Propunere de rezoluţie - B8-0540/2015Propunere de rezoluţie
B8-0540/2015

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la Raportul anual pe 2014 al Comitetului de supraveghere a OLAF

3.6.2015 - (2015/2699(RSP))

depusă pe baza întrebărilor cu solicitare de răspuns oral B8-0553/2015, B8-0554/2015 și B8–0555/2015
depusă în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură

Marco Valli, Rolandas Paksas în numele Grupului EFDD

Procedură : 2015/2699(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0540/2015
Texte depuse :
B8-0540/2015
Texte adoptate :

B8‑0540/2015

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Raportul anual pe 2014 al Comitetului de supraveghere a OLAF

(2015/2699(RSP))

Parlamentul European,

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului[1],

–       având în vedere Decizia sa din 29 aprilie 2015 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea III – Comisia și agențiile executive[2],

–       având în vedere Decizia sa din 3 aprilie 2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012, secțiunea III – Comisia și agențiile executive[3],

–       având în vedere Raportul anual de activitate pe 2014 al Comitetului de supraveghere a OLAF (denumit în continuare „CS”),

–       având în vedere Raportul nr. 1/2014 al CS intitulat „Menținerea independenței OLAF în materie de investigații”,

–       având în vedere Raportul nr. 2/2014 al CS intitulat „Implementarea de către OLAF a recomandărilor Comitetului de supraveghere”,

–       având în vedere Avizul nr. 1/2014 al CS intitulat „Prioritățile politicii de investigare a OLAF”,

–       având în vedere Avizul nr. 2/2014 al CS intitulat „Selecția cazurilor în cadrul OLAF”,

–       având în vedere Raportul nr. 3/2014 al CS intitulat „Deschiderea cazurilor în OLAF în 2012”,

–       având în vedere Avizul nr.4/2014 al CS intitulat „Controlul duratei investigațiilor efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă”,

–       având în vedere Avizul nr.5/2014 al CS, intitulat „Raportarea externă OLAF cu privire la durata investigațiilor”,

–       având în vedere răspunsul OLAF la Raportul nr. 3/2014 al CS,

–       având în vedere răspunsul OLAF la Avizul nr. 4/2014 al CS,

–       având în vedere răspunsul OLAF la Avizul nr. 5/2014 al CS,

–       având în vedere Nota privind analiza Comitetului de supraveghere referitoare la proiectele de PPI ale OLAF, elaborată de CS,

–       având în vedere modalitățile de lucru ale CS cu OLAF,

–       având în vedere întrebările adresate Comisiei cu privire la raportul anual pe 2014 al Comitetului de supraveghere a OLAF (O-000060/2015 – B8‑0553/2015, O-000061/2015 – B8-0554/2015 și O-000066/2015 – B8‑0555/2015),

–       având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât OLAF nu a fost invitat la reuniunea din 4 mai 2015, în care Comitetul de supraveghere a OLAF (CS) și-a prezentat Raportul său anual de activitate pe 2014 Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului;

B.     întrucât răspunsurile OLAF la avize și alte documente incluse în Raportul de activitate pe 2014 al SC nu au fost incluse în documentația oficială de pe ordinea de zi a Comisiei pentru control bugetar;

C.     întrucât în prima jumătate a mandatului său CS a emis 50 de recomandări către OLAF, dintre care, potrivit opiniei CS, numai 8 au fost pe deplin implementate, 6 au fost parțial implementate, una este în curs de implementare și 20 nu au fost implementate, în timp ce în 15 cazuri CS susține că nu a fost în măsură să verifice nivelul de implementare din cauza informațiilor insuficiente;

D.     întrucât rolul CS este să supravegheze independența OLAF, funcția de investigare a acestuia, aplicarea garanțiilor procedurale și durata investigațiilor;

E.     întrucât OLAF a propus de mai multe ori o nouă revizuire a modalităților de lucru, pentru a se ajunge la un acord practic satisfăcător între cele două organisme;

F.     întrucât CS a invitat de mai multe ori instituțiile UE să îi consolideze dreptul de a avea un acces deplin la dosarele OLAF;

G.     întrucât în Avizul său nr. 5/2014 intitulat „Raportarea externă OLAF cu privire la durata investigațiilor”, CS a concluzionat că îmbunătățirea rezultatelor investigațiilor realizate de OLAF s-a datorat introducerii unor noi metode de calcul,

1.      regretă profund faptul că OLAF nu a fost invitat în mod oficial la reuniunea în care CS și-a prezentat Raportul său anual de activitate pe 2014 Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului;

2.      subliniază importanța unei confruntări publice între OLAF și CS pe marginea răspunsurilor OLAF la avize și alte documente incluse în Raportul de activitate pe 2014 al SC;

3.      regretă faptul că nu a fost posibilă programarea unei reuniuni a Comisiei pentru control bugetar, cu participarea OLAF și a CS, înainte de depunerea unei întrebări cu solicitare de răspuns oral adresate Comisei referitoare la Raportul anual de activitate pe 2014 al SC;

4.      subliniază că, în cazul majorității acțiunilor pentru care SC a remarcat că „nu s-a putut verifica” ce curs a dat OLAF recomandărilor SC, OLAF se plânge că CS nici măcar nu a încercat să efectueze o verificare și să întrebe OLAF, înainte de a publica raportul CS, care este situația implementării; regretă faptul că în multe cazuri CS a făcut recomandări care privesc investigații specifice din trecut sau sugerează acțiuni referitoare la trecut care nu mai pot fi implementate retroactiv de OLAF;

5.      îndeamnă Comisia să faciliteze negocierile dintre OLAF și CS în vederea modificării modalităților de lucru pentru a clarifica rolul CS și marja sa de acțiune;

6.      subliniază faptul că investigațiile care durează mai mult de 12 luni sunt considerate „investigații în curs” și sunt reglementate de norme stricte de confidențialitate și cerințe de protecție a datelor; reamintește faptul că OLAF nu poate furniza în mod automat CS informații care nu sunt prevăzute în mod expres de regulament, ca mijloc de protejare a investigațiilor și a principiilor de protecție a datelor; salută faptul că OLAF și CS încearcă realizarea unui acord pentru a îmbunătăți informațiile pe care OLAF le poate furniza Comitetului de supraveghere cu privire la investigațiile care durează mai mult de 12 luni;

7.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.