Förslag till resolution - B8-0540/2015Förslag till resolution
B8-0540/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Olafs övervakningskommittés årsrapport för 2014

3.6.2015 - (2015/2699(RSP))

till följd av frågorna för muntligt besvarande B8-0553/2015, B8-0554/2015 och B8-0555/2015
i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen

Marco Valli, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen

Förfarande : 2015/2699(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0540/2015
Ingivna texter :
B8-0540/2015
Antagna texter :

B8-0540/2015

Europaparlamentets resolution om Olafs övervakningskommittés årsrapport för 2014

(2015/2699(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999[1],

–       med beaktande av sitt beslut av den 29 april 2015 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan[2],

–       med beaktande av sitt beslut av den 3 april 2014 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan[3],

–       med beaktande av Olafs övervakningskommittés (nedan kallad kommittén) årsrapport för 2014,

–       med beaktande av kommitténs rapport nr 1/2014 Safeguarding OLAF’s investigative independence,

–       med beaktande av kommitténs rapport nr 2/2014 Implementation by OLAF of the Supervisory Committee’s recommendations,

–       med beaktande av kommitténs yttrande nr 1/2014 OLAF Investigation Policy Priorities,

–       med beaktande av kommitténs yttrande nr 2/2014 Case selection in OLAF,

–       med beaktande av kommitténs rapport nr 3/2014 Opening of cases in OLAF in 2012,

–       med beaktande av kommitténs yttrande nr 4/2014 Control of the Duration of Investigations conducted by the EuropeanAnti-fraud Office,

–       med beaktande av kommitténs yttrande nr 5/2014 OLAF external reporting on the duration of investigations,

–       med beaktande av Olafs svar på kommitténs rapport nr 3/2014,

–       med beaktande av Olafs svar på kommitténs yttrande nr 4/2014,

–       med beaktande av Olafs svar på kommitténs yttrande nr 5/2014,

–       med beaktande av kommitténs meddelande om sin analys av Olafs utkast till utredningsprioriteringar för 2015,

–       med beaktande av kommitténs samarbetsarrangemang med Olaf,

–       med beaktande av frågorna till kommissionen om Olafs övervakningskommittés årsrapport för 2014 (O-000060/2015 – B8-0553/2015, O-000061/2015 – B8-0554/2015 och O-000066/2015 – B8-0555/2015),

–       med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Olaf inbjöds inte till sammanträdet den 4 maj 2014 vid vilket Olafs övervakningskommitté lade fram sin årsrapport för 2014 för parlamentets budgetkontrollutskott.

B.     Olafs svar på de yttranden och andra dokument som ingår i kommitténs årsrapport för 2014 ingick inte i de officiella handlingarna på dagordningen för budgetkontrollutskottet.

C.     Under första hälften av sin uppdragsperiod utfärdade kommittén 50 rekommendationer till Olaf, av vilka kommittén menar att endast 8 genomförts fullständigt, 6 genomförts delvis, 1 avvaktar genomförande och 20 inte genomförts. I 15 fall kunde kommittén till följd av otillräckliga uppgifter inte fastställa om genomförande ägt rum.

D.     Kommitténs roll är att övervaka Olafs oberoende, dess utredande funktion, tillämpningen av förfarandegarantier och utredningarnas varaktighet.

E.     Olaf har flera gånger föreslagit en ny översyn av samarbetsarrangemangen i syfte att nå en tillfredsställande praktisk överenskommelse mellan de två organen.

F.     Kommittén har vid ett flertal tillfällen uppmanat EU-institutionerna att förstärka kommitténs rätt till oinskränkt tillgång till Olafs ärendehandlingar.

G.     I sitt yttrande nr 5/2014 OLAF external reporting on the duration of investigations drog kommittén slutsatsen att de förbättrade resultaten av Olafs utredningar berodde på att nya beräkningsmetoder införts.

1.      Europaparlamentet beklagar djupt att Olaf inte officiellt inbjöds till föredragningen av kommitténs årsrapport för 2014 inför parlamentets budgetkontrollutskott.

2.      Europaparlamentet understryker vikten av en offentlig konfrontation mellan Olaf och kommittén om Olafs svar på yttrandena och andra dokument som ingår i kommitténs årsrapport för 2014.

3.      Europaparlamentet beklagar att det inte var möjligt att planera ett möte med budgetkontrollutskottet där Olaf och kommittén kunde föras samman före ingivandet av en muntlig fråga till kommissionen om kommitténs årsrapport för 2014.

4.      Europaparlamentet konstaterar att i de flesta fall där kommittén under sitt uppföljningsarbete inte haft tillräckliga uppgifter för att fastställa om genomförande ägt rum, framför Olaf klagomålet att kommittén inte ens gjort en ansats till kontroll genom att fråga Olaf om hur det gått med genomförandet före offentliggörandet av sin rapport. Parlamentet beklagar att kommittén i många fall utfärdat rekommendationer som rör specifika utredningsinsatser i det förgångna, eller föreslagit åtgärder avseende det förgångna som inte retroaktivt kan genomföras av Olaf.

5.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att underlätta förhandlingarna mellan Olaf och kommittén i syfte att ändra samarbetsarrangemangen så att kommitténs roll och dess verksamhetsområde förtydligas.

6.      Europaparlamentet lyfter fram att utredningar som varar längre än tolv månader betraktas som pågående utredningar och är föremål för stränga sekretessbestämmelser och dataskyddskrav. Parlamentet påminner om att Olaf inte med automatik kan tillhandahålla information åt kommittén som inte förordningen uttryckligen föreskriver, i syfte att garantera utrednings- och dataskyddsprinciperna. Parlamentet välkomnar att Olaf och kommittén försöker nå en överenskommelse i syfte att förbättra den information som Olaf kan tillhandahålla kommittén avseende utredningar som varar längre än tolv månader.

7.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.