Predlog resolucije - B8-0540/2015Predlog resolucije
B8-0540/2015

PREDLOG RESOLUCIJE o letnem poročilu nadzornega odbora urada OLAF za leto 2014

3.6.2015 - (2015/2699(RSP))

k vprašanjem za ustni odgovor B8‑0553/2015, B8‑0554/2015 in B8‑0555/2015
v skladu s členom 128(5) Poslovnika

Marco Valli, Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD

Postopek : 2015/2699(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0540/2015
Predložena besedila :
B8-0540/2015
Sprejeta besedila :

B8‑0540/2015

Resolucija Evropskega parlamenta o letnem poročilu nadzornega odbora urada OLAF za leto 2014

(2015/2699(RSP))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999[1],

–       ob upoštevanju svojega sklepa z dne 29. aprila 2015 o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije[2],

–       ob upoštevanju svojega sklepa z dne 3. aprila 2014 o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije[3],

–       ob upoštevanju letnega poročila o dejavnostih nadzornega odbora urada OLAF za leto 2014,

–       ob upoštevanju poročila nadzornega odbora št. 1/2014 z naslovom Varovanje preiskovalne neodvisnosti urada OLAF,

–       ob upoštevanju poročila nadzornega odbora št. 2/2014 z naslovom Priporočila nadzornega odbora in njihovo izvajanje v uradu OLAF,

–       ob upoštevanju mnenja nadzornega odbora št. 1/2014 z naslovom Prednostne naloge preiskovalne politike urada OLAF,

–       ob upoštevanju mnenja nadzornega odbora št. 2/2014 z naslovom Zadeve, ki jih preiskuje urad OLAF, in način njihove izbire,

–       ob upoštevanju poročila nadzornega odbora št. 3/2014 z naslovom Urad OLAF – Zadeve, odprte v letu 2012,

–       ob upoštevanju mnenja nadzornega odbora št. 4/2014 z naslovom Nadzor nad trajanjem preiskav v Evropskem uradu za boj proti goljufijam,

–       ob upoštevanju mnenja nadzornega odbora št. 5/2014 z naslovom Zunanje poročanje urada OLAF o trajanju preiskav,

–       ob upoštevanju odgovora urada OLAF na poročilo nadzornega odbora št. 3/2014,

–       ob upoštevanju odgovora urada OLAF na mnenje nadzornega odbora št. 4/2014,

–       ob upoštevanju odgovora urada OLAF na mnenje nadzornega odbora št. 5/2014,

–       ob upoštevanju obvestila nadzornega odbora o analizi osnutka prednostnih nalog preiskovalne politike urada OLAF za leto 2015, ki jo pripravil nadzorni odbor,

–       ob upoštevanju dogovorov o načinu dela med nadzornim odborom in uradom OLAF,

–       ob upoštevanju vprašanj za Komisijo o letnem poročilu nadzornega odbora urada OLAF za leto 2014 (O-000060/2015 – B8‑0553/2015, O-000061/2015 – B8-0554/2015 in O-000066/2015 – B8‑0555/2015),

–       ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker urad OLAF ni bil povabljen na sejo 4. maja 2015, na kateri je njegov nadzorni odbor Odboru za proračunski nadzor predstavil svoje letno poročilo o dejavnostih za leto 2014;

B.     ker odgovori urada OLAF na mnenja in druge dokumente, vključene v poročilo o dejavnostih za leto 2014, niso bili del uradnega gradiva za razpravo na seji Odbora za proračunski odbor;

C.     ker je nadzorni odbor v prvi polovici svojega mandata uradu OLAF izdal 50 priporočil, med katerimi nadzorni odbor meni, da jih je bilo v celoti izvedenih le osem, delno izvedenih jih je bilo šest, eno priporočilo je še v teku, 20 pa jih ni bilo izvedenih; ker nadzorni odbor v 15 primerih trdi, da njihove izvedbe ni mogel preveriti zaradi nezadostne obveščenosti;

D.     ker je vloga nadzornega odbora nadzorovati neodvisnost urada OLAF, njegovo preiskovalno funkcijo, uporabo postopkovnih jamstev in trajanje preiskav;

E.     ker je OLAF večkrat predlagal ponoven pregled dogovorov o načinu dela, da bi se dosegel praktičen dogovor, ki bi ustrezal obema telesoma;

F.     ker je nadzorni odbor ob več priložnostih pozval institucije EU, naj okrepijo pravico do polnega dostopa do zadev, ki jih proučuje OLAF;

G.     ker nadzorni odbor v mnenju št. 5/2014 z naslovom Zunanje poročanje urada OLAF o trajanju preiskav OLAF ugotavlja, da so boljši rezultati preiskav urada posledica uvedbe novih metod izračuna;

1.      močno obžaluje, da OLAF ni bil uradno povabljen na sejo odbora Evropskega parlamenta za proračunski nadzor, na kateri je bilo predstavljeno poročilo nadzornega odbora o dejavnostih za leto 2014;

2.      poudarja, kako pomembno bi bilo javno soočenje med uradom OLAF in nadzornim odborom glede odgovorov urada na mnenja in druge dokumente, ki so del poročila nadzornega odbora o dejavnostih za leto 2014;

3.      obžaluje, da pred oddajo vprašanja za ustni odgovor Komisiji o poročilu nadzornega odbora o dejavnostih za leto 2014 ni bilo možno sklicati seje Odbora za proračunski nadzor, na kateri bi se srečala OLAF in nadzorni odbor;

4.      ugotavlja, da se ob večini ukrepov, za katere je nadzorni odbor navedel, da njihove nadaljnje obravnave „ni uspel preveriti“, OLAF pritožuje, da si nadzorni odbor sploh ni prizadeval, da bi pred objavo svojega poročila od urada pridobil odgovor o stanju njihove izvedbe; obžaluje, da je nadzorni odbor v mnogih primerih oblikoval priporočila, ki zadevajo posebne preiskovalne vidike v preteklosti, ali je predlagal ukrepanje v zvezi s preteklimi dejanji, ki pa jih urad ne more izvesti retroaktivno;

5.      poziva Komisijo, naj spodbudi pogajanja med uradom OLAF in nadzornim odborom, s katerimi bi se dopolnili njuni delovni dogovori in razjasnila vloga nadzornega odbora ter obseg njegovega delovanja;

6.      opozarja na dejstvo, da se preiskave, ki trajajo dlje od 12 mesecev, štejejo za „preiskave v teku“, zanje pa veljajo stroga pravila o tajnosti in varstvu podatkov; opominja, da OLAF nadzornemu odboru ne more samodejno sporočati podatkov, za katere tega izredno ne narekuje uredba, saj gre za način varovanja preiskav in spoštovanja načel o varstvu podatkov; pozdravlja, da si OLAF in nadzorni odbor prizadevata za dosego dogovora o tem, katere podatke lahko urad nadzornemu odboru sporoči o preiskavah, ki trajajo dlje od 12 mesecev;

7.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.