Menetlus : 2015/2700(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0537/2015

Esitatud tekstid :

B8-0537/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 10/06/2015 - 8.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 126kWORD 63k
3.6.2015
PE558.908v01-00
 
B8-0537/2015

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Ungaris (2015/2700(RSP))


Timothy Kirkhope, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Daniel Dalton, Jussi Halla-aho fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Ungaris (2015/2700(RSP))  
B8‑0537/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse põhiväärtusi ja -vabadusi käsitlevaid sätteid Euroopa Liidu lepingus ja Euroopa Liidu toimimise lepingus,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 2, millega on täielikult keelustatud surmanuhtlus, olenemata asjaoludest,

–       võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolle nr 6 ja 13,

–       võttes arvesse nõukogu poolt 1998. aastal vastu võetud ELi suuniseid surmanuhtluse küsimuses,

–       võttes arvesse komisjoni 11. märtsi 2014. aasta teatist „ELi uus õigusriigi tugevdamise raamistik (COM(2014)0158),

–       võttes arvesse oma 19. mail 2015. aasta täiskogu istungil toimunud arutelu olukorra kohta Ungaris,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 2 on keelatud inimeste surmamõistmine ja hukkamine;

B.     arvestades, et surmanuhtluse kaotamine on üks ELi liikmeks saamise eeltingimus;

C.     arvestades, et ELi seisukoht surmanuhtluse vastu on kindel ja põhimõtteline ning surmanuhtluse kaotamine on ELi inimõiguste poliitika üks põhieesmärk; märgib, et EL nõuab surmanuhtlust endiselt rakendavatelt riikidelt selle järkjärgulist piiramist ning surmanuhtluse täideviimist rahvusvaheliselt kokku lepitud miinimumstandardite kohaselt;

D.     arvestades, et pärast noore naise mõrva Lõuna-Ungaris tegi peaminister Viktor Orbán teisipäeval, 28. aprillil 2015 avaldused surmanuhtluse kohta;

E.     arvestades, et komisjoni president nõudis nende avalduste kohest ametlikku ümberlükkamist; arvestades, et Ungari valitsus on selgitanud, et ei kavatse uuesti surmanuhtlust kehtestada, kuid on seisukohal, et valitsustel peaks olema õigus kõiki küsimusi üldsusega arutada;

F.     arvestades, et Ungari valitsus korraldab ka „riikliku konsultatsiooni sisserände ja terrorismi teemal”; arvestades, et selle avaliku konsultatsiooni küsimuste sõnastust on kritiseeritud;

1.      rõhutab, et kõik liikmesriigid peavad järgima ELi õigust ja et liikmesriigi või kandidaatriigi õigusaktid peavad kajastama ELi põhiväärtusi, demokraatia põhimõtteid, õigusriigi põhimõtet ja ELi põhiõigusi ning olema nendega kooskõlas;

2.      kinnitab, et liikmesriikidel on ka suveräänne pädevus kehtestada omi seadusi ning pidada demokraatlikke arutelusid ja korraldada konsultatsioone valijaskonnaga liikmesriigi tasandil; rõhutab, et see põhimõte on kooskõlas demokraatlikult valitud valitsuse suveräänsusega;

3.      toetab komisjoni kui aluslepingute täitmise järelevalvaja rolli selle tagamisel, et liikmesriikide, sh Ungari õigusaktid on kooskõlas nii ELi aluslepingutega kui ka ELi põhiväärtuste ja inimõigustega;

4.      rõhutab, kui oluline on, et komisjon ja Euroopa Parlament analüüsiksid ja hindaksid olukorda igas liikmesriigis faktidele tuginevalt ja tasakaalustatult;

5.      kutsub Ungari valitsust ja komisjoni üles tegema tihedat koostööd kõigis tulevastes küsimustes, mis võivad nende hinnangute kohaselt vajada põhjalikumat hindamist või analüüsi;

6.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Ungari Vabariigi presidendile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika