Πρόταση ψηφίσματος - B8-0539/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-0539/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Επιτροπής Εποπτείας της OLAF για το 2014

3.6.2015 - (2015/2699(RSP))

εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B8-0553/2015, B8-0554/2015 και B8-0555/2015
σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Bart Staes εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0539/2015

Διαδικασία : 2015/2699(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0539/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0539/2015
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0539/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Επιτροπής Εποπτείας της OLAF για το 2014

(2015/2699(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου[1],

–       έχοντας υπόψη την απόφασή του της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί[2],

–       έχοντας υπόψη την απόφασή του της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί[3],

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Ιουλίου 2013 όσον αφορά την ετήσια έκθεση για το 2011 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ – Καταπολέμηση της απάτης[4],

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2015 όσον αφορά την ετήσια έκθεση για το 2013 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ – Καταπολέμηση της απάτης[5],

–       έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το 2014 της Επιτροπής Εποπτείας της OLAF (στο εξής "της ΕΕπ"),

–       έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση αριθ. 4/2014 της ΕΕπ με τίτλο "Έλεγχος της διάρκειας των ερευνών που διενεργούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης",

–       έχοντας υπόψη την απάντηση της OLAF στη γνωμοδότηση αριθ. 4/2014 της ΕΕπ,

–       έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση αριθ. 5/2014 της ΕΕπ με τίτλο "Η εξωτερική υποβολή εκθέσεων της OLAF σχετικά με τη διάρκεια των ερευνών",

–       έχοντας υπόψη την απάντηση της OLAF στη γνωμοδότηση αριθ. 5/2014 της ΕΕπ,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση αριθ. 1/2014 της ΕΕπ με τίτλο "Διασφάλιση της ερευνητικής ανεξαρτησίας της OLAF",

–       έχοντας υπόψη την έκθεση αριθ. 2/2014 της ΕΕπ με τίτλο "Υλοποίηση από την OLAF των συστάσεων της Επιτροπής Εποπτείας",

–       έχοντας υπόψη την έκθεση αριθ. 3/2014 της ΕΕπ με τίτλο "Διασφάλιση της ερευνητικής ανεξαρτησίας της OLAF",

–       έχοντας υπόψη την απάντηση της OLAF στη γνωμοδότηση αριθ. 3/2014 της ΕΕπ,

–       έχοντας υπόψη το σημείωμα της ΕΕπ σχετικά με την ανάλυση της Επιτροπής Εποπτείας για το σχέδιο των IPP της OLAF για το 2015,

–       έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Επιτροπής Εποπτείας του 2013,

–       έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση αριθ. 2/2013 της ΕΕπ με τίτλο "Θέσπιση μιας εσωτερικής διαδικασίας της OLAF για τις καταγγελίες",

–       έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση αριθ. 1/2014 της ΕΕπ με τίτλο "Θέσπιση μιας εσωτερικής διαδικασίας της OLAF για τις καταγγελίες",

–       έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση αριθ. 2/2014 της ΕΕπ με τίτλο "Επιλογή υποθέσεων στην OLAF",

–       έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της ΕΕπ σχετικά με τις διαδικασίες ερευνών στην OLAF,

–       έχοντας υπόψη τις συστάσεις της Επιτροπής Εποπτείας του 2012,

–       έχοντας υπόψη το έγγραφο της ΕΕπ με τίτλο "Αποστολή, αρμοδιότητες και στόχοι της Επιτροπής Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης - Μεσοπρόθεσμη στρατηγική (2014-2015)",

–       έχοντας υπόψη τις ρυθμίσεις συνεργασίας της ΕΕπ με την OLAF,

–       έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο σχετικά με την ετήσια έκθεση της Επιτροπής Εποπτείας της OLAF για το 2014 (O-000060/2015 – B8-0553/2015, O-000061/2015 – B8-0554/2015 και O-000066/2015 – B8-0555/2015),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων της Επιτροπής Εποπτείας (ΕΕπ) της OLAF για το 2014 παρατήρησε ότι την εποχή της αναδιοργάνωσης της OLAF (1 Φεβρουαρίου 2012), κινήθηκαν την ίδια ημέρα 423 διαδικασίες με μία και μόνη απόφαση του Γενικού Διευθυντή της OLAF (ΓΔ της OLAF)· ότι, με βάση την ανάλυσή της, η ΕΕπ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι (i) η OLAF δεν πραγματοποίησε καμιά επιβεβλημένη εκτίμηση των εισερχόμενων πληροφοριών για οποιαδήποτε από τις υποθέσεις που ανέλυσε η ΕΕπ, (ii) για την τεράστια πλειοψηφία των διαδικασιών δεν υπήρξε ούτε ίχνος οποιασδήποτε δραστηριότητας εκτίμησης, και (iii) ο ΓΔ OLAF κίνησε όλες τις εν λόγω διαδικασίες χωρίς να εξακριβώσει προηγουμένως την ύπαρξη επαρκώς σοβαρής υποψίας ότι συνέβη απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα που επηρεάζει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης – γεγονός που έρχεται σε αντίφαση με τη νομική απαίτηση που ίσχυε την εποχή εκείνη για την έναρξη έρευνας από την OLAF·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕπ, στις ανακοινώσεις της προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, έχει επισημάνει ότι παρά την σαφή υποχρέωση που εκτίθεται στο άρθρο 17 παράγραφος 5 του κανονισμού αριθ. 883/2013, ο ΓΔ της OLAF δεν υπέβαλε έκθεση στην ΕΕπ το 2014 σχετικά με τις συστάσεις εκείνες της OLAF που δεν υλοποιήθηκαν·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά το πρώτο μισό της θητείας της, η Επιτροπή Εποπτείας εξέδωσε 50 συστάσεις προς την OLAF, εκ των οποίων μόνο 8 έχουν εφαρμοστεί πλήρως, 6 έχουν εφαρμοστεί εν μέρει, μία εκκρεμεί και 20 δεν έχουν εφαρμοστεί, ενώ σε 15 περιπτώσεις η ΕΕπ δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την εφαρμογή λόγω ανεπαρκών πληροφοριών·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕπ – στο σημείωμά της σχετικά με το σχέδιο Προτεραιοτήτων της Πολιτικής Έρευνών (IPP) της OLAF για το 2015 – παρατήρησε ότι η OLAF δεν είχε λάβει υπόψη τις τρεις συστάσεις που διατυπώνονται στη γνωμοδότηση αριθ. 1/2014 της ΕΕπ: (i) ο ΓΔ της OLAF δεν είχε εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των αρχών επιλογής που απορρέουν από τον κανονισμό αριθ. 883/2013 (αποτελεσματική χρήση των πόρων, αναλογικότητα, επικουρικότητα/προστιθέμενη αξία) και, αντί να αναθεωρήσει τους οικονομικούς δείκτες ώστε να τους προσαρμόσει στην πραγματικότητα των προγραμμάτων δαπανών, τους είχε καταργήσει εντελώς· (ii) τα σχέδια IPP για το 2015 φαίνονταν να λαμβάνουν υπόψη ορισμένα έγγραφα των ενδιαφερομένων κύκλων, αλλά δεν φαίνεται να είχε πραγματοποιηθεί κανένας διάλογος με τους ενδιαφερόμενους κύκλους σε σχέση με τους οικονομικούς δείκτες και την ενδεχόμενη επακολούθηση των υποθέσεων που παρουσιάζουν επαρκείς υποψίες απάτης αλλά που απορρίφθηκαν με βάση τις IPP ή τις αρχές επιλογής· (iii) ο ΓΔ της OLAF δεν είχε διαβιβάσει στην ΕΕπ εκτίμηση της εφαρμογής των προηγούμενων IPP ή σύνοψη της αναπληροφόρησης που εκφράστηκε από τους ενδιαφερόμενους κύκλους, παρά την προηγούμενη δέσμευση να το πράξει·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕπ έχει τονίσει επανειλημμένα την ανικανότητά της να εποπτεύει την ανεξαρτησία και τα ερευνητικά καθήκοντα της OLAF, την εφαρμογή διαδικαστικών εγγυήσεων και τη διάρκεια των ερευνών, εξαιτίας της έλλειψης πρόσβασης στις απαραίτητες πληροφορίες.

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕπ έχει αναφέρει ότι ο πυρήνας του προβλήματος όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του εποπτικού της ρόλου δεν είναι η κακή εφαρμογή των ρυθμίσεων συνεργασίας, αλλά η θεμελιώδης διαφορά απόψεων μεταξύ της ΕΕπ και του ΓΔ της OLAF σε σχέση με το πώς αντιλαμβάνονται το ρόλο της ΕΕπ·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο στα προαναφερθέντα ψηφίσματά του σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις 2011 και 2013 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ – καταπολέμηση της απάτης, ζήτησε βελτίωση της ικανότητας της ΕΕπ να εκπληρώνει το ρόλο της·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕπ έχει επανειλημμένα ζητήσει από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ είτε να ενισχύσουν τις αρμοδιότητές της, και ειδικότερα το δικαίωμά της για πλήρη πρόσβαση στους φακέλους υποθέσεων της OLAF είτε να λάβουν άλλα μέτρα για να εξασφαλίσουν τη λογοδοσία της OLAF·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μάρτιο του 2014 ο ΓΔ της OLAF δεσμεύτηκε να υποβάλει έκθεση στην ΕΕπ μια φορά το χρόνο σχετικά με τον αριθμό των καταγγελιών που έχουν ληφθεί, το έγκαιρο της διεκπεραίωσής τους και τον χαρακτηρισμό τους ως δικαιολογημένων ή όχι· ότι, παρά ταύτα, η ΕΕπ αναφέρει ότι δεν έχει λάβει οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός 883/2013 ενίσχυσε το ρόλο της ΕΕπ σε σχέση με την παρακολούθηση της διάρκειας των ερευνών της OLAF· ότι, παρά την τυπική συμμόρφωση της OLAF με την υποχρέωσή της να υποβάλει τακτικά αναφορά στην ΕΕπ για τις έρευνες που διαρκούν περισσότερο από 12 μήνες, η ΕΕπ, στη γνωμοδότησή της αριθ. 4/2014 με τίτλο "έλεγχος της διάρκειας των ερευνών που διενεργούνται από την OLAF", κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πληροφορίες που της παρασχέθηκαν υπήρξαν ανεπαρκείς και δεν της έδωσαν τη δυνατότητα να παρακολουθεί ορθά και αποτελεσματικά τη διάρκεια των ερευνών της OLAF·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη γνωμοδότηση αριθ. 5/2014 με τίτλο "Εξωτερική υποβολή εκθέσεων από την OLAF όσον αφορά τη διάρκεια των ερευνών", η ΕΕπ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η υποβολή εκθέσεων από την OLAF σχετικά με τη διάρκεια των ερευνών δεν είχε προσφέρει συνολική εικόνα των ερευνητικών επιδόσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ η OLAF ανέφερε στην ετήσια έκθεσή της ότι "οι έρευμες ολοκληρώνονται σε μικρότερο χρονικό διάστημα", η ΕΕπ συμπέρανε ότι η βελτίωση των αποτελεσμάτων των ερευνών της OLAF οφειλόταν στη θέσπιση νέων μεθόδων υπολογισμού·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεσή της αριθ. 1/2014 με τίτλο "Διασφάλιση της ανεξαρτησίας της OLAF", η ΕΕπ ζήτησε διευκρίνιση του ρόλου της OLAF στην εφαρμογή της πολιτικής καταπολέμησης της απάτης της Επιτροπής στον τομέα των τσιγάρων·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι επί δύο συνεχή έτη η ΕΕπ έχει εκφράσει, στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της, τις ανησυχίες της σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τη συμμετοχή της OLAF στις συνεδριάσεις του "Γραφείου Συμψηφισμού" της Επιτροπής και τον εγγενή κίνδυνο όσον αφορά την ερευνητική ανεξαρτησία της OLAF·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕπ έχει επισύρει την προσοχή των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στην ανάγκη να εφαρμοστούν οι απαιτήσεις του κανονισμού αριθ. 883/2013 σχετικά με την ανεξάρτητη λειτουργία της Γραμματείας της ΕΕπ·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕπ έχει εντοπίσει τέσσερις βασικές προϋποθέσεις προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανεξάρτητη λειτουργία της Γραμματείας: (i) πρόσληψη, αξιολόγηση και προαγωγή του προϊσταμένου της Γραμματείας με βάση τις αποφάσεις της ΕΕπ· (ii) αναβάθμιση του Προϊσταμένου της Γραμματείας σε ανώτερο στέλεχος· (iii) πρόσληψη, αξιολόγηση και προαγωγή του προσωπικού της Γραμματείας από τον Προϊστάμενό της· (iv) υπεξουσιοδότηση του προϊσταμένου της Γραμματείας για την υλοποίηση του προϋπολογισμού της·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει εξετάσει τις απαντήσεις της OLAF στις εκθέσεις και τις γνωμοδοτήσεις της ΕΕπ που επιδόθηκαν στο Κοινοβούλιο·

1.      υπογραμμίζει με έμφαση την ευθύνη της OLAF να συμμορφωθεί με τις νομικές απαιτήσεις για την κίνηση διαδικασίας· υπενθυμίζει ότι, όσον αφορά τις 423 διαδικασίες που κινήθηκαν την ίδια ημέρα, μόνο το 8,4 % από εκείνες που έκλεισαν είχαν ως αποτέλεσμα συστάσεις· καλεί την ΕΕπ να παρακολουθεί σε τακτική βάση τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις·

2.      υπενθυμίζει το προαναφερθέν ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, και ζητεί επιμόνως από την OLAF να παρουσιάσει χωρίς περιττή καθυστέρηση αιτιολόγηση για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υλοποίησε τις συστάσεις της ΕΕπ·

3.      θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η ΕΕπ δεν μπόρεσε να καταλήξει σε συμπέρασμα ως προς το αν εντοπίστηκαν σωστά οι IPP και κατά πόσον η εφαρμογή τους είχε θετικές ή αρνητικές συνέπειες για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς·

4.      εκφράζει τη λύπη του διότι η ΕΕπ δεν κατόρθωσε να εκπληρώσει στο ακέραιο την εντολή της· υπενθυμίζει τα προαναφερθέντα ψηφίσματά του σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις 2011 και 2013 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ – καταπολέμηση της απάτης και ζητεί από την Επιτροπή να λάβει μέτρα για να βελτιώσει την ικανότητα της ΕΕπ να εποπτεύει την ανεξαρτησία της OLAF, την ερευνητική λειτουργία της, την εφαρμογή διαδικαστικών εγγυήσεων και τη διάρκεια των ερευνών, χωρίς ωστόσο να τίθεται σε κίνδυνο η ανεξαρτησία της OLAF·

5.      καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της OLAF και της ΕΕπ καταρτίζοντας σχέδιο δράσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, με σκοπό να τροποποιηθούν οι ρυθμίσεις συνεργασίας ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον εργασίας στο οποίο η ΕΕπ να μπορεί να φέρει σε πέρας την εντολή της· πιστεύει ότι οι τροποποιημένες ρυθμίσεις συνεργασίας πρέπει να αποσαφηνίζουν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη το ρόλο της ΕΕπ· παρατηρεί ότι η γραμματεία του εποπτικού φορέα βρίσκεται υπό τον (διοικητικό) έλεγχο του εποπτικού φορέα·

6.      ζητεί την εκπλήρωση της δέσμευσης του ΓΔ της OLAF για παροχή πληροφοριών στην ΕΕπ σχετικά με τον αριθμό των καταγγελιών που ελήφθησαν, το έγκαιρο της διεκπεραίωσής τους και τον χαρακτηρισμό τους ως δικαιολογημένων ή όχι·

7.      παροτρύνει την OLAF να συμμορφωθεί με τις νομικές υποχρεώσεις της να δίνει τη δυνατότητα στην ΕΕπ να εκπληρώνει μια από τις βασικές λειτουργίες της όσον αφορά την εποπτεία της διάρκειας των ερευνών της OLAF·

8.      εκφράζει ωστόσο την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η OLAF και η ΕΕπ έχουν αρχίσει να συνεργάζονται με στόχο να βελτιωθεί η ενημέρωση που παρέχει η OLAF στην ΕΕπ και προκειμένου να εμπλουτιστεί το περιεχόμενο των εκθέσεων σχετικά με έρευνες που διαρκούν περισσότερο από 12 μήνες·

9.      παρατηρεί ότι από τις 134 έρευνες στο τέλος του 2014, οι 13 (10 %) ανατέθηκαν στη μονάδα καπνού και παραποίησης/απομίμησης, ενώ 44 (33 %) στις μονάδες για τη γεωργία και τα διαρθρωτικά ταμεία, που αντιπροσώπευαν το 86 % των διακυβευόμενων οικονομικών συμφερόντων (1,9 δισεκ. ευρώ)· συνιστά κατά συνέπεια στην OLAF να επανεξετάσει τη διάθεση των πόρων της·

10.    εκφράζει ανησυχίες για τη διαφάνεια της συμμετοχής της OLAF στις συνεδριάσεις του "Γραφείου Συμψηφισμού" της Επιτροπής·

11.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.