Postup : 2015/2700(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0537/2015

Predkladané texty :

B8-0537/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/06/2015 - 8.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 136kWORD 69k
3.6.2015
PE558.908v01-00
 
B8-0537/2015

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Maďarsku (2015/2700(RSP))


Timothy Kirkhope, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Daniel Dalton, Jussi Halla-aho v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Maďarsku (2015/2700(RSP))  
B8‑0537/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na ustanovenia o základných hodnotách a základných slobodách uvedené v Zmluve o Európskej únie a v Zmluve o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 2 Charty základných práv Európskej únie, ktorého súčasťou je absolútny zákaz trestu smrti za akýchkoľvek okolností,

–       so zreteľom na články 6 a 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

–       so zreteľom na usmernenia EÚ týkajúce sa trestu smrti, ktoré Rada prijala v roku 1998,

–       so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. marca 2014 s názvom Nový rámec EÚ na posilnenie právneho štátu (COM(2014)0158),

–       so zreteľom na svoju rozpravu v pléne z 19. mája 2015 o situácii v Maďarsku,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže v článku 2 Charty základných práv Európskej únie sa zakazuje odsúdenie kohokoľvek na trest smrti či jeho poprava;

B.     keďže zrušenie trestu smrti je podmienkou členstva v EÚ;

C.     keďže EÚ zastáva pevné a zásadné stanovisko proti trestu smrti a jeho zrušenie je kľúčovým cieľom jej politiky v oblasti ľudských práv; poznamenáva, že ak sa trest smrti stále vykonáva, EÚ žiada, aby sa postupne obmedzil, a trvá na tom, aby sa tento trest vykonával v súlade s medzinárodne dohodnutými minimálnymi normami;

D.     keďže po zavraždení mladej ženy na juhu Maďarska premiér Viktor Orbán vydal v utorok 28. apríla 2015 vyhlásenie týkajúce sa trestu smrti;

E.     keďže predseda Komisie žiadal, aby boli tieto vyhlásenia okamžite odvolané; keďže maďarská vláda spresnila, že nemá v úmysle obnoviť trest smrti, ale zastáva názor, že vlády by mali mať právo na diskusiu s verejnosťou o všetkých otázkach;

F.     keďže maďarská vláda uskutoční aj „vnútroštátnu konzultáciu o prisťahovalectve a terorizme“; keďže formulovanie otázok tejto verejnej konzultácie bolo kritizované;

1.      zdôrazňuje, že všetky členské štáty sú povinné dodržiavať právne predpisy EÚ a že právne predpisy členského štátu alebo kandidátskej krajiny by mali odrážať základné európske hodnoty, demokratické zásady, právny štát a základné práva Európskej únie a mali by byť s nimi súlade;

2.      potvrdzuje, že členské štáty majú tiež zvrchovanú právomoc ustanoviť si vlastné zákony a uskutočňovať vlastné demokratické diskusie a konzultácie s voličmi na vnútroštátnej úrovni; zdôrazňuje, že táto zásada zodpovedá zvrchovanosti demokraticky zvolenej vlády;

3.      podporuje úlohu Komisie ako strážkyne zmlúv pri zaistení toho, aby boli vnútroštátne právne predpisy vrátane maďarských v súlade so zmluvami EÚ, ako aj so základnými európskymi demokratickými hodnotami a ľudskými právami;

4.      zdôrazňuje, že je dôležité, aby boli každé hodnotenie a každá analýza, ktorú vykonáva Komisia a Parlament v súvislosti so situáciou v jednotlivých členských štátoch, založené na faktoch a objektívne;

5.      vyzýva maďarskú vládu a Komisiu, aby úzko spolupracovali pri všetkých budúcich otázkach, o ktorých sa domnievajú, že by si mohli vyžadovať ďalšie hodnotenia alebo analýzy;

6.      poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a prezidentovi Maďarskej republiky.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia