Postup : 2015/2700(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0535/2015

Predkladané texty :

B8-0535/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/06/2015 - 8.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0227

NÁVRH UZNESENIA
PDF 144kWORD 79k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0532/2015
3.6.2015
PE558.906v01-00
 
B8-0535/2015

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Maďarsku (2015/2700(RSP))


Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Monika Vana, Bodil Ceballos, Igor Šoltes, Benedek Jávor, Ernest Urtasun v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancia

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Maďarsku (2015/2700(RSP))  
B8‑0535/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na preambulu Zmluvy o Európskej únie, najmä na jej druhú a štvrtú až siedmu zarážku,

–       so zreteľom najmä článok 2, článok 3 ods. 3 druhú zarážku a články 6 a 7 ZEÚ, ako aj na články ZEÚ a ZFEÚ, ktoré sa týkajú dodržiavania, presadzovania a ochrany základných práv v EÚ,

–       so zreteľom na Chartu základných práv a slobôd Európskej únie zo 7. decembra 2000, ktorá bola vyhlásená 12. decembra 2007 a nadobudla platnosť nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009,

–       so zreteľom na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP), na jeho protokoly 6 a 13 o zrušení trestu smrti, judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva a dohovory, odporúčania, uznesenia a správy Parlamentného zhromaždenia, Výboru ministrov, komisára pre ľudské práva a Benátskej komisie Rady Európy,

–       so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, najmä na druhý opčný protokol, ktorého cieľom je zrušenie trestu smrti,

–       so zreteľom na uznesenie z 3. júla 2013 o situácii v oblasti základných práv: normy a postupy v Maďarsku (podľa uznesenia Európskeho parlamentu zo 16. februára 2012)(1),

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 27. februára 2014 o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii (2012)(2),

–       so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. marca 2014 s názvom Nový rámec EÚ na posilnenie právneho štátu (COM(2014)0158),

–       so zreteľom na správu zo 16. decembra 2014 komisára Rady Európy pre ľudské práva z jeho návštevy Maďarska 1. – 4. júla 2014,

–       so zreteľom na plenárnu diskusiu o demokracii, právnom štáte a základných právach v Maďarsku, ktorá sa uskutočnila v Európskom parlamente 21. októbra 2014,

–       so zreteľom na závery Rady Európskej únie a členských štátov zo schôdze v Rade zo 16. decembra roku 2014 o zabezpečení dodržiavania zásad právneho štátu,

–       so zreteľom na vypočutie o situácii v oblasti ľudských práv v Maďarsku, ktoré uskutočnil 22. januára 2015 Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci,

–       so zreteľom na vyhlásenia Rady a Komisie predložené na plenárnej diskusii v Európskom parlamente 11. februára 2015 o rámci EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva,

–       so zreteľom na výmenu názorov v nadväznosti na rozhodnutie Konferencie predsedov z 30. apríla o možných vplyvoch vrátane vplyvu na jeho práva a na štatút člena Európskej únie, ak sa členský štát rozhodne znovu zaviesť trest smrti, ktorú usporiadal 7. mája 2015 Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci,

–       so zreteľom na vyhlásenia Rady a Komisie predložené na plenárnej rozprave o situácii v Maďarsku, ktorá sa konala 19. mája 2015,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám a keďže tieto hodnoty sú spoločné členským štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi;

B.     keďže Charta základných práv Európskej únie zakazuje akúkoľvek diskrimináciu najmä z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie;

C.     keďže trest smrti by mal byť zrušený a nikto by nemal byť odsúdený na smrť alebo popravený;

D.     keďže právo na azyl je zaručené, s riadnym ohľadom na pravidlá Ženevského dohovoru z 28. júla 1951 a protokolu k nemu z 31. januára 1967 o postavení utečencov, a v súlade so Zmluvou o Európskej únii a Zmluvou o fungovaní Európskej únie;

E.     keďže nedávny vývoj v Maďarsku a najmä počas posledných dvanástich mesiacov viedol k významnému zhoršeniu situácie, pokiaľ ide o nezávislosť organizácií občianskej spoločnosti, boj proti netolerancii a diskriminácii, ľudské práva prisťahovalcov, žiadateľov o azyl a utečencov, slobodu zhromažďovania a združovania, slobodu a pluralitu médií, práva osôb patriacich k menšinám a nezávislosť súdnictva;

F.     keďže 24. apríla 2015 začala maďarská vláda národnú konzultáciu o prisťahovalectve, pričom uverejnila dotazník obsahujúci dvanásť otázok adresovaných všetkým občanom Maďarska vo veku nad 18 rokov; keďže väčšina otázok sa zdá byť jasne sugestívna a mať rečnícku povahu, takže vytvárajú skreslené a priame prepojenie medzi migráciou a bezpečnostnými hrozbami; keďže odpovede na dotazník majú doplniť osobné údaje, ktoré odhalia politické názory konkrétnych osôb v rozpore s pravidlami ochrany údajov;

G.     keďže predseda vlády Maďarska Viktor Orbán vyhlásil počas prejavu v Pécsi 28. apríla 2015, že otázka trestu smrti by sa mala v Maďarsku znovu otvoriť, a podobné vyhlásenia zopakoval 1. mája 2015 počas rozhovoru vo verejnoprávnom maďarskom rozhlase s upresnením, že rozhodnutie o obnovení trestu smrti by malo patriť do výlučnej právomoci členského štátu;

H.     keďže okrem ústnych vyhlásení a vyhlásení pre tlač a na sociálnych médiách, Komisia neprijala žiadne formálne kroky alebo opatrenia v súvislosti s najnovším vývojom v Maďarsku, ani neuverejnila žiadne oficiálne oznámenie v reakcii na zavádzajúcu konzultáciu, ktorú začala maďarská vláda, alebo na vyhlásenia o treste smrti, ktoré predniesol maďarský premiér Viktor Orbán;

I.      keďže predsedníctvo Rady vo svojom vyhlásení predloženom počas rozpravy v pléne v Európskom parlamente o situácii v Maďarsku, ktorá sa konala 19. mája 2015, vyhlásilo, že Rada nediskutovala o situácii v Maďarsku, a preto k tejto otázke neprijala žiadnu formálnu pozíciu;

J.      keďže úsilie vyriešiť súčasnú situáciu v Maďarsku by sa nemalo zameriavať iba na konkrétny členský štát alebo vládu, ale malo by plniť kolektívnu povinnosť všetkých inštitúcií EÚ, a najmä Komisie ako strážkyne zmlúv, zabezpečovať uplatňovanie a dodržiavanie zmlúv a charty v celej Európskej únii a v každom členskom štáte;

1.      trvá na tom, že trest smrti je nezlučiteľný s hodnotami rešpektovania ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv, na ktorých je Únia založená, a že každý členský štát, ktorý by opätovne zaviedol trest smrti by tak porušil zmluvy a Chartu základných práv EÚ; pripomína, že závažné porušenie členským štátom hodnôt uvedených v článku 2 ZEÚ by viedlo k začatiu postupu uvedeného v článku 7 ZEÚ;

2.      dôrazne odsudzuje opakované vyhlásenia maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorými sa iniciuje diskusia o možnom obnovení trestu smrti v Maďarsku, čím sa inštitucionalizuje a podporuje koncepcia, ktorá je v rozpore s hodnotami, na ktorých je Únia založená; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že predseda vlády členského štátu zámerne spochybňuje rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a ľudských práv otvorením tejto diskusie, ktorá je motivovaná najmä vnútornými politickými cieľmi;

3.      dôrazne odmieta verejnú konzultáciu o migrácii, ktorú začala maďarská vláda a ktorá sa spolieha na xenofóbne dezinterpretácie a prirovnávanie migrantov, ktorí žiadajú o azyl, k bezpečnostným hrozbám; odsudzuje tendenčnosť a zneužitie tejto verejnej konzultácie podporované z vládnych zdrojov na účely šírenia nenávisti, ktorá je nezlučiteľná s hodnotami, na ktorých je založená Únia; vyzýva maďarskú vládu, aby súčasný proces konzultácie bezodkladne zrušila a nebrala do úvahy jeho výsledky;

4.      vyjadruje poľutovanie nad absenciou reakcie Rady na najnovší vývoj v Maďarsku a odsudzuje, že členské štáty neprejavili odhodlanie zabezpečiť dodržiavanie zásad právneho štátu, ako sa uvádza v záveroch Rady zo 16. decembra 2014; žiada Radu Európskej únie a Európsku radu, aby uskutočnili diskusiu a prijali závery o situácii v Maďarsku na nasledujúcej schôdzi;

5.      vyzýva Komisiu, aby aktivovala prvú fázu rámca EÚ na posilnenie právneho štátu, a okamžite tak začala hĺbkové monitorovanie procesu o stave demokracie, právneho štátu a dodržiavania základných práv v Maďarsku a zároveň posudzovala potenciálne systematické alebo vážne porušenia hodnôt, na ktorých je Únia založená, podľa článku 2 ZEÚ; žiada Komisiu, aby Parlamentu a Rade predložila správu o tejto veci do septembra 2015;

6.      vyzýva Komisiu, aby predložila legislatívny návrh na vytvorenie európskeho ukazovateľa v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv, ktorý sa opiera o spoločné a objektívne ukazovatele a každoročne posudzuje situáciu v oblasti základných práv a dodržiavania hodnôt Únie, ako je stanovené v článku 2 ZEÚ, v každom členskom štáte, a ktorý zahŕňa postupné a primerané záväzné nápravné mechanizmy; vyzýva Komisiu, aby na tento účel navrhla zmenu mandátu agentúry Európskej únie pre základné práva tak, aby zahŕňal monitorovanie situácie v oblasti základných práv v každom členskom štáte v rámci aj mimo rámca uplatňovania práva EÚ, berúc do úvahy závery medzinárodných organizácií a súdov;

7.      poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Komisii, Rade, prezidentovi, vláde a parlamentu Maďarska, vládam a parlamentom členských štátov a kandidátskych krajín, Agentúre EÚ pre základné práva, Rade Európy a Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

(1)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0315.

(2)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0173.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia