Predlog resolucije - B8-0536/2015Predlog resolucije
B8-0536/2015

  PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah na Madžarskem

  3.6.2015 - (2015/2700(RSP))

  ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
  v skladu s členom 123(2) Poslovnika

  Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Soraya Post, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Emilian Pavel, Kati Piri, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Peter Simon, Tibor Szanyi, Pedro Silva Pereira, Georgi Pirinski, Jakob von Weizsäcker, Renata Briano, Eugen Freund, Miroslav Poche, Doru-Claudian Frunzulică, Sergio Gutiérrez Prieto, Jens Nilsson, Alessia Maria Mosca, José Blanco López, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Francisco Assis, Siôn Simon, Nicola Caputo, Csaba Molnár, Nicola Danti, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Brando Benifei, Maria Grapini, Goffredo Maria Bettini, Gabriele Preuß, Anneliese Dodds, Carlos Zorrinho, Iris Hoffmann, Elena Gentile, Caterina Chinnici v imenu skupine S&D

  Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0532/2015

  Postopek : 2015/2700(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B8-0536/2015
  Predložena besedila :
  B8-0536/2015
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  B8‑0536/2015

  Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah na Madžarskem

  (2015/2700(RSP))

  Evropski parlament,

  –       ob upoštevanju preambule Pogodbe o Evropski uniji (PEU), zlasti drugega odstavka ter četrtega do sedmega odstavka,

  –       ob upoštevanju zlasti člena 2, drugega odstavka člena 3(3), členov 6 in 7 PEU ter členov PEU in Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) v zvezi s spoštovanjem, spodbujanjem in varovanjem temeljnih pravic v EU,

  –       ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah z dne 7. decembra 2000, ki je bila razglašena 12. decembra 2007 v Strasbourgu in je decembra 2009 začela veljati skupaj z Lizbonsko pogodbo,

  –       ob upoštevanju Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice, konvencij, priporočil, resolucij in poročil Parlamentarne skupščine, Sveta ministrov, komisarja za človekove pravice in Beneške komisije Sveta Evrope,

  –       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. julija 2013 o razmerah na področju temeljnih pravic: standardi in prakse na Madžarskem (v skladu z resolucijo Evropskega parlamenta z dne 16. februarja 2012)[1],

  –       ob upoštevanju resolucije z dne 27. februarja 2014 o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2012[2],

  –       ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 19. marca 2014 z naslovom Novi okvir EU za krepitev načela pravne države (COM(2014)0158),

  –       ob upoštevanju poročila komisarja Sveta Evrope za človekove pravice z dne 16. decembra 2014, ki ga je pripravil po obisku Madžarske med 1. in 4. julijem 2014,

  –       ob upoštevanju sklepov s srečanja Sveta Evropske unije in držav članic na Svetu z dne 16. decembra 2014 o zagotavljanju spoštovanja načel pravne države,

  –       ob upoštevanju predstavitve o razmerah na področju človekovih pravic na Madžarskem, ki je 22. januarja 2015 potekala v okviru Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve,

  –       ob upoštevanju izjav Sveta in Komisije, predstavljenih na plenarni razpravi v Evropskem parlamentu 11. februarja 2015 o okviru EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice,

  –       ob upoštevanju izmenjave mnenj po sklepu konference predsednikov 30. aprila 2015 o možnih učinkih, če bi se ena od držav članic odločila za ponovno uvedbo smrtne kazni, vključno z njenimi pravicami in statusu članice Evropske unije, ki jo je 7. maja 2015 organiziral Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve,

  –       ob upoštevanju izjav Sveta in Komisije, predstavljenih na plenarni razpravi v Evropskem parlamentu o razmerah na Madžarskem, ki je potekala 19. maja 2015,

  –       ob upoštevanju izjav podpredsednika Evropske komisije Fransa Timmermansa med plenarno razpravo 19. maja 2015 o razmerah na Madžarskem, v kateri je izjavil, da bi bila ponovna uvedba smrtne kazni v nasprotju s temeljnimi vrednotami EU in bi lahko sprožila uporabo člena 7 PEU, ki določa možnost, da se državi članici odvzame pravica glasovanja v Svetu;

  –       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

  A.     ker Unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin, in ker so te vrednote skupne vsem državam članicam v družbi, ki jo označujejo pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost ter enakost spolov;

  B.     ker je vzajemno zaupanje med državami članicami in zaupanje vseh državljanov in državnih oblasti v pravne sisteme vseh drugih držav članic, zlasti v zvezi z delovanjem pravne države, izrednega pomena za nadaljnji razvoj Evropske unije v območje svobode, varnosti in pravičnosti brez notranjih meja; ker je načelo pravne države predpogoj za spoštovanje vseh pravic in obveznosti, ki izhajajo iz pogodb in mednarodnega prava;

  C.     ker Listina Evropske unije o temeljnih pravicah prepoveduje kakršno koli diskriminacijo na podlagi spola, rase, barve kože, etničnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega mnenja, pripadnosti narodnostni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti;

  D.     ker ne bi smel biti nihče obsojen na smrten ali usmrčen;

  E.     ker je pravica do azila zagotovljena ob ustreznem upoštevanju pravil Ženevske konvencije z dne 28. julija 1951 in Protokola z dne 31. januarja 1967 o statusu beguncev, ter v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti;

  F.     ker so se zaradi nedavnih dogodkov na Madžarskem, zlasti v zadnjih dvanajstih mesecih, zelo poslabšale razmere na področju medijske svobode in pluralizma, boja proti nestrpnosti in diskriminaciji, človekovih pravic migrantov, prosilcev za azil in beguncev, svobode zbiranja in združevanja, neodvisnosti organizacij civilne družbe, pravic pripadnikov manjšin in neodvisnosti sodstva;

  G.     ker je madžarska vlada 24. aprila 2015 napovedala začetek nacionalnega posveta o migracijah in objavila vprašalnik z dvanajstimi točkami, namenjen madžarskim državljanom, ki so dopolnili 18 let, in ker je večina vprašanj očitno sugestivnih in retoričnih in ker napeljujejo na pristransko in neposredno povezavo med migracijskimi pojavi in varnostnimi grožnjami;

  H.     ker je madžarski predsednik vlade Viktor Orbán že leta 2002 dajal podobne izjave, v svojem govoru v Pécsu 28. aprila 2015 pa ponovno izjavil, da bi morali na Madžarskem znova začeti razpravljati o smrtni kazni; ker je podobne izjave izrekel tudi 1. maja 2015 v intervjuju za nacionalni radio, pri čemer je dodal, da bi morala biti odločitev o ponovni uvedbi smrtne kazni v izključni pristojnosti držav članic; ker je razprava o smrtni kazni nevarna in škodljiva;

  I.      ker je oblikovanje „nacionalnega posveta“ o migracijah v okviru terorizma zlonamerno in napačno ter ustvarja predsodke, saj spodbuja ustvarjanje predstave o migrantih kot grožnji in ne kot priložnosti;

  J.      ker je večina političnih skupin med izmenjavo mnenj v Odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve izrazila enako mnenje, da so ponovna uvedba smrtne kazni in vprašanja, postavljena v okviru javnega posveta, nesprejemljiva;

  K.     ker je predsedstvo Sveta Evropske unije v izjavi na plenarni razpravi o razmerah na Madžarskem, ki je 19. maja 2015 potekala v Evropskem parlamentu, izjavilo, da Svet ni razpravljal o razmerah na Madžarskem in zato o tem tudi ni sprejel uradnega stališča;

  L.     ker prizadevanja za obravnavo sedanjih razmer na Madžarskem ne bi smela biti usmerjena samo v to, da se izpostavi določena država članica ali vlada, ampak v to, da se izpolni skupna obveznost vseh institucij EU, zlasti Komisije, kot varuhinje pogodb, da zagotovijo uporabo in spoštovanje Pogodb in listine po vsej Uniji in v vseh državah članicah;

  1.      vztraja, da je smrtna kazen nezdružljiva z vrednotami spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakopravnosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, na katerih temelji Unija, in da bi vsaka država članica, ki bi ponovno uvedla smrtno kazen, kršila ustanovne pogodbe in Listino EU o temeljnih pravicah; opominja, da bi se v primeru, ko bi ena od držav članic hudo kršila vrednote iz člena 2 PEU, sprožil postopek iz člena 7;

  2.      strogo obsoja večkratne izjave madžarskega predsednika vlade Viktorja Orbána, ki je načel razpravo o morebitni ponovni uvedbi smrtne kazni na Madžarskem, s čimer se je institucionaliziral in okrepil pojem, ki je groba kršitev vrednot, na katerih temelji Unija; obžaluje, da predsednik vlade države članice s tovrstno razpravo, kjer so v ozadju predvsem notranji politični cilji, namerno izpodbija načelo spoštovanja človekovega dostojanstva in človekovih pravic;

  3.      najstrožje obsoja javni posvet o migracijah, ki ga je začela madžarska vlada, saj se opira na ksenofobične zmotne predstave in migrante, ki želijo pridobiti azil, enači z varnostnimi grožnjami, stigmatizacijo prosilcev za azil, češ da iščejo zgolj socialno podporo, ter namerno napačno predstavljanje azilne in migracijske politike EU; obsoja izkrivljanje in zlorabljanje tega javnega posveta, ki ga je organizirala in financirala vlada z namenom širitve sovražnega govora, ki ni v skladu z vrednotami, na katerih temelji Unija; poziva madžarsko vlado, naj ta posvet takoj prekine;

  4.      obžaluje, da se Svet ni odzval na najnovejše dogodke na Madžarskem, in obsoja premajhno zavezanost držav članic zagotavljanju spoštovanja načel pravne države, kot je navedeno v sklepih Sveta z dne 16. decembra 2014; poziva Svet Evropske unije in Evropski svet, naj na naslednji seji razpravljata in sprejmeta sklepe o razmerah na Madžarskem

  5.      poziva Komisijo, naj uporabi prvo stopnjo okvira EU za okrepitev pravne države in v ta namen takoj sproži proces podrobnega spremljanja razmer glede demokracije, pravne države in temeljnih pravic na Madžarskem, s čimer bi ocenili morebitne hude kršitve vrednot, na katerih v skladu s členom 2 PEU temelji Unija; poziva Komisijo, naj pred septembrom 2015 Parlamentu in Svetu predloži poročilo o tem vprašanju;

  6.      poziva Komisijo, naj predloži zakonodajni predlog za pripravo preglednice uspešnosti EU na področju demokracije, pravne države in temeljnih pravic, ki se bo opirala na skupne in objektivne kazalnike in na podlagi katere bo možno vsako leto oceniti razmere glede temeljnih pravic in spoštovanje vrednot Unije, določenih v členu 2 PEU v vsaki državi članici, in ki bo vsebovala ustrezne zavezujoče in popravne postopne mehanizme;

  7.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu, predsedniku, vladi in parlamentu Madžarske, vladam in parlamentom držav članic in držav kandidatk, Agenciji Evropske unije za temeljne pravice, Svetu Evrope in Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi.