Predlog resolucije - B8-0539/2015Predlog resolucije
B8-0539/2015

PREDLOG RESOLUCIJE o letnem poročilu nadzornega odbora urada OLAF za leto 2014

3.6.2015 - (2015/2699(RSP))

k vprašanjem za ustni odgovor B8‑0553/2015, B8‑0554/2015 in B8‑0555/2015
v skladu s členom 128(5) Poslovnika

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle v imenu skupine PPE
Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0539/2015

Postopek : 2015/2699(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0539/2015
Predložena besedila :
B8-0539/2015
Sprejeta besedila :

B8‑0539/2015

Resolucija Evropskega parlamenta o letnem poročilu nadzornega odbora urada OLAF za leto 2014

(2015/2699(RSP))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999[1],

–       ob upoštevanju svojega sklepa z dne 29. aprila 2015 o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije[2],

–       ob upoštevanju svojega sklepa z dne 3. aprila 2014 o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije[3],

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. julija 2013 o letnem poročilu za leto 2011 o zaščiti finančnih interesov EU – boj proti goljufijam[4],

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. marca 2015 o letnem poročilu za leto 2013 o zaščiti finančnih interesov EU – boj proti goljufijam[5],

–       ob upoštevanju letnega poročila o dejavnostih nadzornega odbora urada OLAF za leto 2014,

–       ob upoštevanju mnenja nadzornega odbora št. 4/2014 z naslovom Nadzor nad trajanjem preiskav Evropskega urada za boj proti goljufijam,

–       ob upoštevanju odziva urada OLAF na mnenje št. 4/2014 nadzornega odbora,

–       ob upoštevanju mnenja nadzornega odbora št. 5/2014 z naslovom Zunanje poročanje urada OLAF o trajanju preiskav,

–       ob upoštevanju odziva urada OLAF na mnenje št. 5/2014 nadzornega odbora,

–       ob upoštevanju poročila nadzornega odbora št. 1/2014 z naslovom Varovanje preiskovalne neodvisnosti urada OLAF,

–       ob upoštevanju poročila nadzornega odbora št. 2/2014 z naslovom Priporočila nadzornega odbora in njihovo izvajanje v uradu OLAF,

–       ob upoštevanju poročila nadzornega odbora št. 3/2014 z naslovom Urad OLAF – Zadeve, odprte v letu 2012,

–       ob upoštevanju odziva urada OLAF na poročilo št. 3/2014 nadzornega odbora,

–       ob upoštevanju obvestila nadzornega odbora o analizi osnutka prednostnih nalog preiskovalne politike urada OLAF za leto 2015, ki jo je pripravil nadzorni odbor,

–       ob upoštevanju letnega poročila o dejavnostih nadzornega odbora za leto 2013,

–       ob upoštevanju mnenja nadzornega odbora št. 2/2013 z naslovom Oblikovanje notranjega pritožbenega postopka v uradu OLAF,

–       ob upoštevanju mnenja nadzornega odbora št. 1/2014 z naslovom Prednostne naloge preiskovalne politike urada OLAF,

–       ob upoštevanju mnenja nadzornega odbora št. 2/2014 z naslovom Izbor zadev, ki jih preiskuje urad OLAF,

–       ob upoštevanju opažanj nadzornega odbora o preiskovalnih postopkih v uradu OLAF,

–       ob upoštevanju priporočil nadzornega odbora za leto 2012,

–       ob upoštevanju dokumenta nadzornega odbora z naslovom Misija, pristojnosti in cilji nadzornega odbora Evropskega urada za boj proti goljufijam – Srednjeročna strategija (2014–2015),

–       ob upoštevanju dogovorov o načinu dela med nadzornim odborom in uradom OLAF,

–       ob upoštevanju vprašanj za Komisijo in Svet o letnem poročilu nadzornega odbora urada OLAF za leto 2014 (O-000060/2015 – B8 0553/2015, O 000061/2015 – B8 0554/2015 in O-000066/2015 – B8 0555/2015),

–       ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker nadzorni odbor urada OLAF v svojem letnem poročilu o dejavnostih za leto 2014 ugotavlja, da je bilo v času reorganizacije urada OLAF (1. februarja 2012) na isti dan z enim samim sklepom generalnega direktorja urada začeta obravnava 423 zadev; ker je nadzorni odbor na podlagi svoje analize prišel do zaključkov, da (i) urad OLAF za nobeno od zadev, ki jih je analiziral nadzorni odbor, ni pripravil ustrezne ocene prejetih informacij, (ii) pri veliki večini zadev ni niti sledu kakršnega koli ocenjevanja in (iii) da je generalni direktor urada OLAF obravnavo vseh zadevnih primerov začel, ne da bi bil pred tem ugotovljen dovolj resen sum goljufije, korupcije ali drugih nezakonitih dejavnosti, ki bi škodile finančnim interesom Unije, kar je bilo v nasprotju s takrat veljavno pravno zahtevo za začetek preiskave urada OLAF;

B.     ker je nadzorni odbor v svojih sporočilih institucijam EU opozoril, da generalni direktor urada OLAF kljub jasni obveznosti iz člena 17(5) Uredbe št. 883/2013 leta 2014 nadzornemu odboru ni poročal v zvezi s priporočili uradu OLAF, ki niso bila izvedena;

C.     ker je nadzorni odbor uradu OLAF v prvi polovici svojega mandata izdal 50 priporočil, od tega jih je bilo v celoti izvedenih le osem, šest je bilo delno izvedenih, eno se še izvaja, 20 pa ni bilo izvedenih, in ker nadzorni odbor v 15 primerih ni mogel preveriti izvajanja zaradi nezadostnih vsebinskih informacij;

D.     ker nadzorni odbor v svojem obvestilu o osnutku prednostnih nalog preiskovalne politike urada OLAF za leto 2015 ugotavlja, da urad treh priporočil iz mnenja št. 1/2014 nadzornega odbora ni upošteval: (i) generalni direktor urada OLAF ni izdal smernic o uporabi izbirnih načel, ki izhajajo iz Uredbe št. 883/2013 (učinkovita uporaba virov, sorazmernost, subsidiarnost/dodana vrednost), finančne kazalnike pa je – namesto, da bi jih pregledal in tako prilagodil stvarnosti programov za porabo sredstev – v celoti ukinil, (ii) v osnutku prednostnih nalog preiskovalne politike za leto 2015 je bila očitno upoštevana vrsta dokumentov, ki so jih predložili deležniki, hkrati pa se zdi, da ni prišlo do dialoga z deležniki o finančnih kazalnikih in možnih nadaljnjih ukrepih v zvezi z zadevami, pri katerih obstaja utemeljen sum goljufije, ki pa so bile na podlagi prednostnih nalog preiskovalne politike ali izbirnih načel zavržene, (iii) generalni direktor urada OLAF nadzornemu odboru ni posredoval ocene uporabe prejšnjih prednostnih nalog preiskovalne politike ali povzetka povratnih informacij deležnikov, čeprav se je bil k temu zavezal;

E.     ker nadzorni odbor stalno opozarja, da zaradi pomanjkljivega dostopa do potrebnih informacij ne more nadzorovati neodvisnosti urada OLAF, njegove preiskovalne funkcije, uporabe procesnih jamstev in trajanja preiskav;

F.     ker je nadzorni odbor izjavil, da ključni problem z vidika učinkovitosti njegove nadzorne vloge ni slabo izvajanje dogovorov o načinu dela, temveč temeljne razlike v pogledih na vlogo nadzornega odbora med samim nadzornim odborom in generalnim direktorjem urada OLAF;

G.     ker je Parlament v omenjenih resolucijah o letnih poročilih za leti 2011 in 2013 o zaščiti finančnih interesov EU – boj proti goljufijam pozval k izboljšanju zmožnosti nadzornega sveta za opravljanje njegove vloge;

H.     ker je nadzorni odbor ob več priložnostih pozval institucije EU, naj bodisi okrepijo svoje kompetence, zlasti s dostopom do celotne dokumentacije o zadevah, ki jih obravnava urad OLAF, bodisi sprejmejo druge ukrepe za zagotavljanje odgovornosti urada OLAF;

I.      ker se je generalni direktor urada OLAF marca 2014 zavezal, da bo nadzornemu odboru enkrat letno poročal o številu prejetih pritožb, pravočasnosti njihove obravnave in njihovem razvrščanju med utemeljene ali neutemeljene; ker pa nadzorni odbor poroča, da še ni prejel nobenih tovrstnih informacij;

J.      ker je bila z Uredbo št. 883/2013 okrepljena vloga nadzornega odbora pri spremljanju trajanja preiskav urada OLAF; ker je nadzorni odbor – navkljub formalnemu izpolnjevanju obveznosti urada OLAF kar zadeva redno poročanje nadzornemu odboru o preiskavah, ki trajajo dlje od 12 mesecev – v svojem mnenju št. 4/2014 z naslovom Nadzor nad trajanjem preiskav, ki jih izvaja urad OLAF, prišel do sklepa, da je prejel premalo informacij, da bi lahko ustrezno in učinkovito nadzoroval trajanje preiskav urada OLAF;

K.     ker je nadzorni odbor v svojem mnenju št. 5/2014 z naslovom Zunanje poročanje urada OLAF o trajanju preiskav prišel do sklepa, da urad s svojim poročanjem o trajanju preiskav ni zagotovil celovitega pregleda uspešnosti svojih preiskav; ker je OLAF v svojem letnem poročilu resda navedel, da se preiskave zaključujejo hitreje, a je nadzorni odbor ugotovil, da je izboljšanje rezultatov preiskav urada posledica uvedbe novih metod izračuna;

L.     ker je nadzorni odbor v svojem poročilu št. 1/2014 z naslovom Varovanje neodvisnosti urada OLAF pozval k razjasnitvi vloge urada pri izvajanju politike Komisije za boj proti goljufijam v sektorju cigaret;

M.    ker je nadzorni odbor v svojem letnem poročilu o dejavnostih dve leti zapored izrazil zaskrbljenost zaradi premajhne preglednosti kar zadeva sodelovanje urada OLAF na sestankih klirinške hiše, ki jih je organizirala Komisija, in s tem povezanega tveganja za preiskovalno neodvisnost urada;

N.     ker je nadzorni odbor institucije EU opozoril, da je treba izvajati zahteve iz Uredbe št. 883/2013 kar zadeva neodvisno delovanje sekretariata nadzornega odbora;

O.     ker je nadzorni odbor opredelil štiri temeljne pogoje za zagotavljanje neodvisnega delovanja sekretariata: (i) vodja sekretariata se zaposli, njegova delovna uspešnost se ocenjuje in poklicno napreduje na podlagi sklepov nadzornega odbora; (ii) položaj vodje sekretariata se opredeli kot višji vodstveni položaj; (iii) vodja sekretariata se zadolži za zaposlovanje, ocenjevanje delovne uspešnosti in napredovanje zaposlenih v sekretariatu; (iv) na vodjo se prenese pristojnost za izvrševanje proračuna sekretariata;

P.     ker je Parlament obravnaval odzive urada OLAF na poročila in mnenja nadzornega odbora, ki so bila posredovana Parlamentu;

1.      odločno poudarja odgovornost urada OLAF pri izpolnjevanju pravnih zahtev za začetek preiskave; opozarja, da so bila med 423 zadevami, katerih obravnava se je začela na isti dan, le pri 8,4 % zadev, ki so bile zaključene, podana priporočila; poziva nadzorni odbor, naj redno spremlja upoštevanje pravnih zahtev;

2.      opozarja na omenjeno resolucijo Parlamenta z dne 29. aprila 2015 o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013 in poziva urad OLAF, naj brez nepotrebnih zamud posreduje utemeljitve za zadeve, pri katerih ni izvajal priporočil nadzornega odbora;

3.      obžaluje, da nadzorni odbor ni mogel ugotoviti, ali so bile prednostne naloge preiskovalne politike ustrezno opredeljene in ali je imelo njihovo izvajanje pozitivne ali negativne posledice v boju proti goljufijam in korupciji;

4.      obžaluje, da nadzorni odbor ne more v celoti izvajati svojega mandata; opozarja na svoji omenjeni resoluciji o letnih poročilih za leti 2011 in 2013 o zaščiti finančnih interesov EU – boj proti goljufijam ter poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za izboljšanje zmožnosti nadzornega odbora za nadzorovanje neodvisnosti, preiskovalne funkcije, uporabe postopkovnih jamstev in trajanja preiskav urada OLAF, ne da bi s temi ukrepi ogrozila neodvisnost urada;

5.      poziva Komisijo, naj spodbudi pogajanja med uradom OLAF in nadzornim odborom, tako da do 31. decembra 2015 pripravi akcijski načrt, s katerim bo dopolnila dogovore o načinu dela in s tem vzpostavila delovno okolje, v katerem bo nadzorni odbor lahko izpolnjeval svoj mandat; meni, da bi morali spremenjeni dogovori o načinu dela vsem zainteresiranim stranem pojasniti vlogo nadzornega odbora; opaža, da ima nadzirani organ (upravno) kontrolo nad sekretariatom nadzornega organa;

6.      poziva k izpolnjevanju zaveze generalnega direktorja urada OLAF, da bo nazornemu odboru poročal o številu prejetih pritožb, pravočasnosti njihove obravnave in njihovem razvrščanju med utemeljene ali neutemeljene;

7.      poziva urad OLAF, naj upošteva pravne zahteve in tako nadzornemu odboru omogoči opravljanje ene od njegovih bistvenih funkcij kar zadeva nadzor trajanja preiskav urada;

8.      pozdravlja dejstvo, da sta začela urad OLAF in nadzorni odbor sodelovati, da bi izboljšala obveščanje nadzornega odbora s strani urada in obogatila vsebino poročil o preiskavah, ki trajajo dlje od 12 mesecev;

9.      opaža, da je bilo 134 preiskav ob koncu leta 2014 razdeljenih tako, da jih je bilo 13 (10 %) dodeljenih enoti za tobačne izdelke in ponaredke, 44 (33 %) pa enoti za kmetijske in strukturne sklade, čeprav so predstavljale 86 % (1,9 milijarde EUR) obravnavanih sredstev; zato priporoča uradu OLAF, naj ponovno premisli o razporejanju svojih virov;

10.    izraža zaskrbljenost glede preglednosti sodelovanja urada OLAF na sestankih klirinške hiše;

11.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.