Förfarande : 2015/2700(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0535/2015

Ingivna texter :

B8-0535/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/06/2015 - 8.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0227

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 134kWORD 70k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0532/2015
3.6.2015
PE558.906v01-00
 
B8-0535/2015

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Ungern (2015/2700(RSP))


Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Monika Vana, Bodil Ceballos, Igor Šoltes, Benedek Jávor, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Ungern (2015/2700(RSP))  
B8-0535/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av ingressen till fördraget om Europeiska unionen, särskilt andra strecksatsen och fjärde till sjunde strecksatserna,

–       med beaktande av framför allt artiklarna 2, 3.3 andra strecksatsen, 6 och 7 i EU‑fördraget, samt av de artiklar i såväl EU-fördraget som EUF-fördraget som handlar om att respektera, främja och skydda grundläggande rättigheter i EU,

–       med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna av den 7 december 2000, vilken proklamerades den 12 december 2007 och trädde i kraft genom Lissabonfördraget den 1 december 2009,

–       med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, dess protokoll nr 6 och 13 om avskaffande av dödsstraffet, Europadomstolens rättspraxis samt konventionerna, rekommendationerna, resolutionerna och rapporterna från Europarådets parlamentariska församling, ministerkommitté, kommissarie för mänskliga rättigheter och Venedigkommission,

–       med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter samt det andra fakultativa protokollet syftande till dödsstraffets avskaffande,

–       med beaktande av sin resolution av den 3 juli 2013 om situationen vad gäller grundläggande rättigheter: standarder och praxis i Ungern (i enlighet med Europaparlamentets resolution av den 16 februari 2012)(1),

–       med beaktande av sin resolution av den 27 februari 2014 om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2012)(2),

–       med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 mars En ny EU-ram för att stärka rättsstatsprincipen (COM(2014)0158),

–       med beaktande av rapporten av den 16 december 2014 från Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter efter hans besök i Ungern den 1–4 juli 2014,

–       med beaktande av plenardebatten om demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna i Ungern som hölls i Europaparlamentet den 21 oktober 2014,

–       med beaktande av slutsatserna från rådet och medlemsstaterna, församlade i rådet, av den 16 december 2014 om säkerställande av respekten för rättsstatsprincipen,

–       med beaktande av den utfrågning om människorättssituationen i Ungern den 22 januari 2015 som anordnades av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor,

–       med beaktande av rådets och kommissionens uttalanden under Europaparlamentets plenardebatt den 11 februari 2015 om en EU-ram för demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna,

–       med beaktande av den diskussion som följde upp talmanskonferensens beslut av den 30 april om eventuella följder för en medlemsstat, inbegripet dess status och rättigheter som medlem av EU, ifall den beslutar att återinföra dödsstraffet, som hölls i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor den 7 maj 2015,

–       med beaktande av rådets och kommissionens uttalanden under Europaparlamentets plenardebatt den 19 maj 2015 om situationen i Ungern,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Europeiska unionen bygger på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för människor som tillhör minoriteter, och dessa värden är gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män.

B.     Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna förbjuder all diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder och sexuell läggning.

C.     Dödsstraffet bör avskaffas, och ingen bör dömas till döden eller avrättas.

D.     Rätten till asyl garanteras med iakttagande av reglerna i Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 och dess protokoll av den 31 januari 1967 om flyktingars rättsliga ställning och i enlighet med fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

E.     Den senaste utvecklingen i Ungern, och i synnerhet under det senaste året, har lett till en allvarlig försämring av situationen vad gäller oberoendet för det civila samhällets organisationer, kampen mot intolerans och diskriminering, de mänskliga rättigheterna för immigranter, asylsökande och flyktingar, mötes- och föreningsfriheten, mediernas frihet och mångfald, rättigheter för personer som tillhör minoriteter samt rättsväsendets oberoende.

F.     Den 24 april 2015 inledde Ungerns regering ett nationellt samråd om invandring och offentliggjorde ett frågeformulär med tolv frågor som skulle skickas till alla ungerska medborgare som fyllt 18 år. De flesta frågor verkar dock vara klart suggestiva och retoriska till sin natur och skapar ett partiskt och direkt samband mellan migration och säkerhetshot. Svaren i frågeformuläret ska kompletteras med personuppgifter, och på så sätt avslöjas människors politiska åsikter, vilket står i strid med bestämmelserna för uppgiftsskydd.

G.     Den 28 april 2015 förklarade Ungerns premiärminister, Viktor Orbán, i ett tal i Pécs att frågan om dödsstraff återigen bör tas upp för debatt i Ungern. Han kom med liknande uttalanden under en intervju i den nationella offentliga radion den 1 maj 2015 där han tillade att medlemsstaterna bör ha ensam behörighet att återinföra dödsstraffet.

H.     Förutom muntliga uttalanden och meddelanden till pressen och i sociala medier har kommissionen varken vidtagit några formella åtgärder vad gäller den senaste utvecklingen i Ungern eller offentliggjort något offentligt meddelande som reaktion på det vilseledande samråd som inletts av Ungerns regering eller på den ungerska premiärministern Viktor Orbáns uttalanden om dödsstraffet.

I.      I sitt uttalande vid plenardebatten i Europaparlamentet den 19 maj 2015 om situationen i Ungern förklarade rådets ordförandeskap att rådet inte hade diskuterat situationen i Ungern och därför inte tagit någon formell ställning i denna fråga.

J.      När den nuvarande situationen i Ungern diskuteras bör syftet inte vara att peka ut någon särskild medlemsstat eller regering, utan i stället bör det vara alla EU-institutioners kollektiva skyldighet, i synnerhet kommissionen, som är fördragens väktare, att garantera att fördragen och stadgan tillämpas och följs i hela unionen och i alla medlemsstater.

1.      Europaparlamentet betonar att dödsstraffet är oförenligt med värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, som unionen bygger på, och om en medlemsstat återinför dödsstraffet skulle detta därför vara i strid med fördragen och EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna. Parlamentet påminner om att ifall en medlemsstat allvarligt åsidosätter de värden som anges i artikel 2 i EU-fördraget skulle detta sätta igång det förfarande som avses i artikel 7 i EU-fördraget.

2.      Europaparlamentet fördömer den ungerska premiärministern Viktor Orbáns upprepade uttalanden som föranlett en diskussion om dödsstraffets eventuella återinförande i Ungern, och som därmed institutionaliserar och driver en fråga som innebär ett uppenbart åsidosättande av de värden som unionen bygger på. Parlamentet beklagar att en medlemsstats regeringschef avsiktligen ifrågasätter respekten för människans värdighet och de mänskliga rättigheterna genom att inleda en sådan diskussion, som huvudsakligen motiveras av interna politiska mål.

3.      Europaparlamentet fördömer å det strängaste det offentliga samråd om migration som Ungerns regering inlett och som bygger på främlingsfientliga och felaktiga antaganden och som likställer asylsökande migranter med säkerhetshot. Parlamentet fördömer opartiskheten i och missbruket av detta offentliga samråd som finansieras av statliga medel med syfte att sprida en hatretorik som är oförenlig med de värden som unionen bygger på. Parlamentet uppmanar Ungerns regering att omedelbart upphöra med den nuvarande samrådsprocessen och bortse från resultaten.

4.      Europaparlamentet beklagar att rådet inte reagerat på den allra senaste utvecklingen i Ungern och fördömer det bristande engagemanget från medlemsstaternas sida för att säkerställa respekten för rättsstatsprincipen enligt rådets slutsatser av den 16 december 2014. Parlamentet uppmanar Europeiska unionens råd och Europeiska rådet att hålla en diskussion och att anta slutsatser om situationen i Ungern på sitt kommande möte.

5.      Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att påbörja den första fasen av EU-ramen för att stärka rättsstatsprincipen och att därför genast inleda en fördjupad övervakningsprocess gällande situationen för demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna i Ungern genom att bedöma potentiella systematiska eller allvarliga åsidosättanden av de värden på vilka unionen är grundad enligt artikel 2 i EU‑fördraget. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en rapport i denna fråga för parlamentet och rådet före september månad 2015.

6.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag om att upprätta en europeisk resultattavla för demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna som bygger på gemensamma och objektiva indikatorer och som årligen bedömer situationen för de grundläggande rättigheterna och dess överensstämmelse med unionens värden, enligt artikel 2 i EU-fördraget, i alla medlemsstater och som innehåller lämpliga bindande och korrigerande gradvisa mekanismer. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att föreslå en ändring av mandatet för EU:s byrå för grundläggande rättigheter, så att det i byråns ansvarsområde också ingår att övervaka situationen för de grundläggande rättigheterna i varje medlemsstat, både inom och utöver tillämpningen av EU-lagstiftningen, med beaktande av slutsatserna från internationella organisationer och domstolar.

7.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, Ungerns president, regering och parlament, medlemsstaternas och kandidatländernas regeringar och parlament, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, Europarådet samt Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.

(1)

Antagna texter, P7_TA(2013)0315.

(2)

Antagna texter, P7_TA(2014)0173.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy