Návrh usnesení - B8-0536/2015Návrh usnesení
B8-0536/2015

  NÁVRH USNESENÍ o situaci v Maďarsku

  3. 6. 2015 - (2015/2700 (RSP))

  k ukončení rozpravy o prohlášeních Rady a Komise
  v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

  Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Soraya Post, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Miltiadis Kyrkos, Emilian Pavel, Kati Piri, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Peter Simon, Tibor Szanyi, Pedro Silva Pereira, Georgi Pirinski, Jakob von Weizsäcker, Renata Briano, Eugen Freund, Miroslav Poche, Doru-Claudian Frunzulică, Sergio Gutiérrez Prieto, Jens Nilsson, Alessia Maria Mosca, José Blanco López, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Siôn Simon, Nicola Caputo, Csaba Molnár, Nicola Danti, Demetris Papadakis, Brando Benifei, Maria Grapini, Goffredo Maria Bettini, Gabriele Preuß, Anneliese Dodds, Carlos Zorrinho, Iris Hoffmann, Elena Gentile, Caterina Chinnici za skupinu S&D

  Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0532/2015

  Postup : 2015/2700(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B8-0536/2015
  Předložené texty :
  B8-0536/2015
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  B8-0536/2015

  Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Maďarsku

  (2015/2700 (RSP))

  Evropský parlament,

  –       s ohledem na preambuli Smlouvy o Evropské unii (SEU), zejména na její druhou odrážku a čtvrtou až sedmou odrážku,

  –       s ohledem zejména na článek 2, čl. 3 odst. 3 druhou odrážku a články 6 a 7 Smlouvy o Evropské unii a rovněž na články Smlouvy o EU a Smlouvy o fungování EU, které se týkají dodržování, prosazování a ochrany základních práv v EU,

  –       s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie ze dne 7. prosince 2000, která byla vyhlášena dne 12. prosince 2007 ve Štrasburku a vstoupila v platnost společně s Lisabonskou smlouvou v prosinci 2009,

  –       s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech (EÚLP), judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, úmluvy, doporučení, rezoluce a zprávy Parlamentního shromáždění, Výboru ministrů, komisaře pro lidská práva a Benátské komise Rady Evropy,

  –       s ohledem na své usnesení ze dne 3. července 2013 o stavu dodržování základních práv: normy a postupy v Maďarsku (v souladu s usnesením Evropského parlamentu ze dne 16. února 2012)[1],

  –       s ohledem na své usnesení ze dne 27. února 2014 o stavu dodržování základních práv v Evropské unii (v roce 2012)[2],

  –       s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. března 2014 s názvem „Nový postup EU pro posílení právního státu“ (COM(2014)0158),

  –       s ohledem na zprávu komisaře Rady Evropy pro lidská práva ze dne 16. prosince 2014, kterou vydal po své návštěvě Maďarska ve dnech od 1. do 4. července 2014,

  –       s ohledem na závěry Rady Evropské unie a zasedání členských států v Radě ze dne 16. prosince 2014 o zajišťování dodržování zásad právního státu,

  –       s ohledem na slyšení o stavu lidských práv v Maďarsku, které dne 22. ledna 2015 pořádal Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

  –       s ohledem na prohlášení Rady a Komise, která byla představena během rozpravy na plenárním zasedání v Evropském parlamentu dne 11. února 2015 o rámci EU pro demokracii, právní stát a základní práva,

  –       s ohledem na výměnu názorů v návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 30. dubna 2015 o možných dopadech, včetně dopadů na práva a postavení člena Evropské unie, jestliže se členský stát rozhodne znovu zavést trest smrti, kterou dne 7. května 2015 pořádal Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

  –       s ohledem na prohlášení Rady a Komise, která byla představena během rozpravy na plenárním zasedání v Evropském parlamentu dne 19. května 2015 o situaci v Maďarsku,

  –       s ohledem na prohlášení místopředsedy Evropské komise Franse Timmermanse během rozpravy na plenárním zasedání dne 19. května 2015 o situaci v Maďarsku, v němž uvedl, že znovunastolení trestu smrti by bylo v rozporu se základními hodnotami EU a mohlo by aktivovat článek 7 Smlouvy o EU, který stanoví možnost zbavit členský stát jeho hlasovacích práv v Radě,

  –       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

  A.     vzhledem k tomu, že Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin, a že tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů;

  B.     vzhledem k tomu, že vzájemná důvěra mezi členskými státy a spoléhání všech občanů EU a vnitrostátních orgánů na právní systémy všech ostatních členských států, zejména pokud jde o fungování právního státu, je obzvláště důležitá pro další rozvoj EU v oblasti svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic; vzhledem k tomu, že právní stát je podmínkou pro dodržování všech práv a povinností vyplývajících ze Smluv a mezinárodního práva;

  C.     vzhledem k tomu, že Listina základních práv Evropské unie zakazuje jakoukoli diskriminaci založenou zejména na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení, politických názorech či jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci;

  D.     vzhledem k tomu, že nikdo by neměl být odsouzen k smrti nebo popraven;

  E.     vzhledem k tomu, že je zaručeno právo na azyl, přičemž se náležitě dodržují pravidla Ženevské úmluvy ze dne 28. července 1951 a Protokolu ze dne 31. ledna 1967, jenž k ní byl připojen a týká se postavení uprchlíků, a v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství;

  F.     vzhledem k tomu, že nedávný vývoj v Maďarsku, zejména v posledních 12 měsících, vedl k závažnému zhoršení situace, pokud jde o svobodu sdělovacích prostředků a pluralismus, boj proti nesnášenlivosti a diskriminaci, lidská práva přistěhovalců, uchazečů o azyl a uprchlíků, svobodu shromažďování a sdružování, nezávislost organizací občanské společnosti, práva příslušníků menšin a nezávislost soudnictví;

  G.     vzhledem k tomu, že maďarská vláda dne 24. dubna 2015 oznámila zahájení národní konzultace o migraci a zveřejnila dotazník s 12 otázkami adresovanými všem maďarským občanům ve věku od 18 let, a vzhledem k tomu, že většina těchto otázek je zavádějících a řečnických a vytváří zkreslené a přímé spojení mezi jevem migrace a bezpečnostními hrozbami;

  H.     vzhledem k tomu, že maďarský předseda vlády Viktor Orbán měl podobné návrhy roku 2002 a ve svém projevu v Pécsi dne 28. dubna 2015 znovu prohlásil, že otázka trestu smrti by měla být v Maďarsku znovu zařazena na program jednání, a vzhledem k tomu, že podobná prohlášení zopakoval dne 1. května 2015 během rozhovoru o národním veřejném rozhlasu a dodal, že rozhodnutí znovu zavést trest smrti by mělo spadat do výlučné pravomoci členských států; vzhledem k tomu, že zahájená rozprava o trestu smrti je nebezpečná a škodlivá;

  I.      vzhledem k tomu, že uvedení „národní konzultace“ o migraci do souvislosti s terorismem je zlé a nesprávné a bude posilovat předsudky, neboť přistěhovalci budou vnímáni jako hrozba, nikoli jako příležitost;

  J.      vzhledem k tomu, že během výměny názorů ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci většina politických skupin sdílela názor, že opětovné zavedení trestu smrti a otázky položené ve veřejné konzultaci jsou nepřijatelné;

  K.     vzhledem k tomu, že ve svém prohlášení představeném během rozpravy na plenárním zasedání o situaci v Maďarsku, která se konala dne 19. května 2015, předsednictví Rady Evropské unie prohlásilo, že Rada situaci v Maďarsku neprojednala, a tudíž nepřijala v této záležitosti žádný formální postoj;

  L.     vzhledem k tomu, že úsilí o řešení stávající situace v Maďarsku by se nemělo zaměřovat na označení jednoho konkrétního členského státu nebo vlády, ale na splnění společné povinnosti všech orgánů EU, zejména Komise jako strážkyně Smluv, zajistit uplatňování Smluv a Listiny a jejich dodržování v celé Unii a ve všech členských státech;

  1.      trvá na tom, že trest smrti je neslučitelný s hodnotami úcty k lidské důstojnosti, svobodě, demokracii, rovnosti, právnímu státu a dodržování lidských práv, na nichž je Unie založena, a že každý členský stát, který by opětovně zavedl trest smrti, by tak porušil Smlouvy a Listinu základních práv EU; znovu připomíná, že vážné porušení hodnot uvedených v článku 2 Smlouvy o EU ze strany členského státu by aktivovalo „postup podle článku 7“;

  2.      důrazně odsuzuje opakovaná prohlášení maďarského předsedy vlády Viktora Orbána, jež podnítila rozpravu o možnosti znovunastolení trestu smrti v Maďarsku, což by znamenalo institucionalizaci a podporu myšlenky, která je křiklavým porušením hodnot, na nichž je Unie založena; vyjadřuje politování nad skutečností, že předseda vlády členského státu vědomě zpochybňuje zásadu úcty k lidské důstojnosti a dodržování lidských práv tím, že otevírá takovou diskusi, jež je motivována převážně vnitřními politickými účely;

  3.      odsuzuje co nejdůrazněji veřejnou konzultaci o migraci, kterou zahájila maďarská vláda a jež vychází z xenofobních mylných představ, stavění migrantů usilujících o azyl na roveň bezpečnostním hrozbám, stigmatizace uchazečů o azyl coby migrantů za sociálními dávkami a záměrně chybného výkladu azylových a migračních politik EU; odsuzuje podjatost a zneužívání této veřejné konzultace, uspořádané a financované vládou, pro účely šíření rétoriky nenávisti, jež je neslučitelná s hodnotami, na nichž je Unie založena; vyzývá maďarskou vládu, aby okamžitě přerušila stávající postup konzultace;

  4.      vyjadřuje politování nad tím, že Rada nereagovala na poslední vývoj událostí v Maďarsku, a odsuzuje nedostatečnou angažovanost členských států, pokud jde o zajištění dodržování právního státu, jak je uvedeno v závěrech Rady ze dne 16. prosince 2014; žádá Radu Evropské unie a Evropskou radu, aby na své příští schůzi vedla diskusi o situaci v Maďarsku a přijala ohledně ní závěry;

  5.      naléhavě vyzývá Komisi, aby aktivovala první etapu rámce EU pro posílení právního státu, a zahájila tak okamžitě proces důkladného sledování stavu demokracie, právního státu a základních práv v Maďarsku, kdy bude posouzeno případné soustavné nebo závažné porušování hodnot, na nichž je Unie založena, v souladu s článkem 2 Smlouvy o EU; žádá Komisi, aby předložila zprávu o této záležitosti Parlamentu a Radě do září 2015;

  6.      vyzývá Komisi, aby představila legislativní návrh na zavedení hodnotících zpráv EU o demokracii, právním státu a základních právech, vycházejících ze společných a objektivních ukazatelů, jež každoročně posoudí stav základních práv a dodržování hodnot Unie podle článku 2 Smlouvy o EU v každém členském státě, společně s vhodnými závaznými a nápravnými postupnými mechanismy;

  7.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, předsedovi, vládě a parlamentu Maďarska, vládám a parlamentům členských států a kandidátských zemí, Agentuře EU pro základní práva, Radě Evropy a Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.