Procedūra : 2015/2700(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0537/2015

Pateikti tekstai :

B8-0537/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 10/06/2015 - 8.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 136kWORD 67k
3.6.2015
PE558.908v01-00
 
B8-0537/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Vengrijoje (2015/2700(RSP))


Timothy Kirkhope, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Daniel Dalton, Jussi Halla-aho ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Vengrijoje (2015/2700(RSP))  
B8‑0537/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas dėl pagrindinių vertybių ir pagrindinių laisvių;

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 2 straipsnį, kuriame numatytas visiškas mirties bausmės uždraudimas visais atvejais;

–       atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolus Nr. 6 ir 13,

–       atsižvelgdamas į ES gaires dėl mirties bausmės, priimtas Tarybos 1998 m.,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 11 d. Komisijos komunikatą „Naujos ES priemonės teisinei valstybei stiprinti“ (COM(2014) 0158),

–       atsižvelgdamas į diskusijas dėl padėties Vengrijoje 2015 m. gegužės 19 d. plenariniame posėdyje,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi ES pagrindinių teisių chartijos 2 straipsnyje numatyta, kad niekam negali būti paskirta ar įvykdyta mirties bausmė;

B.     kadangi mirties bausmės panaikinimas yra viena iš sąlygų siekiant narystės ES;

C.     kadangi ES tvirtai ir principingai laikosi pozicijos dėl nepritarimo mirties bausmei, o jos panaikinimas yra pagrindinis ES žmogaus teisių politikos tikslas; pažymi, kad ES ragina tas valstybes, kuriose mirties bausmė vis dar taikoma, ją palaipsniui apriboti ir primygtinai prašo, kad ji būtų vykdoma laikantis tarptautiniu mastu suderintų būtiniausių standartų;

D.     kadangi po jaunos moters nužudymo pietų Vengrijoje Ministras Pirmininkas Viktoras Orbánas 2015 m. balandžio 28 d., antradienį, padarė pareiškimų dėl mirties bausmės;

E.     kadangi Komisijos pirmininkas paragino tuos pareiškimus nedelsiant atsiimti; kadangi Vengrijos vyriausybė paaiškino, kad ji neketina iš naujo įvesti mirties bausmės, bet mano, kad vyriausybės turėtų turėti teisę diskutuoti visais klausimais su visuomene;

F.     kadangi Vengrijos vyriausybė taip pat surengs nacionalinio lygmens konsultacijas dėl imigracijos ir terorizmo; kadangi buvo sukritikuotos šioms konsultacijoms su visuomene skirtų klausimų formuluotės;

1.      pabrėžia, kad visos valstybės narės turi taikytis ES teisės ir kad valstybės narės arba šalies kandidatės teisės aktai turėtų atspindėti pagrindines Europos vertybes, demokratinius principus, teisinės valstybės principus ir Europos Sąjungos pagrindines teises bei turėtų būti su jais suderinami;

2.      teigia, kad valstybės narės taip pat turi suverenią kompetenciją kurti savo pačių įstatymus ir nacionaliniu lygmeniu rengti demokratinius debatus ir konsultacijas su rinkėjais; pabrėžia, kad šis principas dera su demokratiškai išrinktos vyriausybės suverenumu;

3.      remia Komisijos, kaip Sutarčių sergėtojos, vaidmenį užtikrinant, kad nacionalinės teisės aktai, įskaitant ir Vengrijos, būtų suderinami ir su ES sutartimis, ir su pagrindinėmis Europos demokratinėmis vertybėmis ir žmogaus teisėmis;

4.      pabrėžia, kad svarbu, jog kiekvienas vertinimas ir analizė, kuriuos atlieka Komisija ir Parlamentas dėl padėties atskirose valstybėse narėse, būtų pagrįsti faktais ir proporcingi;

5.      ragina Vengrijos vyriausybę ir Komisiją dirbti glaudžiai bendradarbiaujant dėl visų būsimų klausimų, dėl kurių, jų nuomone, reikia tolesnio vertinimo arba analizės;

6.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams ir Vengrijos Respublikos Prezidentui.

 

Teisinė informacija - Privatumo politika