Postup : 2015/2700(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0537/2015

Předložené texty :

B8-0537/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/06/2015 - 8.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 135kWORD 66k
3.6.2015
PE558.908v01-00
 
B8-0537/2015

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Maďarsku (2015/2700(RSP))


Timothy Kirkhope, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Daniel Dalton, Jussi Halla-aho za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Maďarsku (2015/2700(RSP))  
B8-0537/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na ustanovení týkající se základních hodnot a základních svobod obsažená ve Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na článek 2 Listiny základních práv Evropské unie, který obsahuje absolutní zákaz trestu smrti za všech okolností,

–       s ohledem na články 6 a 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod,

–       s ohledem na obecné zásady EU týkající se trestu smrti, které přijala Rada v roce 1998,

–       s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. března 2014 s názvem „Nový postup EU pro posílení právního státu“ (COM (2014)0158),

–       s ohledem na plenární rozpravu Evropského parlamentu k situaci v Maďarsku, která se konala dne 19. května 2015,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že článek 2 Listiny základních práv Evropské unie zakazuje, aby byl kdokoliv odsouzen k smrti nebo popraven;

B.     vzhledem k tomu, že zrušení trestu smrti je podmínkou pro členství v EU;

C.     vzhledem k tomu, že EU rozhodně a zásadně odsuzuje trest smrti a že jedním z hlavních cílů její politiky v oblasti lidských práv je jeho zrušení; konstatuje, že tam, kde je trest smrti stále používán, vyzývá EU k jeho postupnému omezování a trvá na tom, aby splňoval mezinárodně dohodnuté minimální standardy;

D.     vzhledem k tomu, že po vraždě mladé ženy na jihu Maďarska pronesl v úterý 28. dubna 2015 předseda vlády Viktor Orbán prohlášení týkající se trestu smrti;

E.     vzhledem k tomu, že předseda Komise vyzval, aby byla tato prohlášení okamžitě odvolána; vzhledem k tomu, že maďarská vláda uvedla, že nemá v úmyslu obnovit trest smrti, že však zastává názor, že by vlády měly mít právo jednat s veřejností o všech otázkách;

F.     vzhledem k tomu, že maďarská vláda bude rovněž pořádat „národní konzultace o imigraci a terorismu“; vzhledem k tomu, že formulace otázek těchto veřejných konzultací se stala předmětem kritiky;

1.      zdůrazňuje, že členské státy musí dodržovat právo EU, že právní předpisy členských států nebo kandidátských zemí musí odrážet základní evropské hodnoty, demokratické zásady, zásady právního státu a základní práva Evropské unie a být s nimi v souladu;

2.      potvrzuje, že členské státy mají rovněž svrchovanou pravomoc přijímat vlastní zákony a vést vlastní demokratickou rozpravu a konzultace s voliči na vnitrostátní úrovni; zdůrazňuje, že tato zásada je v souladu se svrchovaností demokraticky zvolené vlády;

3.      podporuje Komisi v úloze strážkyně Smluv při zajišťování toho, aby vnitrostátní právní předpisy, včetně právních předpisů Maďarska, byly v souladu se Smlouvami o EU a základními evropskými demokratickými hodnotami a lidskými právy;

4.      zdůrazňuje, že je důležité, aby se hodnocení a analýzy situace v jednotlivých členských státech prováděné Komisí a Parlamentem zakládaly na objektivních skutečnostech a aby byly vyvážené;

5.      vyzývá vládu Maďarska a Komisi, aby úzce spolupracovaly při řešení veškerých budoucích problémů, které by podle jejich názoru mohly vyžadovat další hodnocení nebo analýzu;

6.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a prezidentovi Maďarské republiky.

Právní upozornění - Ochrana soukromí