā 2000. gada 7. decembrī pieņemto Eiropas Savienības Pamattiesību hartu (turpmāk „Harta”), kas tika izsludināta 2007. gada 12. decembrī un stājās spēkā ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā 2009. gada 1. decembrī,

–       ņemot vērā Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju (ECTK), tās 6. un 13. protokolu par nāvessoda atcelšanu, Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru un Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas, Ministru komitejas, cilvēktiesību komisāra un Venēcijas komisijas konvencijas, ieteikumus, rezolūcijas un ziņojumus,

–       ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām un otro fakultatīvo protokolu, kura mērķis ir nāvessoda atcelšana,

–       ņemot vērā 2013. gada 3. jūlija rezolūciju par pamattiesību stāvokli Ungārijā — standarti un prakse (saskaņā ar Eiropas Parlamenta 2012. gada 16. februāra rezolūciju)(1),

–       ņemot vērā 2014. gada 27. februāra rezolūciju par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā 2012. gadā(2),

–       ņemot vērā Komisijas 2014. gada 19. marta paziņojumu “Jauns ES mehānisms tiesiskuma nostiprināšanai” (COM(2014)0158),

–       ņemot vērā Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāra 2014. gada 16. decembra ziņojumu pēc viņa vizītes Ungārijā 2014. gada 1 .–4. jūlijā,

–       ņemot vērā 2014. gada 21. oktobrī Eiropas Parlamentā rīkotās plenārsēdes debates Eiropas Parlamentā par demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesībām Ungārijā,

–       ņemot vērā Eiropas Savienības Padomē rīkotajā 2014. gada 16. decembra sanāksmē pieņemtos Eiropas Savienības Padomes un dalībvalstu secinājumus par tiesiskuma ievērošanas nodrošināšanu,

–       ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas 2015. gada 22. janvārī rīkoto uzklausīšanu par stāvokli cilvēktiesību jomā Ungārijā,

–       ņemot vērā Padomes un Komisijas paziņojumus Eiropas Parlamenta 2015. gada 11. februāra plenārsēdes debatēs par ES demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību sistēmu,

–       ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas 2015. gada 7. maijā rīkoto viedokļu apmaiņu pēc Priekšsēdētāju konferences 30. aprīļa lēmuma par to, kādas ir dalībvalsts lēmuma no jauna ieviest nāvessodu iespējamās sekas, tostarp attiecībā uz tās kā Eiropas Savienības dalībvalsts tiesībām un statusu,

–       ņemot vērā Padomes un Komisijas paziņojumus Eiropas Parlamenta 2015. gada 19. maija plenārsēdes debatēs par stāvokli Ungārijā,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā Savienības pamatā ir tādu vērtību ievērošana kā cilvēka cieņa, brīvība, demokrātija, vienlīdzība, tiesiskums un cilvēktiesības, tostarp minoritātēm piederīgu personu tiesības, un tā kā šīs vērtības dalībvalstīm ir kopīgas sabiedrībā, kur valda plurālisms, nediskriminēšana, tolerance, taisnīgums, solidaritāte un sieviešu un vīriešu līdztiesība;

B.     tā kā Eiropas Savienības Pamattiesību harta aizliedz jebkāda veida diskrimināciju, tostarp tādu iemeslu dēļ kā dzimums, rase, ādas krāsa, etniskā un sociālā izcelsme, ģenētiskās īpašības, valoda, ticība vai pārliecība, politiskie vai jebkuri citi uzskati, piederība nacionālai minoritātei, īpašums, izcelsme, invaliditāte, vecums vai dzimumorientācija;

C.     tā kā nāvessods būtu jāatceļ un tā kā nevienam nedrīkstētu piespriest vai izpildīt nāvessodu;

D.     tā kā, pienācīgi ievērojot 1951. gada 28. jūlija Ženēvas Konvencijas un tai pievienotā 1967. gada 31. janvāra Protokola par bēgļu statusu noteikumus un saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienību un Līgumu par Eiropas Savienības darbību, ir garantētas patvēruma tiesības;

E.     tā kā nesenie notikumi Ungārijā, jo īpaši pēdējo 12 mēnešu laikā, ir noveduši pie ievērojamas situācijas pasliktināšanās attiecībā uz pilsoniskās sabiedrības organizāciju neatkarību, neiecietības un diskriminācijas apkarošanu, imigrantu, patvēruma meklētāju un bēgļu cilvēktiesībām, pulcēšanās un biedrošanās brīvību, plašsaziņas līdzekļu brīvību un plurālismu, minoritāšu tiesībām, kā arī tiesu varas neatkarību;

F.     tā kā Ungārijas valdība 2015. gada 24. aprīlī uzsāka valsts līmeņa konsultācijas par imigrāciju, publicējot aptauju ar divpadsmit jautājumiem visiem Ungārijas pilsoņiem, kas vecāki par 18 gadiem; tā kā lielāko daļu jautājumu nepārprotami var uzskatīt par uzvedinošiem un retoriskiem, un tie iezīmē neobjektīvu un tiešu saikni starp migrāciju un drošības apdraudējumu; tā kā atbildēs uz aptaujas jautājumiem ir jānorāda personas dati, tādējādi pretrunā datu aizsardzības noteikumiem atklājot iedzīvotāju politiskos uzskatus;

G.     tā kā Ungārijas premjerministrs Viktor Orbán 2015. gada 28. aprīlī Pēčā teiktā runā paziņoja, ka būtu jāatgriežas pie jautājuma par nāvessoda atjaunošanu Ungārijā, un tā kā līdzīgu viedokli viņš atkārtoja arī 2015. gada 1. maijā intervijā ar valsts sabiedrisko radiostaciju, piebilstot, ka lēmumam par nāvessoda atjaunošanu vajadzētu būt tikai dalībvalsts kompetencē;

H.     tā kā līdzās mutiskiem paziņojumiem un deklarācijām presei un sociālajiem medijiem Komisija nav veikusi nekādus oficiālus pasākumus vai darbības attiecībā uz nesenajiem notikumiem Ungārijā un nav publicējusi oficiālu paziņojumu, kas atbildētu uz maldinošo apspriešanu, kuru sākusi Ungārijas valdība, vai uz Ungārijas premjerministra Viktor Orbán izteikumiem par nāvessodu;

I.      tā kā Padomes prezidentvalsts Eiropas Parlamenta 2015. gada 19. maija plenārsēdes debatēs par stāvokli Ungārijā paziņoja, ka Padome nav apspriedusi stāvokli Ungārijā un tāpēc nav pieņēmusi nekādu oficiālu nostāju šajā jautājumā;

J.      tā kā pašreizējo stāvokli Ungārijā vajadzētu skatīt nevis ar mērķi izcelt atsevišķu dalībvalsti vai valdību, bet gan izpildīt visām ES iestādēm un jo īpaši Komisijai kā Līgumu sargātājai kopīgu pienākumu nodrošināt Līgumu un hartas piemērošanu un ievērošanu visā Savienībā un visās dalībvalstīs,

1.      stingri uzsver, ka nāvessods nav savienojams ar vērtībām, kuras respektē cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesību ievērošanu un uz kurām Savienība ir dibināta, un ka ikviena dalībvalstis, kas atjaunotu nāvessodu, tādējādi pārkāptu Līgumus un ES Pamattiesību hartu; atgādina, ka gadījumā, ja kāda dalībvalsts būtu izdarījusi smagu pārkāpumu saistībā ar LES 2. pantā minētajām vērtībām, tiktu sākta LES 7. pantā paredzētā procedūra;

2.      asi nosoda Ungārijas premjerministra Viktor Orbán vairākkārt paustos izteikumus, kas rosina diskusijas par iespējamu nāvessoda atjaunošanu Ungārijā, tādējādi institucionalizējot un popularizējot koncepciju, kas ir klajā pretrunā Savienības pamatvērtībām; nosoda to, ka dalībvalsts valdības vadītājs apzināti apšauba cilvēka cieņa un cilvēktiesību ievērošanu, sākot šādas diskusijas, kuras galvenokārt motivē iekšpolitiski mērķi;

3.      pauž milzīgu neapmierinātību par Ungārijas valdības sākto sabiedrisko apspriešanu par migrāciju, pamatojoties uz ksenofobiskiem nepareiziem priekšstatiem un migrantu un patvēruma meklētāju pielīdzināšanu drošības apdraudējumam; nosoda to, ka šī sabiedriskā apspriešana — kura tiek atbalstīta no valdības līdzekļiem, lai izplatītu naidīgus apgalvojumus, kas nav savienojami ar vērtībām, uz kurām Savienība ir dibināta, — ir tendencioza un tiek izmantota ļaunprātīgi; aicina Ungārijas valdību šo apspriešanu nekavējoties izbeigt, neņemot vērā tās rezultātus;

4.      pauž nožēlu par to, ka Padome nav reaģējusi uz jaunākajiem notikumiem Ungārijā, un nosoda to, ka dalībvalstis nepauž apņemšanos nodrošināt tiesiskuma ievērošanu, kā norādīts Padomes 2014. gada 16. decembra secinājumos; aicina Eiropas Savienības Padomi un Eiropadomi nākamajā sanāksmē rīkot diskusiju un pieņemt secinājumus par stāvokli Ungārijā;

5.      mudina Komisiju izmantot ES sistēmas pirmo posmu, lai nostiprinātu tiesiskumu, un tādēļ nekavējoties sākt padziļinātas uzraudzības procesu attiecībā uz situāciju demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību jomā Ungārijā, novērtējot iespējamos sistemātiskos vai smagos to vērtību pārkāpumus, uz kurām Savienība ir dibināta, kā noteikts LES 2. pantā; aicina Komisiju līdz 2015. gada septembrim iesniegt Parlamentam un Padomei ziņojumu par šo jautājumu;

6.      aicina Komisiju iesniegt tiesību akta priekšlikumu, ar ko tiktu izveidots ES rezultātu pārskats par demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesībām, kura pamatā būtu kopīgi un objektīvi rādītāji, ar kuru katru gadu tiktu veikts novērtējums par pamattiesību un LES 2. pantā noteikto Savienības vērtību ievērošanas situāciju visās dalībvalstīs un kurš ietvertu atbilstošus saistošus un korektīvus pakāpeniskus mehānismus; šajā nolūkā aicina Komisiju ierosināt mainīt ES Pamattiesību aģentūras pilnvaras, lai tai uzticētu arī uzraudzīt pamattiesību situāciju visās dalībvalstīs gan ES tiesību aktu piemērošanā, gan vispār, ņemot vērā starptautisko organizāciju un tiesu secinājumus;

7.      uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai, Padomei, Ungārijas prezidentam, valdībai un parlamentam, dalībvalstu un kandidātvalstu valdībām un parlamentiem, ES Pamattiesību aģentūrai, Eiropas Padomei un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijai.

(1)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0315.

(2)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0173.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika