Postopek : 2015/2700(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0535/2015

Predložena besedila :

B8-0535/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 10/06/2015 - 8.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0227

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 136kWORD 80k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0532/2015
3.6.2015
PE558.906v01-00
 
B8-0535/2015

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah na Madžarskem (2015/2700(RSP))


Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Monika Vana, Bodil Ceballos, Igor Šoltes, Benedek Jávor, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah na Madžarskem (2015/2700(RSP))  
B8‑0535/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju preambule Pogodbe o Evropski uniji (PEU), zlasti drugega odstavka in odstavkov štiri do sedem,

–       ob upoštevanju zlasti člena 2, drugega odstavka člena 3(3) in členov 6 in 7 PEU in PDEU v zvezi s spoštovanjem, spodbujanjem in varovanjem temeljnih pravic v EU,

–       ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah z dne 7. decembra 2000, ki je bila razglašena 12. decembra 2007, in je začela veljati skupaj z Lizbonsko pogodbo 1. decembra 2009,

–       ob upoštevanju Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP), Protokolov št. 6 in 13 k tej konvenciji o odpravi smrtne kazni, sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice, konvencij, priporočil, resolucij in poročil Parlamentarne skupščine, Odbora ministrov, komisarja za človekove pravice in Beneške komisije Sveta Evrope,

–       ob upoštevanju Mednarodnega pakta o političnih in državljanskih pravicah in Drugega fakultativnega protokola, ki si prizadeva za odpravo smrtne kazni;

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. julija 2013 o razmerah na področju temeljnih pravic: standardi in prakse na Madžarskem (v skladu z resolucijo Evropskega parlamenta z dne 16. februarja 2012)(1),

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 27. februarja 2014 o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2012(2),

–       ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Novi okvir EU za krepitev načela pravne države“ z dne 19. marca 2014 (COM(2014)0158),

–       ob upoštevanju poročila komisarja za človekove pravice Sveta Evrope z dne 16. decembra 2014, ki ga je pripravil po obisku Madžarske, ki je trajal od 1. do 4. julija 2014,

–       ob upoštevanju plenarne razprave o demokraciji, pravni državi in temeljnih pravicah na Madžarskem, ki je potekala v Evropskem parlamentu 21. oktobra 2014,

–       ob upoštevanju zaključkov sestanka Sveta Evropske unije in držav članic na Svetu 16. decembra 2014 o zagotavljanju spoštovanja načel pravne države;

–       ob upoštevanju javne predstavitve o razmerah na področju človekovih pravic na Madžarskem 22. januarja 2015, ki je potekala v okviru odbora Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve,

–       ob upoštevanju izjav Sveta in Komisije, predstavljenih na plenarni razpravi o okviru EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice, ki je potekala v Evropskem parlamentu 11. februarja 2015,

–       ob upoštevanju izmenjave mnenj po sklepu konference predsednikov 30. aprila o možnih učinkih, če bi se ena od držav članic odločila za ponovno uvedbo smrtne kazni, vključno z njenimi pravicami in statusu članice Evropske unije, ki jo je 7. maja 2015 organiziral Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve,

–       ob upoštevanju izjav Sveta in Komisije, predstavljenih na plenarni razpravi v Evropskem parlamentu o razmerah na Madžarskem, ki je potekala 19. maja 2015,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker Unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin, in ker so te vrednote skupne vsem državam članicam v družbi, ki jo označujejo pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost ter enakost žensk in moških;

B.     ker Listina EU o temeljnih pravicah prepoveduje kakršno koli diskriminacijo na podlagi spola, rase, barve kože, etničnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega mnenja, pripadnosti narodnostni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.

C.     ker bi bilo treba odpraviti smrtno kazen in nikogar ne bi smeli obsoditi na smrt ali ga usmrtiti;

D.     ker je pravica do azila zagotovljena ob ustreznem upoštevanju pravil Ženevske konvencije z dne 28. julija 1951 in Protokola z dne 31. januarja 1967 o statusu beguncev, ter v skladu s Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o delovanju Evropske unije;

E.     ker so se zaradi nedavnih dogodkov na Madžarskem, zlasti v zadnjih dvanajstih mesecih, zelo poslabšale razmere, povezane z neodvisnostjo organizacij civilne družbe, bojem proti nestrpnosti in diskriminaciji, človekovimi pravicami migrantov, prosilcev za azil in beguncev, svobodo zbiranja in združevanja, medijsko svobodo in pluralizmom, pravicami pripadnikov manjšin in neodvisnostjo sodstva;

F.     ker je madžarska vlada 24. aprila 2015 začela nacionalni posvet o imigracijah in v ta namen objavila vprašalnik z dvanajstimi vprašanji, namenjen vsem madžarskim državljanom, ki so dopolnili 18 let; ker je večina vprašanj očitno sugestivnih in retoričnih in ker pristransko napeljujejo na neposredno povezavo med pojavom migracij in varnostnimi grožnjami; ker je treba odgovore na vprašalnik dopolniti z osebnimi podatki, in se tako v nasprotju s pravili o varstvu podatkov razkriva politično mnenje posameznikov;

G.     ker je madžarski predsednik vlade Viktor Orbán v svojem govoru v Pecsu 28. aprila 2015 izjavil, da bi morali na Madžarskem znova začeti razpravljati o smrtni kazni in je podobne izjave dal tudi 1. maja 2015 v intervjuju za nacionalni radio, ter dodal, da bi morala biti odločitev o ponovni uvedbi smrtne kazni v izključni pristojnosti posameznih držav članic;

H.     ker se Komisija razen z ustnimi izjavami za tisk in v družbenih medijih na nedavne dogodke na Madžarskem ni odzvala s kakršnimi koli uradnimi postopki ali ukrepi in v odgovor na zavajajoč posvet, ki ga je sprožila madžarska vlada, in na izjave o smrtni kazni madžarskega predsednika vlade Viktorja Orbána, ni objavila uradnega sporočila;

I.      ker je predsedstvo Sveta v izjavi na plenarni razpravi o razmerah na Madžarskem, ki je 19. maja 2015 potekala v Evropskem parlamentu, izjavilo, da Svet ni razpravljal o razmerah na Madžarskem in da zato o tem ni sprejel uradnega stališča;

J.      ker prizadevanja za obravnavo sedanjih razmer na Madžarskem ne bi smela biti usmerjena samo v to, da se izpostavi določena država članica, ampak da se izpolni skupna obveznost vseh institucij EU, zlasti Komisije, da kot varuhinja pogodb poskrbi za uporabo in spoštovanje ustanovnih pogodb in listine po vsej Uniji in v vseh državah članicah;

1.      vztraja, da je smrtna kazen nezdružljiva z vrednotami spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakopravnosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, na katerih temelji Unija, in da bi vsaka država članica, ki bi ponovno uvedla smrtno kazen, kršila ustanovne pogodbe in Listino EU o temeljnih pravicah; opozarja, da bi se v primeru, ko bi ena od držav članic hudo kršila vrednote iz člena 2 PEU, sprožil postopek, naveden v členu 7 PEU;

2.      strogo obsoja večkratne izjave madžarskega predsednika vlade Viktorja Orbána, s katerimi je načel razpravo o morebitni ponovni uvedbi smrtne kazni na Madžarskem, s čimer se je institucionalizirala in obudila razprava o konceptu, ki pomeni grobo kršitev vrednot, na katere se opira Unija; obžaluje, da vodja vlade države članice s tovrstno razpravo, ki jo spodbujajo predvsem notranji politični cilji, namerno izpodbija spoštovanje človekovega dostojanstva in človekovih pravic;

3.      najstrožje obsoja javni posvet o migracijah, ki ga je začela madžarska vlada, saj se opira na ksenofobične zmotne predstave, in migrante, ki želijo pridobiti azil, enači z varnostnimi grožnjami; obsoja, da se s tem pristranskim in zlorabljenim javnim posvetom, ki ga podpirajo vladna sredstva, širi sovražni govor, ki ni v skladu s temeljnimi vrednotami Unije; poziva madžarsko vlado, naj takoj zaključi posvet in ne upošteva njegovih rezultatov;

4.      obžaluje, da se Svet ni odzval na najnovejše dogodke na Madžarskem, in obsoja premajhno zavezanost držav članic k zagotavljanju spoštovanja načel pravne države, kot je navedeno v sklepih Sveta z dne 16. decembra 2014; poziva Svet Evropske unije in Evropski svet, naj na naslednji seji razpravljata o razmerah na Madžarskem in sprejmeta sklepe;

5.      poziva Komisijo, naj uporabi prvo stopnjo okvira EU za okrepitev pravne države in v ta namen takoj začne proces podrobnega spremljanja razmer glede demokracije, pravne države in temeljnih pravic na Madžarskem, da bi ocenili morebitne sistematične ali resne kršitve vrednot, na katerih temelji Unija po členu 2 PEU; poziva Komisijo, naj pred septembrom 2015 Parlamentu in Svetu predloži poročilo o tem vprašanju;

6.      poziva Komisijo, naj predloži zakonodajni predlog za pripravo preglednice uspešnosti EU na področju demokracije, pravne države in temeljnih pravic, ki se bo opirala na skupne in objektivne kazalnike in na podlagi katere bo možno vsako leto oceniti razmere glede temeljnih pravic in spoštovanje vrednot Unije, določenih v členu 2 PEU v vsaki državi članici, in ki bo vsebovala ustrezne zavezujoče in popravne postopne mehanizme; v ta namen poziva Komisijo, naj predlaga spremembo mandata Agencije Evropske unije za temeljne pravice, tako da bo zajemal spremljanje razmer, povezanih s temeljnimi pravicami v posameznih državah članicah na področju uporabe prava EU in širše, ter ob upoštevanju sklepov mednarodnih organizacij in sodišč;

7.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu, predsedniku, vladi in parlamentu Madžarske, vladam in parlamentom držav članic in držav kandidatk, Agenciji Evropske unije za temeljne pravice, Svetu Evrope in Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi.

 

(1)

Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0315.

(2)

Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0173.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov